Število rezultatov iskanja: 446

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (6)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta geographica Slovenica (7)
Acta Histriae (10)
Acta silvae et ligni (1)
Annales. Series historia et sociologia (56)
Annales. Series historia naturalis (47)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (15)
Arhivi (4)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (7)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (7)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Folia biologica et geologica (2)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (4)
Geografski vestnik (13)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (20)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (8)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (2)
Hladnikia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (6)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (8)
Kronika (Ljubljana) (13)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (6)
Mavrica (Pula) (19)
Natura Sloveniae (5)
Otrok in knjiga (1)
Planinski vestnik (1)
Poligrafi (1)
Primerjalna književnost (1)
Proteus (1)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Revija za geografijo (2)
Slavistična revija (4)
Slovenka (1)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (2)
Slovenski jezik (1997) (1)
Sodobnost (1963) (1)
Studia mythologica Slavica (2)
Studia universitatis hereditati (1)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (20)
Učiteljski tovariš (8)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvo narave (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vojaška zgodovina (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (8)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (7)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Botanično društvo Slovenije (7)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (17)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (7)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (118)
Osrednja knjižnica Celje (6)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (3)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko kulturno društvo Istra (19)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (8)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (11)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (103)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (48)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (17)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Založnik
(1)
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaem Merian (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Artaria et Comp. (1)
Aug. Vind. (1)
Avto-moto zveza Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (7)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (103)
da Giov. Torricella (2)
da Giuseppe Gnesda (1)
Društvo slov. profesorjev (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (1)
Edizioni Universita del Litorale (1)
Etnografski muzej (3)
F. Vallardi (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
G. Mercator (1)
G.M. Seutter (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geodetski zavod Slovenije (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geographisches Institut (1)
Geološki zavod (17)
Geološki zavod, Ljubljana (3)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (8)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. David Köhler (1)
J. Pertes (1)
J. Wyld (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (8)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. u. k. militärgeographisches Institut (3)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Konzorcij Edinosti (1)
Mariborska knjižnica (1)
Matica Slovenska (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (5)
Nacionalni inštitut za biologijo (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
P. Kozler (3)
Pedagoška fakulteta (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Presso Antonio Zatta, e Figli (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Reilly'sches geograph. Verschleiß-Komptoir (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
Schönwetter (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (103)
Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Skupščina občine Ilirska Bistrica (1)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (51)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko geološko društvo (17)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (3)
Slovensko kulturno društvo Istra (19)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (8)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (103)
Stabilimento artistico tipografico G. Caprin (1)
sumptibus Joannis Janssonii (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (6)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
W.E.A. v. Schlieben (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (26)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (103)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (103)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (17)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Išči med rezultati (446)