Število rezultatov iskanja: 1363

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (3)
Academica turistica (Spletna izd.) (13)
Acrocephalus (15)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (3)
Acta carsologica (36)
Acta chimica slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (14)
Acta geographica Slovenica (8)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (22)
Acta hydrotechnica (1)
Acta neophilologica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (3)
Annales kinesiologiae (Koper) (4)
Annales. Series historia et sociologia (41)
Annales. Series historia naturalis (18)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheološki vestnik (24)
Arhivi (11)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (6)
Atlanti (20)
Azijske in afriške študije (1)
Central European Public Administration Review (2)
CEPS journal (7)
Časopis za kritiko znanosti (7)
De musica disserenda (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (28)
Delavci in delodajalci (1)
Dialogi (3)
Dnevnik (Ljubljana, 1991) (2)
Documenta Praehistorica (12)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (13)
Družboslovne razprave (5)
Dve domovini (16)
Dynamic relationships management journal (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (3)
Farmacevtski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (2)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (4)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (7)
Geologija (15)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (24)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (2)
Hacquetia (10)
Hladnikia (Ljubljana) (4)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Instrumentum (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (33)
Jezikoslovni zapiski (11)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (1)
Kažipot (Rijeka) (71)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (17)
Kronika (Ljubljana) (9)
Linguistica (Ljubljana) (4)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (163)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (2)
Mavrica (Pula) (19)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna revija za javno upravo (7)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (13)
Naše gospodarstvo (9)
Natura Sloveniae (6)
Nova nada (12)
Novi odmev (73)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija (Kranj) (6)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (11)
Pedagoška obzorja (2)
Planika (Split) (13)
Planinski vestnik (3)
Podjetje in delo (1)
Pravni letopis (1)
Pravnik (1)
Presek (2)
Primerjalna književnost (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (10)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (15)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za geografijo (3)
Revus (Ljubljana) (2)
RMZ-materials and geoenvironment (7)
Slavia Centralis (10)
Slavistična revija (11)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (3)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (5)
Sodobna pedagogika (10)
Sodobnost (1963) (41)
Sopotja (31)
Stati inu obstati (3)
Strojniški vestnik (3)
Studia mythologica Slavica (18)
Svet ptic (4)
Šolska kronika (6)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (24)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (20)
Učiteljski tovariš (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (5)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (10)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (6)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (12)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (27)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (11)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Dnevnik (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (3)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (19)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (15)
Goldsmiths, University of London (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (15)
Inštitut za novejšo zgodovino (10)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Knjižnica Mirana Jarca (3)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (81)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (41)
Mariborska knjižnica (11)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (20)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (335)
Osrednja knjižnica Celje (3)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (14)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (31)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (24)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko kulturno društvo Istra (19)
Slovensko kulturno društvo Triglav Split (13)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (73)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska založba (7)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (13)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (26)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (14)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (59)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (7)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (10)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (59)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (129)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (10)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (31)
Založnik
(2)
A. Ortelius (1)
appresso Christoforo Zane (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (7)
Arhivsko društvo Slovenije (11)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Bauer und Raspe (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (59)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Dallas (1)
Dnevnik (2)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (3)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (9)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (15)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (4)
Državna založba Slovenije (41)
Ekonomski center Maribor (9)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (9)
Etnografski muzej (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za management (5)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (17)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za upravo (14)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (11)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (10)
G.M. Seutter (1)
gedruckt bey Joh. Sangilla ... (1)
Geološki zavod (15)
GeoZS (1)
Glasbena matica (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
GV Revije (2)
Institute for Ethnic Studies (5)
Institute for Slovene Emigration Research (15)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (22)
Inštitut za novejšo zgodovino (11)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (7)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (11)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (16)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
International Institute for Archival Science (13)
J. Blasnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jakopičev paviljon (1)
Jožef Blaznik (1)
K. Kos (1)
K. Stepčić Reisman (1)
K. u. k. militärgeographisches Institut (3)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (8)
Katoliško tiskovno društvo (13)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (73)
Kulturno prosvjetno društvo Slovenski dom (1)
L. Županović (1)
LDS (2)
Lošinjski muzej Vladimira Gortana (1)
Mandarina (1)
Mariborska knjižnica (11)
Marketing magazin (3)
Matica Hrvatska, Ogranak u Čabru (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (10)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (6)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (5)
Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Narodna galerija (1)
Obzorja (3)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (12)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (28)
Ozeha (2)
Pedagoška fakulteta (16)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (1)
per il conzatti a S. Bartolommeo .. (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pravna praksa (2)
Presso Antonio Zatta e figli (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Privredna komora Jugoslavije (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (59)
Slavistično društvo Slovenije (44)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (91)
Slovenski dom (5)
Slovenski dom KPD Bazovica (102)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovenski znanstveni inštitut (4)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (14)
Slovensko etnološko društvo (24)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (15)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko kulturno društvo Istra (19)
Slovensko kulturno društvo Triglav (13)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
slovotisctem Tomme Parisa ... (1)
Societa storica del Litorale (7)
Societá storica del Litorale (59)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (6)
Tancer (1)
Tipografija (1)
Tiskovna zadruga (163)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (13)
Turistički savez Jugoslavije (2)
typis scholarum Piarum (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (18)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Verlag von Friedrich Tempsky (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (2)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Visoka šola za politične vede (7)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Vladimir J. Teharski (12)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (35)
Zavod Bob (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (59)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (22)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (19)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (59)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (14)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (18)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (10)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (17)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (10)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (27)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (1363)