Število rezultatov iskanja: 558

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (2)
Acta geographica Slovenica (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arhivi (1)
Atlanti (1)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delavci in delodajalci (37)
Delo in varnost (39)
Družboslovne razprave (7)
Economic and business review (1)
Geodetski vestnik (2)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (2)
Geologija (3)
Gradbeni vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (2)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna uprava (1)
Javnost (Ljubljana) (4)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (4)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (5)
Lex localis (2)
Lexonomica (28)
Management (2)
Medicine, law & society (7)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Naše gospodarstvo (4)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (2)
Podjetje in delo (74)
Pravni letopis (18)
Pravnik (12)
Projektna mreža Slovenije (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (13)
Res novae (1)
Revija za javna naročila in javne finance (16)
Revus (Ljubljana) (2)
Socialno delo (2)
Studia Historica Slovenica (2)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (13)
Učiteljski tovariš (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (10)
Urbani izziv (8)
Urbani izziv. Posebna izdaja (5)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (7)
Ventil (Ljubljana) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (8)
Zdravniški vestnik (3)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Geološki zavod Slovenije (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (37)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (18)
Inštitut za narodnostna vprašanja (13)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (18)
IUS SOFTWARE d.o.o. (74)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Lexpera d. o. o. (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (12)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (2)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (181)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
SIB d.o.o. (17)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (13)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (7)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (35)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (13)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (39)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
ZRC SAZU (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. Jovanović (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Audibook (3)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (2)
bey Ignaz Aloys Kleinmayr (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
D. Krajčič (1)
Dashöfer (5)
dLib distributer (1)
Doba Epis (3)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (1)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (3)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (13)
Fakulteta za upravo (22)
Geološki zavod Slovenije (3)
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (1)
Gospodarski vestnik (1)
GV Revije (2)
GV Založba (26)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (37)
Inštitut za javno upravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (18)
Inštitut za narodnostna vprašanja (13)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
International Institute for Archival Science (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (2)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
Ipi (1)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IUS Software (5)
IUS SOFTWARE (58)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jug (1)
Katoliška bukvarna (2)
Klub Revus (1)
Krka (1)
Lexpera (7)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Medobčinska gospodarska zbornica (1)
Merkur (57)
Mestna občina (1)
Mestni magistrat (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (7)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (6)
Moderna organizacija (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NALAS - Network of Associations of Local Authorities of South East Europe (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
P. Marc (1)
Planet GV (1)
Pokrajinsko gasilsko poveljstvo (1)
Pravna fakulteta (18)
Pravna Fakulteta, Založba Pravne fakultete (1)
Pravna praksa (2)
Ravnateljstvo Cesarja Franca Jožefa I. mestnega dekliškega liceja (1)
Reforma (3)
S. Schaup (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skopje (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (3)
SOS, Association of Municipalities and Towns of Slovenia (1)
Stadtmagistrat (1)
Stadtmagistrates (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (1)
Tax-Fin-Lex (1)
The Advocate of the Principle of Equality of the Republic of Slovenia (1)
Tiskovna zadruga (1)
Učiteljska tiskarna (3)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (28)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzum (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Uradni list Federativne ljudske republike Jugoslavije (1)
Uradni list Republike Slovenije (10)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (13)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Zagovornik načela enakosti Republike Slovenije (1)
Založba Audibook (3)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (15)
Zavod SRS za varstvo pri delu (24)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje geometrov in geodetov kraljevine Jugoslavije, Sekcija Dravske banovine (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Znanstveno raziskovalna in izobraževalna dejavnost, D. Kebe (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (12)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (558)