Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino

 1. 1953
   35

  številka: 1 (1953)
  številka: 2 (1953)
  številka: 3 (1953)
  Iz zgodovine delavskega gibanja v Ljubljani (številka: 1, 1953)
  Bela krajina v uporu (številka: 1, 1953)
  Kranjski portali (številka: 1, 1953)
  Maribor in slovenska univerza (številka: 1, 1953)
  Ivan Vrhovec (številka: 1, 1953)
  Nov opis francoske Ljubljane (številka: 1, 1953)
  Novo gradivo iz Brownovega potopisa (številka: 1, 1953)
  Najstarejša livarna železa na Slovenskem (številka: 1, 1953)
  Zagrad pri Prevaljah (številka: 1, 1953)
  Trg v Kropi (številka: 1, 1953)
  Prvi ljubljanski livarji zvonov in topov (številka: 1, 1953)
  Gradovi na loškem ozemlju (številka: 2, 1953)
  Pomen ustoličenja koroških vojvod v slovenski zgodovini in njegova problematika (številka: 2, 1953)
  Bela krajina v uporu (številka: 2, 1953)
  Rast prebivalstva v Prekmurju (številka: 2, 1953)
  Socialne razmere našega delavstva v Kropi, Kamni gorici in Železnikih proti koncu XIX. stoletja (številka: 2, 1953)
  Donesek k slovenski kulturni dejavnosti med NOB v Bariju (številka: 2, 1953)
  Svilarske manufakture v Ljubljani (številka: 2, 1953)
  Slike iz Brkinov (številka: 2, 1953)
  Sporna imena krajev v tolminskem urbarju iz leta 1377 (številka: 2, 1953)
  Ptujski grad in njegova okolica v novem veku (številka: 3, 1953)
  Pomen šolskih kronik za zgodovino šolstva (številka: 3, 1953)
  Slika nekdanje glažute ob spodnji Lobnici pri Rušah (številka: 3, 1953)
  Vprašanja iz Primorske (številka: 3, 1953)
  Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju (številka: 3, 1953)
  Ob novem predlogu generalnega načrta za Ljubljano (številka: 3, 1953)
  Dragotin Kette in Novo mesto (številka: 3, 1953)
  Josip Mravljak (številka: 3, 1953)
  Urbanistična načela za direktivni načrt Ljubljane (številka: 3, 1953)
  Bela krajina v uporu (številka: 3, 1953)
  Železarna Gradac v Beli Krajini (številka: 3, 1953)
  Usoda Miklošičevega spomenika v Ljutomeru (številka: 3, 1953)
 2. 1954
   33

  številka: 1 (1954)
  številka: 2 (1954)
  številka: 3 (1954)
  Nov dostavek k Cankarjevi bibliografiji (številka: 1, 1954)
  O rimskem obdobju na Slovenskem (številka: 1, 1954)
  Koprski glavar Slovanov v avstrijsko-beneški vojni 1508-1516 (številka: 1, 1954)
  Arhiv gradbenih spisov v Mariboru (številka: 1, 1954)
  Iška vas 1941 - 1948 - 1953 (številka: 1, 1954)
  Utrinki iz neobjavljenih spominov (številka: 1, 1954)
  Javna razsvetljava v stari Ljubljani (številka: 1, 1954)
  Ilegalni tisk v delavskem gibanju v Ljubljani okrog osemdesetih let prejšnjega stoletja (številka: 1, 1954)
  Slikar Jožef Petkovšek (številka: 2, 1954)
  Ljubljanska Glasbena Matica in njen pomen (številka: 2, 1954)
  Zgodovina plavža v Železnikih (številka: 2, 1954)
  Dokaz o starosti šentjernejskih konjskih dirk (številka: 2, 1954)
  Fužine bakra v Ilirski Bistrici in tržiški kosarji (številka: 2, 1954)
  Veliki tolminski kmečki punt (številka: 2, 1954)
  Botanični vrt v Ljubljani (številka: 2, 1954)
  Etnografija Santoninovega itinerarija po Koroškem, Kranjskem in Štajerskem 1485-1487 (številka: 2, 1954)
  Kako je nastal Soški odred (številka: 2, 1954)
  Črna smrt v Gorici leta 1682 (številka: 2, 1954)
  Razvoj elektrogospodarstva v LRS (številka: 2, 1954)
  Prešernova gostilna pri "Črnem orlu" (številka: 2, 1954)
  Kaj nam govore Šempetrski nagrobniki? (številka: 3, 1954)
  Prebivalstvo Ljubljane pred dvesto leti (številka: 3, 1954)
  Romanska arhitektura v Prekmurju (številka: 3, 1954)
  Katastralne mape Slovenskih goric iz leta 1824 (številka: 3, 1954)
  Začetki Novega mesta (številka: 3, 1954)
  Nekaj prispevkov k odmevu makedonske Ilindenske vstaje med slovenci (številka: 3, 1954)
  Prva majolikarna v Ljubljani (številka: 3, 1954)
  Neznana pisma Žige Zoisa (številka: 3, 1954)
  Naši spomeniki: Gramozna jama, Žale, Urh (številka: 3, 1954)
  Nekaj o geodeziji (številka: 3, 1954)
 3. 1955
   24

 4. 1956
   26

  številka: 1 (1956)
  številka: 2 (1956)
  številka: 3 (1956)
  Arhiv poveljstva armadne skupine maršala Svetozarja Boroevića (številka: 1, 1956)
  Bohinjsko rudarstvo in fužinarstvo konec 18. stoletja (številka: 1, 1956)
  Podložniki in vojaška služba v terezijanski dobi (številka: 1, 1956)
  Izraz, podoba, pesem (številka: 1, 1956)
  Upor podložnikov gospostva Brda pri Kranju v letih 1781 do 1783 (številka: 1, 1956)
  In memoriam dr. Janko Polec (številka: 1, 1956)
  O prvi stavki in o razmerah na Jesenicah pred začetkom političnih bojev (številka: 1, 1956)
  Zgodovinski pregled regulacije Savinje in njenih pritokov (številka: 1, 1956)
  Zidani most v zgodovini (številka: 2, 1956)
  Severovzhodne italske zapore v antiki (številka: 2, 1956)
  Anton Aškerc - mestni arhivar ljubljanski (številka: 2, 1956)
  Gradnja kanalov na Ljubljanici v prvi polovici XVIII. stoletja (številka: 2, 1956)
  Aškerčeva stanovanja v Ljubljani. Aškerčeva borba za uradnega slugo (številka: 2, 1956)
  O prvem slovenskem delavskem listu (številka: 2, 1956)
  Slovenska trgovska mladina v Zagrebu (številka: 2, 1956)
  Prvi slovenski socialnodemokratski list "Novi čas" (številka: 2, 1956)
  Razvoj portalov v Celju (številka: 2, 1956)
  Maribor v letih 1918-1919 (številka: 2, 1956)
  Nekaj vprašanj iz zgodovine Stare Ljubljane (številka: 3, 1956)
  Gospodarski položaj ribniških podložnikov v začetku XIX. stoletja (številka: 3, 1956)
  Novomeški spomini (številka: 3, 1956)
  Teritorij in uprava mesta Celja od davnih dni do danes (številka: 3, 1956)
  Srednjeveška arhitektura na Gradu pri Slovenjem Gradcu v luči zgodovine in novih odkritij (številka: 3, 1956)
 5. 1957
   23

 6. 1958
   20

 7. 1959
   29

  številka: 1 (1959)
  številka: 2 (1959)
  številka: 3 (1959)
  Ljubljana - spomenik zgodovinskega urbanizma in arhitekture (številka: 1, 1959)
  Razvoj industrije v Sloveniji med obema vojnama (številka: 1, 1959)
  Umetnostnogeografski položaj romanske arhitekture na Slovenskem (številka: 1, 1959)
  Gorenjsko železarstvo v XIV. in XV. stoletju (številka: 1, 1959)
  Rajnik Bogotáj (številka: 1, 1959)
  Mariborski mestni grad (številka: 1, 1959)
  Ustanovitev Komunistične partije v Zagorju (številka: 1, 1959)
  Dve "novi" baročni fasadi v Ljubljani (številka: 2, 1959)
  Kako so zidali semenišče v Ljubljani (številka: 2, 1959)
  Pol stoletja III. ljubljanske gimnazije (številka: 2, 1959)
  Koprska nota in miljski protokol iz l. 1849, v neobjavljenem spisu Antonija De Colle (številka: 2, 1959)
  Nova cesta od Vrhnike do Planine (številka: 2, 1959)
  Prispevki za zgodovino rimskega Iga (številka: 2, 1959)
  Z drugo stotnijo Slovenskega planinskega polka v borbi za Korotan (številka: 2, 1959)
  Vedute slovenskih krajev iz začetka XVIII. stoletja (številka: 2, 1959)
  Ljubljana in Slovenija v očeh inozemskega potnika leta 1848 (številka: 2, 1959)
  Ustanovitveni manifest "Delavske socialistične stranke za Slovenijo" z dne 3. marca 1920 (številka: 2, 1959)
  Ob stoletnici proge Pragersko-Kotoriba (-Velika Kaniža-Budimpešta) (številka: 3, 1959)
  Gotska arhitektura v Sloveniji (številka: 3, 1959)
  Ob štiridesetletnici ustanovitve KPJ (številka: 3, 1959)
  Trst in njegovo neposredno zaledje v prvih treh desetletjih XVIII. stoletja (številka: 3, 1959)
  Prof. Franjo Baš - 60-letnik (številka: 3, 1959)
  Stavbni razvoj Gruberjeve palače v Ljubljani (številka: 3, 1959)
  Luxuria z Visokega pod Kureščkom (številka: 3, 1959)
  Prešerni na Vrhniki (številka: 3, 1959)
  Pravni status tujcev v uredbah piranskih statutov (številka: 3, 1959)
 8. 1960
   27

  številka: 1 (1960)
  številka: 2 (1960)
  številka: 3 (1960)
  Zgodovina ljubljanskih opekarn od leta 1732 do leta 1860 (številka: 1, 1960)
  O zgodovinskem in arhitektonskem razvoju Tartinijevega trga v Piranu (številka: 1, 1960)
  Nekateri revolucionarni dogodki na vzhodnem Slovenskem leta 1960 (številka: 1, 1960)
  Nekaj podatkov o baročnih kiparjih in njihovih delih na slovenskem Štajerskem (številka: 1, 1960)
  Organizacija gore in Gorske bukve (številka: 1, 1960)
  O nekdanjem žebljarstvu na bivšem Kranjskem (številka: 1, 1960)
  Ilegalne grafične tehnike centralne tehnike KPS v Ljubljani (številka: 1, 1960)
  O Židovskem trgu v Piranu (številka: 1, 1960)
  Priprave in misli o izdaji spomeniške topografije (številka: 1, 1960)
  Ljubljanska učna stolica za kmetijstvo (številka: 2, 1960)
  Dr. Gregorju Čremošniku v spomin (številka: 2, 1960)
  Gotska arhitektura v Sloveniji (številka: 2, 1960)
  Borba za ustanovitev mariborske Klasične gimnazije (številka: 2, 1960)
  Felice Salimbreni (številka: 2, 1960)
  Iz zgodovine Postojnske jame (številka: 2, 1960)
  Razkroj fevdalne agrarne strukture in prehod na individualizirano kmetijstvo na Kranjskem (številka: 2, 1960)
  Zaključne operacije za osvoboditev naše domovine (številka: 2, 1960)
  Izdelovanje orodja, strojev in orožja, orožarne in skladišča smodnika v Ljubljani (številka: 3, 1960)
  Glasbeno življenje v baročni Ljubljani (številka: 3, 1960)
  Boji za Gorico (številka: 3, 1960)
  Lackov odred (številka: 3, 1960)
  Pregled baročne arhitekture v Sloveniji (številka: 3, 1960)
  Ferdinandejski rudarski red za fužine pod Jelovico (številka: 3, 1960)
  90-letni jubilej gorenjske proge (številka: 3, 1960)
 9. 1961
   26

  številka: 1 (1961)
  številka: 2 (1961)
  številka: 3 (1961)
  90-letni jubilej gorenjske proge (številka: 1, 1961)
  Iz vrhniške preteklosti (številka: 1, 1961)
  1707 let star napis iz Emone (številka: 1, 1961)
  Začetki tobačne industrije v Ljubljani (številka: 1, 1961)
  Mejaštvo in organizacija vinskih gora (številka: 1, 1961)
  Posvetna baročna plastika v severovzhodni Sloveniji (številka: 1, 1961)
  Ferdo Seidl o svojem življenju in delu (številka: 1, 1961)
  Slikano usnje v Sloveniji (številka: 1, 1961)
  Tiskarne v Pomurju (številka: 2, 1961)
  Plebiscitne akcije osvobodilne fronte v Ljubljani v letih 1941-1942 (številka: 2, 1961)
  K zgodovini Ptujskega gradu v arheoloških obdobjih in nekaj novih najdb na zahodnem vznožju (številka: 2, 1961)
  Erbergova parkovna kompozicija v Dolu pri Ljubljani (številka: 2, 1961)
  Zgodovina solitrarn in smodnišnic v Ljubljani in njeni okolici (številka: 2, 1961)
  Razvoj mariborske mestne vedudte (številka: 3, 1961)
  K topologiji freisinških posesti na Dolenjskem (številka: 3, 1961)
  Soboški jobagioni (številka: 3, 1961)
  Zametki ljubljanskega gradu (številka: 3, 1961)
  Zgodovina ljubljanskih opekarn od XVI. stoletja do leta 1731 (številka: 3, 1961)
  Prispevek o revolucionarnih dogodkih na vzhodnem Slovenskem leta 1848 (številka: 3, 1961)
  Enote kmetskih gospodarstev na Slovenskem (številka: 3, 1961)
  Gradbeni razvoj Ljubljane od dograditve južne železnice do potresa l. 1895 (številka: 3, 1961)
  Iz zgodovine Bistre (številka: 3, 1961)
  Vodnik leta 1934 o Sloveniji (številka: 3, 1961)
 10. 1962
   29

  številka: 1 (1962)
  številka: 2 (1962)
  številka: 3 (1962)
  Murska Sobota (številka: 1, 1962)
  Začetki kemične industrije v Ljubljani in njeni okolici (številka: 1, 1962)
  O tehniki in opremi nekdanjih rudarjev na Jelovici (številka: 1, 1962)
  Pomen šolskih kronik za zgodovino šolstva (številka: 1, 1962)
  Ferdinand Schmidt, prvi raziskovalec jamskih živali (številka: 1, 1962)
  Mayrjev Catalogus librorum, prvi v Ljubljani tiskani knjižni katalog, spet v evidenci (številka: 1, 1962)
  Iz zgodovine gradu Dragomelj (številka: 1, 1962)
  Vrhniška lokalna železnica (številka: 1, 1962)
  Vrhniški mitničarji (številka: 1, 1962)
  Založništvo, periodični tisk in knjigotrštvo (številka: 1, 1962)
  Ljubljanski protinemški odmevi turnarskih dogodkov (številka: 2, 1962)
  Robbov glavni oltar pri frančiškanih v Ljubljani (številka: 2, 1962)
  Ljubljanski grad v starem veku (številka: 2, 1962)
  Oris razvoja pomorstva v slovenskem Primorju (številka: 2, 1962)
  Slovensko ljudsko pravdno pravo (številka: 2, 1962)
  Blejska kotlina v ognju narodnoosvobodilnega boja (številka: 2, 1962)
  Med Zidanim mostom in Siskom vozijo vlaki že 100 let (številka: 2, 1962)
  Drugi slovenski socialnodemokratski list (številka: 2, 1962)
  K zgodovini kmečkega kupčevanja s soljo (številka: 3, 1962)
  Rudarsko poklicno znamenje "kladivo in klin" (številka: 3, 1962)
  Novo odkriti spomenik rimskega materinskega božanstva v Ptuju (številka: 3, 1962)
  Vzpon in zaton spodnještajerskega fužinarstva (številka: 3, 1962)
  Ob sedemdesetletnici akademika Milka Kosa (številka: 3, 1962)
  Agitacija "Novic" za preseljevanje Slovencev v Srbijo v letu 1865 in 1866 (številka: 3, 1962)
  Višje šole na Slovenskem ozemlju v XVII. in XVIII. stoletju (številka: 3, 1962)
  Rogaška Slatina in Zrinjski (številka: 3, 1962)
 11. 1963
   29

  številka: 1 (1963)
  številka: 2 (1963)
  številka: 3 (1963)
  Mandelčevi ljubljanski tiski v knjižnici Narodnega muzeja v Ljubljani (številka: 1, 1963)
  Predpisi o obrtnikih, prostih poklicih in trgovcih v statutih mesta Trsta (številka: 1, 1963)
  K zgodovini kmečkega kupčevanja s soljo (številka: 1, 1963)
  Ferdinand Schmidt in slovanski biologi (številka: 1, 1963)
  Novo železarjenje v Fužinah pod Jelovico v XIX. stoletju in njegov konec (številka: 1, 1963)
  Nekdanji Vrhničani (številka: 1, 1963)
  Murska Sobota kot sedež arhidiakonata in cerkvenoupravna pripadnost Prekmurja v srednjem veku (številka: 1, 1963)
  Bakrorezi k Scopolijevi Entomologia carniolica (številka: 1, 1963)
  Slika koroškega ustoličenja v londonskem rokopisu (številka: 2, 1963)
  Je-li ljubljanski zrak škodljiv? (številka: 2, 1963)
  O Petkovškovi sliki "Beneška kuhinja" (številka: 2, 1963)
  Ob stoletnici "Goriškega oglednika" (številka: 2, 1963)
  Leta 1499 omenjena krajevna imena v Kamniških Alpah (številka: 2, 1963)
  Modularne mere záplaškega zvonika po Levstiku (številka: 2, 1963)
  Prvo otroško zavetišče v Ljubljani (številka: 2, 1963)
  Zgodovina ljubljanskega prostora pred naselitvijo Slovencev (številka: 2, 1963)
  Blaznik in krajevna zgodovina (številka: 2, 1963)
  Ime Tótság in sedež belmurskega arhidiakonata (številka: 2, 1963)
  Trgovina slovenskega zaledja s primorskimi mesti od XIII. do konca XVI. stoletja (številka: 2, 1963)
  Bronasta statueta Venere iz emonske insule XXIX (številka: 2, 1963)
  Zemljišče Belmura (številka: 3, 1963)
  Iz vigenjca in fužine v tovarno (številka: 3, 1963)
  Ob stoletnici koroške železnice (številka: 3, 1963)
  Oris zgodovine Ljubljane od XVI. do XVIII. stoletja (številka: 3, 1963)
  Ljubljana v srednjem veku (številka: 3, 1963)
  Ob 150-letnici vojnih operacij 1813-1814 v mejah Ilirskih provinc (številka: 3, 1963)
 12. 1964
   31

  številka: 1 (1964)
  številka: 2 (1964)
  številka: 3 (1964)
  Severna emonska vrata pod traso Titove ceste v Ljubljani (številka: 1, 1964)
  O rodu in rojstvu kiparja Francesca Robbe (številka: 1, 1964)
  Krog in Buzinci (številka: 1, 1964)
  Urbanizem in umetnost v Ljubljani (številka: 1, 1964)
  O podobi in zgodovini rimskega Ptuja (številka: 1, 1964)
  Zgodovina steklarske industrije na Goriškem (številka: 1, 1964)
  Kolera na Kranjskem leta 1855 (številka: 1, 1964)
  Obdobje grosističnih tvrdk (številka: 1, 1964)
  Iz zgodovine Negove (številka: 1, 1964)
  Ob 150-letnici vojnih operacij 1813-1814 v mejah Ilirskih provinc (številka: 1, 1964)
  Iz zgodovine porabskih Slovencev (številka: 1, 1964)
  Janko Jarc - šestdesetletnik (številka: 1, 1964)
  Razstava "Gozd na krasu Slovenskega primorja" v Bistri pri Vrhniki (številka: 2, 1964)
  Srednjeveška naselitev v območju Ljubljane (številka: 2, 1964)
  Razvoj slovenskega urarstva (številka: 2, 1964)
  Od atentata do ultimata (številka: 2, 1964)
  Ljubljana v osvobodilnem boju (številka: 2, 1964)
  Ivan Marija Marušič (1641-1712) (številka: 2, 1964)
  Murskosoboške banke v preteklosti (številka: 2, 1964)
  Savinjska železnica (številka: 3, 1964)
  Trgovski promet po Savi v XVIII. stoletju (številka: 3, 1964)
  Spomini na gospodarsko in socialno življenje v Prekmurju (številka: 3, 1964)
  Francoska revolucija, Napoleon in Slovenci (številka: 3, 1964)
  Oris razvoja hrastniškega šolstva (številka: 3, 1964)
  Ljubljanski tržni redi in prepoved prekupčevanja (številka: 3, 1964)
  Odlomki iz pravne zgodovine mesta Ljubljane od XVI. do XVIII. stoletja (številka: 3, 1964)
  Dosedanje delo in bodoče naloge goriškega zgodovinarja in zgodovinopisja (številka: 3, 1964)
  Dajatve bistriških podložnikov (številka: 3, 1964)
 13. 1965
   22

 14. 1966
   27

  številka: 1 (1966)
  številka: 2 (1966)
  številka: 3 (1966)
  Krasilni elementi na držajih spad in sabelj (številka: 1, 1966)
  Posebnosti starejše agrarne strukture na Dolenjskem (številka: 1, 1966)
  Pregled zgodovine Rdečega križa na Kranjskem (številka: 1, 1966)
  Nicolaus Perottus: Rudimenta grammatices (številka: 1, 1966)
  Obramba na Soči v letih 1915-1917 (številka: 1, 1966)
  Ustanovno pismo trnovske šole (številka: 1, 1966)
  Roman Gospodin Franjo in razpust Slovenske matice (številka: 1, 1966)
  Nekaj zgodovinskih podatkov o Slovenskem Primorju v rimski dobi in antični situs Egide (številka: 1, 1966)
  Začetek in razvoj šole v Jelšanah (številka: 1, 1966)
  Veliki tolminski punt v zgodovinski literaturi (številka: 1, 1966)
  Nekaj aspektov vindišarske "teorije" po drugi svetovni vojni (številka: 1, 1966)
  Slovenski Rdeči križ v stari Jugoslaviji (številka: 2, 1966)
  Zapis z znanstvenega posvetovanja o OF slovenskega naroda (številka: 2, 1966)
  Gorenjski prispevki k najstarejši glasbeni zgodovini na Slovenskem (številka: 2, 1966)
  Zgodovina železniške proge Št. Peter na Krasu (Pivka)-Reka (številka: 2, 1966)
  Prirejanje zgodovinskih razstav (številka: 2, 1966)
  Poizkusi izselitve koroških Slovencev med drugo svetovno vojno (številka: 2, 1966)
  Rdeči križ Slovenije na osvobojenem ozemlju (številka: 3, 1966)
  Delo ilegalne radijske postaje osvobodilne fronte - Kričača (številka: 3, 1966)
  Beseda o krajevnem imenoslovju (številka: 3, 1966)
  Valvasorjeva Topographia Arcium Lambergianarum (številka: 3, 1966)
  Kositrarska obrt na slovenskem Štajerskem (številka: 3, 1966)
  Oblikovanje Ljubljane v prvi polovici XIX. stoletja (številka: 3, 1966)
  Paolo Vida (številka: 3, 1966)
 15. 1967
   33

  številka: 1 (1967)
  številka: 2 (1967)
  številka: 3 (1967)
  Koroška slovenska narodna pesem v svojih epičnih in liričnih izraznih prvinah (številka: 1, 1967)
  Beseda, dve o Steinbergovem in drugih opisih Cerkniškega jezera (številka: 1, 1967)
  Posebno šolstvo za duševno nerazvite otroke Vzgojnega zavoda "Janeza Levca" (številka: 1, 1967)
  Zamejski Slovenci v avstrijskem delu Štajerske po podatkih ljudskih štetij 1951 in 1961 (številka: 1, 1967)
  O Ljubljanskih stavbnih redih (številka: 1, 1967)
  Idejno izoblikovanje cecilijanskega gibanja na Slovenskem (številka: 1, 1967)
  Upoštevati je treba tudi arhivske vire (številka: 1, 1967)
  Jurij Mušič (številka: 1, 1967)
  Tovarna papirja Količevo med leti 1920 in 1960 (številka: 1, 1967)
  O najstarejših tiskanih uradnih razglasih v slovenščini (številka: 2, 1967)
  Slovenci v oktobrski revoluciji (številka: 2, 1967)
  Orglarski mojster Franc Goršič (1836-1898) (številka: 2, 1967)
  In memoriam Franja Baša (številka: 2, 1967)
  Martin Miklošič - neznani narodni buditelj (številka: 2, 1967)
  Prvi ljubljanski regulacijski načrt (številka: 2, 1967)
  Knežja prestolica Celje - sredi XV. stoletja (številka: 2, 1967)
  Glasbeni instrumenti na srednjeveških freskah na Slovenskem (številka: 2, 1967)
  700 let Novega trga v mestu Ljubljani (številka: 2, 1967)
  In memoriam Jožeta Jenka (številka: 2, 1967)
  Prekmursko pismo iz leta 1851 (številka: 3, 1967)
  Vrnitev koroških izseljencev julija 1945 in vprašanje o povračilu vojne škode (številka: 3, 1967)
  Nekaj neznanih narodnih buditeljev na Štajerskem (številka: 3, 1967)
  Zbirka vojaških uniform v Pokrajinskem muzeju v Mariboru (številka: 3, 1967)
  Usmerjenost publikacij Kranjske kmetijske družbe v letih 1770 do 1779 (številka: 3, 1967)
  Glasbenozgodovinske najdbe XVIII. in XIX. stoletja v Novem mestu (številka: 3, 1967)
  Portal starega ljubljanskega liceja (številka: 3, 1967)
  Mlinarstvo pri panonskih Slovencih (številka: 3, 1967)
  Donesek k zgodovini delavskega gibanja v naših premogovnih revirjih (Martin Terpotitz in prvi maj) (številka: 3, 1967)
  Stavka ljubljanskih stavbnih in mizarskih delavcev v maju 1902 (številka: 3, 1967)
  Spremembe in dopolnitve ljubljanskega regulacijskega načrta iz leta 1896 (številka: 3, 1967)
 16. 1968
   28

