Neki pravni aspekti kolektivnog pregovaranja u SAD : doktorska disertacija