Število rezultatov iskanja: 602

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (8)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (1)
Anali PAZU HD (2)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AS. Andragoška spoznanja (26)
Delavci in delodajalci (33)
Delo in varnost (39)
Didakta (2)
Dogovori (8)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (6)
Dynamic relationships management journal (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geografski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (5)
Informatica Medica Slovenica (2)
International journal of management, knowledge and learning (5)
Izzivi prihodnosti (3)
Javna tribuna - Delegatska priloga (4)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (6)
Javnost (Ljubljana) (5)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (6)
Les (Ljubljana) (2)
Lexonomica (1)
Management (16)
Management (Spletna izd.) (14)
Managing global transitions (6)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna revija za javno upravo (7)
Mednarodno inovativno poslovanje (8)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (10)
Naša skupnost (Ljubljana) (7)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (28)
Obzornik zdravstvene nege (31)
Organizacija (Kranj) (74)
Podjetje in delo (11)
Pravni letopis (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (8)
Raziskave in razprave (8)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (8)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revija za univerzalno odličnost (21)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (36)
Sanitarno inženirstvo (3)
Slovenian veterinary research (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (9)
Statistično gradivo LR Slovenije (4)
Statistično gradivo SR Slovenije (10)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (11)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (4)
Zbor občanov (4)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (7)
Zgodovina za vse (1)
Železne niti (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (8)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (24)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (8)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (8)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (33)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (7)
IUS SOFTWARE d.o.o. (11)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Laško (1)
Knjižnica Medvode (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (46)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (42)
SIB d.o.o. (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (54)
Šola za ravnatelje (4)
University of Primorska Press (8)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (36)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (26)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (28)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (74)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (39)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (31)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
ZRC SAZU (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Vsebina
Založnik
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Andragoški center Slovenije (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Dashöfer (1)
Didakta (2)
Doba Epis (8)
Društvo ekonomistov Maribor (28)
Društvo psihologov Slovenije (9)
Ekonomski center Maribor (28)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (28)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
Faculty of management (6)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za management (31)
Fakulteta za organizacijske študije (24)
Fakulteta za socialno delo (9)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (8)
Fakulteta za upravo (10)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Gospodarski vestnik (11)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
I. Podbrežnik (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (11)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (33)
Inštitut za ekonomsko demokracijo (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI (1)
Inštitut za razvoj in inovacije (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
IPSOS (1)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (2)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Kranj: Mercator (1)
Marketing magazin (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (6)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Moderna organizacija (74)
Muzejsko društvo Železniki (2)
N. Mlakar (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Naše delo (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obratno vodstvo (1)
OK SZDL Bežigrad (4)
OK SZDL Ljubljana Center (8)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (4)
Pravna fakulteta (1)
S. Fras Popović (1)
s. n. (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (7)
Slovenian academy of management (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (10)
Sophia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (19)
Studio Potrč (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (3)
Šola za ravnatelje (4)
Turistica (8)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (8)
Založba ZRC (1)
Zavod LR Slovenije za statistiko (2)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (10)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (16)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (23)
Zavod SRS za varstvo pri delu (23)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Zbornica zdravstvene nege (31)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (2)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (27)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (11)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (602)