Število rezultatov iskanja: 1577

Časopisje in članki - naslov
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (2)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (6)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Atlanti (6)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Dialogi (2)
Dileme (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Dve domovini (15)
Edinost (Toronto) (226)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (2)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasilo kanadskih Slovencev (86)
Gozdarski vestnik (1)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kakovostna starost (2)
Knjižnica (1)
Managing global transitions (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Newsletters (12)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (1)
Our story (36)
Planinski vestnik (3)
Primerjalna književnost (2)
Razgovori in razgledi (8)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Slovenska država (495)
Slovenska misel (12)
Slovenski dom Newsletter (6)
Slovenski gospodar (27)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (2)
Studia Historica Slovenica (1)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (2)
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (553)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina v šoli (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kanadsko slovensko zgodovinsko društvo= Canadian Slovenian Historical Society (36)
Knjižnica Dušana Černeta Trst (77)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (6)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (838)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pokrajinski muzej Kočevje (93)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (11)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (555)
Slovenski dom Toronto, V.P. Slovenski dom (6)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko kanadsko društvo v Manitobi (12)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študijski center za narodno spravo (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Vseslovenski kulturni odbor (39)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (10)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Vsebina
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Canadian Slovenian Historical Society (36)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Slovencev (12)
Državna založba Slovenije (2)
Edinost (226)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
Faculty of management (3)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (12)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (15)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (6)
J. Fridl (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Mariborska knjižnica (1)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
printed for Charles Stalker ... (1)
samozal. J. Kenda (11)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenian National Federation of Canada (495)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (23)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (532)
Slovenski dom (6)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko kanadsko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študijski center za narodno spravo (1)
Študijski krožek za slovensko kulturo (8)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (27)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Vseslovenski kulturni odbor (86)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (1577)