Entropijska analiza sotočnih prenosnikov toplote
Entropy analysis of parallel-flow heat exchangers