  številka: 1 (1968)
  številka: 2 (1968)
  številka: 3 (1968)
  Zdravilišča in kopališča na nekdanjem Kranjskem (številka: 1, 1968)
  Železničarska stavka aprila leta 1920 (številka: 1, 1968)
  Drobec registra ljubljanskega nakladniškega urada iz leta 1544 (številka: 1, 1968)
  Iz najstarejše zgodovine Novega mesta (številka: 1, 1968)
  In memoriam Zvoneta Miklaviča (številka: 1, 1968)
  Slika dr. Antona Murka (številka: 2, 1968)
  Pomen piranskega patriciata v mestni upravi od XIV. do XVIII. stoletja (številka: 2, 1968)
  Zbirka modnih noš v Pokrajinskem muzeju v Mariboru (številka: 2, 1968)
  Rekonstrukcija podobe antičnega Ptuja (številka: 2, 1968)
  Iz arhivskega gradiva o idrijskem šolstvu v desetletju od 1784 do 1794 (številka: 2, 1968)
  Slovenska zahodna Ziljska dolina v prevratnih dneh v letih 1918-1919 (številka: 2, 1968)
  Prispevek k poznavanju rimskih vodnih poti pri nas (številka: 2, 1968)
  Ljudsko štetje z dne 7. marca 1923 na Koroškem (številka: 2, 1968)
  Regulacijski načrt severnega dela Ljubljane (številka: 2, 1968)
  Slovenski tabori (številka: 2, 1968)
  Padec fašizma in kapitulacija Italije pred petindvajsetimi leti (številka: 3, 1968)
  Sedemdeset let Mestnega arhiva ljubljanskega (številka: 3, 1968)
  Nekaj nadrobnosti o delovanju Kärntner Heimatdiensta pred plebiscitom leta 1920 na Koroškem (številka: 3, 1968)
  Od kod Raičev psevdonim Sekoloski? (številka: 3, 1968)
  Glasbeniki koprske stolnice v 17. in 18. stoletju (številka: 3, 1968)
  Ob stoletnici "Slovenskega naroda" (številka: 3, 1968)
  Poglavitne poteze slovenskega zgodovinskega razvoja in položaja (številka: 3, 1968)
  Mussolinijev utrdbeni pas prek naših gora in planin (številka: 3, 1968)
  Etnična struktura ljubljanskega prebivalstva v času protestantizma (številka: 3, 1968)
  Deželni arhiv v Ljubljani pred letom 1918 (številka: 3, 1968)
 17. 1969
   29

  številka: 1 (1969)
  številka: 2 (1969)
  številka: 3 (1969)
  Oris gospodarstva na Slovenskem v obdobju zgodnjega kapitalizma (številka: 1, 1969)
  Pohod kralja Alboina (568-570) (številka: 1, 1969)
  Tehniški muzej Slovenije (številka: 1, 1969)
  Nekateri rezultati novejših raziskav o meščanskih kapitalih v zgodnjem kapitalizmu (številka: 1, 1969)
  Iz avstrijsko-jugoslovanskih pogajanj v Celovcu maja 1919 (številka: 1, 1969)
  Likovno življenje v Mariboru in razstave umetnikov mariborskega kroga med obema vojnama (številka: 1, 1969)
  Neevidentirana slovenska knjižica iz leta 1728 (številka: 1, 1969)
  Pogled v slovenske fototeke (številka: 1, 1969)
  Načrti za ustanovitev državnega arhiva v Ljubljani pred prvo svetovno vojno (številka: 1, 1969)
  Analiza neposredne obremenitve grunta v Krnicah v Poljanski dolini 1630 (številka: 1, 1969)
  O objavljanju virov za zgodovino NOB v Sloveniji (številka: 2, 1969)
  Vloga in pomen tekstilne industrije v industrializaciji 19. stoletja na Slovenskem (številka: 2, 1969)
  Borba za šentiljsko trdnjavo (številka: 2, 1969)
  Nemški Volkstag v Velikovcu 9. junija 1918 in gibanje za majniško deklaracijo na južnem Koroškem (številka: 2, 1969)
  Promocije Slovencev na graški univerzi 1728 (številka: 2, 1969)
  Oris gospodarstva na Slovenskem v obdobju agrarne revolucije in prevlade manufakturne proizvodnje (številka: 2, 1969)
  Ljubljansko stavbeništvo v prvi polovici 19. stoletja (številka: 2, 1969)
  Moja udeležba v bojih na severni meji 1918/1919 (številka: 2, 1969)
  Delavski zaupniki v stari Jugoslaviji (številka: 3, 1969)
  Ob stoletnici zakona o osnovni šoli (številka: 3, 1969)
  Medeninaste sklede (številka: 3, 1969)
  Škofja Loka v luči cenitve katastrskega dohodka leta 1827 in 1830 (številka: 3, 1969)
  Iz najstarejše zgodovine Sevnice (številka: 3, 1969)
  O začetkih slovenskega čipkarstva s posebnim ozirom na Idrijo (številka: 3, 1969)
  Glasbena kapela ljubljanske stolnice v drugi polovici 17. stol. (številka: 3, 1969)
  Oris gospodarstva na Slovenskem v prvem obdobju kapitalizma (številka: 3, 1969)
 18. 1970
   31

  številka: 1 (1970)
  številka: 2 (1970)
  številka: 3 (1970)
  Kranjska plemiška rodbina Apfeltrerjev (številka: 1, 1970)
  Zgodovinski oris razvoja šole v Turnišču (številka: 1, 1970)
  Skupno prizadevanje za ustanovitev slovenske univerze v Ljubljani in češke univerze v Brnu (številka: 1, 1970)
  Prispevek k zgodovini biblioteške službe v začetku minulega stoletja (številka: 1, 1970)
  Prve senčne igre v Ljubljani (številka: 1, 1970)
  Iz dejavnosti Narodnega sveta za Koroško pred plebiscitom v letih 1919-1920 (številka: 1, 1970)
  Simon Ogrin - cerkveni slikar (številka: 1, 1970)
  Nekaj vrstic o prvih desetletjih jezuitskega kolegija v Ljubljani (številka: 1, 1970)
  Halštatske gomile v Novem mestu (številka: 1, 1970)
  Dve ohranjeni pismi Božidarja Raiča Jožefu Borovnjaku (številka: 1, 1970)
  Pisarska delavnica okoli leta 1300 v Ljubljani? (številka: 1, 1970)
  Gaborjevo pismo upravi Slovenskega gospodarja leta 1876 (številka: 2, 1970)
  Stanovanjska zaščita in gradnja stanovanj v važnejših delavskih središčih v Sloveniji od leta 1918 do 1930 (številka: 2, 1970)
  Iz problematike jugoslovanske uprave na Koroškem pred plebiscitom leta 1920 (številka: 2, 1970)
  Srednjeveški pohorski dvor (številka: 2, 1970)
  Nemški trgovski obrati v Sloveniji v letih 1938/1939 (številka: 2, 1970)
  F. V. Hörnigkova statistika obrtnikov slovenskih mest in trgov iz leta 1673 (številka: 2, 1970)
  Sledovi srednjeveškega Špitaliča pri Konjicah (številka: 2, 1970)
  Ob stoletnici Leninovega rojstva (številka: 2, 1970)
  Ob petdesetletnici požiga Narodnega doma v Trstu (številka: 2, 1970)
  Grbi v kapeli sv. Jurija na Ljubljanskem gradu (številka: 3, 1970)
  Cinkarne v Zagorju, Šentjanžu in Celju (številka: 3, 1970)
  Zdravnik komedijant von Aichenberg (številka: 3, 1970)
  Upor idrijskih podložnikov leta 1627 (številka: 3, 1970)
  Ljubljansko stavbeništvo od srede 19. do začetka 20. stoletja (številka: 3, 1970)
  Ljubljanski festival (številka: 3, 1970)
  Začetek kranjskega ustanovnega zavoda za gluhoneme v Ljubljani (številka: 3, 1970)
  Slamnati "lojstri" (številka: 3, 1970)
 19. 1971
   26

  številka: 1 (1971)
  številka: 2 (1971)
  številka: 3 (1971)
  Pariška komuna v sočasnem slovenskem tisku (številka: 1, 1971)
  Škof Jeglič - politik (številka: 1, 1971)
  Fabrikacija cinobra v Idriji (številka: 1, 1971)
  Neznan ljubljanski tisk iz leta 1577 in nekaj podatkov o njegovem avtorju (številka: 1, 1971)
  Prizadevanja za uveljavitev slovenskega uradovanja v Podjuni v 90 letih preteklega stoletja (številka: 1, 1971)
  Iz korespondence dr. Janka Brejca (številka: 1, 1971)
  Dr. Ivan Slokar (1884-1970) (številka: 1, 1971)
  Zgodovinski pomen goriške "Soče" (1871-1915) (številka: 1, 1971)
  Doneski k zgodovini mestne umetniške galerije v Ljubljani (številka: 2, 1971)
  Vplivi in odmevi pariške komune med Slovenci (številka: 2, 1971)
  Razvoj zemljiške in hišne posesti v Krakovem (številka: 2, 1971)
  Eggenbergi in eggenberški arhivi (številka: 2, 1971)
  Predzgodovina neke "znanstvene" ustanove (številka: 2, 1971)
  Nejugoslovanski Nemci v Dravski banovini leta 1931 (številka: 2, 1971)
  Arheološka najdišča v Kranju (številka: 2, 1971)
  Knjigarne in papirnice v Pomurju (številka: 2, 1971)
  Izgoni tujih državljanov iz območja Dravske banovine (številka: 3, 1971)
  Rudarsko Velenje do ustanovitve stare Jugoslavije (številka: 3, 1971)
  Gospodarska in poklicna struktura krakovskega predmestja (številka: 3, 1971)
  France Železnikar in pariška komuna (številka: 3, 1971)
  Celjsko-avstrijska vojna od leta 1438 do 1443 ali vojna za Ljubljano in Istro (številka: 3, 1971)
  Vloga in pomen Ptuja v mednarodni trgovini poznega srednjega in zgodnjega novega veka (številka: 3, 1971)
  Poglavitne poteze slovenskega zgodovinskega razvoja in položaja (številka: 3, 1971)
 20. 1972
   28

  številka: 1 (1972)
  številka: 2 (1972)
  številka: 3 (1972)
  Koseze pri Ljubljani (številka: 1, 1972)
  Oris Vidmarjeve tovarne dežnikov in nogavic v Ljubljani (številka: 1, 1972)
  Nemški industrijski obrati v Sloveniji v letih 1938-1939 (številka: 1, 1972)
  Bombažna industrija v Ljubljani do leta 1860 (številka: 1, 1972)
  Problem naseljevanja vzhodno-alpskih Slovanov (številka: 1, 1972)
  Ljubljanska cukrarna (številka: 1, 1972)
  Dolinarjev načrt vodnjaka v Tivoliju (številka: 1, 1972)
  Jožef Bagáry, Anton Trstenjak in martjanska pogodba iz leta 1643 (številka: 1, 1972)
  V spomin Milka Kosa (številka: 1, 1972)
  Pisarna za zasedeno ozemlje (številka: 2, 1972)
  Janez Krstnik Dolar (ok. 1620-1673) (številka: 2, 1972)
  Poskus prikaza materialnih dokazov iz časa preseljevanja narodov (5. in 6. stol.) v SR Sloveniji (številka: 2, 1972)
  Še nekaj podatkov o kulturni avtonomiji za koroške Slovence v dvajsetih letih (številka: 2, 1972)
  "Bucvice tega sadershanja sa mladust" iz leta 1794 (številka: 2, 1972)
  Nove situlske umetnine (številka: 2, 1972)
  Milan Subarić in njegovo socialistično delovanje (številka: 2, 1972)
  Iz zgodovine Gorenjega Logatca (številka: 3, 1972)
  Usoda arhiva cistercijanske opatije Kostanjevice (številka: 3, 1972)
  Gluhonemnica v Ljubljani (1900-1945) (številka: 3, 1972)
  Baker nad Poljanami, antimon pri Trojanah (številka: 3, 1972)
  Konfinacija slikarja Ferda Vesela (številka: 3, 1972)
  Pomen raziskovanja rimskih cest za politično, upravno in kulturno zgodovino (številka: 3, 1972)
  Tri ljubljanske fotografije iz 60. let 19. stoletja (številka: 3, 1972)
  Položaj na slovenskem Primorju v luči Pisarne za zasedeno ozemlje od novembra 1918 do novembra 1920 (številka: 3, 1972)
  Slovenski pasigrafi (številka: 3, 1972)
 21. 1973
   25

 22. 1974
   22

 23. 1975
   27

  številka: 1 (1975)
  številka: 2 (1975)
  številka: 3 (1975)
  Ustanovitev uprave državnih posestev na Kranjskem pod Leopoldom II (številka: 1, 1975)
  Ljubljanski mostovi v drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja (številka: 1, 1975)
  Čevljarski ceh v Turnišču (številka: 1, 1975)
  Meščanski špital pri Lenartu v Slovenskih goricah (številka: 1, 1975)
  Delež slovenskih učiteljev gluhih pri strokovnem in splošno izdajateljskem delu (številka: 1, 1975)
  Nemško nacionalno društvo "Südmark" na avstrijskem Koroškem v prvem desetletju prve avstrijske republike (številka: 1, 1975)
  Boj Celjskih za Podravje in Posočje v letih 1425-30 (številka: 1, 1975)
  Lenart Mravlja = Leonhardus formica (številka: 1, 1975)
  Ljubljanske bolnišnice (številka: 2, 1975)
  Tiskarna Janeza Mandelca in leta 1578 tiskana pesem o zmagi Ivana Ferenbergerja nad Turki (številka: 2, 1975)
  O nekaterih slovenskih skladateljih 16. stoletja (številka: 2, 1975)
  Utrjevanje enotnosti protifašističnih sil na Slovenskem ob snovanju Društva prijateljev Sovjetske zveze leta 1940 (številka: 2, 1975)
  Piranska popotovanja v 15. stoletju (številka: 2, 1975)
  Partizanska bolnišnica Jesen (številka: 2, 1975)
  Jožef Mrak kot geodet in risar (številka: 2, 1975)
  Avstrija in Slovenci leta 1912-1913 (številka: 2, 1975)
  Gospoščina Puhenštanj pri Dravogradu do okoli leta 1600 (številka: 3, 1975)
  Stoletnica prve mestne dekliške šole v Ljubljani (številka: 3, 1975)
  Vrvarska obrt na slovenskem skozi stoletja (številka: 3, 1975)
  Novi odlomki protestantskih tiskov (številka: 3, 1975)
  Uniforme meščanskega korpusa in deželne brambe v Mariboru (številka: 3, 1975)
  Študenti iz slovenskih dežel na dunajski univerzi v poznem srednjem veku (1365-1518) (številka: 3, 1975)
  Ob osemdesetletnici Josipa Žontarja (številka: 3, 1975)
  Florentinec Franciscus Benzini, bankir v Piranu (1338-1348) (številka: 1, 1975)
 24. 1976
   28

  številka: 1 (1976)
  številka: 2 (1976)
  številka: 3 (1976)
  Kaj nam govori pri nas najdena lončenina o rimskih navadah v prehrani (številka: 1, 1976)
  Pivka v srednjem veku (številka: 1, 1976)
  Poslopje Mestne hranilnice ljubljanske (številka: 1, 1976)
  Idrijska steklarna v Zagorju ob Savi (številka: 1, 1976)
  Guido Manzini (številka: 1, 1976)
  Rogaški zdravilni vrelci v 16. stoletju (številka: 1, 1976)
  Novomeška industrija med obema vojnama (številka: 1, 1976)
  Graščina Betnava pri Mariboru (številka: 1, 1976)
  Dve poročili iz leta 1929 o nemški manjšini v Sloveniji (številka: 2, 1976)
  Boj za severno slovensko mejo 1918/19 v Prekmurju (številka: 2, 1976)
  Kje se je šolal kipar Franc Rotman (okr. 1710-1788)? (številka: 2, 1976)
  Karitativna dejavnost v Piranu v poznem srednjem veku (številka: 2, 1976)
  Cankarjeva proslava v Kočevju leta 1926 (številka: 2, 1976)
  Delavsko gibanje v tovarni sanitetnega materiala na Viru 1936-1941 (številka: 2, 1976)
  Bucelleniji in Ruardi na Savi pri Jesenicah (številka: 2, 1976)
  Šestdesetletnica prof. Boga Grafenauerja (številka: 2, 1976)
  Dr. Dušan Kermavner (številka: 2, 1976)
  Zavod za gluho mladino v Ljubljani od leta 1945 do 1960 (številka: 3, 1976)
  Povzetek iz nekaterih dokumentov o dejavnosti Stojana Pribičevića o tržaškem vprašanju (številka: 3, 1976)
  Skladi kranjskega deželnega premoženja (številka: 3, 1976)
  Organizacija oblasti v občini Izola po listinah iz leta 1253 in 1260 (številka: 3, 1976)
  Srednje šole in višji študiji na slovenskem ozemlju do leta 1918 (številka: 3, 1976)
  Prispevek k problematiki preganjanja koroških Slovencev po plebiscitu (številka: 3, 1976)
  Ferdo Gestrin - šestdesetletnik (številka: 3, 1976)
  Omemba Slovanov v pesmi Martina iz Brage na Portugalskem (številka: 3, 1976)
 25. 1977
   33

  številka: 1 (1977)
  številka: 2 (1977)
  številka: 3 (1977)
  France Dobrovoljc sedemdesetletnik (številka: 1, 1977)
  Hrenova grbovna plošča v Kozarjah (številka: 1, 1977)
  Historična urbanizacija Novega mesta (številka: 1, 1977)
  Iz starih fotografskih albumov (številka: 1, 1977)
  Mariborski kositrarji (številka: 1, 1977)
  Petinsedemdesetletnica Franceta Ostanka - organizatorja Slovenskega šolskega muzeja (številka: 1, 1977)
  Matevž Langus in Čopov ter Korytkov nagrobnik (številka: 1, 1977)
  Družina florentinskih bankirjev Soldanieri in Piran (številka: 1, 1977)
  Osemdeset let od ustanovitve slovenske delavske stranke (številka: 1, 1977)
  Smrtna kazen v tisku na Slovenskem (številka: 1, 1977)
  Delavsko vprašanje v ljubljanskem občinskem svetu (številka: 1, 1977)
  Prispevek k zgodovini ustanovnega kongresa KPS (številka: 1, 1977)
  Gospodarska in socialna zgodovina v delih slovenske krajevne zgodovine (številka: 2, 1977)
  Simpozij slovenskih zgodovinarjev o krajevni zgodovini (številka: 2, 1977)
  Iz diskusije (številka: 2, 1977)
  Pregled raziskovanja slovenske krajevne zgodovine (številka: 2, 1977)
  Petindvajset let Kronike (številka: 2, 1977)
  Problematika orisov NOB za območja Slovenije (številka: 2, 1977)
  Razvoj delavskega in ljudskofrontnega gibanja na domžalskem območju (številka: 2, 1977)
  Problematika krajevnozgodovinskih orisov za obdobje po osvoboditvi (številka: 2, 1977)
  Zgodovina mest med krajevnim in primerjalnim zgodovinopisjem (številka: 3, 1977)
  Glavarjeva knjižnica v Komendi (številka: 3, 1977)
  Narodnostno vprašanje v predmarčnih letnikih Bleiweisovih Novic (številka: 3, 1977)
  Pomorstvo Pirana v poznem srednjem veku (številka: 3, 1977)
  Slovenski študenti na dunajski univerzi v 16. stoletju (številka: 3, 1977)
  Trg in mesto na srednjeveškem Poljskem (številka: 3, 1977)
  Ob 750-letnici Laškega (številka: 3, 1977)
  Grad Krupa v Beli krajini (številka: 3, 1977)
  Italijanska zunanja politika pred zlomom fronte pri Kobaridu in po njej (številka: 3, 1977)
  Postila k Martinu iz Brage (številka: 3, 1977)
 26. 1978
   24

  številka: 1 (1978)
  številka: 2 (1978)
  številka: 3 (1978)
  Akrostihi v piranski knjigi statutov leta 1384 (številka: 1, 1978)
  Odnosi med ljubljanskim magistratom in državnimi oblastmi ob terezijanskih upravnih reformah (številka: 1, 1978)
  Grad Poljane ob Kolpi (številka: 1, 1978)
  Fužinarske cerkve iz začetka sedemnajstega stoletja na Jesenicah (številka: 1, 1978)
  Rimska amfora in mortarij (številka: 1, 1978)
  Obnavljanje Zaloške ceste v letih 1782-1784 (številka: 1, 1978)
  Dve poročili o koroškem šolstvu iz leta 1925 (številka: 1, 1978)
  Uprava, obnova in preskrba na Jesenicah od osvoboditve do konca leta 1945 (številka: 2, 1978)
  Prispevek k zgodovini Špeharske doline (številka: 2, 1978)
  Slušno in govorno prizadeti in gledališče (številka: 2, 1978)
  Slovenski prostor od Keltov do Slovanov (številka: 2, 1978)
  Osnovna šola v Sodražici (1811-1941) (številka: 2, 1978)
  Stavkovno gibanje na Štajerskem v devetdesetih letih preteklega stoletja (številka: 2, 1978)
  Grb mesta Ptuja (številka: 2, 1978)
  Potresi v zgodovini Furlanije (številka: 2, 1978)
  Višnja gora in njeno prebivalstvo v 16. stoletju (številka: 3, 1978)
  Renesančni plastiki v kamniškem Mestnem muzeju (številka: 3, 1978)
  Stavba Deželnega gledališča v Ljubljani (številka: 3, 1978)
  Gradec in razmejitev na Štajerskem leta 1918/19 (številka: 3, 1978)
  Narodnoosvobodilni boj v Slovenski Istri leta 1943 (številka: 3, 1978)
  Donesek k zgodovini istrskega osnovnega šolstva (številka: 26, 1978)
 27. 1979
   22

 28. 1980
   30

  številka: 1 (1980)
  številka: 2 (1980)
  številka: 3 (1980)
  Slovensko-italijanski odnosi v Avstrijskem Primorju v šestdesetih letih 19. stoletja (številka: 3, 1980)
  Na Primorskem ob razpadu Avstro-Ogrske (številka: 1, 1980)
  Latinski napis na studencu pod gradom ob Sodarski stezi (številka: 1, 1980)
  Ob podelitvi odlikovanja Zgodovinskemu arhivu v Ljubljani (številka: 1, 1980)
  Življenje in poslovanje nekaterih Peronijev v srednjeveškem Piranu (številka: 1, 1980)
  Projekt za zgodovino Ljubljane in nekatere raziskave iz ljubljanske zgodovine do leta 1918 (številka: 1, 1980)
  Bolezni vimena v ljudskem živinozdravništvu (številka: 1, 1980)
  Iz zgodovine osnovne šole pri Sv. Gregorju nad Ortnekom (številka: 1, 1980)
  Hinko Smrekar, "Slovenski zgodovinarji" (številka: 1, 1980)
  Udarništvo in naši udarniški znaki (številka: 1, 1980)
  Ljubljanska gimnazija (številka: 2, 1980)
  Mladostna potovanja Janeza Vajkarda Valvasorja (številka: 2, 1980)
  Novo mesto kot arheološko najdišče (številka: 2, 1980)
  Uspehi in problemi Avstrijske regionalne in lokalne zgodovine (številka: 2, 1980)
  Kranjski zavod za umetniško tkanje v Ljubljani KZUT 1898-1909 (številka: 2, 1980)
  Ivan Simonič (številka: 2, 1980)
  Šolanje kiparja Francesca Robba (številka: 2, 1980)
  Sistem obveščanja pred turško nevarnostjo v 16. stoletju (številka: 2, 1980)
  Grajsko življenju Apfaltrernov na Križu v 19. stoletju (številka: 3, 1980)
  Socialna, lokalna in nacionalna zgodovina (številka: 3, 1980)
  Malteška komenda na Polzeli (številka: 3, 1980)
  Kratek oris komunalne in gradbene zgodovine Maribora med obema vojnama (številka: 3, 1980)
  Ljubljančani v srednjeveškem Dubrovniku (številka: 3, 1980)
  Ob 80-letnici Centra za rehabilitacijo sluha in govora v Ljubljani (številka: 3, 1980)
  V spomin dr. Lavu Čermelju (številka: 3, 1980)
  Začetki Poetovione in nekaj strani iz njene zgodovine v starem veku (številka: 3, 1980)
  Razpad posesti knezov Auerspergov na Kranjskem (številka: 3, 1980)
 29. 1981
   34

