Število rezultatov iskanja: 548

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (24)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (19)
Acta hydrotechnica (1)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta silvae et ligni (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arhivi (36)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Atlanti (2)
Bogoslovni vestnik (3)
CEPS journal (4)
Časopis za kritiko znanosti (20)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Delo in varnost (11)
Didakta (6)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (7)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (7)
Farmakon (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (2)
Geodetski vestnik (18)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gozdarski vestnik (6)
Gradbeni vestnik (7)
Informacije MIDEM (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (23)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (2)
Kronika (Ljubljana) (3)
Lex localis (1)
Lexonomica (4)
Medicinski razgledi (2)
Naša komuna (Ljubljana) (5)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (6)
Organizacija znanja (2)
Pedagoška obzorja (2)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (5)
Pravni letopis (32)
Pravnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (6)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Ptujski list (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (12)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za javna naročila in javne finance (7)
Revus (Ljubljana) (2)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Sanitarno inženirstvo (1)
Slovenka (4)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (14)
Sodobna pedagogika (11)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (5)
Šolsko polje (2)
Teorija in praksa (45)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (3)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (7)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varstvo narave (4)
Ventil (Ljubljana) (6)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (5)
Vzgoja (Ljubljana) (7)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (7)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovinski časopis (5)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (36)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Didakta (6)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (9)
Inštitut za narodnostna vprašanja (12)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (32)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (8)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (16)
Narodna in univerzitetna knjižnica (126)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIB d.o.o. (8)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (8)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (15)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (19)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (26)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za varstvo narave (4)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (11)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (11)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (11)
Zveza geodetov Slovenije (18)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
(3)
A. Jovanović (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (36)
Biotehniška fakulteta (24)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Dashöfer (2)
Didakta (6)
dLib distributer (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Družba Jezusova (7)
Družina (2)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za socialno delo (14)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (44)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (6)
Fakulteta za upravo (11)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Gospodarski vestnik (4)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GV Revije (2)
i2 (1)
Institute for Ethnic Studies (12)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (12)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za primerjalno pravo (32)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo (1)
International Institute for Archival Science (2)
J. Blasniks' Erben (1)
J. Blaznikovih dedičev (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
K. Rostohar (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Konzorcij Edinosti (4)
M. Eržen (1)
M. Šalamon (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (2)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
N. Marolt (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Obalna sindikalna organizacija - KS 90 (1)
Obzorja (2)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
P. Marc (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Pravna fakulteta (7)
Pravna praksa (2)
R. Bordon (1)
S. Strassberger (1)
samozal. (1)
samozal. I. Pangeršič (2)
samozal. J. Zavrl (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
SIB (4)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (8)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zavarovalno združenje (3)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (17)
T. Lavrinc (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
V. Šiftar (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
Založba ZRC (4)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (5)
Zavod RS za zaposlovanje (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (6)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Zdravniško društvo Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (19)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (23)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (7)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (11)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (18)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (548)