Število rezultatov iskanja: 165

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (2)
Acta hydrotechnica (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Anthropos (Ljubljana) (4)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
AS. Andragoška spoznanja (9)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (7)
Delavci in delodajalci (1)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Dve domovini (3)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (3)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (10)
Geografski zbornik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hmeljar (Žalec) (1)
Informacije MIDEM (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Jezik in slovstvo (3)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (2)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Materiali in tehnologije (6)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (1)
Pravni letopis (1)
Presek (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (4)
Slavistična revija (2)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (4)
Sodobnost (1963) (2)
Strojniški vestnik (3)
Šolsko svetovalno delo (1)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (4)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbor občanov (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica (17)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (10)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
ZRC SAZU (6)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (13)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Biteks (1)
C. Razdevšek-Pučko (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Employment Service of Slovenia (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (4)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
LEXPERA (1)
M. Foški (1)
Moderna organizacija (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nova revija (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (6)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (3)
T. Lukman (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Založba ZRC (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (13)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (165)