Število rezultatov iskanja: 870

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta Histriae (17)
Acta medico-biotechnica (2)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (2)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Anthropological notebooks (5)
Anthropos (Ljubljana) (86)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Asian studies (5)
Bogoslovni vestnik (50)
Časopis za kritiko znanosti (48)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (1)
Dialogi (11)
Didakta (4)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (4)
Edinost in dialog (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (54)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (8)
IB revija (Ljubljana) (1)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (10)
Kakovostna starost (6)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (5)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (4)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (2)
Medicine, law & society (3)
Medicinski razgledi (4)
Monitor ISH (6)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša sodobnost (1)
Naše gospodarstvo (3)
Obzornik zdravstvene nege (30)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (6)
Organizacija znanja (6)
Otrok in knjiga (15)
Pedagoška obzorja (3)
Phainomena (Ljubljana) (41)
Planinski vestnik (5)
Podjetje in delo (4)
Pravni letopis (1)
Pravnik (4)
Primerjalna književnost (28)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Problemi (Ljubljana) (1)
Problemi. Razprave (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (9)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (5)
Rehabilitacija (Ljubljana) (9)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Revus (Ljubljana) (5)
Slavistična revija (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (7)
Socialno delo (23)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (26)
Stati inu obstati (12)
Šolsko polje (7)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (26)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (1)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (5)
Vzgoja (Ljubljana) (82)
Zdravniški vestnik (17)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovinski časopis (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Didakta (4)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (69)
Društvo Medicinski razgledi (4)
Društvo psihologov Slovenije (9)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (10)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (6)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (41)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (13)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (6)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (26)
Mariborska knjižnica (15)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (191)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Pedagoška obzorja (3)
Planinska zveza Slovenije (5)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (26)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (31)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (12)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (17)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (45)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (17)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (53)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (9)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (30)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
ZRC SAZU (59)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
(1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina (3)
Biotehniška fakulteta (1)
Bird Publisher (2)
C. Logar (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Didakta (5)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (82)
Društvo psihologov Slovenije (95)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (2)
Družba Jezusova (82)
Družina (48)
Državna založba Slovenije (27)
Državni izpitni center (1)
DZS (5)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Est=etika, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (10)
Faculty of management (2)
Faculty of Social Sciences (1)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (5)
Fakulteta za management (5)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (23)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (25)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (54)
Gospodarski vestnik (4)
GV Revije (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Antona Trstenjaka (6)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (4)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
J. Gerčar (1)
J. Schöndorfer (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Krka (1)
LDS (2)
Leila (1)
Mariborska knjižnica (15)
Marketing magazin (2)
Matica srpska (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Ministrstvo za šolstvo in šport (2)
Moderna organizacija (6)
Nova revija (41)
Obzorja (11)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (1)
PeBook (2)
Pedagoška fakulteta (18)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (6)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (4)
Planinska zveza Slovenije (5)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (5)
Ruslica (1)
Sanje (6)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenian Museum Society (1)
Slovenian Police Museum (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (26)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (86)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (12)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (17)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (7)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (48)
Taktika plus - efektivni management (1)
Teološka fakulteta (6)
Tiskovna zadruga (4)
Transparency International Slovenia (1)
Turistica (1)
typis Mariae Teresiae Voigtin, Viduae (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (6)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (1)
Zbornica zdravstvene nege (30)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (7)
Zgodba.net (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (17)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (16)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (4)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (870)