Število rezultatov iskanja: 30452

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta carsologica (23)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta Histriae (2)
Acta neophilologica (5)
Akademija MM (2)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (5)
Atlanti (2)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (561)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Bogoslovni vestnik (3)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (22)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dialogi (4)
Documenta Praehistorica (1)
Dom in svet (Ljubljana) (12)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (79)
Enakopravnost (ZDA) (6521)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (1)
Geodetski vestnik (2)
Geografski obzornik (5)
Geografski vestnik (1)
Geografski zbornik (2)
Glas naroda (New York) (13084)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Hmeljar (Žalec) (2)
Illiesia (6)
Informatica Medica Slovenica (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (25)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kakovostna starost (2)
Knjižnica (14)
Kronika (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (4)
Loški razgledi (1)
Managing global transitions (4)
Medicine, law & society (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Metodološki zvezki (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (6)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (3)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (4)
Podjetje in delo (4)
Pravnik (2)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Projektna mreža Slovenije (2)
Prosveta (ZDA) (9081)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (9)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (10)
Research in social change (2)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Slavistična revija (2)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski jezik (1997) (1)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (1)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (2)
Teorija in praksa (48)
Traditiones (Ljubljana) (8)
Uprava (Ljubljana) (4)
Urbani izziv (5)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Ventil (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (1)
Zarja (743)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (10)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (25)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (6)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (30)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (30062)
Planinska zveza Slovenije (4)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (7)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Museum and Archives - Slovenski muzej in arhiv (2)
Slovenian Union of America (90)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Študentska založba (17)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (44)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Založnik
A. Jovanović (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (6521)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (25)
Faculty of management (4)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (47)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (5)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Glas naroda (13084)
Gospodarski vestnik (3)
Institute for Ethnic Studies (5)
Institute for Slovene Emigration Research (78)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (79)
International Institute for Archival Science (1)
Katoliško tiskovno društvo (12)
LDS (3)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Mississipi College, Dept. of Biology (6)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (1)
Nova revija (1)
Obzorja (7)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OŠ Dravlje (1)
PeBook (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pravna fakulteta (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
samozal. (1)
samozal. J. Kenda (7)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Women's Union of America (743)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (31)
Slovenska narodna podporna jednota (9081)
Slovenska Narodna Zveza (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski frančiškani v ZDA (561)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (6)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska založba (22)
T. Lubarda (1)
Teološka fakulteta (3)
Tiskovna zadruga (4)
Turistica (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (2)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (14)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (30452)