Število rezultatov iskanja: 2355

Časopisje in članki - naslov
Acta biologica Slovenica (2)
Acta chimica slovenica (9)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Acta neophilologica (2)
Agricultura (Maribor) (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (9)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (11)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Bogoslovni vestnik (10)
Cankarjev glasnik (65)
CEPS journal (53)
Časopis za kritiko znanosti (6)
Dekliška ljudska šola - Kamnik (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (19)
Dialogi (1)
Didakta (65)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (39)
Družina (1929-1930) (20)
Dve domovini (3)
ELOPE (Ljubljana) (17)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (9)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Jezik in slovstvo (299)
Jezikoslovni zapiski (2)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Kemija v šoli in družbi (3)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (6)
Knjižnica (4)
Kronika (Ljubljana) (5)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (7)
Ljubljanski zvon (34)
Loški razgledi (1)
Mali list (287)
Management (1)
Medicinski razgledi (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (7)
Naša skupnost (Grosuplje) (4)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (9)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Nova muzika (1)
Nova nada (12)
Novi akordi (2)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Organizacija (Kranj) (16)
Otrok in knjiga (20)
Pedagoška obzorja (31)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Primerjalna književnost (13)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (7)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Revija za elementarno izobraževanje (61)
Revija za geografijo (9)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (3)
Slovenski gospodar (53)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (4)
Socialno delo (5)
Sodobna pedagogika (34)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (1)
Šolska kronika (25)
Šolsko polje (7)
Štajerc (3)
Teorija in praksa (7)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (168)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (51)
Vestnik za tuje jezike (25)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (17)
Vzgoja (Ljubljana) (24)
Zbor občanov (9)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (25)
Zvonček (Ljubljana) (99)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (65)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (18)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (8)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (20)
Mestna knjižnica Ljubljana (188)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1525)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Pedagoška obzorja (31)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (32)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (25)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (12)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (9)
Šola za ravnatelje (17)
Študentska založba (6)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (30)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (27)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (61)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (16)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (61)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (26)
ZRC SAZU (5)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (34)
Zveza geografov Slovenije (12)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (26)
Založnik
A. Kosi (1)
A. Rončević (1)
A. Sajovic (1)
A. Šorgo (2)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biteks (3)
Cankarjeva ustanova (65)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (2)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
Csesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
D. Cvetko (1)
D. Hribar (1)
Didakta (65)
dLib distributer (1)
DMFA - založništvo (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (24)
Društvo psihologov Slovenije (18)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Družba Jezusova (24)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (10)
Državna založba Slovenije (2)
DZS (111)
Eduvision (4)
EDUvision (3)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Eno (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Faculty of Education (2)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (12)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Geološki zavod (2)
Gimnazija Moste (1)
Glasbena matica (3)
Gostilničarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (8)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut Logik (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
IPSOS (54)
J. Fridl (1)
J. Grah (1)
J. Papš (1)
J. Sagadin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (168)
Jožef Blaznik (6)
Jugoslov. Tisk. (1)
Jugoslovanski Sokolski savez (1)
Karl Linhart (3)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (12)
Katoliška tiskarna (20)
Katoliško tiskovno društvo (39)
Konzorcij Malega lista (287)
Kopo (1)
L. Schwentner (3)
L. Trevisini (1)
Ljubljana : DZS (2)
M. Blažić (1)
M. Jurkovič (1)
M. Langus (1)
M. Šalamon (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Malinc (1)
Mariborska knjižnica (20)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (2)
Medicinski razgledi (1)
Milic (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (6)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Miška (4)
Moderna organizacija (16)
Modrijan (10)
Muzejsko društvo (1)
na prodaj v nemških šolah (1)
Naše delo (1)
National Education Institute Slovenia (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
Natisk ino papir od Andreja Lajkama naslednikov v Gradzi (1)
natisnene inu na prodaj per Joannesu Retzerju Bukvenimu sakladavzu nemshkeh shol (1)
Natisnila učiteljska Tiskarna (1)
neznan (1)
Nova revija (1)
NUK (1)
Oblastna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (19)
OK SZDL Bežigrad (9)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Osnovna šola Jurija Vege (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (123)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (42)
Pedagoška fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje (1)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (8)
Pedagoška obzorja (31)
Pedagoški inštitut (8)
Pia (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje v Ajdovščini (1)
RIS Dvorec (1)
Rokus Klett (69)
Rudolf Milic (1)
samozal., pisatelj (1)
samozaložba (4)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (9)
Slavistično društvo Slovenije (302)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenian Chemical Society (4)
Slovenian National Commission for UNESCO (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (25)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (3)
Slovensko društvo za angleške študije (14)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (13)
Slovensko filozofsko društvo (11)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (9)
SO (4)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (10)
SPK - OLO Trbovlje (1)
Šola za ravnatelje (23)
Šolski center (1)
Študentska založba (6)
T. Podjavoršek (1)
Tehniški šolski center (1)
The Faculty of Logistics (1)
Tiskarna sv. Cirila (53)
Tiskovna zadruga (34)
trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
U. Podobnik (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University Press, Faculty of Arts (3)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
V. Kariž Merhar (1)
V. Štemberger (1)
Višja strokovna šola Academia (2)
Vladimir J. Teharski (12)
Zaloga šolskih knjig in učil (3)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba FRI (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (17)
Zavod RS za šolstvo (43)
Zavod Tipka (1)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Združenje zdravnikov družinske medicine (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (51)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (35)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (12)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (2355)