Število rezultatov iskanja: 6077

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta carsologica (26)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (5)
Acta geographica Slovenica (5)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (8)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (4)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (14)
Asian studies (2)
Atlanti (5)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (3)
CANSTAT statistical bulletin (5)
Central European Public Administration Review (2)
CEPS journal (4)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
De musica disserenda (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Documenta Praehistorica (8)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (3)
Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane (4569)
Dve domovini (7)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (4)
Geografski zbornik (4)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (11)
Hacquetia (3)
Informatica (Ljubljana) (1)
Instrumentum (1)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (5)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Knjižnica (6)
Kronika (Ljubljana) (22)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Management (1)
Managing global transitions (3)
Mednarodna revija za javno upravo (6)
Naše gospodarstvo (7)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (2)
Porabje (947)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (14)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (30)
Revija za geografijo (12)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (3)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (1)
Stati inu obstati (6)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (1)
Teorija in praksa (7)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (14)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (19)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (14)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (30)
Inštitut za novejšo zgodovino (14)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (5)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4794)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (947)
Prirodoslovni muzej Slovenije (5)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko sociološko društvo (3)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (15)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (52)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (5)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (25)
Založnik
A. Hartleben (1)
A. Kosi (1)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (14)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Cankarjeva založba (1)
CEEMAN (1)
Center vojaških šol (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
D. Stober (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (7)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Družina (1)
E. Pierson (1)
Ekonomski center Maribor (7)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of management (3)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za upravo (10)
Filozofska fakulteta (12)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Gervais Clouzier (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
GV Revije (1)
Im Verlage des Südoststeirischen Eisenbahn-Ausschusses (1)
Institute for Ethnic Studies (11)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (33)
Inštitut za novejšo zgodovino (14)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
International Institute for Archival Science (4)
J. Schönberg (1)
Jugoslovenski Novinski d. d. (Ivan Malinar) (1)
K. k. militär-geographisches Institut (1)
K. u. k. militärgeographisches Institut (8)
K. u. k. militär-geographisches Institut (17)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (59)
K. u. k. Militär-geographisches Institut (1)
K.k. Hof- und Staatsdruckerei (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Klein in Kovač (Eger) (1)
Klub Revus (1)
Kompas (1)
LDS (1)
Margit (1)
Marketing magazin (1)
Matica slovenska (1)
Matica slovenska, (1)
Militärgeographisches Institut (56)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Moderna organizacija (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Obzorja (4)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (8)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Park vojaške zgodovine (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Pravna praksa (1)
Rudolf M. Rohrer (1)
s. n. (4570)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Selbstverlag Gravosa (1)
Seuttero M. (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovene Welding Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (47)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (3)
Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovenski znanstveni inštitut (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (5)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko sociološko društvo (3)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (4)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Steyrermühl (2)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (4)
Teološka fakulteta (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
V. Melik (1)
Verlag Des Landesverbandes Für Fremdenverkehr. (1)
Zal. društvo za varstvo avstrijske vinoreje (1)
Založba ZRC (15)
Založba ZRC SAZU (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza Slovencev na Madžarskem (947)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (21)
Zvezna trgovina (1)
Išči med rezultati (6077)