Število rezultatov iskanja: 1642

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (70)
Acta biologica Slovenica (4)
Acta carsologica (16)
Acta chimica slovenica (119)
Acta geotechnica Slovenica (16)
Acta linguistica asiatica (2)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta silvae et ligni (5)
Advances in production engineering and management (2)
Agricultura (Maribor) (2)
Akademija MM (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (30)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (1)
Ars mathematica contemporanea (3)
AS. Andragoška spoznanja (1)
CEPS journal (1)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Delo in varnost (2)
Didakta (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Elektrotehniški vestnik (12)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (8)
Filozofski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (10)
Gea (Ljubljana) (3)
Geodetski vestnik (3)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (5)
Geologija (20)
Gozdarski vestnik (9)
Gradbeni vestnik (10)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Hmeljar (Žalec) (3)
Hmeljarski bilten (10)
Image analysis and stereology (5)
Informacije MIDEM (62)
Informatica Medica Slovenica (1)
Javno zdravje (1)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (3)
Journal of energy technology (6)
Kemija v šoli in družbi (6)
Kinesiologia Slovenica (4)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Kovine zlitine tehnologije (162)
Les (Ljubljana) (39)
Livarski vestnik (19)
Loški razgledi (1)
Managing global transitions (1)
Matematika v šoli (1)
Materiali in tehnologije (429)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Muzikološki zbornik (2)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (2)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Organizacija (Kranj) (3)
Pedagoška obzorja (1)
Presek (2)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (4)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (40)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (6)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (3)
RMZ-materials and geoenvironment (26)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (11)
Slovenian veterinary research (4)
Slovenski čebelar (16)
Slovenski gospodar (2)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (88)
Šolsko polje (2)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (35)
Teorija in praksa (1)
Učiteljski tovariš (8)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Vakuumist (30)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (11)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (14)
Zdravniški vestnik (7)
Zdravstveno varstvo (3)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železarski zbornik (37)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (32)
Biteks d.o.o. (3)
Botanično društvo Slovenije (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Čebelarska zveza Slovenije (16)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (19)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (42)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (30)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (12)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (20)
Gozdarski inštitut Slovenije (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (13)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (500)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Mladinska knjiga (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (211)
Pedagoška obzorja (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (15)
Slovensko kemijsko društvo (119)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (62)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (111)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (100)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (61)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (6)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (10)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
ZRC SAZU (22)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (10)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (6)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (9)
Zveza lesarjev Slovenije (39)
Založnik
A. Golob (1)
A. Hočevar (1)
A. Jarc (1)
A. Jurman (1)
A. Kaurin (1)
A. Perdih (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (57)
B. Bandelj (1)
B. Logar (1)
Biotehniška fakulteta (69)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (15)
Biotehniški izobraževalni center (1)
Biteks (6)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Dolar (1)
D. Duh (1)
D. Hrastnik (1)
D. Kolar (1)
D. Ocepek (1)
Didakta (1)
dLib distributer (6)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (10)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (19)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (72)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (30)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (1)
E. Bizaj (1)
E. Kansky (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Etnografski muzej (1)
F. Gubenšek (1)
F. Sunčič (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za energetiko (6)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (16)
Fakulteta za organizacijske študije (3)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (4)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
G. Vilhar (1)
G. Zrim (1)
Geološki zavod (16)
Geološki zavod Slovenije (5)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (5)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (3)
I. Boltar (1)
Institut Jožef Stefan (8)
Institut 'Jožef Stefan' (3)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (13)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (10)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (591)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (26)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
IPSOS (1)
J. Orehek (1)
J. Rudolf (1)
J. Smolar (1)
J. Sušin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (8)
Jožef Blaznik (2)
K. Klančnik (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kemijski inštitut (5)
Kmetijski inštitut Slovenije (16)
KOLPA Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika (1)
L. Avsenik (1)
L. Strauch (1)
L. Zajec (1)
M. Berginc (1)
M. Čop (1)
M. Deželak (1)
M. Grundner (1)
M. Jenko (1)
M. Kolar (1)
M. Martinjak (1)
M. Ribarič (1)
M. Špehar (1)
M. Veber (1)
M. Zakošek Pipan (1)
M. Zorc (1)
M. Zupan (1)
M. Zupin (1)
Marketing magazin (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (3)
Metalurški inštitut el at. (37)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mladinska knjiga (3)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (1)
Moderna organizacija (3)
Muzejsko društvo (1)
N. Pavšelj (1)
N. Thaler (1)
N. Verdel (1)
N.Kravanja (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (26)
P. Brajnik (1)
P. Kramar (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Premogovnik Velenje, d.d. (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Razvojni center orodjarstva Slovenije (1)
S. Koprivec (1)
S. Urbančič (1)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovenian Chemical Society (24)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (17)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (30)
Slovensko geološko društvo (20)
Slovensko kemijsko društvo (119)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (3)
Splošno združenje tekstilne industrije (34)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (5)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (62)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska založba (2)
T. Robič (1)
T. Živec (1)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d. (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (14)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Petkovska (1)
V. Žepič (1)
Veterinarska fakulteta (4)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (3)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (2)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje DrogArt (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (5)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS (1)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (16)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (10)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (37)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (6)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (34)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (66)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (22)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Železarna Jesenice (162)
Železarna Ravne (162)
Železarna Štore (162)
Išči med rezultati (1642)