Število rezultatov iskanja: 2506

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (447)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (437)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (170)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Asian studies (2)
Atlanti (5)
Bogoslovni vestnik (8)
CEPS journal (3)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (1)
Documenta Praehistorica (1)
Družboslovne razprave (6)
Dve domovini (3)
Dynamic relationships management journal (1)
Edinost in dialog (1)
Endoskopska revija (8)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (3)
Filozofski vestnik (2)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (5)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (30)
Gozdarski vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Image analysis and stereology (3)
Informatica (Ljubljana) (9)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (12)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (2)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (2)
Medicine, law & society (22)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (5)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Organizacija (Kranj) (3)
Our story (33)
Phainomena (Ljubljana) (3)
Primerjalna književnost (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (771)
Raziskave in razprave (6)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Slavistična revija (4)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (6)
Socialno delo (5)
Sodobna pedagogika (4)
Statistične informacije (Informacijska družba) (8)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolsko polje (7)
Teorija in praksa (29)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (263)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (2)
Varstvo narave (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zdravniški vestnik (10)
Zgodovinski časopis (1)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (170)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (771)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (12)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (7)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Kanadsko slovensko zgodovinsko društvo= Canadian Slovenian Historical Society (33)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (378)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (29)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (447)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (8)
Statistični urad Republike Slovenije (8)
Študentska založba (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (26)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (22)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (437)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (10)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (6)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Beletrina (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Canadian Slovenian Historical Society (33)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Cerebral palsy society (1)
College of Nursing (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (771)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (45)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (170)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (3)
Družba Jezusova (1)
Družina (7)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (12)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of management (2)
Faculty of Management (2)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za informacijske študije (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (23)
Fakulteta za uporabne družbene študije (6)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genetic Society Slovenia (1)
GFS Institute (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institut Jožef Stefan (34)
Institut 'Jožef Stefan' (8)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
International Institute for Archival Science (5)
Jožef Stefan Institute (1)
Kmetijska založba (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
Ljudska univerza (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Moderna organizacija (6)
Multicultural History Society of Ontario (1)
National Institute of Public Health (1)
Nova revija (3)
Nuclear Society of Slovenia (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (2)
Pravna fakulteta (22)
Salve (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Anthropological Society (166)
Slovene National Benefit Society (263)
Slovene Welding Society (392)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Biochemical Society (2)
Slovenian Biophysical Society (1)
Slovenian Chemical Society (447)
Slovenian Evaluation Society (6)
Slovenian Evalvation Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (771)
Slovenian Museum Society (1)
Slovenian Pattern Recognition Society (1)
Slovenian Police Museum (1)
Slovenian Society of Biopsychologists (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (2)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (30)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (447)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (18)
Socialna akademija (1)
Societá storica del Litorale (4)
Statistical Society of Slovenia (9)
Statistični urad Republike Slovenije (9)
Statistično društvo Slovenije (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (5)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Teološka fakulteta (1)
ToKnowPress (2)
Tomsick Brothers Productions (1)
U.S.S. Concert Band (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Maribor Press (1)
University of Primorska Press (1)
University paediatric hospital (1)
Urban Planning Institute (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (6)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba UL FRI (2)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (2506)