  številka: 1 (1981)
  številka: 2 (1981)
  številka: 3 (1981)
  Zlet "svobod" v Celju in njegov odmev v časopisu (številka: 1, 1981)
  Ljubljanske cene kruha in mesa v predmarčni dobi (številka: 1, 1981)
  Pesnica 1946 (številka: 1, 1981)
  Iz ohranjenega hišnega arhiva pri Keklu v Ratečah (številka: 1, 1981)
  Fevdalna posest na piranskem ozemlju do konca 13. stoletja (številka: 1, 1981)
  Prispevek k poznavanju trgovskega poslovanja na Reki v 15. stoletju (številka: 1, 1981)
  K pravilnemu pisanju ledine "v Lajhu" (Kranj - Lajh) (številka: 1, 1981)
  In memoriam dr. Miroslavu Pahorju (številka: 1, 1981)
  Trgovina z železom, železnimi izdelki in drugimi kovinami na Reki v letih 1527-1631 (številka: 1, 1981)
  Ljubljana v luči slovenske narodne misli (številka: 2, 1981)
  Ljubljanski mestni statuti 1850-1934 (številka: 2, 1981)
  O osnovnem in srednjem šolstvu v Ljubljani v obdobju 1848-1941 (številka: 2, 1981)
  Etnološke raziskave Ljubljane (številka: 2, 1981)
  Problemi zgodvine! mest na Slovenenskem! od sredine 18. stoletja do leta 1848 s posebnim ozirom na Ljubljano (številka: 2, 1981)
  Okupatorjeve racije v Ljubljani leta 1942 (številka: 2, 1981)
  Volitve v Ljubljani (številka: 2, 1981)
  Oris razvoja prebivalstva v Ljubljani in njegove družbene sestave od sredine 19. stoletja do 1918 (številka: 2, 1981)
  Oris poglavitnih točk razvoja nekaterih komunalnih dejavnosti v Ljubljani 1850-1941 (številka: 2, 1981)
  Ljubljanski stavbni mojster Anton Cragnolini (številka: 2, 1981)
  Delavsko gibanje v Ljubljani od začetkov do leta 1896 (številka: 2, 1981)
  Prvi ljubljanski fotografi (1839-1870) (številka: 2, 1981)
  Urbanistična misel v Sloveniji od leta 1900 (številka: 2, 1981)
  Ptujski historiograf Simon Povoden 1753-1841 (številka: 3, 1981)
  Srednjeveški pečatniki iz zbirke Narodnega muzeja v Ljubljani (številka: 3, 1981)
  Dr. Tone Zorn (1934-1981) (številka: 3, 1981)
  Odnosi med šentpavelsko opatijo in gospodi iz Melja in mariborskimi meščani v srednjem veku (številka: 3, 1981)
  Šolstvo v lendavski občini (številka: 3, 1981)
  Janko Orožen - devetdesetletnik (številka: 3, 1981)
  Cerkljanski fotograf Franc Peternelj (številka: 3, 1981)
  Češkoslovaška umetnost v Zborniku za umetnostno zgodovino (številka: 3, 1981)
  Pot napredne slovenske mladine v Mladinsko osvobodilno fronto (številka: 3, 1981)
 30. 1982
   34

  številka: 1 (1982)
  številka: 2 (1982)
  številka: 3 (1982)
  Prispevek k zgodovini Št. Štefana v Ziljski dolini (številka: 1, 1982)
  Anton III. baron Codelli - "izumitelj" televizije? (številka: 1, 1982)
  Razslovenjanje slovenskih vojaških enot v Kraljevini SHS s primerom mariborskega pešpolka (številka: 1, 1982)
  K zgodovini gradu Brdo pri Kranju (številka: 1, 1982)
  O utrjevanju slovenještajerskih mest v 16. stoletju (številka: 1, 1982)
  Mestna zgodovina na Madžarskem po letu 1945 (številka: 1, 1982)
  Gradnja trolejbusa in tramvaja v Piranu (številka: 1, 1982)
  Ljubljanski urarji v XVI. in XVII. stoletju (številka: 1, 1982)
  Prispevek k zgodovini kočevske železnice (številka: 2, 1982)
  Ribnica in deželnozborske volitve (številka: 2, 1982)
  Dežela suhe robe na starih fotografijah (številka: 2, 1982)
  Reformacija v Ribnici in okolici (številka: 2, 1982)
  Romarska cerkev pri Novi Štifti pri Ribnici - odmev Sanmichelijeve arhitekture v Sloveniji (številka: 2, 1982)
  Ribnica, njena suha roba in lončarstvo (številka: 2, 1982)
  Partizansko gospodarstvo v ribniške okrožju (številka: 2, 1982)
  Ribniška društva do leta 1918 v luči njihovih pravil (številka: 2, 1982)
  Izvajanje agrarne reforme na veleposestvu Oskarja Kozlerja iz Ortneka (številka: 2, 1982)
  Organizacija obrambe pred Turki na ribniškem območju v 16. stoletju (številka: 2, 1982)
  Razvoj občine Ribnica kot družbenopolitične in samoupravne skupnosti od osvoboditve do ustave leta 1974 (številka: 2, 1982)
  Doneski k zgodovini Ribnice in okolice v srednjem veku (številka: 2, 1982)
  Potovanja oglejskih vizitatorjev na Slovensko v poznem srednjem veku (številka: 3, 1982)
  Trgovske zveze Slovenije z Republiko Avstrijo od novembra 1918 do novembra 1919 (številka: 3, 1982)
  Dr. Jože Šorn (številka: 3, 1982)
  Pogani na Kranjskem v 11. stoletju? (številka: 3, 1982)
  Ali je odkrita točna lokacija poznoantične in zgodnjesrednjeveške utrdbe Carnium? (številka: 3, 1982)
  Dolihenov tempelj, zgrajen v Pretoriju Latobicorum leta 196 (številka: 3, 1982)
  K poznavanju žitnih mer nekaterih mest in trgov na Kranjskem v prvi polovici 16. stoletja (številka: 3, 1982)
  Prispevek k podobi o vojaškem uporu v Mariboru leta 1919 (številka: 3, 1982)
  Zdravstvena skrb za podeželje v 18. in 19. stoletju (številka: 3, 1982)
  Goldoni na Slovenskem (številka: 3, 1982)
  O dveh ljubljanskih baročnih portalih (številka: 3, 1982)
 31. 1983
   36

  številka: 1 (1983)
  številka: 2/3 (1983)
  Tri štipendijske ustanove prekmurskih luteranov (številka: 1, 1983)
  Spomeniki rimske umetnosti v Sloveniji (številka: 1, 1983)
  Ivan Škafar 1912-1983 (številka: 1, 1983)
  K arheološki topografiji Bohinja (številka: 1, 1983)
  "Svoboda" in počastitev 50-letnice smrti Karla Marxa (številka: 1, 1983)
  List "Koroško Korošcem" - primer nemškonacionalne propagande pred plebiscitom v letih 1919/1920 (številka: 1, 1983)
  Odnos deželnozborske večine SLS do poglavitnih gospodarskih vprašanj Kranjske v letih 1908-1914 (številka: 1, 1983)
  Dr. Pavle Blaznik - osemdesetletnik (številka: 1, 1983)
  Iz arhivske zakladnice (številka: 1, 1983)
  Kaj je urbanizem 19. stoletja na Slovenskem? (številka: 1, 1983)
  Peter Petru (številka: 1, 1983)
  Album letalca Janka Vertina (številka: 1, 1983)
  Holzapflova oporoka (številka: 1, 1983)
  Grb trga Vuzenice (številka: 1, 1983)
  Sabotažne akcije v Mariboru od konca aprila do začetka avgusta 1941 (številka: 2/3, 1983)
  Redek jubilej (številka: 2/3, 1983)
  Sedež slovenske škofije na Štajerskem v Mariboru l. 1859 (številka: 2/3, 1983)
  Gladovna stavka v moški kaznilnici v Mariboru v avgustu in septembru 1936 (številka: 2/3, 1983)
  Arheološka preteklost Maribora (številka: 2/3, 1983)
  Demografsko ekonomski aspekti strukture mariborskega mestnega prebivalstva (številka: 2/3, 1983)
  Pileatorjeve pritožbe zoper mariborski mestni svet leta 1623 (številka: 2/3, 1983)
  Kratek etnološki oris železničarske kolonije Studenci v Mariboru (številka: 2/3, 1983)
  Urbano-gradbena in komunalna zgodovina Maribora (številka: 2/3, 1983)
  Socialna stanovanjska gradnja v Mariboru (številka: 2/3, 1983)
  Stari Maribor: mesto, ljudje in dogodki (številka: 2/3, 1983)
  Slovensko delavsko bralno in pevsko društvo v Mariboru in njegova knjižnica (številka: 2/3, 1983)
  Razvoj upravne ureditve v Mariboru (številka: 2/3, 1983)
  Nastanek in razvoj visokega šolstva v Mariboru (številka: 2/3, 1983)
  Vloga geografskega okolja na začetke in rast Maribora (številka: 2/3, 1983)
  Glasbeno življenje v Mariboru (številka: 2/3, 1983)
  Maribor do začetka 17. stoletja (številka: 2/3, 1983)
  Upravni in gospodarski razvoj Maribora v 19. stoletju (številka: 2/3, 1983)
  Doneski k opusu baročnih kiparjev Straubov in Jožefa Holzingerja (številka: 2/3, 1983)
  Razstavna dejavnost v Mariboru - povojno obdobje (številka: 2/3, 1983)
 32. 1984
   28

  številka: 1 (1984)
  številka: 2/3 (1984)
  Glose k zgodovini srednjeveškega Celja (številka: 1, 1984)
  Prispevek k zgodovini železnic (številka: 1, 1984)
  Lovrenc na Pohorju in njegova okolica (številka: 1, 1984)
  Raziskovanje vodnih jam na Slovenskem (številka: 1, 1984)
  Prispevek k življenju in delu Antona Kremplja (številka: 1, 1984)
  Pionirska proga (številka: 1, 1984)
  Halštatsko obdobje v Sloveniji (številka: 1, 1984)
  Stoletne razprtije zaradi reke Mure med Avstrijo in Madžarsko (številka: 1, 1984)
  Ob osemdesetletnici Vlada Valenčiča (številka: 1, 1984)
  Drobtinice iz družabnega življenja srednjeveškega Pirana (številka: 1, 1984)
  Italijanski vplivi na organizacijske oblike gospodarskega razvoja v Sloveniji do 16. stoletja (številka: 1, 1984)
  Stališče vojaških oblasti do nemirov septembra 1908 v Ljubljani (številka: 1, 1984)
  Župa Bled (številka: 2/3, 1984)
  Bled in književnost (številka: 2/3, 1984)
  Počitniške vile so bile ponos blejskega letovišča (številka: 2/3, 1984)
  Vrhunske prireditve na Bledu so bile v šahu in veslanju (številka: 2/3, 1984)
  Populacijski razvoj in socialna struktura okrajnega glavarstva Radovljica med leti 1869 in 1910 (številka: 2/3, 1984)
  Prispevek k zgodovini blejskih gozdov (številka: 2/3, 1984)
  Bled na starih slikah (številka: 2/3, 1984)
  Zgodovina blejskega turizma od začetkov do leta 1941 (številka: 2/3, 1984)
  Narodnoosvobodilni boj na Bledu (številka: 2/3, 1984)
  O umetnostnih spomenikih srednjega veka v Blejskem kotu (številka: 2/3, 1984)
  Čolnarji in izvoščki na Bledu (številka: 2/3, 1984)
  Baron Schwegel v svojih spominih (številka: 2/3, 1984)
  Bled v fevdalnem obdobju - do konca 18. stoletja (številka: 2/3, 1984)
  Arheološki zemljevid Blejskega kota v zgodnjem srednjem veku (številka: 2/3, 1984)
 33. 1985
   29

  številka: 1 (1985)
  številka: 2/3 (1985)
  Delovanje Deželne centrale za domovinsko varstvo za Kranjsko med I. svetovno vojno - priprave za vojni muzej (številka: 1, 1985)
  Gospodarske in socialne razmere na imenju Golnik (Gallenfels) sredi 18. stoletja (številka: 1, 1985)
  Maks Peterlin, telesnokulturni delavec, kamniški rojak (številka: 1, 1985)
  Revolucionarne "občine" v Sloveniji v letih 1919-1920 (številka: 1, 1985)
  Čaplovič je - Košič! (številka: 1, 1985)
  Oris razvoja Demokratične fronte Južnih Slovanov na Madžarskem (številka: 1, 1985)
  Ob odkritju najdišč sileksov na Ljubljanskem barju (številka: 1, 1985)
  Prebivalstvo Ljubljane v drugi polovici 17. stoletja na podlagi matičnih knjig (številka: 2/3, 1985)
  Motiv delavca in kmeta (v luči stanovske in razredne zavesti) v slovenskem NOB pesništvu 1941-1945 (številka: 2/3, 1985)
  Iz življenja nekdanjih kamniških usnjarjev in čevljarjev (številka: 2/3, 1985)
  Božo Otorepec - šestdesetletnik (številka: 2/3, 1985)
  Invalidski dom in invalidska uprava Ptuj v letih 1750 do 1860 (številka: 2/3, 1985)
  Viri za zgodovino slovenske arheologije (številka: 2/3, 1985)
  Knjigoveške starine Ljubljane in okolice (številka: 2/3, 1985)
  Prispevek k nastanku trga Gornja Radgona (številka: 2/3, 1985)
  Prisilnost tuhinjske ceste, njen konec in gospodarsko nazadovanje Kamnika (številka: 2/3, 1985)
  Oris razvoja Tovarne meril Slovenj Gradec od ustanovitve do konca II. svetovne vojne (številka: 2/3, 1985)
  Iz zgodovine prostitucije v Celju ob koncu prejšnjega stoletja (številka: 2/3, 1985)
  Blejski otok in izražanje narodne zavesti (številka: 2/3, 1985)
  O preprečevanju in zatiranju stekline ter uvedbi pasjega davka v ljubljanskem okrožju pred dvesto leti (1785) (številka: 2/3, 1985)
  Iz zapuščine metliškega fotografa Antona Muche (številka: 2/3, 1985)
  Načrti pomorske trgovine prek Trsta iz časa vladavine Karla VI. (številka: 2/3, 1985)
  Slovenske vojne razglednice v prvi svetovni vojni (številka: 1, 1985)
  Ob osemstoletnici trga Dravograda (številka: 1, 1985)
  Terezijanski Trst (številka: 1, 1985)
  Vojaške železnice na Slovenskem (številka: 1, 1985)
  Kulturne povezave med slovenskimi in italijanskimi deželami do 18. stoletja (številka: 1, 1985)
 34. 1986
   21

  številka: 1/2 (1986)
  številka: 3 (1986)
  Novo mesto pod Kelti in Rimljani (številka: 1/2, 1986)
  Dnevnik Cirila Prestorja iz 1. svetovne vojne (številka: 1/2, 1986)
  Kmečki upor v okolici Višnje gore za časa Ilirskih provinc leta 1813 (številka: 1/2, 1986)
  Iz življenja in dela kamniških Čehov in Moravcev (številka: 1/2, 1986)
  Šentvid, Stična in Ivančna Gorica - zgodovina naselbinskih oblik (številka: 1/2, 1986)
  Naši stari prvomajski znaki (številka: 1/2, 1986)
  O cestnem omrežju na slovenskem Štajerskem v 17. stoletju (številka: 1/2, 1986)
  Knjižnica gradu Smlednik po katalogu iz leta 1771 (številka: 1/2, 1986)
  Prebivalci Senožeč v prejšnjem stoletju (številka: 1/2, 1986)
  Delovanje ljubljančana A. Steinhauserja na Filipinih 1643-1648 (številka: 3, 1986)
  Franjo Sterle, ustanovitelj Umetniške šole "Probuda" in vloga šole v tedanjem likovnem življenju (številka: 3, 1986)
  Življenje in poslovanje nekaterih Cavianijev v srednjeveškem Piranu (številka: 3, 1986)
  Oddelek za pošto, telegraf in telefon pri Pokrajinekem narodnoosvobodilnem odboru za Slovensko primorje in Trst (številka: 3, 1986)
  Belokranjci - vojaki v I. svetovni vojni (številka: 3, 1986)
  Promet v kmečkem gospodarstvu na Žirovskem (številka: 3, 1986)
  Začetek radeške papirnice (številka: 3, 1986)
  Metliški grad po inventarju leta 1723 (številka: 3, 1986)
  O cestnem omrežju na slovenskem Štajerskem v 18. stoletju (številka: 3, 1986)
  Delovanje partizanske terenske lekarne Bober od decembra 1943 do osvoboditve (številka: 3, 1986)
 35. 1987
   30

  številka: 1/2 (1987)
  številka: 3 (1987)
  Nadzorstvo nad deviacijami na Slovenskem pred 100 leti (številka: 1/2, 1987)
  Avstro-ogrske vojaške uniforme v svetovni vojni 1914-1918 (številka: 1/2, 1987)
  Severnoameriške podružnice družbe sv. Cirila in Metoda do prve svetovne vojne (številka: 1/2, 1987)
  Slovenska lokalna industrija v prvem petletnem gospodarskem načrtu (1947-1951) (številka: 1/2, 1987)
  Ubožna oskrba v Ljubljani na prelomu 19. v 20. stoletje (številka: 1/2, 1987)
  Kmetijstvo na območju Šenčurja in sosednjih vasi v letih 1945-1980 (številka: 1/2, 1987)
  Zločin v slovenskem časopisju v 80. letih 19. stoletja (številka: 1/2, 1987)
  Doslej neznano pismo Žige Zoisa iz leta 1813 in njegov odnos do francoske vladavine v Ilirskih provincah (številka: 1/2, 1987)
  Slovenska Štajerska v popisu iz leta 1754 (številka: 1/2, 1987)
  Južna železnica in razvoj mest na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja (številka: 1/2, 1987)
  Jakob Peternel - urar in organizator blejskega turizma (številka: 1/2, 1987)
  Peter Pavel Glavar in župnija Sv. Jakob ob Savi (številka: 1/2, 1987)
  Kratek oris zgodovine NOB na Gorjancih in v Žumberku (številka: 1/2, 1987)
  Začetki uvajanja telefonije v Ljubljani (številka: 1/2, 1987)
  Deklaracijske razglednice (številka: 1/2, 1987)
  Zdraviliška komisija na Bledu (številka: 3, 1987)
  Tabori v sistemu protiturške obrambe (številka: 3, 1987)
  Iskra Kranj na začetku petdesetih let (številka: 3, 1987)
  Posest cistercijanskega samostana Rein na Dolenjskem (številka: 3, 1987)
  Odmevnost jezikovnega vprašanja v listu Slovenski pravnik v letih 1871-1918 (številka: 3, 1987)
  Poročila ljubljanskih policajev o prestopkih 1901-1914 (številka: 3, 1987)
  Trije slovenski teksti v hišnem arhivu Krogarja iz Opal nad Žirmi (številka: 3, 1987)
  Prostitucija v Ljubljani ob koncu prejšnjega stoletja (številka: 3, 1987)
  Mariborski pehotni polk (številka: 3, 1987)
  O krajevnih zbornikih (številka: 3, 1987)
  Bitnje in Žabnica (številka: 3, 1987)
  Slovenski spomeniki padlim v prvi svetovni vojni (številka: 3, 1987)
  Zasebna zbirka o soški fronti (številka: 2, 1987)
 36. 1988
   43

  številka: 1/2 (1988)
  številka: 3 (1988)
  Srečanje maršala Tita s predstavniki slovenskih kulturnih delavcev v maju 1945 v Ljubljani (številka: 1/2, 1988)
  Devetdeset let Zgodovinskega arhiva Ljubljana (številka: 1/2, 1988)
  Matej Hubad (številka: 1/2, 1988)
  Umetnine iz depojev Kamniškega muzeja (številka: 1/2, 1988)
  Dogodki v občini Kanal od 28. junija 1914 do 7. avgusta 1915 (številka: 1/2, 1988)
  Mestni grb na pročelju nekdanje Zoisove palače (številka: 1/2, 1988)
  Bakrene plošče za Florjančičev zemljevid Kranjske 1744 (številka: 1/2, 1988)
  Nadlesk v zapisih jožefinskega in franciskejskega katastra ter matičnih knjig (številka: 1/2, 1988)
  Grad Rotenturn in njegov pomen za Slovenj Gradec (številka: 1/2, 1988)
  Podružnice Družbe sv. Cirila in Metoda na Gorenjskem do 1918 (številka: 1/2, 1988)
  Od hospitalov, prisilnih delavnic do vzgojnih zavodov (številka: 1/2, 1988)
  Pedagoško zgodovinopisje nekdaj in danes - stalna postavitev v Slovenskem šolskem muzeju (številka: 1/2, 1988)
  Začetki elektrifikacije Spodnje in Zgornje Šiške (številka: 1/2, 1988)
  Celjski polk (številka: 1/2, 1988)
  Likovna upodobitev poštne postaje v Šentožboltu (številka: 1/2, 1988)
  Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja (številka: 1/2, 1988)
  Obnova slovenske industrije v letu 1945 (številka: 1/2, 1988)
  Bohinjska Bela v času gradnje bohinjske proge (številka: 1/2, 1988)
  Prostozidarska loža "Prijateljev rimskega kralja in Napoleona" v Ljubljani v luči francoskega gradiva (številka: 1/2, 1988)
  Nemški okupatorji v Blejskih hotelih in vilah (številka: 1/2, 1988)
  Prispevki o slovenskem šolstvu v Zborniku za zgodovino šolstva in prosvete (1) 1964 - (20) 1987 (številka: 1/2, 1988)
  Podobe soške fronte 1915-1917 (številka: 1/2, 1988)
  Začetki letenja v Ljubljani (številka: 1/2, 1988)
  O šolstvu v Gorjah in Bohinjski Beli do 1945 (številka: 1/2, 1988)
  Hazena - ženska športna panoga (številka: 3, 1988)
  Dragocene pridobitve Knjižnice Narodnega muzeja v letih 1983 do 1988 (številka: 3, 1988)
  Societa di Minerva v Trstu in oblikovanje italijanskega narodno liberalnega gibanja 1860-1878 (številka: 3, 1988)
  Zgradili bomo Novo Gorico (številka: 3, 1988)
  Poročilo o kontroli krčmarskih meril iz leta 1579 (številka: 3, 1988)
  Iz življenja malih graščakov Čopov v obdobju 1748-1848 (številka: 3, 1988)
  Avgust Berthold (1880-1919) in njegov fotografski atelje (številka: 3, 1988)
  Šolstvo v Šenčurju po letu 1945 (številka: 3, 1988)
  Slovenski planinski polk (številka: 3, 1988)
  O razširjenosti Organizacije jugoslovanskih nacionalistov na Slovenskem do sredine leta 1924 (številka: 3, 1988)
  Šenčur in okoliški kraji v srednjem veku (številka: 3, 1988)
  Nekatere evidence o izseljevanju v Ameriko pred prvo svetovno vojno (številka: 3, 1988)
  Cesarska (deželnoknežja) orožarna v Ljubljani (številka: 3, 1988)
  Zapisi o poštnem prometu in prvih poštah na slovenskem Štajerskem (številka: 3, 1988)
  Tri stoletja starejšega ljubljanskega arhiva (številka: 3, 1988)
  Blaž Kumerdej (številka: 3, 1988)
  Življenje na novomeškem Bregu (številka: 3, 1988)
 37. 1989
   45

  številka: 1/2 (1989)
  številka: 3 (1989)
  Jos. Bertok - kronika dvorazredne ljudske šole na Spodnjih Škofijah (številka: 1/2, 1989)
  Zgodovina in zgodovinska veda ob slovenski zahodni meji v letu 1988 (številka: 1/2, 1989)
  Iz življenja komuna v Bezovici (številka: 1/2, 1989)
  Severozahodna Istra v 1. stoletju pred našim štetjem (številka: 1/2, 1989)
  Caratteristiche fondamentali della nazionalitá italiana nella Repubblica socialista di Jugoslavia e Slovena (številka: 1/2, 1989)
  Arheološke najdbe na morskem dnu slovenske obale (številka: 1/2, 1989)
  Prispevek k topografiji obale Miljskega polotoka (številka: 1/2, 1989)
  Razvoj industrijskega ribištva na slovenski obali v letih 1945-1959 (številka: 1/2, 1989)
  Bibliografija sodelavcev projekta Kultura narodnostno mešanega ozemlja slovenske Istre 1957-1987 (številka: 1/2, 1989)
  Povojni razvoj slovenske Istre - Koprski okraj 1945-1947 (številka: 1/2, 1989)
  Koper v času Napoleona (1805/6-1813) (številka: 1/2, 1989)
  Prepir o nacionalni in državnopravni pripadnosti Istre v revolucionarnem letu 1848/49 (številka: 1/2, 1989)
  Istrske zdrahe ob koncu 18. stoletja (številka: 1/2, 1989)
  Obrambna organizacija komuna Koper pod Benečani (številka: 1/2, 1989)
  Poverjeništvo pokrajinskega narodnoosvodobilnega odbora za Slovensko primorje in Trst 1945-1947 (številka: 1/2, 1989)
  Bibliografsko kazalo razprav, člankov in slik o južni Primorski v Kroniki od 1953 do 1988 (številka: 1/2, 1989)
  Koprski obzidni pas in mestni tloris na karti Giacoma Fina iz leta 1619 (številka: 1/2, 1989)
  Izvoz vina iz Pirana v letih 1750-1780 (številka: 1/2, 1989)
  K osvetlitvi nekaterih votlih mer srednjeveškega Pirana (številka: 1/2, 1989)
  Pomorski promet v Trstu leta 1760 (številka: 1/2, 1989)
  Socerb (številka: 1/2, 1989)
  Vloga in organizacijski razvoj Zveze absolventov kmetijskih šol in Zveze absolventk kmetijsko-gospodinjskih šol na Slovenskem v zadnjem desetletju stare Jugoslavije (številka: 3, 1989)
  Kolesarski vozni red za mesto Ljubljano (številka: 3, 1989)
  Noša na dornavskih tapetah (številka: 3, 1989)
  Leonardovo goriško jezero (številka: 3, 1989)
  Podoba Žida v slovenski literaturi (številka: 3, 1989)
  Orjunaši na sodišču (številka: 3, 1989)
  Albucan in Korte (številka: 3, 1989)
  Gradnja kopališča Športnega kluba Ilirije (številka: 3, 1989)
  Preskrba beguncev in vojnih ujetnikov v Ljubljani med prvo svetovno vojno (številka: 3, 1989)
  Steklarni v Zagorju (številka: 3, 1989)
  Zadolževanje kmetov v katastrski občini Dol pri Ljubljani po zemljiški knjigi v letih 1918-1941 (številka: 3, 1989)
  Nekaj dokumentov ob stoletnici ustanovitve Zveze slovenskih učiteljskih društev (številka: 3, 1989)
  Zgodovina družine Luckmann (številka: 3, 1989)
  Grafična upodobitev "Zerkveno shegnanje per Svetim Roku nad Ljublano" (številka: 3, 1989)
  Belokranjci - vojaki v I. svetovni vojni (številka: 3, 1989)
  Prispevek k zgodovini izseljevanja iz Gorenjske pred prvo svetovno vojno - s posebnim poudarkom na Škofji Loki (številka: 3, 1989)
  Grobovi halštatskih aristokratov v Novem mestu (številka: 3, 1989)
  Izseljensko vprašanje v koledarjih Družbe sv. Cirila in Metoda (številka: 3, 1989)
  Jakob Žumer - župan v Gorjah (številka: 3, 1989)
  Ljubljanski urarji v 18. stoletju (številka: 3, 1989)
  Poštni promet čez Gorenjsko na Koroško do začetka 19. stoletja (številka: 3, 1989)
  Tržaški in ljubljanski najdenčki v Kumljanskih hribih (številka: 3, 1989)
 38. 1990
   26

