Število rezultatov iskanja: 1140

Časopisje in članki - naslov
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (36)
Annales. Series historia et sociologia (9)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arheo (4)
Arhivi (6)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (15)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo in varnost (1)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Družboslovne razprave (12)
Dve domovini (2)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (3)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gozdarski vestnik (6)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (3)
Javna tribuna - Delegatska priloga (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (580)
Jezik in slovstvo (6)
Jezikoslovni zapiski (1)
Knjižnica (13)
Kronika (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (1)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (4)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Naše gospodarstvo (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (4)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Podjetje in delo (3)
Pravni letopis (1)
Pravnik (2)
Prepih (Ravne na Koroškem) (209)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proteus (1)
Ptujski list (3)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (2)
Res novae (2)
Slovenska žena (1)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (12)
Slovenski gospodar (3)
Slovenščina 2.0 (2)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1963) (6)
Teorija in praksa (60)
Učiteljski tovariš (12)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (9)
Varstvo narave (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbor (1936) (1)
Zbor občanov (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (3)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovinski časopis (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (4)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo za marketing Slovenije (36)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (580)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (2)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (209)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (36)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (17)
Narodna in univerzitetna knjižnica (115)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovensko arheološko društvo (4)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (14)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
(1)
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
B. Čulibrk Rajkovič (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
ČZP Informacijski biro Ravne na Koroškem (209)
Doba Epis (4)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (4)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (7)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (579)
Faculty of Social Sciences (4)
Fakulteta za arhitekturo (7)
Fakulteta za družbene vede (14)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (58)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Gospodarski vestnik (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (12)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Konzorcij (1)
Lin&Nil (1)
M. Nastran (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marica Šega (1)
Marketing magazin (36)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Moderna organizacija (4)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Nova revija (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pravna fakulteta (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
S.n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (9)
Stiki z javnostjo SNG opera in balet (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (3)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (15)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (4)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba ZRC (2)
Zasebna četverorazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (1)
Zasebna petrazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (2)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (2)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zasebna trorazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (1140)