Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu
Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid