Število rezultatov iskanja: 304

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (7)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (11)
Acta chimica slovenica (5)
Acta hydrotechnica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (1)
Acta silvae et ligni (2)
Advances in production engineering and management (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (5)
AR. Arhitektura, raziskave (7)
Arheološki vestnik (4)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (1)
CEPS journal (3)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Delo in varnost (3)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (2)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (2)
Elektrotehniški vestnik (3)
Geodetski vestnik (4)
Geografski vestnik (2)
Geografski zbornik (1)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (7)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (4)
Igra ustvarjalnosti (3)
Image analysis and stereology (3)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (8)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (4)
Knjižnica (3)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (5)
Materiali in tehnologije (3)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (2)
Muzikološki zbornik (1)
Naše gospodarstvo (1)
Natura Sloveniae (2)
Obzornik zdravstvene nege (11)
Organizacija (Kranj) (6)
Organizacija znanja (1)
Pedagoška obzorja (3)
Pravni letopis (1)
Primerjalna književnost (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (9)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
RMZ-materials and geoenvironment (5)
Sanitarno inženirstvo (3)
Slovenian veterinary research (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (5)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (5)
Statistične informacije. 27. Okolje (18)
Strojniški vestnik (8)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (12)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (10)
Varstvo narave (2)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (6)
Zdravstveno varstvo (6)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Didakta (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Geološki zavod Slovenije (6)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (6)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (10)
Pedagoška obzorja (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko kemijsko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Statistični urad Republike Slovenije (18)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (4)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (9)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (11)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (19)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Arhel (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (6)
B. Kolar (1)
Biotehniška fakulteta (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
Didakta (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (3)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of management (5)
Fakulteta za arhitekturo (10)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Geanetic (1)
Geološki zavod (6)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
H. Šeme (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (5)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (5)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (6)
J. Podobnik (1)
K. Rostohar (1)
L. Gosar (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
M. Dovjak (1)
M. Košir (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministry of the Environment and spatial planning (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (3)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Moderna organizacija (6)
Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (3)
Pravna fakulteta (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
samozal. M. Maučec (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Library Association (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (16)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko geološko društvo (6)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Societá storica del Litorale (6)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (19)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (4)
Turistica (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
V. Cunja (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Veterinarska fakulteta (2)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Založba ZRC (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zbornica zdravstvene nege (11)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (8)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (304)