  številka: 1/2 (1990)
  številka: 3 (1990)
  Albin Mlakar - pozabljeni vojak (številka: 1/2, 1990)
  Hišna kronika rodbine Pleterski (številka: 1/2, 1990)
  Kroji slovenskega sokolstva in orlovstva med leti 1863-1941 (številka: 1/2, 1990)
  Zdravstvo in veterinarstvo v občini Črnomelj od začetka 20. stoletja do leta 1985 (številka: 1/2, 1990)
  Načelnikov hišni arhiv v Podkorenu (številka: 1/2, 1990)
  Začetki organizacije našega mlekarstva (številka: 1/2, 1990)
  Urarstvo na slovenskem Štajerskem (številka: 1/2, 1990)
  Gradič Mala Loka pri Trebnjem (številka: 1/2, 1990)
  Dobrodelnost v Ljubljani med prvo svetovno vojno (številka: 1/2, 1990)
  Katalog okrajne učiteljske bukvarnice v Črnomlju (številka: 1/2, 1990)
  Zgodovina in zgodovinska veda ob slovenski zahodni meji v letu 1989 (številka: 1/2, 1990)
  Razstava o Jožu Gašperšiču (številka: 1/2, 1990)
  Ekonomska Orjuna (številka: 3, 1990)
  Železarna na Dvoru in Prešernov nagrobnik v Kranju (številka: 3, 1990)
  Stare ilustrirane knjige in grafika (številka: 3, 1990)
  Fotografije predvojnih grajskih interierjev, dragocen vir za proučevanje notranje opreme, zlasti pohištva (številka: 3, 1990)
  Vojaški zapor na ljubljanskem gradu od 15.8. 1914 do vstopa Italije v 1. svetovno vojno (številka: 3, 1990)
  K zgodovini ljubljanskih tovarn beloprstene keramike (številka: 3, 1990)
  Razstava Kranj, kakršnega ni več (številka: 3, 1990)
  Razvoj industrije v Sloveniji v letih 1918-1941 (številka: 3, 1990)
  Turizem in kultura na Bledu (številka: 3, 1990)
  Bratstvo (številka: 3, 1990)
  Položaj slovenske ljudske šole v Istri od italijanske okupacije do osvoboditve (1918-1945) (številka: 3, 1990)
  Ljubljanski urarji v 19. in začetku 20. stoletja (številka: 3, 1990)
 39. 1991
   41

  številka: 1/2 (1991)
  številka: 3 (1991)
  Mesto Maribor v luči matičnih knjig 17. stoletja (številka: 1/2, 1991)
  Prof. dr. Vasilij Melik - sedemdesetletnik (številka: 1/2, 1991)
  Vloga ljutomerske čitalnice pri širjenju in utrjevanju narodne zavesti (številka: 1/2, 1991)
  Značilnosti madžarske okupacijske uprave v Prekmurju (številka: 1/2, 1991)
  Organiziranje slovenskih taborov v letih 1868/69 (številka: 1/2, 1991)
  Narodni buditelj Ivan Kukovec (številka: 1/2, 1991)
  Najstarejša poselitev Prekmurja (številka: 1/2, 1991)
  Stranke v Prekmurju med obema vojnama (številka: 1/2, 1991)
  Prof. dr. Sergej Vrišer - sedemdesetletnik (številka: 1/2, 1991)
  Ljutomerski dijaki na ruški gimnaziji 1645-1760 (številka: 1/2, 1991)
  Madžarski viri o zgodovini Prekmurja (številka: 1/2, 1991)
  Organiziranje slovenskih učiteljev na Štajerskem od 1869 do 1918 (številka: 1/2, 1991)
  Ukinjena društva, organizacije in zveze ljutomerskega okraja (številka: 1/2, 1991)
  Migracija in emigracija v obdobju dualizma v Železni županiji (številka: 1/2, 1991)
  Prekmurje kot ozemlje umetnostnih importov (številka: 1/2, 1991)
  Človek, ki se je v zgodovino zapisal sam - Ptujčan Leopold Schickelgruber (številka: 1/2, 1991)
  Trg Ljutomer v prvih letih slovenske trške uprave (številka: 1/2, 1991)
  Prebivalstvo okrajnega glavarstva Ljutomer v letih 1880-1910 (številka: 1/2, 1991)
  Trg Ljutomer v luči franciscejskega katastra (številka: 1/2, 1991)
  K zgodovini tolminske vasi Porezen (številka: 3, 1991)
  Osemdeseta leta v muzejski postavitvi (številka: 3, 1991)
  Zgodovina in zgodovinska veda ob slovenski zahodni meji v letu 1990 (številka: 3, 1991)
  Vedute na mariborskih oltarnih podobah (številka: 3, 1991)
  Razstava Mlini reke Glinščice (številka: 3, 1991)
  Narodna čitalnica kamniška (številka: 3, 1991)
  Pokopališče pri sv. Elizabeti v Špitalski ulici v Ljubljani (številka: 3, 1991)
  Domžalsko območje v gradivu o prostorskih predstavah 18. stoletja (številka: 3, 1991)
  Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko ustanovilo periodični časopis "Annales" (številka: 3, 1991)
  Kulturna in telovadna društva na območju Domžal do prve svetovne vojne (številka: 3, 1991)
  Predhodniki današnje zveze zgodovinskih društev Slovenije (številka: 3, 1991)
  Kolektivne pogodbe na Slovenskem (številka: 3, 1991)
  Čarovniški proces proti Jakobu Krašovcu (številka: 3, 1991)
  O gradbeni podobi nekdanjega samostana dominikank v Radljah (številka: 3, 1991)
  Čevljarska gospodarska zadruga v Tržiču (številka: 3, 1991)
  Industrijske rastline (lan, konoplja, murve) na Slovenskem (številka: 3, 1991)
  Skupna paša v Sodevcih ob Kolpi v Beli krajini (številka: 3, 1991)
  Ljubljanske steklarne in njihovi izdelki v 16. stoletju (številka: 3, 1991)
  Osebni fond Iva Pirkoviča v samostanu Pleterje (številka: 3, 1991)
  Ure skozi stoletja (številka: 3, 1991)
 40. 1992
   38

  številka: 1 (1992)
  številka: 2 (1992)
  številka: 3 (1992)
  O začetkih šolstva v Šiški (številka: 1, 1992)
  Novi stari radovljiški grb (številka: 1, 1992)
  80 let zaloške šole (številka: 1, 1992)
  Pismo brez pisave (številka: 1, 1992)
  Dr. Žiga Bučar (1830-1879) (številka: 1, 1992)
  Spomeniki 19. stoletja na Slovenskem (številka: 1, 1992)
  Šolske kronike - razstava Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici (številka: 1, 1992)
  Prostozidarska loža Valentin Vodnik v Ljubljani (1940) (številka: 1, 1992)
  Delavska zbornica (številka: 1, 1992)
  Razvoj turizma na Bledu po drugi svetovni vojni (številka: 2, 1992)
  Slovensko splošno žensko društvo v Ljubljani (številka: 2, 1992)
  Razgovor z avtorjem knjige Plavi križ dr. Vasjem Klavoro (številka: 2, 1992)
  Razstava Iz zgodovine osnovne šole v Radovljici (številka: 2, 1992)
  Shrambno pohištvo v plemiških zapuščinskih inventarjih 17. in 18. stoletja na Slovenskem (številka: 2, 1992)
  Zastava kranjskega plemiškega poziva iz bitke pri Sisku leta 1593 (številka: 2, 1992)
  Božja pot na Dobrovi pri Ljubljani - Marija v leščevju (številka: 2, 1992)
  Izziv za ustvarjalnost (številka: 3, 1992)
  Podoba Ptuja v prazgodovinskih obdobjih (številka: 3, 1992)
  Poetovio v rimskem obdobju (številka: 3, 1992)
  Ptujsko mestno pokopališče (številka: 3, 1992)
  Ptujske knjižnice, profesor Ferk in mi (številka: 3, 1992)
  Glasbeno življenje na Ptuju (številka: 3, 1992)
  Mestna občina Ptuj med svetovnima vojnama (številka: 3, 1992)
  Ptuj z okolico na razglednicah pred letom 1918 (številka: 3, 1992)
  Izvenšolske dejavnosti v zadnjih desetih letih na Ptuju (številka: 3, 1992)
  Zapuščina družine Leslie na ptujskem gradu (številka: 3, 1992)
  Dvajset let arheološkega dela Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor na Ptuju in v okolici (številka: 3, 1992)
  Nova spoznanja o ptujski zbirki glasbil (številka: 3, 1992)
  Fragment Teodozijevega kodeksa v minoritski knjižnici na Ptuju (številka: 3, 1992)
  Sto let organiziranega delovanja zgodovinarjev in ljubiteljev zgodovine na Ptuju (številka: 3, 1992)
  Plovba po Dravi v prvi polovici 19. stoletja (številka: 3, 1992)
  Tradicionalni pustni liki s ptujskega področja (številka: 3, 1992)
  Muzejsko društvo in arheologija od 1893 do 1945 (številka: 3, 1992)
  Štajerska domovinska zveza (Steirischer Heimatbund) v ptujskem okrožju (številka: 3, 1992)
  Korenine arhiva segajo v Muzejsko društvo Ptuj (številka: 3, 1992)
 41. 1993
   22

 42. 1994
   50

  številka: 1 (1994)
  številka: 2 (1994)
  številka: 3 (1994)
  Komu zvoni? (številka: 1, 1994)
  Obsoška cesta v prometni politiki avstrijske države do konca 18. stoletja (številka: 1, 1994)
  Obseg arhivskega gradiva o velikem tolminskem puntu v dunajskem državnem in graškem deželnem arhivu (številka: 1, 1994)
  Glose k srednjeveškemu delu Rutarjeve Zgodovine Tolminskega (številka: 1, 1994)
  Poznoantična naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu (številka: 1, 1994)
  Tolminska v opisu vojaških deželnih merjenj okoli leta 1785 (številka: 1, 1994)
  Kratek pregled fondov in zbirk, ki jih za Tolminsko in širše območje današnje občine Tolmin, hrani Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (številka: 1, 1994)
  Viri za zgodovino Tolminskega v starejših fondih in zbirkah Arhiva Slovenije do leta 1783 (številka: 1, 1994)
  Zgornja Baška dolina v prvi polovici 19. stoletja (številka: 1, 1994)
  Materialne ostaline soške fronte na Tolminskem (številka: 1, 1994)
  Zgornja Baška dolina (rihtarija Nemški Rut) po Tolminskem urbarju iz 1523 (številka: 1, 1994)
  Nasprotniki Osvobodilne fronte in domobranstvo na Baškem (številka: 1, 1994)
  Matjaž Ambrožič, Zvonarstvo na Slovenskem, Ljubljana ... (številka: 2, 1994)
  Zgodovina, pisana v "starem duhu" (številka: 2, 1994)
  Župnija Šentrupert, Zgodovinske osnove leta 1993, Šentrupert 1993, 130 str. (številka: 2, 1994)
  Martjanska župnija v perspektivi 600 let (številka: 2, 1994)
  Stavbni razvoj v Ljubljani (1144-1895) in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana (številka: 2, 1994)
  Darja Mihelič, Hazard, Koper / Capodistria, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko / Sociata storica del Litorale, Knjižnica Annales 3, 1993, 250 strani (številka: 2, 1994)
  Kako so v Ljubljani leta 1944 praznovali obletnico prve omembe Ljubljane? (številka: 2, 1994)
  Jožef Košič, Življenje Slovencev med Muro in Rabo, Izbor del ... (številka: 2, 1994)
  Struktura in funkcija Filharmonične družbe v Ljubljani (številka: 2, 1994)
  V spomin Borisu Rozmanu 1955-1994 (številka: 2, 1994)
  Akulturacija prekmurskih sezoncev (številka: 2, 1994)
  Žarko Lazarević, Kmečki dolgovi na Slovenskem, Socialno-ekonomski vidiki zadolženosti slovenskih kmetov 1848-1948 ... (številka: 2, 1994)
  Šoloobiskujoči otroci na celjskih osnovnih in nedeljskih šolah (številka: 2, 1994)
  Prispevek k poznavanju delovanja slovenskih priseljencev v Benetkah od 15. do 18. stoletja (številka: 2, 1994)
  Dragotine kapiteljske cerkve v Novem mestu (številka: 2, 1994)
  Ceste - element gospodarskega razvoja v prvi polovici 19. stoletja (številka: 2, 1994)
  Kronika Rihemberka - Branika, Branik 1994, 405 strani (številka: 2, 1994)
  Kmečki dolgovi ob severni meji 1918-1945 (številka: 2, 1994)
  Judita Šega, Zdravstvene in higienske razmere v Ljubljani (1885 i.e. 1895-1910), Ljubljana, Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1993 (Gradivo in razprave 12), 133 strani (številka: 2, 1994)
  Božo Otorepec - 70 let (številka: 3, 1994)
  Ižansko ozemlje v srednjem veku (številka: 3, 1994)
  Nekaj drobcev iz vsakdanjika ljubljanskih služkinj pred prvo svetovno vojno (številka: 3, 1994)
  Celjski zbornik 1994, Celje 1994, 287. strani (številka: 3, 1994)
  Anka Vidovič-Miklavčič, Mladina med nacionalizmom in katolicizmom, Pregled razvoja in dejavnosti mladinskih organizacij, društev in gibanj v liberalnem-unitarnem in katoliškem taboru v letih 1929-1941 v jugoslovanskem delu Slovenije... (številka: 3, 1994)
  Baza za repatriacijo Radovljica (številka: 3, 1994)
  Krvavi konec Obrenovićev (številka: 3, 1994)
  Plesne prireditve v Ljubljani pred prvo svetovno vojno (številka: 3, 1994)
  "Ko prostitutko jeden zapusti, gre že drugi moški skozi vežna vrata" (številka: 3, 1994)
  Mednarodni kulturno-zgodovinski simpozij Modinci 1994 (številka: 3, 1994)
  Ubožni institut v Ljubljani (številka: 3, 1994)
  Štefan Lednik, Mežica 1994, O podobi in preteklosti kraja ob njegovi 840-letnici, samozaložba, Mežica 1994, 198 strani (številka: 3, 1994)
  Ervin Dolenc, Senožeče, Skupnost na prepihu, Zbirka Življenje na Krasu št. 2 ... (številka: 3, 1994)
  Zbornik za zgodovino šolstva - Šolska kronika, Ljubljana, Slovenski šolski muzej 1994, XXVII-3, 270 strani (številka: 3, 1994)
  Ptujska gimnazija 1869-1994 (številka: 3, 1994)
  Josip Ipavic med glasbo, literaturo in medicino (številka: 3, 1994)
 43. 1995
   35

  številka: 1/2 (1995)
  številka: 3 (1995)
  Procesi pred sodiščem slovenske narodne časti v Ljubljani (številka: 1/2, 1995)
  "Na delovanje, hčere slave!" (številka: 1/2, 1995)
  Pionir domače etnografije, arheologije in numizmatike Josip Potepan Škrljev (številka: 1/2, 1995)
  Tehniški spomenik proti muzeju (številka: 1/2, 1995)
  Magija in goljufija ter tovorništvo med Trstom in Gradcem 1732-1734 (številka: 1/2, 1995)
  Ulice Novega mesta - projekt, razstava in publikacija (številka: 1/2, 1995)
  Osemdeset let profesorja Jožeta Dularja (številka: 1/2, 1995)
  K zgodovini blaznosti na Slovenskem v prejšnjem stoletju (številka: 1/2, 1995)
  Academia philharmonicorum v Ljubljani (številka: 1/2, 1995)
  Akademiku prof. dr. Bogu Grafenauerju v spomin (številka: 1/2, 1995)
  Miloš Rybář (1928-1995) (številka: 1/2, 1995)
  Iz zgodovine Nadliška na Notranjskem (številka: 1/2, 1995)
  Doneski za biografijo Jožefa Schwegla (številka: 1/2, 1995)
  O novem branju starih virov (številka: 1/2, 1995)
  "Pri tem je odpel hlače in ---" (številka: 1/2, 1995)
  Kako so o Madžarih in zahodnih Slovanih pisali kronisti zgodnjega srednjega veka (številka: 1/2, 1995)
  Drobci iz življenja učiteljev narodnih šol v času med vojnama (številka: 1/2, 1995)
  Strašen potres je pretresel ljubljanska zidovja (številka: 1/2, 1995)
  O posilni nečistosti, oskrumbi in druzih velikih nesramnostih (številka: 1/2, 1995)
  Manjšinski oddelek na celjski deški šoli 1931-1934 (številka: 1/2, 1995)
  "Ta sklep mora biti vsakemu Kočevarju svetinja ---" (številka: 3, 1995)
  "Soseda, zdaj smo berači" (številka: 3, 1995)
  Kočevska 600 let nemški jezikovni otok (številka: 3, 1995)
  Etnografske posebnosti v nekdanjem Kočevskem nemškem jezikovnem otoku (številka: 3, 1995)
  Rdeči in črni (številka: 3, 1995)
  Štetje prebivalstva in hiš 15. julija 1945 na območju okrajnega izvršnega ljudskega odbora v Kočevju (številka: 3, 1995)
  Endemitska umetnost na Kočevskem (številka: 3, 1995)
  Neodvisna kočevska republika (številka: 3, 1995)
  Donesek k zgodovini Ortenburžanov na Dolenjskem (številka: 3, 1995)
  Južna meja "Kočevarskega otoka" v 15. in 16. stoletju (številka: 3, 1995)
  Politične razmere na Kočevskem v letu 1848 (številka: 3, 1995)
  Problemi ponovne poselitve Kočevske med vojno (številka: 3, 1995)
  Kočevski študenti na Dunajski univerzi (1365-1917) (številka: 3, 1995)
 44. 1996
   32

  številka: 1 (1996)
  številka: 2/3 (1996)
  Balkanski sod smodnika: zgodba oficirja Rudolfa Marčiča (številka: 1, 1996)
  K vprašanju poselitve Podporezna (številka: 1, 1996)
  "Lahu niti pedi naše zemlje" (številka: 1, 1996)
  In memoriam Sergij Vilfan (številka: 1, 1996)
  Stavka na Dolžu leta 1850 (številka: 1, 1996)
  Pečatniki Novega mesta (številka: 1, 1996)
  " Vszigdár po mozsevoj voli hodi i nikdár njemi ne gucsi proti" (številka: 1, 1996)
  Jožef Anton Schiffrer, njegov kanonikat in štipendija (številka: 1, 1996)
  Kolodvorski misijon - društvo za varstvo deklet v Ljubljani (številka: 1, 1996)
  Dr. Ivan Švegel in njegov čas (številka: 1, 1996)
  Nagrobnik ljubljanskega škofa Žige Herbersteina (1644-1716) v Perugi (številka: 1, 1996)
  Kako so se v poznem 19. stoletju izseljevali iz zgornje Baške doline na Koroško (številka: 1, 1996)
  Glasbila avstrijskih mojstrov v Ptujskem muzeju (številka: 1, 1996)
  Vloga novomeškega Kapitlja v urbanistični zasnovi Novega mesta (številka: 1, 1996)
  Svetovni rekord dosežen v Sloveniji (številka: 1, 1996)
  Ob osemdesetletnici akad. prof. dr. Ferda Gestrina (številka: 2/3, 1996)
  Migracije prebivalstva iz Kanalske in Ziljske doline na Bovško (od druge polovice 19. stoletja do konca 1. svetovne vojne) (številka: 2/3, 1996)
  Zakonska podlaga za volitve v ustavodajno skupščino 11. novembra 1945 (številka: 2/3, 1996)
  Konfinacija v Ljubljani - že v rimskih časih? (številka: 2/3, 1996)
  Paberki iz piranskega kapiteljskega arhiva (številka: 2/3, 1996)
  Zgodnjebaročni skladatelj, izdelovalec orgel in organist Isaac Posch v nadvojvodini Koroški in vojvodini Kranjski (številka: 2/3, 1996)
  Anamarija Vidovič Miklavčič (številka: 2/3, 1996)
  O rojstvu kiparja Francesca Robbe (številka: 2/3, 1996)
  Kočevar - dobitnik dveh olimpijskih kolajn (številka: 2/3, 1996)
  Repa in korenje - slabo življenje, štruklji, meso - to bi bilo (številka: 2/3, 1996)
  Zadružno povezovanje kmetov v vaseh v okolici Kranja od njegovih začetkov do druge svetovne vojne (številka: 2/3, 1996)
  Nemci in državnozborska volilna reforma 1907 (številka: 2/3, 1996)
  Društvo za brambo narodnih pravic Slovenija v letih 1868-1870 (številka: 2/3, 1996)
  Goldensteinova kritika obnove ljubljanske stolnice (številka: 2/3, 1996)
  Majda Žontar praznuje šestdesetletnico (številka: 2/3, 1996)
 45. 1997
   31

  številka: 1/2 (1997)
  številka: 3 (1997)
  Kronika konca strašne vojne 1945 (številka: 1/2, 1997)
  Celjsko gimnazijsko vprašanje (1893-1895) (številka: 1/2, 1997)
  Narodno bralno društvo v Orehku (številka: 1/2, 1997)
  Poroke urarskega mojstra Niggla iz Celja (številka: 1/2, 1997)
  Dvojezične šole in pouk slovenščine ob koncu 19. stoletja na primeru Koroške s posebnim ozirom na razprave v koroškem deželnem zboru (številka: 1/2, 1997)
  Jurij Slatkonja na štirih upodobitvah (številka: 1/2, 1997)
  Tri različne upodobitve Graške Marije Pomočnice v Celju (številka: 1/2, 1997)
  Ustanovitev prve slovenske filharmonije (številka: 1/2, 1997)
  Obrti rimske Celeje (številka: 1/2, 1997)
  Vojska na Ptuju od 1850 do 1914 (številka: 1/2, 1997)
  Potujoči srednji vek (številka: 1/2, 1997)
  Isaac Posch "Crembsensis" - nekaj novih podatkov o skladateljevi mladosti (številka: 1/2, 1997)
  Naj pokaže Celje svojo nemško kov! (številka: 1/2, 1997)
  Izobraževanje odraslih v okviru celjskih drštev! do leta 1918 (številka: 1/2, 1997)
  Humanizem in celjski grofi (številka: 1/2, 1997)
  Politika ministrskega predsednika Alfreda Windisch-Graetza na podlagi stenografskih zapiskov državnega zbora (številka: 1/2, 1997)
  Pijanci, pijanke in druge ljubljanske slike v Hribarjevi dobi (številka: 1/2, 1997)
  Celjsko gimnazijsko vprašanje 1895-1914 (številka: 1/2, 1997)
  Glavni trg v Celju kot osrednji tržni prostor (številka: 1/2, 1997)
  Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor in njegovo delovanje v zvezi s problematiko meje med Italijo in Jugoslavijo 1945-1947 (številka: 3, 1997)
  Velikolaška živinska trgovina na debelo v drugi polovici 18. stoletja (številka: 3, 1997)
  Profesor dr. Tone Ferenc 70-letnik (številka: 3, 1997)
  Prvih sto let knjižnice v Šiški 1878-1978 (številka: 3, 1997)
  Družina v Ribnici 1848-1878 (številka: 3, 1997)
  Sto let kolesarstva v Novem mestu od 1897 do 1997 (številka: 3, 1997)
  K razmerju denarnih enot v Primorju in notranjosti srednjeveškega slovenskega prostora (številka: 3, 1997)
  Zgodovina kolektivnih pogodb na Slovenskem (številka: 3, 1997)
  Ljubljanski župan Jurij Vertaš pl. Scharffenegk in njegovi (številka: 3, 1997)
  Slike pri sv. Antonu na Pohorju - najobsežnejši cikel zgodb o sv. Antonu Padovanskem na Slovenskem (letnik: št. 3, 1997)
 46. 1998
   25

