Število rezultatov iskanja: 672

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (6)
Acta carsologica (6)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta silvae et ligni (2)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arhivi (2)
AS. Andragoška spoznanja (4)
CEPS journal (10)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delo in varnost (7)
Didakta (8)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Družboslovne razprave (2)
Elektrotehniški vestnik (9)
ELOPE (Ljubljana) (7)
Farmacevtski vestnik (2)
Fizioterapija (Ljubljana) (16)
Geodetski vestnik (6)
Geografija v šoli (8)
Geografski vestnik (1)
Geologija (1)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Gozdarski vestnik (6)
Gradbeni vestnik (6)
Hmeljarski bilten (1)
Informacije MIDEM (4)
Informatica (Ljubljana) (6)
Informatica Medica Slovenica (3)
Jezik in slovstvo (12)
Kemikalije v okolju in rak (1)
Kinesiologia Slovenica (2)
Knjižnica (2)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (4)
Management (1)
Managing global transitions (2)
Matematika v šoli (3)
Materiali in tehnologije (2)
Medicinski razgledi (9)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Metodološki zvezki (5)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (5)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (2)
Obzornik zdravstvene nege (11)
Onkologija (Ljubljana) (4)
Onkološki vikend (4)
Organizacija (Kranj) (10)
Organizacija znanja (1)
Pedagoška obzorja (7)
Planinski vestnik (2)
Podjetje in delo (1)
Projektna mreža Slovenije (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (25)
Rehabilitacija (Ljubljana) (72)
Revija za elementarno izobraževanje (5)
RMZ-materials and geoenvironment (4)
Sanitarno inženirstvo (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (17)
Sir*ius (49)
Slovenski čebelar (6)
Slovenščina v šoli (9)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (4)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (35)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Sodobnost (1963) (2)
Strojniški vestnik (7)
Šolsko polje (5)
Šolsko svetovalno delo (2)
Šport (Ljubljana) (2)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (2)
Učiteljski tovariš (7)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (2)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vestnik za tuje jezike (8)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (4)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (32)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (7)
Zdravniški vestnik (17)
Zdravstveno varstvo (8)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovinski časopis (1)
Železarski zbornik (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Čebelarska zveza Slovenije (6)
Didakta (8)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (9)
Društvo psihologov Slovenije (27)
Elektrotehniška zveza Slovenije (9)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (8)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (16)
Narodna in univerzitetna knjižnica (71)
Onkološki inštitut Ljubljana (14)
Pedagoška obzorja (7)
Planinska zveza Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski inštitut za revizijo (49)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (17)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šola za ravnatelje (4)
Študentska založba (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (12)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (10)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (5)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (72)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (58)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (7)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (11)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (16)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
ZRC SAZU (7)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (35)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (6)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. Babič (1)
A. Kne (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (4)
Banka Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (5)
Biotehniški izobraževalni center (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
D. Stober (1)
Didakta (8)
Doba Epis (2)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (16)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (30)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Evropska pravna fakulteta (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (17)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Fakulteta za upravo (2)
G. Kurillo (1)
Geološki zavod (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (4)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
GZS CPU (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (41)
Inštitut RS za rehabilitacijo (4)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (7)
J. Sodnik (1)
J. Širec (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (7)
K. Sinkovič (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (4)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
L. Zorman (1)
Medicinski razgledi (9)
Metalurški inštitut el at. (2)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (1)
Moderna organizacija (10)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (10)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
P. Jančič (1)
Pedagoška fakulteta (14)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (8)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (7)
Pedagoški inštitut (1)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
samozal. avtor (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (7)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenia Forest Service (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenski inštitut za revizijo (49)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za angleške študije (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (17)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (2)
Slovensko Združenje za projektni management (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (5)
Societá storica del Litorale (4)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šola za ravnatelje (6)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Študentska založba (2)
T. Urbančič (1)
Turistica (1)
University Press, Faculty of Arts (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (2)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (57)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (5)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (4)
Zavod RS za šolstvo (8)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
Zavod za Gozdove Slovenije (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (2)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (1)
Zbornica zdravstvene nege (11)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (3)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (5)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (4)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (18)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (6)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (35)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (672)