Število rezultatov iskanja: 775

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (3)
Acta historiae artis Slovenica (4)
Acta Histriae (8)
Acta medico-biotechnica (3)
Agricultura (Maribor) (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Annales. Series historia naturalis (4)
Anthropological notebooks (8)
Anthropos (Ljubljana) (12)
AR. Arhitektura, raziskave (8)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (3)
Ars mathematica contemporanea (2)
AS. Andragoška spoznanja (24)
Asian studies (1)
Blejske delavnice iz fizike (17)
Bogoslovni vestnik (22)
CEPS journal (13)
Časopis za kritiko znanosti (19)
De musica disserenda (3)
Delavci in delodajalci (2)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Družboslovne razprave (30)
Dve domovini (5)
Edinost in dialog (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (4)
Filozofski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (3)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informacije MIDEM (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Kakovostna starost (15)
Knjižnica (3)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (1)
Kronika (Ljubljana) (9)
Lex localis (1)
Loški razgledi (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (1)
Medical imaging and radiotherapy journal (1)
Medicinski razgledi (13)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (2)
Napredovali rak - dodajmo življenje dnevom (1)
Naše gospodarstvo (5)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik zdravstvene nege (22)
Onkologija (Ljubljana) (5)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (6)
Pedagoška obzorja (2)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (1)
Pravni letopis (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (21)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (12)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (11)
Retrospektive (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Revija za zdravstvene vede (3)
Slavia Centralis (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (29)
Socialno delo (46)
Sodobna pedagogika (7)
Sodobnost (1963) (1)
Stati inu obstati (2)
Strojniški vestnik (1)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (1)
Šport (Ljubljana) (2)
Teorija in praksa (29)
Traditiones (Ljubljana) (8)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (2)
Vakuumist (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vzgoja (Ljubljana) (14)
Zdravniški vestnik (37)
Zdravstveno varstvo (34)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (3)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (8)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (12)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (14)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (18)
Društvo Medicinski razgledi (13)
Društvo psihologov Slovenije (23)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (15)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (34)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (179)
Onkološki inštitut Ljubljana (9)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Rokodelski center Ribnica (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (5)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (30)
Slovensko zdravniško društvo (37)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (10)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (28)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (37)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (24)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (23)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (11)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (22)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (27)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (11)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Založnik
A. Turk (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina (3)
Biotehniška fakulteta (4)
Brat Frys and Good Times (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
COLLEGIUM Labacense S. I. (1)
Dallas Records (1)
Didakta (2)
DMFA - založništvo (3)
DMFA, založništvo (13)
Doba Epis (1)
Drogerija A. Kanc sinova (1)
Društvo antropologov Slovenije (8)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo humanistov Goriške (12)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (14)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (35)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (14)
Družina (15)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (9)
Fakulteta za družbene vede (33)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (47)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (22)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fotografisch artistische Anstalt V. Lobenwein (1)
Fred Kuhar Orchestra (1)
Fritz Rasch, Celje (1)
Glasbena matica (4)
Glasbena mladina (3)
Goga (1)
Goriška matica (1)
Helikon (1)
Hemamed (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institute for Social Sciences (1)
Institute Vezal (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (15)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (9)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (31)
'Jutro' (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Krka (1)
M. Bedjanič (1)
Marjon International Records (1)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (13)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (8)
Ministrstvo za zdravje (1)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour,Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (4)
Moderna organizacija (6)
Mohorjeva (1)
Muzej Miklova hiša (2)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
neznan (1)
O. Poljšak Škraban (1)
Obzorja (1)
Oesterr. - Ungar. Revue (1)
Onkološki inštitut (6)
OŠ Dravlje (1)
Panika Records (1)
Pedagoška fakulteta (6)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (12)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (1)
Peppermint Productions (1)
Pivec (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Radio televizija Beograd, PGP (1)
RIS Dvorec (2)
RTB (15)
RTB, PGP (2)
S. Hvalič Touzery (1)
s. n. (5)
samozal. D. Rezek (1)
samozal. I. Pangeršič (7)
samozal. J. Kenda (1)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (3)
Slovene Sociological Association (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (3)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (12)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (29)
Slovensko zdravniško društvo (37)
Societá storica del Litorale (9)
Sodobnost International (1)
St. Joseph's Catholic Church (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Stichting WONCA Europe (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (19)
Teološka fakulteta (10)
The Jolly Slovenians (1)
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Tiskarna Slatnar (1)
Turistica (1)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Visoka šola za politične vede (7)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Zala (1)
Založba kaset in plošč RTV (3)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (2)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (3)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zbornica zdravstvene nege (22)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (29)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (28)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Ženski pevski zbor KD KŽ KZ (1)
Išči med rezultati (775)