  številka: 1/2 (1998)
  številka: 3 (1998)
  Izraz "razrešeni" morda ni srečno podan z italijanskim terminom "sospesi" (številka: 1/2, 1998)
  Poglabljanje češkoslovaških in slovenskih odnosov ter oživljanje socialističnega gibanja v okviru "Masarykovih proslav" v letih 1937 in 1938 (številka: 1/2, 1998)
  Zamišljena kronistka s Šentviške planote (številka: 1/2, 1998)
  Telovadno in kulturno društvo Sokol v Ljutomeru 1903-1941 (številka: 1/2, 1998)
  Podoba Amerike na ilustracijah Ivana Vavpotiča (številka: 1/2, 1998)
  Posest župnije Svibno in urbar ljubljanskega kapitlja iz leta 1499 (številka: 1/2, 1998)
  Slovenija in Slovenci v delih Alekseja N. Haruzina in Vere N. Haruzin (številka: 1/2, 1998)
  Akademska bratovščina sv. Cecilije v župnijski cerkvi v Kamniku (številka: 1/2, 1998)
  Prostozidarstvo v habsburški monarhiji v 18. stoletju ter prostozidarski loži "Združena srca" v Mariboru in "Dobrodelnost in stanovitnost" v Ljubljani (številka: 1/2, 1998)
  Zemljiško gospostvo Turjak pod taktirko Hansa Mordaxa (1514 - 1515) (številka: 1/2, 1998)
  Monštranca srebrarske in zlatarske delavnice "F. Harrach & Sohn" iz Münchna v cistercijanski opatiji v Stični (številka: 3, 1998)
  Oris Pravne fakultete med obema vojnama (številka: 3, 1998)
  V Idrijo se je pripeljal prvi rudniški avtomobil (številka: 3, 1998)
  Soška fronta v zapisih Jožeta Selana iz Novih sel (številka: 3, 1998)
  Pozabljena trga Raka pri Krškem in Dolenjske Toplice (številka: 3, 1998)
  Branko Marušič 60-letnik (številka: 3, 1998)
  Železnica na Ptuju od 1860 do 1918 (številka: 3, 1998)
  Življenjski jubilej prof. dr. Olge Janše-Zorn (številka: 3, 1998)
  Napad kmetov na francoske vojake v Novem mestu leta 1809 (številka: 3, 1998)
  Skrb za revne v Kranju v drugi polovici 19. stoletja (številka: 3, 1998)
  Oris razvoja Filozofske fakultete do leta 1941 (številka: 3, 1998)
  Šola pri stolni cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani prvih sto let po ustanovitvi škofije (številka: 3, 1998)
  Prispevek za geanalogijo starejših koroških Ortenburžanov (številka: 3, 1998)
 47. 1999
   26

  številka: 1/2 (1999)
  številka: 3 (1999)
  Slovenska ženska 1900-1918 (številka: 1/2, 1999)
  Petdeset let podeljevanja Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani (številka: 1/2, 1999)
  Mariborski Nemci v letih 1918-1941 (številka: 1/2, 1999)
  Poskus ustanovitve Univerzitetne akademske menze v 30-tih letih (številka: 1/2, 1999)
  Pridobivanje železa v jeseniških plavžih (številka: 1/2, 1999)
  Akad. prof. dr. Ferdo Gestrin (številka: 1/2, 1999)
  Podoba ženske v listu Naša žena med leti 1945 in 1951 (številka: 1/2, 1999)
  Občinske volitve v kranjskem srezu 1933 in 1936 (številka: 1/2, 1999)
  Rokodelski red ljubljanskih kamnosekov in zidarjev iz leta 1676 (številka: 1/2, 1999)
  O nekaterih nerešenih problemih ptujske topografije (številka: 1/2, 1999)
  Meščani Ljubljane in njihova mestna hiša (številka: 1/2, 1999)
  Seznam ulic, cest in trgov v mestu Kranj - nastanek, poimenovanja in njih spremembe (številka: 1/2, 1999)
  Ivan Krstnik Coronini, goriški vojskovodja in cesarski vzgojitelj (številka: 1/2, 1999)
  Slovenski izseljenci na pragu Amerike (številka: 1/2, 1999)
  Prenova gradu Podčetrtek v letih 1715-1723 (številka: 1/2, 1999)
  Stane Stražar (številka: 3, 1999)
  Cirkus v Ljubljani (do prve svetovne vojne) (številka: 3, 1999)
  Oltarji Luke Misleja, ljubljanskega kamnoseškega mojstra, na Štajerskem (številka: 3, 1999)
  Slovenske znamke od razpada Avstro-Ogrske do osamosvojitve Slovenije (številka: 3, 1999)
  Socialna gibanja na ptujskem območju med svetovnima vojnama (številka: 3, 1999)
  Udje Družbe sv. Mohorja v Kanalski dolini do leta 1918 (številka: 3, 1999)
  John Swinton: Potovanje skozi slovenske dežele leta 1734 (številka: 3, 1999)
  Slovenski vojaki v jubilejnem sprevodu na Dunaju 1908 (številka: 3, 1999)
  Okraj Slovenj Gradec v letih 1929-1941 (številka: 3, 1999)
 48. 2000
   29

  številka: 1/2 (2000)
  številka: 3 (2000)
  Henrik Schollmayer Lichtenberg (številka: 1/2, 2000)
  Rimski napisi iz Šmarate (številka: 1/2, 2000)
  Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Fant, to pa so čekani in pol! (številka: 1/2, 2000)
  Grad Snežnik po drugi svetovni vojni (številka: 1/2, 2000)
  Petnajst let plodnega galerijskega sodelovanja z Vesno Berce (številka: 1/2, 2000)
  Grad Snežnik - "pravljica" (številka: 1/2, 2000)
  Na kratko in bežno o snežniških slikah (številka: 1/2, 2000)
  Park Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Uvod (številka: 1/2, 2000)
  Zbirka ptičev in sesalcev na gradu Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Steklovina in keramika na gradu Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Iz zgodovine gradu in gospostva Snežnik na Notranjskem (številka: 1/2, 2000)
  Gozdarski direktor posestva Snežnik Jožef Obereigner in njegova rodbina (številka: 1/2, 2000)
  Knežja družina Schönburg Waldenburg in njeni uslužbenci (številka: 1/2, 2000)
  Egipčanska soba na gradu Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Beneške fotovedute in dresdenski fotoportreti na gradu Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Snežniško smučanje prednjači v začetkih sodobnega smučanja v Srednji Evropi (številka: 1/2, 2000)
  Leo Schauta zadnji upravitelj snežniškega posestva (številka: 1/2, 2000)
  Zgodovina gozdarstva in lovstva v snežniških gozdovih (številka: 1/2, 2000)
  Arhivsko gradivo graščine Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Življenje in delo slovenskega bibliotekarja in bibliografa Franca Simoniča (1847-1919) (številka: 3, 2000)
  Glasba druge polovice 19. stoletja na Slovenskem (številka: 3, 2000)
  "Dobrota", obsmrtno podporno društvo poštnih nameščencev (številka: 3, 2000)
  Ptuj svetega Viktorina (številka: 3, 2000)
  Arhitektura in urbanizem v Ljubljani v drugi polovici 19. stoletja (od 1849 do 1895) in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana (številka: 3, 2000)
  Pouk in profesorji fizike v jezuitskem kolegiju v Ljubljani (številka: 3, 2000)
 49. 2001
   23

  številka: 1/2 (2001)
  številka: 3 (2001)
  Povojna usoda sakralnih objektov na nekdanjem nemškem jezikovnem območju na Kočevskem (številka: 1/2, 2001)
  Krajevna heraldika na Slovenskem (številka: 1/2, 2001)
  Opomba o misionarju Ivanu Rattkayu (številka: 1/2, 2001)
  Žiga Zois in Déodat de Dolomieu (številka: 1/2, 2001)
  Kužne epidemije na Dolenjskem med izročilom in stvarnostjo (številka: 1/2, 2001)
  Sokolsko slavje v Dol. Logatcu (številka: 1/2, 2001)
  Založniška dejavnost in pregled mariborskih časnikov in časopisja v obdobju med svetovnima vojnama (številka: 1/2, 2001)
  Habent sua fata gladii, habent sua fata arma! (številka: 1/2, 2001)
  Leto 1941 na Ptuju (številka: 1/2, 2001)
  Življenje in delo matematika Riharda Zupančiča (številka: 1/2, 2001)
  Zgodovina arheoloških raziskovanj na Gorenjskem (številka: 1/2, 2001)
  Franjo Baš in premična tehnična dediščina na Slovenskem (številka: 1/2, 2001)
  Od ljudske šole do osemletke; 90. ali 26. obletnica Osnovne šole Zalog? (številka: 3, 2001)
  Slomškova zveza 1900-1926 (številka: 3, 2001)
  Lov in ribolov na snežniškem posestvu (številka: 3, 2001)
  Vojne, vojaštvo in vojske na Ptuju skozi stoletja (številka: 3, 2001)
  Naravoslovne znanosti in ustanovitev Biotehniške fakultete (številka: 3, 2001)
  Problematika virov in literature o rodbini Szécsi (številka: 3, 2001)
  Zastave jugoslovanskih polkov na Slovenskem v letih 1930-1941 (številka: 3, 2001)
  Kranjski "consessus commercialis" in njegovo delo za napredek železarstva (številka: 3, 2001)
  Žagarska dejavnost na veleposestvu Galle v Bistri pred drugo svetovno vojno (številka: 3, 2001)
 50. 2002
   25

  Prebivalstvo na Ižanskem skozi matične knjige (številka: 1, 2002)
  Petrvs Coppvs fecit: De summa totius orbis (številka: 1, 2002)
  Trgovski povzpetnik iz Bohinjske Bistrice (številka: 1, 2002)
  "Snežke" (številka: 1, 2002)
  Novomeški okraj v letih 1929-1941 (številka: 1, 2002)
  Poskus izboljšanja ravnanja z živalmi - Goriško društvo proti mučenju živali 1845-1847 (številka: 1, 2002)
  Od Dominikanske vojašnice do muzeja (številka: 2, 2002)
  Dillherr, Rieger, Schöttl, Gruber in Ambschell (številka: 2, 2002)
  Potovanje Franca Antona Breckerfelda v Istro leta 1803 (številka: 2, 2002)
  Univerza v Ljubljani in njeni rektorji (številka: 2, 2002)
  Velika Nedelja skozi stoletja (številka: 2, 2002)
  Podmaršal Karl von Tegetthoff (številka: 2, 2002)
  Arheološka topografija braslovške fare (številka: 2, 2002)
  Popotovanje cesarja Leopolda II. in neapeljskega dvora skozi Kranjsko v letih 1790 in 1791 (številka: 3, 2002)
  Popotništvo in popotniki v Ljubljani od 16. do 19. stoletja (številka: 3, 2002)
  Postlana je postelja kranjskim lenuhom in potepuhom! (številka: 3, 2002)
  Športne organizacije v Ljubljani do druge svetovne vojne v luči statistike in pravilnikov (številka: 3, 2002)
  Ljubljana (številka: 3, 2002)
  Ljubljanska policija v drugi polovici 18. stoletja (številka: 3, 2002)
  Meščanske vile med obema svetovnima vojnama v Ljubljani (številka: 3, 2002)
  Ljubljanski hoteli do druge svetovne vojne (številka: 3, 2002)
  Ljubljana - gostiteljica 4. vseslovanskega časnikarskega kongresa maja 1902 (številka: 3, 2002)
  Začetek ustavnega življenja in ljubljanska policija (številka: 3, 2002)
  Meščani in cerkvene ustanove v Ljubljani do konca 16. stoletja (številka: 3, 2002)
  Samostan klaris v Ljubljani (številka: 3, 2002)
 51. 2003
   18

 52. 2004
   40

  Ljubljansko obdobje v življenju in delu ekonomista Aleksandra Bilimoviča (številka: 1, 2004)
  In memoriam (številka: 1, 2004)
  Podoba ženske v slovenskem katoliškem časopisju med drugo svetovno vojno (številka: 1, 2004)
  Osebna bojna oprema kranjskih plemičev ob koncu 16. stoletja (številka: 1, 2004)
  Izgubljena zapestnica baronice Auersperg (številka: 1, 2004)
  Kulturno prebliževanje Prekmurja Sloveniji 1919-1941 (številka: 1, 2004)
  Nekaj dopolnil k članku Irene Žmuc, Zapuščina grofa Janeza Andreja Auersperga (številka: 1, 2004)
  Ljubljanski zdravnik Fran Viljem Lipič in preteča epidemija kolere leta 1831 (številka: 1, 2004)
  "Nisem kradel lesa, samo veje sem pobiral!" (številka: 1, 2004)
  Prtiček kot spomin na poznanstva v Kamniku in Ljubljani okrog leta 1893 (številka: 1, 2004)
  "To in nič drugega je volja gospode" (številka: 2, 2004)
  Popis rastlin in živali na Brdu pri Kranju (številka: 2, 2004)
  Arhitektura dvorca Brdo pri Kranju (številka: 2, 2004)
  Obiski Josipa Broza Tita v Sloveniji (1945-1980) (številka: 2, 2004)
  Vrt v kraljevskem slogu (številka: 2, 2004)
  V spomin Muzeju na prostem na Brdu pri Kranju (številka: 2, 2004)
  Čebeljnak na Brdu pri Kranju (številka: 2, 2004)
  Tkana in vezana stenska preproga v dvorcu Brdo pri Kranju (številka: 2, 2004)
  "Čast in hvala vselej dala njim se vaša gnada bo ---" (številka: 2, 2004)
  Gospostvo Brdo v luči franciscejskega katastra (številka: 2, 2004)
  Botanični vrt Karla Zoisa na Brdu (številka: 2, 2004)
  Gozdovi posestva Brdo (številka: 2, 2004)
  Zbirka kipov na Brdu pri Kranju (številka: 2, 2004)
  Brdski interjeji v preteklosti in sedanjosti (številka: 2, 2004)
  Zbirka slikarskih del na gradu Brdo (številka: 2, 2004)
  Razsvetljenska krajina Žige Zoisa na Brdu (številka: 2, 2004)
  Ribogojstvo, ribištvo, lovstvo in konjereja na Brdu (številka: 2, 2004)
  Utrinki iz zgodovine Brda (številka: 2, 2004)
  Hotel Kokra (številka: 2, 2004)
  Grajske preproge (številka: 2, 2004)
  Društva v Šenčurju pred 2. svetovno vojno (številka: 3, 2004)
  Prof. dr. Sergej Vrišer (1920-2004) (številka: 3, 2004)
  Društva in organizacije v meščanskem taboru v celjskem okraju 1929-1941 (številka: 3, 2004)
  Osemdeset let prof. dr. Boža Otorepca (številka: 3, 2004)
  Begunci z vzhoda in Godoviška kronika (številka: 3, 2004)
  Reklamni prospekt Kronike iz leta 1933 (številka: 3, 2004)
  Med iniciativo pohlepnega zasebnika in regulativo spletkarske administracije (številka: 3, 2004)
  Začetki moderne znanosti v Ljubljani (številka: 3, 2004)
  Prihod Ceneta Matičiča v Ajdovščino in začetki delovanja gimnazijskega pevskega zbora (številka: 3, 2004)
  Spomini na avstrijsko vojskovanje v Italiji in na Jadranu (številka: 3, 2004)
 53. 2005
   23

  Prizadevanja podložnikov gospostva Snežnik za pridobitev prave lastnine nad lazi ali ogradami v osemdesetih letih 19. stoletja (številka: 1, 2005)
  Šola v Kostanjevici na Krasu v primežu prve svetovne vojne (številka: 1, 2005)
  Ljubljanski fijakarji (številka: 1, 2005)
  Odbor duhovnikov članov OF oziroma Cirilmetodijsko društvo na Primorskem v letih 1947-1952 (številka: 1, 2005)
  Muzejska društva na Slovenskem pred 2. svetovno vojno (številka: 1, 2005)
  Praznovanja na Bledu v letih 1858, 1861 in 1862 (številka: 1, 2005)
  Nemško časopisje v Mariboru v 19. stoletju (številka: 1, 2005)
  Ljubljanska fizika ob prepovedi jezuitov (številka: 2, 2005)
  Popis nepremičnin v Piranu in Kaštelu leta 1626 (številka: 2, 2005)
  Materialni in duhovni dobitki srečolova za dokončanje nove ljubljanske stolnice (številka: 2, 2005)
  Tiskarstvo na Dolenjskem in Janez Krajec (številka: 2, 2005)
  Spominska obeležja Simonu Jenku (številka: 2, 2005)
  Češki časopis Politik in revolucija v Piranu leta 1894 (številka: 2, 2005)
  Lovro Pintar - narodnjak v senci (številka: 2, 2005)
  Fotografija kot reprezentanca (številka: 2, 2005)
  Oris zgodovine šolstva v Preddvoru do konca 1. svetovne vojne (številka: 3, 2005)
  Dušni pastirji pri ljubljanskem Sv. Petru v ogledalu vizitacije leta 1631 (številka: 3, 2005)
  Kranjski obrambni mehanizem za zaščito pred prvo epidemijo kolere v Evropi (številka: 3, 2005)
  Spopad s trtno ušjo na Kranjskem v luči gradiva Deželnega zbora in odbora za Kranjsko (številka: 3, 2005)
  Koprske soline v poročilih beneških uradnikov (številka: 3, 2005)
  Prispevek k starejši zgodovini Godešiča (številka: 3, 2005)
  Prispevek k zgodovini gospostva Osterberg (številka: 3, 2005)
  Jurij Vega o sebi (številka: 3, 2005)
 54. 2006
   35

  Družina Roschütz - baroni, ki to niso bili (številka: 1, 2006)
  Ljubljanska palača knezov Auerspergov (številka: 1, 2006)
  Nekaj drobcev k zgodovini dupleškega območja od srede 18. stoletja do konca prve svetovne vojne (številka: 1, 2006)
  Akademija, ljudsko izobraževalno društvo (1904-1934) (številka: 1, 2006)
  Profesorju Vojetu ob življenjskem jubileju (številka: 1, 2006)
  Sv. Janez Nepomuk, varuh dobrega imena in zaščitnik pred zlobnimi jeziki (številka: 1, 2006)
  Konrad Rubbia, gozdarski inženir (številka: 1, 2006)
  Kataster koprskih solin leta 1847 (številka: 1, 2006)
  Gotska tradicija v arhitekturi na območju Polhograjskega hribovja (številka: 1, 2006)
  De restitutione patriae čedajskega zgodovinopisca Nicola Canussia (številka: 1, 2006)
  Strmolski in samostan Velesovo (številka: 2, 2006)
  Grad Strmol in njegovi lastniki skozi čas (številka: 2, 2006)
  Kiparska oprema na Strmolu (številka: 2, 2006)
  Park ob gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Steklenina na gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Keramika v gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Srebrnina na gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Zbirka preprog na gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Gospostvo Strmol v nekaterih zemljiških evidencah (številka: 2, 2006)
  Valvasorjev boter Konrad Ruess baron Ruessenstein na Strmolu (številka: 2, 2006)
  Iz srednjeveškega gradu v meščansko bivališče (številka: 2, 2006)
  Strmolski graščak Rado Hribar in njegova rodbina (številka: 2, 2006)
  Rodbini Dietrich in Urbančič (številka: 2, 2006)
  Pohištvo 18. stoletja na gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Spomini na Strmol. Vilma Mlakar, roj. Urh - nekdanja strmolska sobarica (številka: 2, 2006)
  Slikarska zbirka v gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Strmolski interierji, pred letom 1945 in po njem (številka: 2, 2006)
  "Z eno nogo na poti v krtovo deželo" (številka: 3, 2006)
  Prostitucija v Ljubljani v prvih treh desetletjih 20. stoletja (številka: 3, 2006)
  Senožeče in Prem (številka: 3, 2006)
  Ormož kot turistično mesto med obema svetovnima vojnama (številka: 3, 2006)
  "Na straneh ilustriranih časnikov se pred nami razprostira svet" (številka: 3, 2006)
  O ženitni ponudbi ljubljanskega odvetnika hčerki trgovca Seuniga (številka: 3, 2006)
  Télégraphe Officiel, uradni časnik Ilirskih provinc (številka: 3, 2006)
  Pletarske šole v Sloveniji (številka: 3, 2006)
 55. 2007
   54

  Vigenjc. Glasilo Kovaškega muzeja v Kropi, let. I-VI, Kropa 2001-2006: Muzeji radovljiške občine (številka: 1, 2007)
  "Presvitli cesar so videli nas in mi njih, in - spoznali smo se" (številka: 1, 2007)
  Drago Medved in dr. (ur.): Zreški zbornik 2006 ... (številka: 1, 2007)
  Tina Bahovec in Teodor Domej (ur.): Das österreichisch-italienisch-slovenische Dreiländereck : Ursachen und Folgen der nationalstaatlichen Dreiteilung einer Region ... (številka: 1, 2007)
  Matjaž Bizjak: Urbarji briksenske škofije (Die Urbare des Hochstifts Brixen) 1253-1464 (Srednjeveški urbarji za Slovenijo, 5) ... (številka: 1, 2007)
  Dunajski tiskar, založnik in knjigotržec Johann Thomas Trattner in slovenski knjižni trg 18. stoletja (številka: 1, 2007)
  Fuchsov načrt za dvorec Slivnica pri Mariboru (številka: 1, 2007)
  Godešič skozi tisočletje 1006-2006 (ur. Judita Šega) ... (številka: 1, 2007)
  V levem devžeju slovenskega zgodovinopisja - Koroška (številka: 1, 2007)
  Kronika Rihemberka - Branika II, zbornik strokovnih prispevkov s področja arheologije, zgodovine in umetnostne zgodovine ... (številka: 1, 2007)
  Lilijana Žnidaršič Golec: Kapiteljski arhiv Ljubljana. Inventar fonda. Zvezek 1: fasc. 1-60 ... (številka: 1, 2007)
  Dedni in dosmrtni člani ter cerkveni dostojanstveniki gospodarske zbornice dunajskega državnega zbora (1861-1918) v povezavi s slovenskimi deželami (številka: 1, 2007)
  Ljubljanski profesor Jožef Jakob Maffei, njegovi sorodniki, sodelavci in učenci (številka: 1, 2007)
  Primož Kuret: Ljubljanska filharmonična družba : 1794-1919 : kronika ljubljanskega glasbenega življenja v stoletju meščanov in revolucij... (številka: 1, 2007)
  Življenje in spomini gospe Otilie Grisanci iz Pirana (številka: 1, 2007)
  Jožko Kragelj: Modrejce in Modrejčani ... (številka: 1, 2007)
  Hedvika Zdovc: Sejmi na Celjskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja ... (številka: 1, 2007)
  Osem desetletij dr. Vesne Bučić (številka: 1, 2007)
  Oris zgodovine knjižnic v Lenartu in njegovi okolici do druge svetovne vojne (številka: 1, 2007)
  Dr. Jožef Muršec-Živkov v revolucionarnem letu 1848/49 (številka: 1, 2007)
  Josip Gorup pl. Slavinjski - med gospodarstvom, umetnostjo in družino (številka: 1, 2007)
  Pozdrav iz Bele krajine, Kočevske, osrednje Dolenjske in Posavja. Gospodarske dejavnosti na razglednicah do sredine 20. stoletja (številka: 1, 2007)
  Gian Giacomo D'Ischia: identitete in etnične koncepcije v luči njegovih zgodovinopisnih spisov (številka: 2, 2007)
  Politični napisi v naravi na Goriškem (številka: 2, 2007)
  Propad lekarn na severnem Primorskem v gospodarski krizi 1929-1933 (številka: 2, 2007)
  Manifestacije ljudske volje (številka: 2, 2007)
  Kuhinja v Vipavski dolini v luči razvoja ognjišča in spreminjanja hišnih tipov (številka: 2, 2007)
  "Sedaj živimo skupaj trije različni cerkveni redovi pod isto streho v popolni harmoniji" (številka: 2, 2007)
  Meščanska naselja Vipavske in njihove posebnosti do konca fevdalne dobe (številka: 2, 2007)
  Delovanje Štefana Kociančiča v Gorici in njegove publicistične objave o Goriški v Zgodnji danici (1851-1862) (številka: 2, 2007)
  Slovenski Primorec - katoliški tednik in njegov odnos do določitve zahodne meje (številka: 2, 2007)
  Posamezniki v primežu totalitarizma (številka: 2, 2007)
  Nastanek mesta Gorica - dileme in nove perspektive (številka: 2, 2007)
  Župnija Marijinega vnebovzetja v kanalu za časa župnika Andreja Muliča (1623-1655) (številka: 2, 2007)
  Obnova katoliškega tabora v Gorici leta 1945 v luči polemike med Slovenskim Primorcem in partizanskim tiskom (številka: 2, 2007)
  Nedokončana zgodba ali Carlo Michelstaedter in Slovenci (številka: 2, 2007)
  Anton Bajt - njegova vloga v povojnem dogajanju v katoliški Cerkvi na Primorskem (številka: 2, 2007)
  O Kobileku Ardenga Sofficija in o drugih vojnih dnevnikih ter spominih italijanskih avtorjev (številka: 2, 2007)
  Seznam tolminskih puntarjev v ječah goriškega gradu 1713-1716 (številka: 2, 2007)
  Primorski krščanski socialci, edina prava sredina med NOB in revolucijo na Slovenskem (številka: 2, 2007)
  Slovani na Goriškem v srednjem veku (številka: 2, 2007)
  Voda v življenju Kobjeglavcev in Tupelčanov (številka: 2, 2007)
  Ervin Sorč: Skrivnosti Bohinjskega predora ... (številka: 3, 2007)
  Marija Mojca Peternel: Cillier Wochenblatt (Zeitung) ... (številka: 3, 2007)
  Trevor R. Shaw: Names from the past in Postojnska jama (Postojna cave) ... (številka: 3, 2007)
  Podoba kočevskih in belokranjskih krošnjarjev v očeh javnosti do začetka 20. stoletja (številka: 3, 2007)
  O družabni igri kranjskega plemiča in njegovega učitelja iz 17. stoletja in o geografiji, brez katere so velika dejanja nema in zgodovina slepa (številka: 3, 2007)
  Šport v "Kozlerjevem vrtu" (številka: 3, 2007)
  "Krik Istre ne bo ostal neopažen" (številka: 3, 2007)
  Tudi učence tepejo, kajne? (številka: 3, 2007)
  V iskanju nikljeve rude za avstro-ogrsko vojno mornarico (številka: 3, 2007)
  Mitja Ferenc, Gojko Zupan: Cerkve na Kočevskem nekoč in danes II ... (številka: 3, 2007)
  Zgodba z nagrobnika prvega učitelja na šoli Smuka/Langenthon na Kočevskem okoli leta 1888 (številka: 3, 2007)
  Ledinska in hišna imena v okolici Gornjega Grada po urbarju iz leta 1426 (številka: 3, 2007)
 56. 2008
   39

