Število rezultatov iskanja: 287

Časopisje in članki - naslov
Acta biologica Slovenica (3)
Acta carsologica (2)
Acta Histriae (1)
Aktualno! (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Annales. Series historia naturalis (20)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (3)
Dialogi (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Druga šola pljučnega raka (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Farmacevtski vestnik (2)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografski vestnik (1)
Gozdarski vestnik (2)
Hacquetia (22)
Hladnikia (3)
Hladnikia (Ljubljana) (85)
Hmeljarski bilten (2)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (2)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (3)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Natura Sloveniae (4)
Onkologija (Ljubljana) (3)
Onkološki vikend (4)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (4)
Podjetje in delo (1)
Proteus (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Rak materničnega vratu (1)
Rak uroloških in reproduktivnih organov (1)
Rak v nosečnosti (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (1)
Scopolia (13)
Slavistična revija (1)
Slovenski gospodar (11)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (1)
Svet ptic (5)
Štajerc (1)
Učiteljski tovariš (1)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Varstvo narave (3)
Ventil (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zdravniški vestnik (6)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovinski časopis (1)
Ženske in ginekološki raki (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Botanično društvo Slovenije (88)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (8)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (34)
Onkološki inštitut Ljubljana (16)
Planinska zveza Slovenije (4)
Prirodoslovni muzej Slovenije (13)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za varstvo narave (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (22)
ZRC SAZU (27)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
bey Christian Egenolffs seligen Erben (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (88)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (22)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (5)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
F. Sušnik (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
Gospodarski vestnik (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (3)
Kancerološko združenje SZD (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
M. Petrič (1)
M. Vugrin (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (3)
N. L. Diklić (1)
Naše delo (1)
Nova revija (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (10)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (13)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (22)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (22)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Statistično društvo Slovenije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (11)
Tiskovna zadruga (1)
typis Nicolai Tebaldini (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Petkovšek (1)
V. Ravnik (1)
Zavod IRC (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (22)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (22)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (22)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (287)