Število rezultatov iskanja: 995

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Akademija MM (1)
Aktualno! (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Arhivi (4)
AS. Andragoška spoznanja (35)
Atlanti (3)
CEPS journal (34)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Delo in varnost (4)
Didakta (28)
Elektrotehniški vestnik (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Geodetski vestnik (3)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gradbeni vestnik (1)
Informacije MIDEM (3)
Informatica Medica Slovenica (1)
Inovacijski projekti (1)
Inter Alia (Ljubljana) (8)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Jezik in slovstvo (4)
Knjižnica (7)
Kronika (Ljubljana) (3)
Les (Ljubljana) (1)
Management (1)
Managing global transitions (2)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Obzornik zdravstvene nege (80)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (1)
Organizacija (Kranj) (14)
Pedagoška obzorja (16)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Razpotja (1)
Revija za elementarno izobraževanje (25)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (3)
Slavia Centralis (1)
Slovenščina v šoli (10)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (5)
Socialno delo (4)
Sodobna pedagogika (48)
Statistično gradivo SR Slovenije (1)
Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje (1)
Šolska kronika (7)
Šolsko polje (5)
Šolsko svetovalno delo (12)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (2)
Učiteljev glas (9)
Učiteljski tovariš (56)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (5)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (53)
Vzgoja (Ljubljana) (15)
Vzgoja in izobraževanje (63)
Zbor občanov (1)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovinski časopis (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Didakta (28)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (11)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (464)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Pedagoška obzorja (16)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Šola za ravnatelje (53)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (35)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (32)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (14)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (27)
Zavod RS za šolstvo (97)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (80)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (48)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (10)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Biotehniška fakulteta (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (3)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (13)
Centre biotechnique de Naklo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
Delavska univerza 'Boris Kidrič', Sektor za strokovno izobraževanje (1)
Didakta (28)
dLib distributer (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (15)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (1)
Družba Jezusova (15)
E. Dornik (1)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
GZS CPU (1)
i2 (1)
Inštitut Logik (1)
International Institute for Archival Science (3)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (56)
Konzorcij šolskih centrov (3)
Kopo (1)
M. Pogačnik (1)
Marketing magazin (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mestna glavna šola (1)
Minisrtsvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (56)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (77)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (5)
Ministrstvo za šolstvo in šport (67)
Miška (1)
Moderna organizacija (14)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
OK SZDL Bežigrad (1)
OŠ Gustava Šiliha (1)
OŠ Janka Glazerja (2)
Pedagoška fakulteta (45)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (25)
Pedagoška fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (7)
Pedagoška obzorja (16)
Pedagoški inštitut (7)
Pia (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
samozal. F. Humski (8)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (7)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenian Institute for Adult Education (1)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (9)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societá storica del Litorale (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (1)
Šola za ravnatelje (62)
Šolski center (1)
Tehniški šolski center (1)
Turistica (2)
Univerzitetna založba Annales (1)
Verlag des krainischen Landesausschusses (1)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola ESIC (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (4)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (186)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod RS za šolstvo (178)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene nege (80)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (37)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (49)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (995)