 57. 2009
   111

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  izredna (2009)
  Protokolarni prostor v Ljubljani (številka: 1, 2009)
  Jože Maček: Podčetrtek skozi stoletja, Maribor : Založba Pivec, 2008, 262 str. (številka: 1, 2009)
  Dopolnilo k prispevku "Je bila Trubarjeva druga žena Celjanka?" (Kronika 56, št. 3, 2008, str. 453-462) (številka: 1, 2009)
  Prva ljubljanska beraška značka iz leta 1622 (številka: 1, 2009)
  Cerkniško jezero v Frischlinovi pesmi iz okoli leta 1583 in Steinbergovi knjigi iz leta 1761 (številka: 1, 2009)
  Vida Košmelj-Beravs: Železniki skozi čas ... (številka: 1, 2009)
  Mojca Šorn: Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno ... (številka: 1, 2009)
  Mizarska tradicija družine Bavčar iz Sela v Vipavski dolini (številka: 1, 2009)
  Darja Mihelič: Ribič, kje zdaj tvoja barka plava? Piransko ribolovno območje skozi čas ... (številka: 1, 2009)
  Tadej Brate: Borovniški viadukt. Borovnica : Zgodovinsko društvo, 2007, 128 str. (številka: 1, 2009)
  Obnovljeno partnerstvo med Čehi in Slovenci (številka: 1, 2009)
  Marjetka Balkovec Debevec: V Črnomlju od nekdaj bili so veseli --- : Črnomelj v kulturnem in družabnem utripu od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne ... (številka: 1, 2009)
  Nižja gimnazija v Tržiču (1945-1957) (številka: 1, 2009)
  Železnica skozi Naklo. 100 let železniške proge Kranj-Naklo-Tržič, 1908-1966-2008 ... (številka: 1, 2009)
  Vesna Mia Ipavec: Murve in "kavalirji". Svilogojstvo na Goriškem ... (številka: 1, 2009)
  Rex - blišč, propad, obujeni spomin (številka: 1, 2009)
  Sveti Miklavž iz Čolnišč. Podružnična cerkev svetega Miklavža v Čolniščah 1687-2007 ... (številka: 1, 2009)
  Dr. Marjan Drnovšek - šestdesetletnik (številka: 1, 2009)
  Marko Polenšek: Po njih izdelkih jih boste spoznali. O izbranih novomeških obrteh v času med svetovnima vojnama (številka: 1, 2009)
  Čežarji in Pobegi: včeraj, danes, jutri: krajevni zbornik ... (številka: 1, 2009)
  Jezersko - pozabljeni delček Koroške (številka: 1, 2009)
  Ljubljanska univerza in njeni študenti : 1945-1960 : fotografski zbornik, III. del ... (številka: 1, 2009)
  Idrija v letih 1918-1922 - obdobje treh držav (številka: 1, 2009)
  Kmet in graščak (številka: 2, 2009)
  Hišni kaplani - sacelani - v graščini Tuštanj in Lichtenbergovi beneficiati na Vrhpoljah pri Moravčah (številka: 2, 2009)
  Tuštanjski graščinski arhiv (1547-2001) - pozabljena zakladnica zgodovinskega spomina (številka: 2, 2009)
  Listine v tuštanjskem graščinskem arhivu (številka: 2, 2009)
  Nekdanje vrtne ureditve ob dvorcu Tuštanj (številka: 2, 2009)
  Poslikava baročne grajske kapele sv. Janeza Nepomuka na Tuštanju (številka: 2, 2009)
  Interierji na tuštanjskem gradu v 19. stoletju (številka: 2, 2009)
  Stanovanjska oprema dvorca Tuštanj v prvi polovici 18. stoletja (številka: 2, 2009)
  Slike in grafike v dvorcu Tuštanj (številka: 2, 2009)
  Kmečki delokrog na gospostvu Tuštanj na prelomu 18. v 19. stoletje (številka: 2, 2009)
  Rodbina Scaria na Tuštanju (številka: 2, 2009)
  Lichtenbergi na Tuštanju (številka: 2, 2009)
  Oris stavbne zgodovine gradu Tuštanj skozi prenovo (številka: 2, 2009)
  Iz glasbene dediščine tuštanjske graščine (številka: 2, 2009)
  Knjižnica na gradu Tuštanj (številka: 2, 2009)
  Steklo in keramika na gradu Tuštanj (številka: 2, 2009)
  Irena Ivančič Lebar: Zgodovina zasavskega zdravstva, Trbovlje, Zasavski muzej, 2008, 245 strani (številka: 3, 2009)
  Klevevž: Biser narave z bogato zgodovino (ur. Majda Pungerčar) ... (številka: 3, 2009)
  "Amerikani v Gorici" (številka: 3, 2009)
  Marija Stanonik: Žiri na meji. Ljubljana: Pegaz International, 2007 ... (številka: 3, 2009)
  Mitja Potočnik (avtor), Andrej Blatnik (fotograf): Grad Brdo skozi stoletja ... (številka: 3, 2009)
  Srednjeveške freske v podružnični cerkvi sv. Lenarta v Gorenjah nad Studenim (številka: 3, 2009)
  Ervinu Dolencu v večni spomin (številka: 3, 2009)
  Franc Perko: Vasi v objemu železnice. Ivanje Selo, Rakek, Rakov Škocjan, Slivice in Unce skozi čas ... (številka: 3, 2009)
  Tadej Brate: Parenzana: Železnica za vse čase. Ljubljana : Kmečki glas, 2007, 143 str. (številka: 3, 2009)
  Dr. Ema Umek - osemdesetletnica (številka: 3, 2009)
  Trevor R. Shaw: Foreign travellers in the Slovene Karst: 1486-1900 ... (številka: 3, 2009)
  Zbornik občine Slovenska Bistrica III: Svet med Pohorjem in Bočem (ur. Stanislav Gradišnik) ... (številka: 3, 2009)
  Haloze: pokrajina, ljudje in vino: ob 70-letnici viteza vina Stojana Kerblerja (ur. Vladimir Korošec) ... (številka: 3, 2009)
  Miha Kosi: Zgodnja zgodovina srednjeveških mest na Slovenskem. Primerjalna študija o neagrarnih naselbinskih središčih od zgodnjega srednjega veka do 13. stoletja ... (številka: 3, 2009)
  Vasilij Melik (1921-2009) (številka: 3, 2009)
  Martin Brilej: Litijski obrazi. Litija : Tiskarna Aco, 2008, 264 strani (številka: 3, 2009)
  Reambulančni kataster za Kranjsko (številka: 3, 2009)
  Janez Vajkard Valvasor in Krško (ur. Alenka Černelič Krošelj) ... (številka: 3, 2009)
  Upodobitve ljubljanskih škofov (gl. ur. Ana Lavrič). Ljubljana : Narodna galerija, 2007, 454 strani (številka: 3, 2009)
  Črnomaljski zbornik. Zbornik historičnih razprav ob 780-letnici prve omembe naselja in 600-letnici prve omembe Črnomlja kot mesta (ur. Janez Weiss) ... (številka: 3, 2009)
  Ulice, ceste in trgi mesta Kranja v preteklosti. Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko Kranj (številka: 3, 2009)
  Goriški letnik 32. Zbornik goriškega muzeja. Nova Gorica : Goriški muzej, 2008, 232 str. (številka: 3, 2009)
  Socialno in zdravstveno varstvo v Ljubljanski pokrajini v letih 1941-1943 (številka: 3, 2009)
  80 let dddr. Jožeta Mačka (številka: 3, 2009)
  Miha Preinfalk, Matjaž Bizjak: Turjaška knjiga listin I. Listine zasebnih arhivov kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov) 1 (1218-1400) ... (številka: 3, 2009)
  Lovrenški kletarski urad na začetku 16. stoletja (številka: 3, 2009)
  Jezuitska dediščina barona Žige Zoisa (ob 200-letnici Ilirskih provinc in 190-letnici Zoisove smrti) (številka: 3, 2009)
  Občina Črenšovci = The Municipality of Črenšovci (ur. Franci Just) ... (številka: 3, 2009)
  Prekmurje od Pribinove kneževine (847-861) do bitke pri Mohaču (1526) (številka: 3, 2009)
  Olga Janša-Zorn - utrinki iz življenja in dela (izredna, 2009)
  Nastanek Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (izredna, 2009)
  "Moram si upati, pa naj me stane telo in življenje, take priložnosti ne bom imel nikdar več" (izredna, 2009)
  Ob 100. obletnici VIII. vseslovanskega časnikarskega kongresa septembra 1908 v Ljubljani (izredna, 2009)
  Filozofski študij na liceju v Ljubljani v prvi polovici 19. stoletja (izredna, 2009)
  Biseri avstrijske riviere: Opatija, Gradež, Portorož (izredna, 2009)
  Zakaj je bila za slovenske izseljence Amerika bolj privlačna kot Srbija in Rusija? (izredna, 2009)
  "--- Plesale lepote 'z Ljubljane so cele ---" (izredna, 2009)
  Razglasitev Domžal za trg (1925) in mesto (1952), priznanje za velik gospodarski napredek od sredine 19. stoletja (izredna, 2009)
  Gradnja pravoslavne cerkve sv. Cirila in Metoda v Ljubljani (izredna, 2009)
  Od neoabsolutizma do razpada monarhije (izredna, 2009)
  Nekoč, v starih časih --- (izredna, 2009)
  Nekaj dopolnil k biografiji Miroslava Hubmajerja (izredna, 2009)
  Dachauski procesi 1947-1949 (izredna, 2009)
  Z združitvijo razdeljeno učiteljstvo (izredna, 2009)
  Glasbeno delo društev na Slovenskem do velike vojne (izredna, 2009)
  Razvoj turizma v Kranjski Gori (izredna, 2009)
  Habsburška in jezikovno-nacionalna identiteta (izredna, 2009)
  "Bohinj - slovenska Švica" (izredna, 2009)
  Le kar je zapisano, se tudi ohrani (izredna, 2009)
  Slovanska apostola sv. Ciril in Metod v interpretaciji Osvobodilne fronte med drugo svetovno vojno (izredna, 2009)
  O začetkih Šmarjeških Toplic (izredna, 2009)
  Nepopustljivi boj frančiškanskega patra Stanislava Škrabca za cerkveno petje v narodnem jeziku (izredna, 2009)
  Iz publicistične preteklosti Ptuja (izredna, 2009)
  Rozalija Eger - pomembna, a premalo znana ljubljanska tiskarka (izredna, 2009)
  "Jo s hudim kaznovanjem opomniti, kje so meje častnosti" (izredna, 2009)
  Zavod za slepe otroke in mladino v Kočevju (izredna, 2009)
  Članstvo Slovenske matice v Kranju in okolici do prve svetovne vojne (izredna, 2009)
  Dnevnik z ekskurzije študentov zgodovine po zahodni Bosni in Dalmaciji (20.- 30. junij 1962) (izredna, 2009)
  Bibliografija izr. prof. dr. Olge Janša-Zorn (izredna, 2009)
  Načrt sistematične agrarne kolonizacije v srednjem veku (Piran, začetek 14. stoletja) (izredna, 2009)
  Dve oporoki (izredna, 2009)
  Uporaba zgodovinskih virov pri sorodnih vedah zgodovine (izredna, 2009)
  Pomen avstrijskih univerz za začetke slovenskega znanstvenega zgodovinopisja (izredna, 2009)
  Pesnik Biagio Marin iz Gradeža in Slovenci (izredna, 2009)
  Svetniški zavetniki ljubljanskih baročnih akademij in društev (izredna, 2009)
  Krajevna zgodovina v osnovnošolskih učnih načrtih za zgodovino 1945-2005 (izredna, 2009)
  O knjigi Josipa Šumana in sodelavcev Die Slovenen (1881) (izredna, 2009)
  Muzejsko društvo v Celju (Museal-Verein in Cilli), 1883-1922 (izredna, 2009)
 58. 2010
   67

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  Kalister, Gorupi in pomorstvo (številka: 1, 2010)
  Josip Gorup pl. Slavinjski v Trstu (številka: 1, 2010)
  Gradbena dejavnost Josipa Gorupa pl. Slavinjskega na Reki ob koncu 19. stoletja (številka: 1, 2010)
  Rodbini Kalister in Gorup (številka: 1, 2010)
  Pisma Josipa Gorupa pl. Slavinjskega dr. Ivanu Hribarju (številka: 1, 2010)
  Janez Nepomuk Kalister in Franc Kalister v Trstu - portret, palača, mavzolej (številka: 1, 2010)
  Obitelji Kalister i Gorup (številka: 1, 2010)
  Slikar Josip M. Gorup (1898-1926) (številka: 1, 2010)
  Cerkev sv. Marjete v Kočah (številka: 1, 2010)
  Janez Nepomuk Kalister in Mlinski dvor v Postojni (številka: 1, 2010)
  Josip Gorup in njegova rodbina (številka: 1, 2010)
  Družina Kalister v Trstu (številka: 1, 2010)
  Slavina - rojstni kraj Kalistrove in Gorupove rodbine (številka: 1, 2010)
  Odnos Josipa Gorupa pl. Slavinjskega do kulture in umetnosti (številka: 1, 2010)
  Plemiški naziv in grb Josipa Gorupa (številka: 1, 2010)
  Slovenski dom KPD Bazovica - Vila Milana Gorupa, Podpinjol 43, Reka (številka: 1, 2010)
  Josip Gorup v Ljubljani (številka: 1, 2010)
  Josip Gorup in stavbarstvo v Ljubljani (številka: 1, 2010)
  Furlanska historiografija v obdobju humanizma in renesanse (številka: 2, 2010)
  Božo Repe, Jože Prinčič: Pred časom. Portret Staneta Kavčiča. Ljubljana : Modrijan, 2009, 239 strani (številka: 2, 2010)
  Trubarjev rod in priimek na Slovenskem (številka: 2, 2010)
  Dediščina socializma v turizmu - strokovni posvet, 27. 11. - 28. 11. 2009. Univerza na Primorskem: Turistica - fakulteta za turistične študije Portorož, 2009 (številka: 2, 2010)
  Šolstvo v Mokronogu 1808-2008. Ob 200-letnici šolstva v Mokronogu (ur. Marjeta Bregar, zasnova in realizacija: Studio 5 Mirna). Mokronog : Osnovna šola Mokronog, 2008, 287 str. (številka: 2, 2010)
  Gabrijel Gruber iz Rusije za Kitajce in Američane (številka: 2, 2010)
  Tanja Žigon: Zgodovinski spomin Kranjske: življenje in delo Petra Pavla pl. Radicsa (1836-1912) (Knjižnica "Kronike" 12), Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009, 469 str. (številka: 2, 2010)
  Gospa, če ni dobro, ni treba nič plačat: Brežice, trgovsko mesto (ur. Jože Škofljanec). Krško : Neviodunum, 2009. (Brežiške študije; 3), 391 str. (številka: 2, 2010)
  Andrej Rahten, Ernest Petrič (ur.): Izidor Cankar : diplomat dveh Jugoslavij (= Zbirka Studia diplomatica Slovenica, Personae, 2) ... (številka: 2, 2010)
  Kdo je bil oče vojnega ministra Aleksandra Krobatina? (številka: 2, 2010)
  Grgarski zbornik. Izdala in založila Krajevna skupnost Grgar in Turistično društvo Grgar v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici in Zgodovinskim društvom za Severno Primorsko. Grgar 2009, 345 str. (številka: 2, 2010)
  Kult in likovne upodobitve sv. Jožefa, zavetnika Kranjske, pri ljubljanskih diskalceatih (številka: 2, 2010)
  Harald Heppner in Nikolaus Reisinger (ur.): Steiermark. Wandel einer Landschaft im langen 18. Jahrhundert. Wien, Köln, Weimar : Böhlau Verlag, 2006, 459 str. (številka: 2, 2010)
  Društvo upokojenega učiteljstva (1911-1941) (številka: 2, 2010)
  Andrej Nared, Dežela - knez - stanovi : oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518. Thesaurus memoriae. Dissertationes, 7 ... (številka: 2, 2010)
  Izvestja Pomorskega muzeja Piran, Strenna del museo del mare di Pirano, Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2009 (številka: 2, 2010)
  Sveta Ana skozi čas : zbornik občine Sveta Ana (ur. Marjan Toš, Igor Zemljič). Maribor : Ostroga, 2009, 508 str. (številka: 2, 2010)
  Prispevki k starejši zgodovini Miklavža na Dravskem polju do konca 16. stoletja (številka: 2, 2010)
  Gospod z rožo : zbornik Simpozija Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi (ur. Ljudmila Bokal) ... (številka: 2, 2010)
  Študijske zbirke Narodnega muzeja Slovenije. Stalna razstava na Maistrovi 1 (kompleks Metelkova). Vabilo kolegom (številka: 2, 2010)
  Helena Seražin: Kultura vile na Vipavskem in Goriškem od 16. do 18. stoletja. Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2008; zbirka Druge poti, 215 str. (številka: 2, 2010)
  Oprema in poslikava župnijske cerkve svetega Urha v Smledniku (številka: 2, 2010)
  Šusteršiči - zgodovina kranjske legitimistične rodbine (številka: 2, 2010)
  K zgodovini oblikovanja meje v Beli krajini (številka: 3, 2010)
  Kronika in bogata zgodovina Bele krajine (številka: 3, 2010)
  Samostan Device Marije de Insula prope Metlicam (številka: 3, 2010)
  Bela Krajina - kranjska demografska posebnost (številka: 3, 2010)
  O državnih uradnikih in o okrajnih glavarjih v Beli krajini v letih od 1848 do 1914 (številka: 3, 2010)
  Prometne razmere v Beli krajini od sredine 18. stoletja do prve svetovne vojne (številka: 3, 2010)
  Reformacija na Metliškem (številka: 3, 2010)
  Grad Krupa (številka: 3, 2010)
  Srednjeveški stavbni zasnovi gradov v Črnomlju in Metliki (številka: 3, 2010)
  Trgi, ki jih ni bilo? (številka: 3, 2010)
  Druga svetovna vojna in njene posledice za Belokranjce (1941-1945) (številka: 3, 2010)
  Cerkvenoupravna zgodovina Bele krajine (številka: 3, 2010)
  Muzej rudnika rjavega premoga Kanižarica (številka: 3, 2010)
  Privilegijsko pravo grofije v Marki in Metliki (številka: 3, 2010)
  Belokranjec Juro Adlešič in slovensko izseljenstvo (številka: 3, 2010)
  Bela krajina v vizitacijskih zapisnikih goriškega nadškofa Karla Mihaela Attemsa (1752-1774) (številka: 3, 2010)
  Lastniki gradov in dvorcev pri Semiču skozi stoletja (številka: 3, 2010)
  Belokranjsko šolstvo in učiteljstvo med 1860 in 1914 (številka: 3, 2010)
  Dušni pastirji v Beli krajini med letoma 1753 in 1771 (številka: 3, 2010)
  Prvo Slovensko narodno gledališče je delovalo v Beli krajini (številka: 3, 2010)
  Nekaj na novo odkritih pisnih dokumentov soseske Drašiči v Beli krajini (številka: 3, 2010)
  Pokrščeni "Turek" Anton Husič in 316 let njegovega rodu pri Pobrežju v Beli krajini (številka: 3, 2010)
  Belokranjci na volitvah med svetovnima vojnama (številka: 3, 2010)
 59. 2011
   86

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  Starše skozi čas. Zbornik občine Starše (ur. Sašo Radovanovič). Maribor : Ostroga, 2010, 392 strani (številka: 1, 2011)
  Rodbina Trušenjskih (številka: 1, 2011)
  Stanislav Južnič: Zgodovina Kostela 1500-1900. Kostel : Občina, 2008, 450 strani (številka: 1, 2011)
  Borut Batagelj: Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941. Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije (Zbirka zgodovinskega časopisa, 38), 2009, 512 strani (številka: 1, 2011)
  Občina Mislinja: Zbornik (ur. Jože Potočnik et al.). Mislinja : Občina, 2010, 397 strani (številka: 1, 2011)
  Rudarske bratovske skladnice kot ena od prvih organiziranih oblik zdravstvenega in socialnega zavarovanja v habsburški monarhiji (številka: 1, 2011)
  Markiz Giorgio Guido Pallavicino-Trivulzio, zapornik na ljubljanskem gradu (številka: 1, 2011)
  Rok Gašperšič: Mišače in rodbina Pegam. Monografija vasi. Mišače : samozaložba, 2009, 351 strani (številka: 1, 2011)
  Angelika Hribar: Rodbinska kronika Dragotina Hribarja in Evgenije Šumi. Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije; Celje : Društvo Mohorjeva družba, 2008, 316 strani. (Knjižnica Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino; zv. 11) (številka: 1, 2011)
  Bogdana Marinac: Med valovi in oblaki: iz spominov mornariškega častnika, hidroletalca in profesorja Ivana Konteja. Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2009, 119 strani (številka: 1, 2011)
  Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (ur. Maja Lozar Štamcar). Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2009 (2010), 531 str. (številka: 1, 2011)
  Grenzdiskurse. Zeitungen deutschsprachiger Minderheiten und ihr Feuilleton in Mitteleuropa bis 1939 (ur. Sybille Schönborn). Essen : Klartext Verlag, 2009, 227 strani (številka: 1, 2011)
  Igor Sapač: Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knjiga 3, Območje Nove Gorice in Gorice. Ljubljana : Viharnik, 2010, 356 strani (številka: 1, 2011)
  Živko Šebek: Krško - življenje z reko Savo. Krško : Zavod Neviodunum, 2009, 123 strani (številka: 1, 2011)
  Edo Škulj (avtor), Marjan Smerke (fotograf): Tri četrt tisočletja pražupnije Škocjan pri Turjaku. Ljubljana : Družina, 2010, 216 strani (številka: 1, 2011)
  Petdeset let kranjskega zbornika (1960-2010) (številka: 1, 2011)
  Špital - hiša na robu družbe. Razstava in katalog k razstavi Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote v Škofji Loki in Občine Škofja Loka ... (številka: 1, 2011)
  Selnica ob Dravi leta 1945 pod oblastjo Krajevnega ljudskega odbora (številka: 1, 2011)
  Napoleon rezhe Iliria vstan. Razstava Muzej in galerije mesta Ljubljane, Gosposka 15, 11. maj do 30. oktober 2009 ... (številka: 1, 2011)
  Postojna: upravno in gospodarsko središče (ur. Jurij Fikfak). Postojna : Galerija 2, Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2009, 427 strani (številka: 1, 2011)
  Vodovod v Danah (številka: 1, 2011)
  Iz zgodovine Malijeve domačije na Golniku (številka: 1, 2011)
  Zbornik soboškega muzeja 13-14 (ur. Franc Kuzmič). Murska Sobota : Pokrajinski muzej, 2009, 238 strani (številka: 1, 2011)
  Loški razgledi 56 (ur. Judita Šega). Škofja Loka : Muzejsko društvo, 2009, 471 strani (številka: 1, 2011)
  Rudarska šola v Mežici (1942-1991) (številka: 1, 2011)
  Pozdrav z Gorenjske: zbirka starih razglednic. Kranj: Gorenjski muzej, 2010, 265 strani. (Gorenjski kraji in ljudje - Zbirke; 4) (številka: 1, 2011)
  Župnija Črmošnjice 500 let: 1509-2009 (ur. Binca Simonič). Semič : Župnija, 2009, 237 str. (številka: 1, 2011)
  Nemški evangeličani na Slovenskem med obema svetovnima vojnama (številka: 1, 2011)
  Quaderni Giuliani di Storia XXIX/2008, št. 1-2 (številka: 1, 2011)
  Darko Knez: Od zore do mraka. Križi iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije / From Dawn till Dusk. Crosses in the Collection of the National Museum of Slovenia. Ljubljana : NMS, 2010, 208 str. (številka: 2, 2011)
  Petra Leben Seljak in Alojz Demšar: Knjiga hiš na Žirovskem. Naselja, hiše in njihovi lastniki na ozemlju predjožefinske župnije Žiri pred letom 1900 (Zbirka Knjižnica Žirovskega občasnika; zv. 14). Žiri : Pegaz international, 2010, 478 strani (številka: 2, 2011)
  Zbornik 90 let Univerze v Ljubljani - Med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana : Rektorat Univerze, 2009, 783 strani (številka: 2, 2011)
  Karel Rustja: Belokranjska železniška proga. Knjižna zbirka Belokranjskega muzejskega društva 12. Metlika : Belokranjsko muzejsko društvo Metlika, Belokranjski muzej Metlika, 2009, 207 strani (številka: 2, 2011)
  Na Kalu, Zbornik občine Naklo (ur. Stane Mihelič). Naklo : Občina, 2010, 543 strani (številka: 2, 2011)
  Marjan Rožac, Alberto Pucer: Piranske notarske pergamentne listine I. del. Predbeneško obdobje 1173-1283. 1. zvezek 1173-1212. Koper : Pokrajinski arhiv, 2010, 181 strani (številka: 2, 2011)
  Cerkev sv. Rozalije na ljubljanskem Gradu (številka: 2, 2011)
  Vasi v objemu žitnih polj: Primskovo, Klanec in Gorenje (gl. ur. Drago Papler). Primskovo : Krajevna skupnost, 2010, 432 strani (številka: 2, 2011)
  Rudarji premogovnika Leše pri Prevaljah v 19. stoletju (številka: 2, 2011)
  Franc III. Nádasdy in Prekmurje. Ob 340. obletnici usmrtitve protihabsburškega zarotnika (številka: 2, 2011)
  Župani v času Ilirskih provinc (številka: 2, 2011)
  Marko Planinc, Irena Ivančič Lebar: Hrastnik. Celje : Fit Media, 2010, 121 strani (številka: 2, 2011)
  Matjaž Klemenčič in Vladimir Klemenčič: Die Kärntner Slowenen und die Zweite Republik. Zwischen Assimilierungsdruck und dem Einsatz für die Umsetzung der Minderheitenrechte. Celovec - Ljubljana - Dunaj : Mohorjeva založba, 2010, 666 strani (številka: 2, 2011)
  Moj kraj Vinska Gora. Velenje : Pozoj, 2009; Moj kraj KS Topolšica. Velenje : Pozoj, 2010; Moj kraj Konovo, Selo in Šenbric. Velenje : Pozoj, 2010; Moj kraj Stara vas. Velenje : Pozoj, 2011 (zbral in uredil Peter Rebernik) (številka: 2, 2011)
  Predloka v rimskem času - po pripovedi arheoloških najdb (številka: 2, 2011)
  Franc Rozman - sedemdesetletnik (številka: 2, 2011)
  Spremembe na področju agrarnih panog v jugovzhodnem delu Goriških brd v 19. stoletju (številka: 2, 2011)
  Kronika Srbske pravoslavne parohije v Celju, napisana leta 1937 (Ilija Đ. Bulovan); za objavo pripravili Bojan Cvelfar, Jelica Reljić, Tatjana Dragičević. Celje : Zgodovinski arhiv, 184 strani; Beograd : Arhiv Srbije, 2010, 190 strani (številka: 2, 2011)
  Branko Marušič: Mejačevi iz Komende. Slovenska družina v dogajanju miru in vojne. Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009; zbirka Zgodovinskega časopisa, 37; 220 strani (številka: 2, 2011)
  Alojz Cindrič: Študenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848-1918. Ljubljana : Rektorat Univerze, 2009, 590 strani (številka: 2, 2011)
  Ustanovitev Univerze v Ljubljani v letu 1919. Razstava Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani, december-februar 2009/2010 (številka: 2, 2011)
  Izvestja Pomorskega muzeja Piran 2, 2010, Strenna del museo del mare di Pirano 2, 2010. Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2010, 196 strani (številka: 2, 2011)
  Dve kolesi in par nog, publikacija TMS 48 (ur. Boris Brovinsky). Bistra pri Vrhniki : Tehniški muzej Slovenije, 2010, 108 strani (številka: 2, 2011)
  Damir Globočnik: Pavliha 1870. Levstikov satirični list. Ljubljana : Slovenska matica, 2010, 238 strani (številka: 2, 2011)
  Tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 1919-1957. Razstava Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani. Ljubljana, 29. 11. 2010 - 30. 11. 2011 (številka: 2, 2011)
  Grad Sevnica (ur. Oskar Zoran Zelič). Sevnica : Društvo Trg, 2011, 367 strani (številka: 2, 2011)
  Tonček Luskovič: Kog - krajepis in zgodovinopis. Velenje : Pozoj, 2009, 543 strani (številka: 2, 2011)
  Vesna Humar: V pesti je moč, v žilah krepost, v mislih domovina: (o prvačkem sokolu). Prvačina : Krajevna skupnost, 2010, 31 strani (številka: 2, 2011)
  Grad Lihtenberk in njegovi lastniki skozi stoletja (številka: 3, 2011)
  Pevsko društvo Lipa Litija skozi zgodovino (številka: 3, 2011)
  Ustanovitev župnije Litija leta 1936 (številka: 3, 2011)
  Slovensko bralno društvo Litija - tradicija in poslanstvo (številka: 3, 2011)
  Litija - trg ob reki od srednjeveških začetkov do zatona savske plovbe sredi 19. stoletja (številka: 3, 2011)
  Litija in Litijsko v prvi polovici 19. stoletja (številka: 3, 2011)
  Partizanski koridor na litijskem območju med drugo svetovno vojno (številka: 3, 2011)
  Iz zgodovine Litije in okolice ali "Litija" je več kot le Litija (številka: 3, 2011)
  Arhitekturnozgodovinska problematika srednjeveških plemiških dvorov na območju Litije, Šmartna in Gabrovke (številka: 3, 2011)
  Sto let razvoja Predilnice Litija 1886-1986 (številka: 3, 2011)
  Prebivalstvo, kmetijstvo in vinogradništvo okrajnega glavarstva Litija na začetku 20. stoletja (številka: 3, 2011)
  Gotske freske v Podpeči pod Skalo - njihov umetnostni značaj in oris restavratorskih posegov (številka: 3, 2011)
  Arheološka podoba Litije v luči novih odkritij (številka: 3, 2011)
  Litija med drugo svetovno vojno: posledice za ljudi (številka: 3, 2011)
  Predilnica Litija in njeni ljudje (številka: 3, 2011)
  O Vačah pred velikim požarom leta 1834 (številka: 3, 2011)
  Rimska najdba iz Kresnic (številka: 3, 2011)
  Patronatne pravice in obveznosti gospostva Grmače (številka: 3, 2011)
  Zanimivosti o prometnicah na območju nekdanjega litijskega okrajnega glavarstva v 18. in 19. stoletju (številka: 3, 2011)
  Martin Brilej (1940-2011) (številka: 3, 2011)
  Litijska narodna buditelja Luka Svetec in Ljudmila Roblek (številka: 3, 2011)
  O tebi šepetam, Litija (številka: 3, 2011)
  Okrajno glavarstvo Litija v obdobju ustavovernih glavarjev v luči časopisnih virov med letoma 1868 in 1881 (številka: 3, 2011)
  Prispevek k zgodovini šolstva v Šmartnu pri Litiji med letoma 1800 in 1850 (številka: 3, 2011)
  Območje občin Litija in Šmartno pri Litiji med obema svetovnima vojnama (številka: 3, 2011)
  Litijski muzej (številka: 3, 2011)
 60. 2012
   75

