Število rezultatov iskanja: 2768

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (5)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (1)
Annales. Series historia et sociologia (9)
Arhivi (3)
Better, worse, average (3)
Bilten Statističnega društva Slovenije (13)
Bogoslovni vestnik (1)
Boljši, slabši, povprečni (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo in varnost (2)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (19)
Dve domovini (2)
Economic and business review (2)
Elektrotehniški vestnik (1)
Geodetski vestnik (6)
Geografija v šoli (2)
Geografski vestnik (1)
Geologija (1)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (1)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
IB revija (Ljubljana) (2)
Image analysis and stereology (2)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (4)
Informatica Medica Slovenica (9)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Kakovostna starost (4)
Kmetijske in rokodelske novice (7)
Knjižnica (17)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (3)
Kronika (Ljubljana) (15)
Kronika slovenskih mest (3)
Les (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (74)
Managing global transitions (1)
Matematika v šoli (2)
Medicinski razgledi (3)
Mesečni statistični pregled Republike Slovenije (63)
Metodološki zvezki (79)
Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik (83)
Naša skupnost (Jugoslavija) (6)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naše gospodarstvo (1)
National statistics in Slovenia. Annual report (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (2)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkologija (Ljubljana) (2)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (2)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (3)
Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji (12)
Poročilo - Statistični urad Republike Slovenije (1)
Presek (5)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (5)
Ptujski list (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Rak v Sloveniji (25)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Regije v številkah (3)
Regions in figures (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (391)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (7)
Slavistična revija (1)
Slovenija v številkah (11)
Slovenske občine v številkah (1)
Slovenske regije v številkah (9)
Slovenski gospodar (20)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialno delo (4)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (2)
Statistički godišnjak (9)
Statistične informacije (Informacijska družba) (8)
Statistične informacije (Transport) (43)
Statistične informacije. 15. Kmetijstvo in ribištvo (Ljubljana) (97)
Statistične informacije. 16. Gozdarstvo in lov (Ljubljana) (3)
Statistične informacije. 17. Rudarstvo in predelovalne dejavnosti (Ljubljana) (82)
Statistične informacije. 19. Gradbeništvo (Ljubljana) (102)
Statistične informacije. 20. Trgovina (Ljubljana) (154)
Statistične informacije. 21. Gostinstvo in turizem (Ljubljana) (45)
Statistične informacije. 22. Transport in komunikacije (Ljubljana) (35)
Statistične informacije. 24. Zunanja trgovina (Ljubljana) (25)
Statistične informacije. 4. Cene (Ljubljana) (170)
Statistične informacije. 7. Trg dela (Ljubljana) (210)
Statistični letopis (20)
Statistični letopis Republike Slovenije (4)
Statistični letopis SR Slovenije (28)
Statistični portret Slovenije v EU (9)
Statistično gradivo LR Slovenije (174)
Statistično gradivo SR Slovenije (266)
Stat'o'book (Engl. print ed.) (6)
Statopis (Slov. spletna izd.) (6)
Strojniški vestnik (2)
Šolsko polje (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (2)
Teorija in praksa (4)
The art of discrete and applied mathematics (1)
The Australian Slovenian review (11)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (22)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovinski časopis (5)
Železarski zbornik (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Botanično društvo Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (7)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut za kriminologijo (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (14)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (444)
Onkološki inštitut Ljubljana (33)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Media House (11)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (9)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Statistični urad Republike Slovenije (2018)
Statistično društvo Slovenije (13)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (82)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
A. Hölder (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Association of Radiology and Oncology (1)
Ataja (1)
Australian Slovenian review (11)
Biotehniška fakulteta (6)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
D. Hribar (1)
Direction der administrativen Startistik in k.k. handels-Ministerium (83)
dLib distributer (1)
DMFA-založništvo (4)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Družina (1)
Drž. Štamp. (1)
Drž. Štamparija (1)
Državna založba Slovenije (2)
DZS (2)
Ekonomska fakulteta (3)
Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča (1)
Ekonomski center (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (79)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (7)
Fakulteta za upravo (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Glaxo (1)
Grafički institut 'Narodna misao' (1)
GV (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (2)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
J. Schweitzer (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (22)
Jožef Blaznik (7)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Karl Linhart (2)
Katoliško tiskovno društvo (19)
L. Škufca (1)
Leykam-Josefstahl (1)
M. Omerzu (1)
Medicinski razgledi (3)
Mestna občina (3)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moderna organizacija (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (7)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - Cezar (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (5)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije (25)
Opšta državna statistika Statistique générale d'etat (9)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
RSS (2)
samozal. avtor (1)
samozal. K. Cvetko Vah (2)
samozal. N. Novak (1)
samozaložba (1)
Savezni zavod za statistiku (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
Selbstverl. (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Society Informatika (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (9)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (6)
Societá storica del Litorale (9)
Statistical Office of Republic of Slovenia (1)
Statistical office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (36)
Statistical Society of Slovenia (9)
Statistični Odsek Mlo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1264)
Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci (1)
Statistični urad RS (2)
Statistično društvo Slovenije (20)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (4)
Tiskarna sv. Cirila (20)
Tiskovna zadruga (76)
University of Maribor Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (3)
Z. Verlič (1)
Založba ZRC (4)
Zavod IRC (11)
Zavod LR Slovenije za statistiko (23)
Zavod R Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (350)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za statistiko (4)
Zavod SR Slovenije za statistiko (432)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zemun. jugoslavija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (17)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (2768)