Izdelovalci glasbil na Slovenskem 1606-1918
Instrument makers in Slovenia 1606-1918