Poduzhenîe te molitve teh trynaist Ozhenashu, inu trynaist Ave Mary katere ty sapissani bratje, inu sestre lete imenitne erz-bratvuszhine Mariae od troshta s' eno vezhy andochtio, slasti na zheterto nedelo eniga sledniga meisza v cerkvi molio