Število rezultatov iskanja: 314

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (9)
Acta carsologica (4)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta Histriae (2)
Acta medico-biotechnica (1)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (6)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (3)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Bogoslovni vestnik (2)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delo in varnost (4)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (1)
Dogovori (4)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (9)
Fizioterapija (Ljubljana) (3)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (14)
Geografski vestnik (2)
Geografski zbornik (1)
Geologija (7)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gozdarski vestnik (3)
Hacquetia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Hmeljar (Žalec) (1)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (4)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Jezik in slovstvo (4)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kmetijske in rokodelske novice (4)
Knjižnica (1)
Kovine zlitine tehnologije (5)
Kronika (Ljubljana) (7)
Lexonomica (1)
Ljubljanski zvon (5)
Management (Spletna izd.) (1)
Materiali in tehnologije (20)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Narodna sloga (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Natura Sloveniae (2)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Otrok in knjiga (1)
Podjetje in delo (8)
Pravni letopis (3)
Pravnik (2)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Razpotja (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
RMZ-materials and geoenvironment (4)
Slavistična revija (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (7)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (4)
Sodobna pedagogika (3)
Strojniški vestnik (7)
Šolska kronika (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (11)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Vakuumist (8)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Zbor občanov (3)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (20)
Botanično društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (8)
Elektrotehniška zveza Slovenije (9)
Geološki zavod Slovenije (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (23)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (10)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (16)
Muzej in galerije mesta Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (78)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (7)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (14)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. Moškrič (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (4)
Biotehniška fakulteta (10)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Center Veles (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
Dashöfer (3)
Doba Epis (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (8)
Družba sv. Mohorja (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (9)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za upravo (1)
Geološki zavod (4)
Geološki zavod, Ljubljana (3)
Gospodarski vestnik (7)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (7)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za Intelektualno lastnino {Ipi} (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (25)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Iskra (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (11)
Jožef Blaznik (4)
K. Onufrija (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Kemijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
KOLEKTOR SINABIT avtomatizacija, informatizacija, inženiring d.o.o. (1)
Konzorcij (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
M. Vugrin (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (1)
Medicinska fakulteta (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Naše delo (1)
neznan (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
Onkološki institut Ljubljana (1)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pravna fakulteta (2)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovene Welding Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko geološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (3)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (7)
Tiskovna zadruga (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zasebni raziskovalec Varužan Kevorkijan (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (14)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Železarna Jesenice (5)
Železarna Ravne (5)
Železarna Štore (5)
Išči med rezultati (314)