Število rezultatov iskanja: 1156

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (4)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (3)
Anthropos (Ljubljana) (4)
Arhivi (2)
AS. Andragoška spoznanja (16)
CEPS journal (7)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo in varnost (4)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (1)
Družboslovne razprave (4)
Dynamic relationships management journal (8)
Elektrotehniški vestnik (20)
Farmacevtski vestnik (2)
Geodetski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (3)
Hmeljarski bilten (1)
Informacije MIDEM (7)
Informatica (Ljubljana) (5)
Informatica Medica Slovenica (1)
International journal of management, knowledge and learning (11)
Izzivi prihodnosti (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (4)
Journal of energy technology (2)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (7)
Kovine zlitine tehnologije (12)
Kronika (Ljubljana) (2)
Les (Ljubljana) (9)
Lex localis (1)
Lexonomica (3)
Management (23)
Management (Spletna izd.) (12)
Management in prodaja (3)
Managing global transitions (13)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (10)
Muzikološki zbornik (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naše gospodarstvo (27)
Obzornik zdravstvene nege (13)
Onkološki vikend (3)
Organizacija (Kranj) (93)
Organizacija znanja (3)
Pedagoška obzorja (2)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (26)
Pravni letopis (4)
Pravnik (1)
Projektna mreža Slovenij (1)
Projektna mreža Slovenije (145)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Rak v nosečnosti (1)
Raziskave in razprave (2)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (5)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za elementarno izobraževanje (7)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Revija za univerzalno odličnost (19)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (8)
Sodobna pedagogika (10)
Strojniški vestnik (27)
Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje (1)
Šolsko polje (4)
Šolsko svetovalno delo (2)
Teorija in praksa (12)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (9)
Uprava (Ljubljana) (4)
Vakuumist (1)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (6)
Ventil (Ljubljana) (29)
Vodenje in prodaja (4)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (277)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (11)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (6)
Zdravstveno varstvo (3)
Železarski zbornik (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (20)
BM Consulting poslovno in podjetniško svetovanje Branko Žunec s.p. (7)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (10)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo Slovenska akademija za management (8)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (20)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (22)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (27)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (11)
Mestna knjižnica Ljubljana (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (140)
Onkološki inštitut Ljubljana (7)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIB d.o.o. (2)
Slovensko društvo Informatika (14)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za projektni management (145)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Šola za ravnatelje (277)
Študentska založba (2)
University of Primorska Press (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (48)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (56)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (16)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (27)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (93)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (6)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (5)
Zavod RS za šolstvo (13)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (13)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
ZRC SAZU (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
3M Consulting Branko Žunec (7)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Andragoški center Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (15)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biteks (2)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Center vojaških šol (2)
D. Omrčen (1)
dLib distributer (4)
Doba Epis (11)
Društvo ekonomistov Maribor (27)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (27)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (27)
Elektrotehniška zveza Slovenije (16)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
F. Jenko (1)
F. Vode (1)
Faculty of management (13)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za management (38)
Fakulteta za organizacijske študije (23)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (8)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (10)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (29)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
G. Karer (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Gospodarski vestnik (23)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (4)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (5)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (23)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za ekonomsko demokracijo (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (12)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za primerjalno pravo (4)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Izida Vita (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje SZD (2)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (5)
Konzorcij šolskih centrov (1)
L. Lahajnar (1)
LEXPERA (1)
M. Hajdinjak (1)
M. Košir (1)
M. Krajnc (2)
M. Šalej (1)
M. Zupančič (1)
Marketing magazin (3)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (11)
Metalurški inštitut el at. (3)
Ministrstvo za javno upravo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (6)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (2)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (96)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
National School for Leadership in Education (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (3)
Pedagoška fakulteta (9)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (4)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (2)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (3)
S. Fras Popović (1)
S. Zorzut (1)
samozal. M. Račnik (1)
samozaložba (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o. (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slovenian academy of management (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovensko društvo Informatika (14)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko osteološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (1)
Slovensko Združenje za projektni management (146)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (1)
Sofos, Inštitut za izobraževalni management (1)
Sofos, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov (1)
Spago (1)
Splošna bolnišnica (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Šola za ravnatelje (302)
Študentska založba (2)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
Turistica (4)
U. Mali (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, ra��unalništvo in informatiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Visoka šola za management (3)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (3)
Z. Kuhar (1)
Zala (1)
Založba FE (3)
Založba FE in FRI (2)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Zavod IRC (15)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (15)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zbornica zdravstvene nege (13)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje gorskih vodnikov Slovenije (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Združenje zdravnikov družinske medicine (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (16)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (23)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (17)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (10)
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Železarna Jesenice (12)
Železarna Ravne (12)
Železarna Štore (12)
Išči med rezultati (1156)