Število rezultatov iskanja: 286

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Acta medico-biotechnica (2)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (11)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (1)
Didakta (1)
Dogovori (13)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (2)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Geodetski vestnik (1)
Geologija (1)
Informacije MIDEM (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (13)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (6)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (6)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kakovostna starost (4)
Knjižnica (2)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Loški razgledi (1)
Managing global transitions (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna - delegatsko gradivo (4)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (19)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (13)
Organizacija (Kranj) (2)
Pedagoška obzorja (4)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (1)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (14)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (13)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (2)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina 2.0 (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (5)
Sodobna pedagogika (4)
Sodobnost (1963) (1)
Šolsko polje (7)
Šolsko svetovalno delo (3)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (19)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (2)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Urbani izziv (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (6)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (2)
Zdravniški vestnik (5)
Zdravstveno varstvo (10)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (10)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (69)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (46)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Pedagoška obzorja (4)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (5)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (13)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (13)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
B. Jordan Fleten (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Didakta (1)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (25)
Družba Jezusova (2)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (19)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (14)
IPSOS (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Katoliško tiskovno društvo (1)
L. Novak (1)
Marketing magazin (1)
Medicinska fakulteta (2)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Moderna organizacija (2)
Muzejsko društvo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Naše delo (1)
National Institute of Public Health (1)
Občinski odbor SZDL (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (6)
OK SZDL Ljubljana Center (13)
Onkološki inštitut (2)
Pedagoška fakulteta (17)
Pedagoška obzorja (4)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (18)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (11)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (5)
SO (2)
Societá storica del Litorale (3)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (5)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (13)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (286)