Število rezultatov iskanja: 329

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (8)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (4)
Acta chimica slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (3)
Ars et humanitas (1)
Asian studies (1)
Atlanti (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Družboslovne razprave (1)
Elektrotehniški vestnik (3)
Farmacevtski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (2)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (14)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Geologija (7)
Glavna šola - Kranj (1)
Gozdarski vestnik (4)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (20)
Image analysis and stereology (2)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (17)
Informatica Medica Slovenica (1)
Jezik in slovstvo (6)
Jezikoslovni zapiski (2)
Knjižnica (29)
Management (1)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (5)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Metodološki zvezki (2)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2015 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2018 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2019 (1)
Obzornik zdravstvene nege (6)
Onkologija (Ljubljana) (8)
Onkološki vikend (4)
Organizacija (Kranj) (3)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (2)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (1)
Proteus (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (3)
Rak jajčnikov (1)
Rak materničnega telesa (1)
Rak mod (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (7)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (3)
Slovenski gospodar (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Sodobna pedagogika (1)
Statistične informacije. 14. Poslovni subjekti (23)
Strojniški vestnik (3)
Šolska knjižnica (6)
Teorija in praksa (3)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (5)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Vloga genetike pri nastanku, zdravljenju in preprečevanju raka (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 1 (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 2 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (10)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina za vse (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (5)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Geološki zavod Slovenije (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mladinska knjiga (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (52)
Onkološki inštitut Ljubljana (35)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (19)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Statistični urad Republike Slovenije (23)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (7)
Zavod RS za šolstvo (9)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (31)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (14)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (14)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Založnik
A. Švab Lenarčič (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Association of Radiology and Oncology (3)
Biotehniška fakulteta (8)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Državna založba Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Faculty of management (1)
Faculty of Medicine (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Geološki zavod Ljubljana (2)
Geološki zavod Slovenije (5)
Glavna šola v Kranji (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
GV Založba (1)
I. Soban (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut RS za rehabilitacijo (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
IRSR (1)
IVZ RS (1)
J. Kmetec (1)
J. Kos (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (5)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
M. Rupar (1)
M. Simčič (1)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (5)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (3)
N. Penko Seidl (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (21)
Onkološki inštitut Ljubljana (9)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
P. Lamovec (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Sekcija internistične onkologije SZD (1)
Sekcija za onkološko kirurgijo pri SZD (1)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovene Society Informatika (6)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (11)
Slovensko društvo Informatica (2)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Societá storica del Litorale (3)
Statistični urad Republike Slovenije (23)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
SZO (1)
Študentska založba (1)
T. Živec (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Turistica (1)
typis haeredum Widmanstadii (1)
U. Kanjir (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (5)
V. Stupar (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (9)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (8)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (20)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (29)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (14)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Išči med rezultati (329)