Število rezultatov iskanja: 486

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (5)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (2)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (20)
Arhivi (11)
Communio (Ljubljana) (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dialogi (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (7)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (5)
Edinost in dialog (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (34)
Farmacevtski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geografski vestnik (1)
Geologija (13)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Hladnikia (Ljubljana) (4)
Jezik in slovstvo (29)
Jezikoslovni zapiski (12)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (107)
Kronika (Ljubljana) (4)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (23)
Loški razgledi (3)
Muzikološki zbornik (5)
Naša sodobnost (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Otrok in knjiga (11)
Planinski vestnik (9)
Primerjalna književnost (8)
Proteus (1)
Slavistična revija (16)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (6)
Slovenski jezik (1997) (1)
Sodobnost (1933) (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolska kronika (9)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (19)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (2)
Vestnik za tuje jezike (1)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (13)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (5)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (11)
Botanično društvo Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Družina d.o.o. (2)
Geološki zavod Slovenije (13)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Mariborska knjižnica (11)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (250)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2)
Planinska zveza Slovenije (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (18)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (23)
Slovenski šolski muzej (9)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (13)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (42)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (35)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
A. Šalehar (1)
Arhivsko društvo Slovenije (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (5)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo slovenskih pisateljev (2)
Družba sv. Mohorja (1)
Državna založba Slovenije (2)
DZS (1)
E. Janžič (1)
Etnografski muzej (6)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Geološki zavod (11)
Geološki zavod Slovenije (3)
Goga (1)
in der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (12)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Katol. Tiskarna (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Kmetijska založba (1)
Komisionalna založba Glasbene Matice (1)
L. Schwentner (1)
Lipa (1)
M. Brgoč (1)
Mariborska knjižnica (11)
Matica Slovenska (1)
Mladika (1)
Muzejsko društvo (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
Obzorja (2)
Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Organizacija knjigarjev Dravske banovine (1)
P. Weiss (1)
Partner graf (1)
Pedagoška fakulteta (10)
Pedagoški inštitut (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Planinska zveza Slovenije (9)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
R. Švent (1)
samozal. (2)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (45)
Slovene Welding Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (47)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (2)
Slovenska akdemija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska matica (3)
Slovenska Matica (2)
Slovenski etnografski muzej (34)
Slovenski gledališki muzej (7)
Slovenski šolski muzej (9)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (14)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (14)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Š. Cobelj (1)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Študentska založba (2)
Študijska knjižnica (1)
Tiskovna zadruga (23)
Tiskovna založba (1)
Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Založba ZRC (23)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (107)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (486)