  številka: 1 (2012)
  številka: 3 (2012)
  Zgodbe s Trnovske planote (zbral in uredil Jože Šušmelj). Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2011, zbirka Naše korenine, 190 strani (številka: 1, 2012)
  Povodenj v dolini Ločnice 8. avgusta 1924 (številka: 1, 2012)
  Grad Borl : gradbenozgodovinski oris in prispevek k zgodovini rodbine Sauer. Cirkulane : Društvo za oživitev gradu Borl, 2010, 110 strani (številka: 1, 2012)
  Občina Ilirska Bistrica: monografija (ur. Ivan Simčič). Ilirska Bistrica : Občina Ilirska Bistrica, 2011, 343 strani (številka: 1, 2012)
  Maša Marguč: Zdravnik iz Dolenjskih Toplic: dr. Konstantin Konvalinka. Dolenjske Toplice : KKC d.d., 2011, 154 strani (številka: 1, 2012)
  Anno Domini 1511, Idrijski razgledi, letnik LVI, št. 1. Idrija : Mestni muzej Idrija, 2011, 142 strani (številka: 1, 2012)
  Občina Videm: Zbornik (ur. Tatjana Mohorko et al.).Ptuj : Vejica, 2011 (številka: 1, 2012)
  Gorica, prekleto in sveto mesto med dvema ognjema (številka: 1, 2012)
  Ljubljanska cerkev sv. Krištofa za Bežigradom (številka: 1, 2012)
  Slovenski zgodovinski atlas (avtorji France M. Dolinar et al.). Ljubljana : Nova revija, 2011, 253 strani (številka: 1, 2012)
  Ladislav Hladký: Slovinsko. Stručná historie statů svazek č. 67. Praha : Nakladatelství Libri, 2010, 190 strani. (številka: 1, 2012)
  Varašanci - prekmurski meščani. Trg Turnišče v arhivskih virih. Razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum (17. november 2011 - 31. januar 2012). (številka: 1, 2012)
  Šest desetletij Kronike (številka: 1, 2012)
  Odgovorno otroštvo poslednjega cesarjeviča (številka: 1, 2012)
  Pozabljeni "mali štajerski Valvasor" - polihistorjev potomec Franc vitez Gadolla (1797-1866) (številka: 1, 2012)
  Duhovnik Otmar Črnilogar, predsednik Planinskega društva Vipava (1967-1970) (številka: 1, 2012)
  Nadporočnik Egon Gabrijelčič (1888-1915) - junak tržaškega pehotnega polka (številka: 1, 2012)
  Stavbna dediščina mesta Kranja v arhivskem gradivu. Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko v Kranju. Avtorica razstave Marija Kos (številka: 1, 2012)
  Loški razgledi 57/2010 (ur. Judita Šega). Škofja Loka : Muzejsko društvo, 2011, 422 strani (številka: 1, 2012)
  France Štukl: Po poti kulturne dediščine. Sprehod skozi Škofjo Loko in vasi v spodnjem porečju Poljanske Sore (ur. Judita Šega). Škofja Loka, Ljubljana : Muzejsko društvo Škofja Loka, Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2011; Loški razgledi, Doneski, 25; 206 strani (številka: 1, 2012)
  Knjižnica arhiva in muzeja Univerze (številka: 1, 2012)
  Dr. Jože Žontar - osemdesetletnik (številka: 1, 2012)
  Trevor R. Shaw: Aspects of the history of Slovene Karst (1545-2008). Ljubljana : Založba ZRC, 2010, 306 strani (številka: 2, 2012)
  Župnija sv. Martina na Igu. Ob 300-letnici župnijske cerkve (ur. Martin Hostnik in Maja Zupančič). Ig : Salve, 2011, 509 strani (številka: 2, 2012)
  Vodnjaki na Krasu (številka: 2, 2012)
  Zdenka Bonin: Bratovščine v severozahodni Istri v obdobju Beneške republike. Koper : Pokrajinski arhiv, 2011, 420 strani. (številka: 2, 2012)
  "V osrčju brezmejnega gozda" (številka: 2, 2012)
  Na kratko o igrah in zabavi otrok v Ljubljani med letoma 1850 in 1940 (številka: 2, 2012)
  Ohranjanje šeg in navad na florjanovo v Florjanu in Zavodnjah nad Šoštanjem (številka: 2, 2012)
  France M. Dolinar (ur.): Župnija Preserje skozi čas. Preserje : Župnija, 2011, 440 strani (številka: 2, 2012)
  "Jesus, Maria!" ali poslednji krik Ivana Erazma Tattenbacha (številka: 2, 2012)
  Miha Seručnik: Trtna uš, ta strašno drobna pošast. Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, 250 strani (Thesaurus memoriae. Dissertationes; 9) (številka: 2, 2012)
  Novo mesto 1848-1918. Dolenjski muzej Novo mesto. Zgodovinska razstava: 25. 11. 2011 do 24. 2. 2013 (številka: 2, 2012)
  Flavio Bonin (ur.): Piranske solne pogodbe (1375-1782). Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2011, 175 strani. (Viri št. 33) (številka: 2, 2012)
  Tone Košir: Življenje na Lučinskem skozi stoletja. Lučine : Krajevna skupnost, 2010, 436 strani. (številka: 2, 2012)
  Ivan Ogrin - veleposestnik, trgovec in dobrotnik z Lavrice pri Ljubljani (številka: 2, 2012)
  Janez Kebe: Cerkniško jezero in ljudje ob njem. Koper : Ognjišče, 2011, 760 strani (številka: 2, 2012)
  Damir Žerič: Celeia Cilli Celje. Celje : Pokrajinski muzej Celje, 2011, 67 strani (številka: 2, 2012)
  Mariano Rugále in Miha Preinfalk: Blagoslovljeni in prekleti. 1. del. Plemiške rodbine 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana : Viharnik, 2010, 252 strani; 2. del. Po sledeh mlajših plemiških rodbin na Slovenskem. Ljubljana : Viharnik, 2012, 271 strani (številka: 2, 2012)
  Materialne razmere briških otrok v 19. stoletju (številka: 2, 2012)
  Izvestja Pomorskega muzeja Piran, Strenna del museo del mare di Pirano, Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2011, 240 strani (številka: 2, 2012)
  Odgovor na recenzijo Simona Purgerja (številka: 2, 2012)
  Jože Hudales: Bolnišnica Topolšica - 90 let. Topolšica : Bolnišnica, 2009 (številka: 2, 2012)
  Anton Ratiznojnik: Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer 1871-2011: 140 let humanitarne dejavnosti. Ljutomer : Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer, 2011, 134 strani. (številka: 2, 2012)
  Zbornik soboškega muzeja 16-17 (ur. Franc Kuzmič). Murska Sobota : Pokrajinski muzej Murska sobota, 2011, 408 strani. (številka: 2, 2012)
  Nemško-slovenski odnosi v Ljubljani v drugi polovici 19. stoletja v očeh publicista, urednika in satirika Jakoba Alešovca (1842-1901) (številka: 2, 2012)
  Preprodaja gradov in zemljiških gospostev na Kranjskem v 19. stoletju (številka: 3, 2012)
  Vloga gradu v srednjeveškem vojskovanju (številka: 3, 2012)
  Gradovi kot duhovna dediščina Slovenije v 20. stoletju (številka: 3, 2012)
  Gradovi v pokrajini - Kamen, Pusti grad in Blejski grad (številka: 3, 2012)
  Grad kot središče zemljiškega gospostva (številka: 3, 2012)
  Projekt "Grajski muzej" na gradu Brdo pri Lukovici (številka: 3, 2012)
  Gradovi na Slovenskem kot upravna središča (številka: 3, 2012)
  Grad kot plemiško bivališče (številka: 3, 2012)
  Kaj je grad? (številka: 3, 2012)
  Grajske knjižnice na Slovenskem (številka: 3, 2012)
  Slovenska arheologija in raziskovanje gradov (številka: 3, 2012)
  Gradovi na likovnih upodobitvah (številka: 3, 2012)
  Prenova slovenskih gradov v novem tisočletju (številka: 3, 2012)
  Dvorec Smlednik in njegovi prebivalci v 20. in 21. stoletju (številka: 3, 2012)
  Slovenski gradovi - prezrta dediščina (številka: 3, 2012)
  Grad v slovenski literaturi 19. stoletja (številka: 3, 2012)
  "Ja, ja to je grumlovški Van Gogh" (številka: 3, 2012)
  Evropski gradovi in plesna kultura v 15. stoletju (številka: 3, 2012)
  Gradovi na Slovenskem - med včeraj, danes in jutri (številka: 3, 2012)
  Nekdanje vloge in funkcije grajskega okrasnega vrta v vsakdanu družbe in posameznika (številka: 3, 2012)
  Slikarske zbirke v slovenskih gradovih (številka: 3, 2012)
  Grajska politika - primer grofov Celjskih (številka: 3, 2012)
  Celovitost in celostnost obravnave gradov, graščin, dvorcev in pripadajočih gospodarskih stavb v sodobni recepciji in percepciji kulturne dediščine (številka: 3, 2012)
  "Stoji, stoji tam beli grad" (številka: 3, 2012)
  Cesarski veleposlaniki iz vrst goriškega plemstva v vlogi posrednikov novih arhitekturnih modelov in umetnostnih smeri (številka: 3, 2012)
  Glasba v plemiških bivališčih na Slovenskem od srednjega veka do konca 18. stoletja (številka: 3, 2012)
  Grajske kapele in patronatni vpliv fevdalne gosposke na cerkveno življenje (številka: 3, 2012)
 61. 2013
   47

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  Niko Hudelja: Nemško-slovenski zgodovinski slovar. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, 435 strani (številka: 1, 2013)
  Šolska kronika Nižje gimnazije Črna 1950-1957 (številka: 1, 2013)
  Tita Porenta: "Če se bom odločil graditi, potem bom gradil najmoderneje!" Priložnosti in pasti slovenskega trgovca in podjetnika Petra Kozine (1876-1930), ustanovitelja tovarne čevljev Peko v Tržiču. Radovljica: samozaložba, 206 strani (številka: 1, 2013)
  Valentin Pivk: Gimnazija Kranj: 1810-2010: dvesto let od začetka gimnazijskega izobraževanja v Kranju. Kranj : Gimnazija, 2010, 200 strani (številka: 1, 2013)
  Rafael Terpin: Idrijske hiše; monografija o idrijskih stanovanjskih hišah. Idrija: samozaložba, 2011, 384 strani (številka: 1, 2013)
  Novošaleško perutninarstvo Velenje M. A. Gr. Herberstein (številka: 1, 2013)
  Matjaž Bizjak in Aleksander Žižek: Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov 1457-1513. Celje: Zgodovinski arhiv Celje; Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2010, XLVII + 164 strani (številka: 1, 2013)
  Ekonomski učbenik Valentina Žuna iz leta 1908 (številka: 1, 2013)
  Pesnik, slikarka in glasbenik - oporoke treh Auerspergov s Šrajbarskega turna (številka: 1, 2013)
  Karolina Zrim: Moji spomini na družino Matzenauer. Prosenjakovci: Občina Moravske Toplice , 2011, 43 strani (številka: 1, 2013)
  Aleksander Lorenčič: Prelom s starim in začetek novega. Tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012, 520 strani (številka: 1, 2013)
  Zdravnik Gregor Kraškovič, prvi Slovenec pod balonom (številka: 1, 2013)
  Vigenjc, Glasilo Kovaškega muzeja v Kropi, let. VII-XI, Kropa 2007-2011: Muzeji radovljiške občine (številka: 1, 2013)
  Valvasorjev izvor, družina in mladost - stare neznanke v novi luči (številka: 1, 2013)
  Bled v slovenski literaturi "dolgega 19. stoletja" (številka: 1, 2013)
  Med Julijci in Karavankami: zgodovinske in naravne podobe Gornjesavske doline (ur. janez Mlinar). Jesenice: Gornjesavski muzej, 2011, 135 strani (številka: 1, 2013)
  Bled v slovenski literaturi "dolgega 19. stoletja" (številka: 2, 2013)
  Neva Makuc: Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški. Ljubljana: Založba ZRC (Dissertationes 8), 2011 (številka: 2, 2013)
  Matjaž Brojan: Slamnata sled Domžal: 300 let slamnikarstva. Domžale: Kulturni dom Franca Bernika, 2012, 288 strani (številka: 2, 2013)
  Loški razgledi 58/2011 (ur. Judita Šega). Škofja Loka : Muzejsko društvo, 2012, 432 strani (številka: 2, 2013)
  Požiga protestantskih knjig v Ljubljani leta 1600 in 1601 (številka: 2, 2013)
  Piranska komuna in portoroški ribolovni rezervat v koncesijski pogodbi iz leta 1918 (številka: 2, 2013)
  Popotovanje od Pariza do Ljubljane v obdobju Ilirskih provinc (številka: 2, 2013)
  Zbornik soboškega muzeja 18-19 (ur. Franc Kuzmič). Murska Sobota: Pomurski muzej, 2012, 213 strani (številka: 2, 2013)
  Bivanjska kultura jugovzhodnih Brd v predmarčni dobi (številka: 2, 2013)
  Marija Počivavšek: En gros & en detail. Trgovina v Sloveniji do druge svetovne vojne: trendi, strukture, prakse. Celje: Zgodovinsko društvo Celje, 2012, zbirka Zgodovini.ce, 426 strani (številka: 2, 2013)
  Slovenski gradovi (številka: 2, 2013)
  Bogdan Šteh: Zapuščinski inventarji radovljiških grofov Thurn-Valsassina v Arhivu Republike Slovenije. Primer Janeza Karla (1645-1683). Zbirka Mestnega muzeja Radovljica Naše mesto in ljudje, V. zvezek (ur. Tita Porenta). radovljica: Muzeji radovljiške občine, 2013, 36 str. (številka: 2, 2013)
  Grad Rajhenburg kot zapor po 2. svetovni vojni (številka: 3, 2013)
  Prispevek k zgodovini imenja in dvorca Turn pod Rajhenburgom v zgodnjem novem veku (številka: 3, 2013)
  Poslikana renesančna sobana v gradu Rajhenburg (številka: 3, 2013)
  Die Reichenburg als Bestandteil des hochmittelalterlichen Burgenbaus der Salzburger Erzbischöfe (številka: 3, 2013)
  Rajhenburški do začetka 15. stoletja (številka: 3, 2013)
  Romanska kapela in stavbna plastika na gradu Rajhenburg (številka: 3, 2013)
  Grad Rajhenburg kot muzej (številka: 3, 2013)
  Rajhenburg in listina kralja Arnulfa za Valtunija iz leta 895 (številka: 3, 2013)
  Celostna prenova gradu Rajhenburg, projektne aktivnosti in razvoj dejavnosti na gradu po prenovi (številka: 3, 2013)
  Arheološke raziskave na gradu Rajhenburg (številka: 3, 2013)
  Grad Rajhenburg - s temeljito obnovo v novo tisočletje (številka: 3, 2013)
  Grad Rajhenburg in njegova prenova (številka: 3, 2013)
  Arhitekturna zgodovina gradu Rajhenburg (številka: 3, 2013)
  Območje gradu Rajhenburg (številka: 3, 2013)
  Trapisti v Rajhenburgu (številka: 3, 2013)
  Lastniki Rajhenburga med 16. in 19. stoletjem (številka: 3, 2013)
 62. 2014
   51

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  Jure Gašparič: Državni zbor 1992-2012. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012, 378 str. (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones; 17) (številka: 1, 2014)
  Oskar Zoran Zelič: V znamenju Sokola in Partizana v Sevnici. Sevnica: Športno društvo Partizan Sevnica, 2012, 107 strani (številka: 1, 2014)
  Andreja Tomažin, Milan Gorišek, Miro Bergelj, Miran Prnaver: Plemiška družina Gutmansthal-Benvenuti in Radeče. Radeče: župnijski urad, 2013, 171 strani (številka: 1, 2014)
  Franckina pisma možu Maksu na Nizozemsko (številka: 1, 2014)
  S patri smo si bili dobri: tri stoletja brežiških frančiškanov. Zbornik znanstvenih razprav (ur. Jože Škofljanec). Krško: Zavod Neviodunum; Ljubljana: Brat Frančišek, 2013. (Zbirka Brežiške študije; 4) 488 strani (številka: 1, 2014)
  Gibanje števila prebivalstva na Šentviški planoti med letoma 1841 in 1914 (številka: 1, 2014)
  Boris Golec: Valvasorjeva hiša v Krškem - napačna in prava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013, 148 str. (številka: 1, 2014)
  Kje je stal dvor na Dolgih Njivah? (številka: 1, 2014)
  Prevalje po starih sledeh, zbrala in uredila Dragomir in Davorin Benko. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan, 2012, 205 strani (številka: 1, 2014)
  (Ma)Rija Podkrajšek - urednica mesečnika Žena in dom v letih 1930-1941 (številka: 1, 2014)
  Avguštinski samostan v Sv. Trojici v Slovenskih goricah v dobi baroka (številka: 1, 2014)
  Karl Benko: prvi slovenski letalski as? (številka: 1, 2014)
  Trevor Shaw, Alenka Čuk: Slovene caves & karst pictured 1545-1914. Ljubljana: Založba ZRC, 2012, 230 strani (številka: 1, 2014)
  Blejski grad: 1000 let prve omembe (ur. Marko Vidic). Bled: Muzejsko društvo: Zavod za kulturo; Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2011, 246 strani (številka: 1, 2014)
  Valvasorjev izvor, družina in mladost - stare neznanke v novi luči (številka: 1, 2014)
  Dušan Kos: Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg: o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v zgodnjem novem veku ter o spiritističnih zgodbah Janeza Vajkarda Valvasorja. Ljubljana: ZAL, 2013, 174 strani (številka: 2, 2014)
  Mihael Petrovič ml.: V Kočevje pa že ne. 75 znamenitih kočevskih in s Kočevsko povezanih osebnosti. Kočevje: Društvo Peter Kosler, 2013, 272 strani (številka: 2, 2014)
  Ignacij Voje: Od Osmanov do Celjanov. Utrinki preteklosti. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2014, 222 strani (številka: 2, 2014)
  Samotarka Manica Koman - javna podoba slovenske pisateljice, pesnice in publicistke v tridesetih letih 20. stoletja (številka: 2, 2014)
  Franc Lazarini: Zgodovina rodbine Lazarini: kronika, dokumenti, genealogija, komentarji, zgodbe. Radovljica: Didakta, 2013, 403 strani (številka: 2, 2014)
  Marija Pomagaj na Slovenskem (številka: 2, 2014)
  Valvasorjev izvor, družina in mladost - stare neznanke v novi luči (številka: 2, 2014)
  Janko Kastelic: Sežana, ljudje in kraj skozi čas. Sežana: samozaložba, 2013, 249 strani (številka: 2, 2014)
  Rok in Špela Poles: Villa Bianca. Zgodba o ponovnem rojstvu vile. Velenje: Berivka, 2011, 480 strani (številka: 2, 2014)
  O grobni kapeli na starem pokopališču pri cerkvi sv. Martina v Velenju (številka: 2, 2014)
  Tam čez Savo, na Črnučah: sto petdeset let župnije Ljubljana Črnuče (ur. France M. Dolinar). Ljubljana: Družina, 2013, 456 strani (številka: 2, 2014)
  Janez Höfler: O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem. K razvoju cerkvene teritorialne organizacije slovenskih dežel v srednjem veku. Ljubljana: Viharnik, 2013, 552 strani (številka: 2, 2014)
  Prebivalstvo Župnije Batuje skozi matične knjige v zadnji četrtini 19. stoletja (številka: 2, 2014)
  "Po moji smrti se bo videlo, da sem dobro gospodinjila ---" (številka: 2, 2014)
  Uvedba gregorijanskega koledarja v notranjeavstrijskih deželah leta 1583 (številka: 2, 2014)
  Delovanje slovenske Katoliške akcije za rapalsko mejo (številka: 2, 2014)
  Zbornik soboškega muzeja 20-21 (ur. Franc Kuzmič). Murska Sobota: Pomurski muzej, 2013, 295 strani. (številka: 2, 2014)
  Miha Preinfalk: Plemiške rodbine na Slovenskem. 18. stoletje. 1. del. Od Andriolija do Zorna. Ljubljana: Viharnik, 2013, 285 strani (številka: 2, 2014)
  Rimski spomeniki na Dobrni in njeni okolici (številka: 3, 2014)
  Ljudsko izročilo o gradovih v okolici Dobrne (številka: 3, 2014)
  Vrtnoarhitekturna dediščina zdravilišča Dobrna (številka: 3, 2014)
  Zgodovinsko-etnološki oris naselja Lemberg pri Novi Cerkvi (številka: 3, 2014)
  Oaza miru in zdravja (številka: 3, 2014)
  Zrušitev starega dobrnskega gradu Schlangenburg (Kačji grad) med legendo in zgodovino (številka: 3, 2014)
  Dobrna ni nič več "na smrt dolgočasna" (številka: 3, 2014)
  Zdravilišče Dobrna v prvi polovici 19. stoletja v očeh zdraviliške gostje Anna Plochl (številka: 3, 2014)
  Gospodje Dobrnski in cerkev sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu na Peči (Vinski Gori) (številka: 3, 2014)
  Stavbna dediščina zdravilišča Dobrna (številka: 3, 2014)
  Občini Dobrna in Nova Cerkev med obema svetovnima vojnama (številka: 3, 2014)
  Mlini ob potoku Temnjaški vrelec v Lokovini pri Dobrni (številka: 3, 2014)
  Dobrnski do začetka 15. stoletja (številka: 3, 2014)
  Dobrna - eno stoletje dom potomcev Janeza Vajkarda Valvasorja (številka: 3, 2014)
  Arhitekturna zgodovina gradu Lemberg (številka: 3, 2014)
 63. 2015
   61

