Število rezultatov iskanja: 414

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (4)
Acta chimica slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Anthropological notebooks (1)
Arhivi (6)
Ars et humanitas (1)
Central European Public Administration Review (1)
Časopis za kritiko znanosti (6)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dejanje (Ljubljana) (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dialogi (1)
Dom in svet (Ljubljana) (8)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (7)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (5)
Jezik in slovstvo (1)
Kemija v šoli in družbi (1)
Kmetijske in rokodelske novice (15)
Knjižnica (2)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (21)
Ljubljanski zvon (88)
Loški razgledi (2)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša sodobnost (1)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija (Kranj) (2)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Projektna mreža Slovenije (3)
Ptujski list (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (5)
Slovenian veterinary research (13)
Slovenka (1)
Slovenski gospodar (73)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (4)
Stati inu obstati (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (8)
Teorija in praksa (2)
Učiteljski tovariš (4)
Uprava (Ljubljana) (3)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (16)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Biteks d.o.o. (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (10)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (259)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (6)
University of Primorska Press (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (6)
B. Dolenc (1)
Biteks (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Deutschen Vereines (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Državna založba Slovenije (5)
DZS (2)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za turistične študije - Turistica (1)
Fakulteta za upravo (5)
Festausschuss der Gottscheer 600-Jahrfeier (1)
Filovske pevke (1)
Genija (1)
Goga (1)
Goriška turistična zveza (1)
Goriški muzej (1)
Hof- U. Staatsdruckerei (1)
Ico (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Pelikan (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Jožef Blaznik (15)
Jutro (1)
Karl Linhart (8)
Katoliško tiskovno društvo (8)
Konzorcij Edinosti (1)
Kulturni center (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
L. Lahajnar (1)
M. Bohar Topolovec (1)
M. Krofič Žel (1)
Mailing (1)
Mandarina (1)
Marketing magazin (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moderna organizacija (2)
Muzejsko društvo (2)
neznan (1)
Nova revija (1)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Onkološki inštitut (1)
Prospektbiro (2)
s. n. (1)
S. n. (1)
samozal. (2)
samozal. skladatelj (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (3)
Societá storica del Litorale (4)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (4)
Tiskarna sv. Cirila (73)
Tiskovna zadruga (89)
Turistica (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Veterinarska fakulteta (13)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza kulturnih organizacij (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (414)