Število rezultatov iskanja: 522

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (3)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arhivi (2)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bogoslovni vestnik (4)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dialogi (1)
Didakta (2)
Dogovori (6)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Družboslovne razprave (4)
Dve domovini (1)
Farmacevtski vestnik (2)
Geodetski vestnik (3)
Geografija v šoli (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (5)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Informatica Medica Slovenica (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (11)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (16)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (10)
Kronika (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (3)
Managing global transitions (1)
Matematika v šoli (1)
Medicinski razgledi (12)
Metodološki zvezki (17)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (6)
Naša skupnost (Ljubljana) (8)
Naša sodobnost (8)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (52)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (2)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (4)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Research in social change (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (33)
Sanitarno inženirstvo (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (1)
Slovenščina 2.0 (2)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (99)
Starost in rak (1)
Statistično gradivo LR Slovenije (10)
Statistično gradivo SR Slovenije (8)
Strojniški vestnik (2)
Teorija in praksa (16)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (27)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Urbani izziv (1)
Urgentna stanja v onkologiji in hormonsko zdravljenje raka dojk (1)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbor občanov (4)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (35)
Zdravstveno varstvo (13)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Didakta (2)
Društvo Medicinski razgledi (12)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (13)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Brežice (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (99)
Mariborska knjižnica (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (41)
Narodna in univerzitetna knjižnica (95)
Onkološki inštitut Ljubljana (7)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (35)
Statistični urad Republike Slovenije (53)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (24)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (52)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
ZRC SAZU (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Banka Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centralna tehniška knjižnica (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
D. Pacek (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (1)
Didakta (2)
dLib distributer (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (107)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (5)
Fakulteta za družbene vede (23)
Fakulteta za družbene vede, IDV - CJMMK (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (13)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (12)
IZUM (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (27)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
LDS (1)
M. Fonda (1)
Mariborska knjižnica (4)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (12)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Moderna organizacija (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (4)
OK SZDL Ljubljana Center (6)
Onkološki inštitut (2)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
R. Marsetič (1)
samozal. R. Kušej (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (8)
Slavistično društvo Slovenije (17)
Slovene Welding Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (35)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (6)
Statistični urad Republike Slovenije (24)
SZDL Ljubljana-Šiška (3)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Z. Petermanec (1)
Založba ZRC (2)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (24)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (5)
Zbornica zdravstvene nege (52)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza ŠOLT (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (522)