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  Nadzor in represija na meji med Jugoslavijo (FLRJ) in Italijo v letih 1947-1954 (številka: 1, 2015)
  Marija Mogorović Crljenko: Druga strana braka. Nasilje i legitimnost u (izvan)bračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. stoljeća. Zagreb: Srednja Europa, 2012, 312 strani. (številka: 1, 2015)
  Zbornik občine Lukovica II (gl. ur. Stanko Pelc) ... (številka: 1, 2015)
  Kratka zgodovina rodbine Eggenberg s posebnim ozirom na slovenski prostor (številka: 1, 2015)
  Istarski sabor. La Dieta istriana (ur. Neven Budak). Poreč = Parenzo: Zavičajni muzej Poreštine = Museo del territorio parentino, Humaniora d. o. o., 2011, 252 strani. (številka: 1, 2015)
  Rolanda Fugger Germadnik: Grofje Celjski med zgodovino in mitom ... (številka: 1, 2015)
  Pićanska biskupija i Pićanština. Zbornik radova ... (številka: 1, 2015)
  Spor med župnikom in škofom (številka: 1, 2015)
  Drago Sedmak: Kronika vasi pod Grmado v letih 1914-1918 / La cronaca dei paesi ai piedi dell'Ermada negli anni 1914-1918 ... (številka: 1, 2015)
  Damijan Janežič, Drago Papler: Turizem v Naklem, tujski promet in turizem ter z njima povezani dogodki in ljudje v občini Naklo ... (številka: 1, 2015)
  Katoliška akcija v lavantinski škofiji (številka: 1, 2015)
  Rakuschev mlin (številka: 1, 2015)
  Dražen Vlahov: Matica krštenih župe Lindar (1591.-1667.). Glagoljski zapisi od 1591. do 1648. Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, svezak 26. Glagoljski rukopisi 10. Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012, 547 strani. (številka: 1, 2015)
  Jan Rychlík, Mária Tonková, Ladislav Hladký, Aleš Kozár: Dějiny Slovinska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 441 strani. (številka: 1, 2015)
  Poklon samorastniku - prof. dr. Janezu Cvirnu v slovo (številka: 1, 2015)
  Arnold Suppan: Hitler-Beneš-Tito. Konflikt, Krieg und Völkermord in Ostmittel- und Südosteuropa ... (številka: 1, 2015)
  Visokošolski pouk naravoslovnih vsebin pri ljubljanskih jezuitih (številka: 1, 2015)
  Gospostvo Pukštajn in rodbina Kometer (številka: 1, 2015)
  Žiga Herberstein: Gratae posteritati (Ljubemu zanamstvu). Prevedel Matej Hriberšek, spremna besedila prispevali Matej Hriberšek, Dejan Zadravec, Polona Vidmar in Jedert Vodopivec Tomažič ... (številka: 1, 2015)
  Straža - kraj topline, zelenja in modrine (ur. Stane Granda) ... (številka: 1, 2015)
  Rojstva, smrti in strah pred "belo kugo" v Dravski banovini v obdobju med obema svetovnima vojnama (številka: 1, 2015)
  Mestni muzej za duhovno in narodno prestolnico Ljubljano (številka: 2, 2015)
  Dedna poklonitev vojvodine Kranjske nadvojvodu Ferdinandu leta 1597 (številka: 2, 2015)
  Ljubljanska univerza pod političnimi pritiski jeseni 1943 (številka: 2, 2015)
  Ko mrtvi spregovorijo (številka: 2, 2015)
  Zsigmond Jankó: Hrepenenje iz strelskih jarkov: Pisma zakoncev Zsigmonda Janka in Matild Kovács (ur. Jutka M. Király in Gordana Šövegeš Lipovšek) ... (številka: 2, 2015)
  Slavica (Ignacija), prezrta sestra Otona Župančiča (številka: 2, 2015)
  Daniel Artiček: Legende grofije žusemske. Kamnik: samozaložba, 2014, 2. izdaja, 143 strani (številka: 2, 2015)
  Skica dveh oblikovanih vrtov na kranjskem bregu Save v 18. in 19. stoletju (številka: 2, 2015)
  Gradiščan na Šmarni gori, ki to ni bil (številka: 2, 2015)
  Rodbina Graffenweger in njena vloga v življenju Janeza Vajkarda Valvasorja (številka: 2, 2015)
  Baron Hans Kometer in njegova zbirka starin z dvorca Pukštajn (številka: 2, 2015)
  Alma Bavdek in Alenka Čuk (ur.):Predjamski zaklad. Postojna: Zavod Znanje - Notranjski muzej, 2015, 127 strani (številka: 2, 2015)
  Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači (številka: 3, 2015)
  Boj za prehode proti Jadranu - Kras od 12. do 15. stoletja (številka: 3, 2015)
  Staro jedro Devina v zgodnjem novem veku (številka: 3, 2015)
  Turistični razvoj jame Vilenica in Škocjanskih jam po poročanju planinskih društev in vodnikov v drugi polovici 19. stoletja (številka: 3, 2015)
  Muzej Krasa (številka: 3, 2015)
  Muzej krasa, stalna razstava Notranjskega muzeja v Postojni (številka: 3, 2015)
  Izbrani vidiki okoljske zgodovine kobilarne Lipica od ustanovitve do začetka tridesetih let 17. stoletja (številka: 3, 2015)
  Kras, Kraševci in kraška zemljepisna imena v zgodnjih slovenskih besedilih (številka: 3, 2015)
  Kras - večpomenski izraz z mednarodno veljavo (številka: 3, 2015)
  Suhi zid, gradnik kulturne krajine na Krasu (številka: 3, 2015)
  Suhozidna gradnja v prazgodovini na Krasu (številka: 3, 2015)
  Oblike prazgodovinske poljske razdelitve na Krasu (številka: 3, 2015)
  Med Krasom in krasom (številka: 3, 2015)
  Cestne povezave na Krasu od konca 17. do sredine 19. stoletja (številka: 3, 2015)
  Osnovna šola na Krasu pod Zavezniško vojaško upravo (številka: 3, 2015)
  Kras, "Muzej krasa"/ Karst, "Karst museum", Notranjski muzej Postojna (stalna razstava) (številka: 3, 2015)
  Letališča na Krasu v času soške fronte (številka: 3, 2015)
  Aleksander Panjek: Kulturna krajina in okolje Krasa: o rabi naravnih virov v novem veku ... (številka: 3, 2015)
  Nekaj drobcev iz zgodovine družine Petazzi (številka: 3, 2015)
  "Po srcu so ostali Kraševci" (številka: 3, 2015)
  Komen - kraški Pariz (številka: 3, 2015)
  Jasna Fakin Bajec in Oto Luthar: Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje ... (številka: 3, 2015)
  Prispevek k delovanju sežanske ženske podružnice Družbe sv. Cirila in Metoda (številka: 3, 2015)
  Od gozda do gozda ali kje je goli, kamniti Kras? (številka: 3, 2015)
  Upor podložnikov gospostva Švarcenek med tolminskim puntom (številka: 3, 2015)
 64. 2016
   55

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  Aleksander Panjek: Vzhodno od Benetk, slovenski obmejni prostor: gospodarstvo, družba, prebivalstvo in naravni viri v zgodnjem novem veku ... (številka: 1, 2016)
  Življenje in prehrana v koprskem samostanu sv. Klare ob koncu 18. stoletja (številka: 1, 2016)
  Trevor Shaw in Alenka Čuk: Slovenski kras in jame v preteklosti ... (številka: 1, 2016)
  100 let gasilstva v Nadgorici (ur. France M. Dolinar et al.). Nadgorica: PGD, 2012, 120 strani (številka: 1, 2016)
  Antun Novak: 120 let gasilske službe in 90 let Prostovoljnega gasilskega društva v Černelavcih ... (številka: 1, 2016)
  Karin Almasy: Wie aus Marburgern "Slowenen" und "Deutsche" wurden. Ein Beispiel zur beginnenden nationalen Differenzierung in Zentraleuropa zwischen 1848 und 1861 ... (številka: 1, 2016)
  Dobrodelna dejavnost Slovenk na Goriškem v prvem letu prve svetovne vojne (številka: 1, 2016)
  Lilijana Žnidaršič Golec: Cerkvene ustanove in službe v zgodnjem novem veku na Slovenskem: Škofovstvo, arhidiakonatstvo, župništvo ... (številka: 1, 2016)
  Dolenjske Toplice v odsevu časa: znanstvena monografija ob 800-letnici prve omembe Dolenjskih Toplic v zgodovinskih virih (ur. Robert Peskar) ... (številka: 1, 2016)
  Prostori Janeza Ludvika Schönlebna (1618-1681) in njihov vpliv na potek njegove življenjske in ustvarjalne poti (številka: 1, 2016)
  Vojna po vojni - očetovstvo Ambroža Maleka (številka: 1, 2016)
  700 let Nadgorice (ur. Janko Jarc). Nadgorica: Odbor za proslavo 700-letnice, 2000, 112 strani (številka: 1, 2016)
  Društva in društveno življenje na Teharjah do 2. svetovne vojne (številka: 1, 2016)
  Ines Beguš: Avtonomija in ekonomija Nadiških dolin v Beneški republiki ... (številka: 1, 2016)
  "Razparač iz Rojana" (številka: 1, 2016)
  Latinske posvetilne pesmi v uvodu Slave vojvodine Kranjske (številka: 1, 2016)
  Smrt, odrešenje in iskanje smisla (številka: 2, 2016)
  Nataša Cigoj Krstulović: Zgodovina, spomin, dediščina: ljubljanska Glasbena matica do konca druge svetovne vojne ... (številka: 2, 2016)
  Cvetoči klas pelina: slovenski begunci v Avstriji po letu 1945 ... (številka: 2, 2016)
  Miha Šimac in Katarina Keber: "Patriae ac humanitati": zdravstvena organizacija v zaledju soške fronte ... (številka: 2, 2016)
  Življenje vasi na meji v luči naselbinskega in stavbnega razvoja Robidišča (številka: 2, 2016)
  Zbornik soboškega muzeja 22-23 (ur. Franc Kuzmič). Murska Sobota: Pomurski muzej, 2015, 258 strani. (številka: 2, 2016)
  Andrej Vovko (1947-2015) (številka: 2, 2016)
  Miha Preinfalk: Plemiške rodbine na Slovenskem: 16. stoletje. 1. del: Od Barbov do Zetschkerjev ... (številka: 2, 2016)
  Milan Bračika: Žumberak. Zemljepisni položaj in zgodovinska vloga Žumberka v Vojni krajini ter ljudska kultura Žumberčanov ... (številka: 2, 2016)
  Friderik V. Ptujski (številka: 2, 2016)
  Lastniki dvorca Jablje skozi čas in portreti nekaterih lastnikov iz 18. in 19. stoletja (številka: 2, 2016)
  Kako so vurberški Stubenbergi zaznamovali svoj življenjski prostor (številka: 2, 2016)
  Spomini in misli (številka: 2, 2016)
  Baročna alkimija na Kranjskem (številka: 2, 2016)
  120 let, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec: 1896-2016 (ur. Franc Verovnik) ... (številka: 2, 2016)
  Zgodbe z meje imperija (številka: 2, 2016)
  Odsev naravnih nesreč v zemljepisnih imenih - nekaj primerov iz Zahodnih Karavank in zahodnih Kamniško-Savinjskih Alp (številka: 3, 2016)
  "Naši fantje so se imenitno izkazali" (številka: 3, 2016)
  Jeseniška Talija v času med obema vojnama in repertoarji posameznih odrov (številka: 3, 2016)
  Muzeji v Gornjesavski dolini (številka: 3, 2016)
  Matevž Režen pl. Segalla (1665-1722) - od podložniškega otroka s Sorškega polja do zgornjesavskega gospoda (številka: 3, 2016)
  Gorenjske družine v 18. stoletju / popis prebivalcev župnij iz izvirnih listinskih zapisov transkribiral Tone Krampač ... (številka: 3, 2016)
  Poselitvena slika zgornje Gorenjske v srednjem veku (številka: 3, 2016)
  Reformacija in protireformacija na Zgornjem Gorenjskem (številka: 3, 2016)
  Jekleni zvonovi jeseniške železarne Kranjske industrijske družbe (številka: 3, 2016)
  Kmečko življenje v Zgornjesavski dolini v 18. in 19. stoletju (številka: 3, 2016)
  Grad Bela Peč/Weissenfels in njegov arhitekturnozgodovinski pomen (številka: 3, 2016)
  Kako so na Jesenicah včasih živeli? (številka: 3, 2016)
  Občina Dovje in njeni gozdovi (številka: 3, 2016)
  "Plavž svete Heme" (številka: 3, 2016)
  Vloga družin Bucelleni in Ruard v gornjesavskem fužinarstvu (številka: 3, 2016)
  Identifikacija posestnih enot srednjeveškega urbarja (številka: 3, 2016)
  Od Radovljice in Kranjske Gore --- pa še malo naokrog (številka: 3, 2016)
  Posebnosti nastanka in razvoja fužinarskega trga Bela Peč (številka: 3, 2016)
  Anton Zupan (1874-1954), profesor iz Vrbe (številka: 3, 2016)
  Grad Waldenberk - Pusti grad pri Radovljici (številka: 3, 2016)
 65. 2017
   46

  O možu z brki, ki je iskal kočijaža brez brkov (številka: 1, 2017)
  Hiše, vrtci, šole, ceste (številka: 1, 2017)
  Matjaž Bizjak: Srednjeveške računske knjige za Slovenijo 1. Deželnoknežji obračuni za Kranjsko (Landesfürstliche Abrechnungen für Krain) 1436-1448 ... (številka: 1, 2017)
  In the time of forced evacuation of the Galician people (številka: 1, 2017)
  Begunci v Idriji in okoliških vaseh v letih 1914-1915 (številka: 1, 2017)
  Življenjepis popotnega fotografa Christiana Paierja (številka: 1, 2017)
  Slavko Ciglenečki et al.: Pod Bredičem in Kozjakom: zgodovina Kozjega 1. Kozje: Občina, 2016, 180 strani (številka: 1, 2017)
  Nadja Terčon: "Usidrali smo se na morje". Vzpostavitev slovenskega pomorstva 1945-1958 ... (številka: 1, 2017)
  Stanovanjske razmere v Ljubljani v letih 1945-1965 (številka: 1, 2017)
  Jubilantka Anamarija (Anka) Vidovič-Miklavčič (številka: 1, 2017)
  Kronika (številka: 1, 2017)
  Maja Lukanc in Rolanda Fugger Germadnik: Ana Celjska: celjska grofica na poljskem prestolu = Anna Cylejska ... (številka: 1, 2017)
  Epidemija v šolskih klopeh (številka: 1, 2017)
  Miklavž Komelj in Damijan Bergant: Rezbar Maks Bergant. Življenje posvečeno lepoti, Kamnik: Društvo sv. Jakoba Kamnik ... (številka: 1, 2017)
  Tania Zanuttini: Visco 1943. Un campo di concentramento in Friuli. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2016, 139 strani (številka: 1, 2017)
  O wandelbahnu iz Rogaške Slatine in drugih sorodnih stavbah evropskih termalnih zdravilišč (številka: 2, 2017)
  Dušan Kos: Zgodovina morale, 1: Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo. Ljubljana: Založba ZRC ... (številka: 2, 2017)
  O bitki pri Visu 150 let kasneje (številka: 2, 2017)
  Dosleden sodnik in občutljiv umetnik (številka: 2, 2017)
  Kronika (številka: 2, 2017)
  Zdenka Bonin in Deborah Rogoznica: Koprska rodbina Grisoni in njene sorodstvene povezave. Koper: Pokrajinski arhiv, 2016, 127 strani (številka: 2, 2017)
  "Hiša živečih" v Rožni Dolini (številka: 2, 2017)
  Flavio Bonin: Belo zlato krilatega leva. Razvoj severnojadranskih solin v obdobju Beneške republike. Piran, Pomorski muzej ... (številka: 2, 2017)
  Razvoj čebelarstva in društvene organiziranosti čebelarjev Zgornje Gorenjske (številka: 2, 2017)
  Miha Šimac: Vojaški duhovniki iz slovenskih dežel pod habsburškim žezlom. Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti ... (številka: 2, 2017)
  Identiteta kranjskih deželnih stanov v zgodnjem novem veku (številka: 2, 2017)
  Nastanek slovenske katoliške telesnovzgojne organizacije Orel (številka: 2, 2017)
  Družbena podoba Ljubljane v letih 1945-1965 (številka: 2, 2017)
  Odlikovani hoški učitelj Radovan Mejovšek (1884-1971) (številka: 2, 2017)
  Most, ki je dal ime Mostu na Soči (številka: 2, 2017)
  Skromen mož velikih dejanj: Janez Hausenbichler (številka: 3, 2017)
  Peter Zimmermann: Generalmajor Friderik Širca: vojaška biografija. Žalec: ZKŠT ... (številka: 3, 2017)
  Kronika (številka: 3, 2017)
  Savinjčan Gregor Čremošnik - raziskovalec Balkana (številka: 3, 2017)
  Hmeljske sušilnice v Spodnji Savinjski dolini (številka: 3, 2017)
  Nekoč je bila Tekstilna tovarna Šempeter (številka: 3, 2017)
  Spodnjesavinjska dolina v vizitacijskih zapisnikih goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa (številka: 3, 2017)
  Spominsko gradivo Olge Repnik kot vir za zgodovino Polzele z okolico v prvi polovici 20. stoletja (številka: 3, 2017)
  Dogajanje na Celjskem v letih 1917-1918 s posebnim ozirom na delovanju celjskih liberalcev (številka: 3, 2017)
  Antični prebivalci Spodnje Savinjske doline ali kdo se skriva za imeni na epigrafskih spomenikih (številka: 3, 2017)
  Zgodba treh bork: Mete, Ivanke in Nade (številka: 3, 2017)
  Kako je Sv. Pavel pri Preboldu stopal v socializem (številka: 3, 2017)
  Spodnja Savinjska dolina - dežela grofov Celjskih, zelenega zlata in neukročene Savinje (številka: 3, 2017)
  Sledovi Valvasorjev v Spodnji Savinjski dolini emed romancami na gradu Ojstrica in umobolnico v Novem Celju (številka: 3, 2017)
  Poplave - stalnica v Spodnji Savinjski dolini (številka: 3, 2017)
  Aleksandra Gačić in Gregor Jenuš: Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871-1923), zaslužni slovenski politik: politična biografija: ob 145. obletnici rojstva ... (št 2, 2017)
 66. 2018
   56

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  Reformacija na Ptuju (številka: 1, 2018)
  Pavel Car: Slovenci - junaki avstrijskih armad in njihova odlikovanja: (od 1757 do 1918) ... (številka: 1, 2018)
  Tadej Trnovšek: Stiški urbarji iz 16. stoletja. Stična: Muzej krščanstva na Slovenskem, 2017, 530 strani (številka: 1, 2018)
  Revitalizacija stavb kulturne dediščine preko javno- zasebnega partnerstva (številka: 1, 2018)
  Nagrobni spomenik Simonu Gregorčiču (številka: 1, 2018)
  V zaledju soške fronte (razstava in katalog). Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana s partnerji ... (številka: 1, 2018)
  Znanstveni posvet ob 300-letnici kronanja podobe Svetogorske Matere Božje, Frančiškanski samostan Sveta Gora, 7. oktober 2017 (številka: 1, 2018)
  Vsakdanje življenje v občini Črni Vrh med prvo svetovno vojno (številka: 1, 2018)
  "V prhavz smo šli radi živet" (številka: 1, 2018)
  Učiteljišče Portorož-Koper od ustanovitve leta 1947 do ukinitve leta 1968 (številka: 1, 2018)
  Po sledeh zapisov o preteklosti trte, grozdja in vina na stičišču Alp in Jadrana (številka: 1, 2018)
  Leposlovje Janeza Evangelista Kreka (številka: 1, 2018)
  Barbara Pečnik: Samo zaradi lakote in žeje gre Slovenec malokedaj v krčmo: podoba ljubljanskih gostišč na prelomu 19. v 20. stoletje ... (številka: 1, 2018)
  Urbarji na Slovenskem skozi stoletja (uredila Matjaž Bizjak in Lilijana Žnidaršič Golec) ... (številka: 1, 2018)
  Umetnostna dejavnost v konjiški župniji pod župnikom Sebastijanom Glavinićem de Glamoč (številka: 1, 2018)
  Sedemdeset let Lidije Slana (številka: 1, 2018)
  Sokolski dom in telovadišče Sokola I na Taboru (številka: 2, 2018)
  SLO časi, kraji, ljudje. Slovenski zgodovinski magazin. Februar 2018/1 - št. 17 (številka: 2, 2018)
  I. Mednarodni kongres slovenskih muzealcev, Muzeji, dediščina in kulturna krajina, Acta ... (številka: 2, 2018)
  Janez Weiss: Protestantizem v Metliki 1559-1617: ob 400-letnici zagovora zadnjih protestantov ... (številka: 2, 2018)
  Vpliv grofa Silveria de Baguerja na modernizacijo vinogradništva in vinarstva v Goriških brdih konec 19. stoletja (številka: 2, 2018)
  Dejan Zadravec: Ptujski meščani do uničujočega požara leta 1684: biografsko-prosopografski priročnik ... (številka: 2, 2018)
  Od stare do nove šole na Igu (številka: 2, 2018)
  Začetki industrializacije mizarstva v Mariboru (številka: 2, 2018)
  Pivški človek v Vilharjevem času (številka: 2, 2018)
  Apfaltrerji na Gamberku (številka: 2, 2018)
  Idrijski vodnjak z rudarjem (številka: 2, 2018)
  Zgodovina železarstva v Vzhodnih Alpah od propada rimske oblasti do 13. stoletja (številka: 2, 2018)
  Robert Devetak: Društveno življenje na Kanalskem v času Avstro-Ogrske. Nova Gorica: Goriški muzej ... (številka: 2, 2018)
  Suha in Sušan'. 730. obletnica (ur. Marjana Žibert). Predoslje: Kulturno umetniško društvo, 2018, 84 strani (številka: 2, 2018)
  Cerknica - pozni nastanek in specifični razvoj največjega slovenskega trga (številka: 2, 2018)
  Peter Zimmermann in Venceslav Jurij Dunder: Štajerski raj. Savinjska dolina in Novo Celje na južnem Spodnjem Štajerskem ... (številka: 2, 2018)
  Zdenka Plavsteiner: Josip Čretnik, pozabljeni šentjurski rodoljub. Celje: Grafika Gracer ... (številka: 2, 2018)
  Ignacij Holzapfel, župnik in dekan v Ribnici, dobrotnik gluhoneme mladine (številka: 3, 2018)
  Sledi bitke pri Jelenovem Žlebu v virih in javnih razpravah (številka: 3, 2018)
  Ribniško obdobje Mojstra HGG (številka: 3, 2018)
  Arhitekturna zgodovina gradu Ribnica na Dolenjskem (številka: 3, 2018)
  Stensko slikarstvo v župnijski cerkvi sv. Štefana v Ribnici na Dolenjskem (številka: 3, 2018)
  Ribniška številka Kronike - drugič (številka: 3, 2018)
  Nekdanji ortenburški vazali in fevdi na Ribniškem v času grofov Celjskih (številka: 3, 2018)
  "Ribenca, narlepši terg na Krajnskim" (številka: 3, 2018)
  Topografsko-zgodovinski opis župnije Ribnica, vikariata Sodražica in lokalije Dolenja vas pri Ribnici iz leta 1822 (številka: 3, 2018)
  Zgodovina raziskovanja pripovednega izročila na območju Ribniške doline (številka: 3, 2018)
  Ribnica v primežu strahu pred roparji - poskus vpada roparske skupine v Ribnico leta 1768 (številka: 3, 2018)
  Življenje Poljancev pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej (številka: 3, 2018)
  Vesna Lavrič, rojena Bernot (1927-2006) (številka: 3, 2018)
  Čarovniški proces v Ribnici 1700-1701 - najbolj znan čarovniški proces na Kranjskem (številka: 3, 2018)
  Ribniška graščaka Anton st. in Anton ml. Rudež - poslednja patrona župnije Sodražica (številka: 3, 2018)
  Potujoči Ribničani na začetku 19. stoletja (številka: 3, 2018)
  Kronika župnije Ribnica (številka: 3, 2018)
  Poročilo o upravljanju ribniškega arhidiakonata (številka: 3, 2018)
  Gospodarska slika Ribnice od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne (številka: 3, 2018)
  Grad Breg pri Ribnici na Dolenjskem in njegov arhitekturnozgodovinski pomen (številka: 3, 2018)