Število rezultatov iskanja: 319

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (8)
Akademija MM (2)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Anthropos (Ljubljana) (6)
Arheo (Ljubljana) (1)
Arheološki vestnik (7)
Arhivi (8)
Ars et humanitas (1)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (4)
De musica disserenda (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (1)
Documenta Praehistorica (6)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Družboslovne razprave (12)
Dve domovini (6)
Economic and business review (35)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gospodarska gibanja (1)
Gozdarski vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Javna uprava (1)
Javnost (Ljubljana) (6)
Jezik in slovstvo (1)
Kakovostna starost (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Kronika (Ljubljana) (2)
Les (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (1)
Management (2)
Managing global transitions (7)
Muzikološki zbornik (17)
Naše gospodarstvo (3)
Organizacija (Kranj) (1)
Poligrafi (1)
Primerjalna književnost (8)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Res novae (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (1)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (3)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (2)
Strojniški vestnik (2)
Studia Historica Slovenica (1)
Teorija in praksa (18)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (5)
Vakuumist (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (17)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (8)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (3)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (77)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Študentska založba (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (9)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (35)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (24)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (18)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (18)
Založnik
= Institute for Slovene Emigration Research (1)
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (1)
Adria (2)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Borna (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomska fakulteta (35)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomski institut Pravne fakultete (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Ekvilib Inštitut (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of management (7)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (12)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (6)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (15)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (17)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za javno upravo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
Jožef Blaznik (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
KUD Sodobnost International (1)
LDS (2)
l'Institut national de biologie (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Marketing magazin (2)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (3)
Moderna organizacija (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (2)
National Institute of Biology (6)
Nationalen Institut für Biologie (1)
neznano (najverjetneje Ciril Žebot) (1)
Nova revija (1)
Obzorja (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pokrajinski muzej (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Science and Research Centre, Institute for Historical Studies (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovák (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (15)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (3)
Študentska založba (4)
Študijski center za narodno spravo (1)
T. Simončič (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskovna zadruga (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Visoka šola za politične vede (3)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (10)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
ZRC Publishing (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza ekonomistov Slovenije (35)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Išči med rezultati (319)