Število rezultatov iskanja: 970

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (7)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (10)
Acta geographica Slovenica (5)
Acta Histriae (1)
Acta silvae et ligni (3)
Advances in production engineering and management (4)
Akademija MM (5)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (2)
Arhivi (8)
AS. Andragoška spoznanja (9)
Atlanti (5)
Central European Public Administration Review (4)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (11)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Delavci in delodajalci (4)
Delo in varnost (1)
Dogovori (6)
Družboslovne razprave (7)
Dve domovini (1)
Dynamic relationships management journal (1)
Elektrotehniški vestnik (6)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (2)
Geodetski vestnik (30)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (6)
Geologija (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gozdarski vestnik (21)
Gradbeni vestnik (14)
IB revija (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (2)
Informacije MIDEM (5)
Informatica (Ljubljana) (14)
Informatica Medica Slovenica (1)
International journal of management, knowledge and learning (18)
Izzivi prihodnosti (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (4)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (2)
Journal of energy technology (5)
Kakovostna starost (4)
Knjižnica (20)
Kronika (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (4)
Lexonomica (5)
Loški razgledi (1)
Management (6)
Management (Spletna izd.) (11)
Managing global transitions (9)
Mednarodna revija za javno upravo (10)
Mednarodno inovativno poslovanje (5)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (36)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naša sodobnost (2)
Naše gospodarstvo (21)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija (Kranj) (41)
Organizacija znanja (23)
Perfectus PRO (7)
Podjetje in delo (29)
Pravni letopis (4)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (1)
Projektna mreža Slovenije (11)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (5)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (7)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (76)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za geografijo (1)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Revija za univerzalno odličnost (6)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Sanitarno inženirstvo (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavistična revija (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (3)
Sodobnost (1963) (1)
Statistično gradivo SR Slovenije (2)
Strojniški vestnik (13)
Studia universitatis hereditati (2)
Svet ptic (3)
Šolsko polje (2)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (36)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Uporabna informatika (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (22)
Uprava (Ljubljana) (13)
Urbani izziv (9)
Urbani izziv. Posebna izdaja (4)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvo narave (8)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vodenje za dvig organizacijske energije (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (1)
Železarski zbornik (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (8)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (34)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (5)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (8)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (76)
Geološki zavod Slovenije (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (4)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (30)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (23)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Medijski partner d.o.o. (5)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (18)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (54)
Mestna knjižnica Piran (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (170)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (7)
SIB d.o.o. (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (37)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (11)
SOFOS, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (9)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (26)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (27)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (9)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (21)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (41)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (5)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (13)
Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (8)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
ZRC SAZU (22)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (14)
Zveza geodetov Slovenije (30)
Zveza geografov Slovenije (8)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (21)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
(1)
A. Blatnik (1)
A. Grajfoner (1)
A. Novaković (1)
A. Vilhar (1)
acolta Biotecnica, Dipartimento di Biologia (1)
Arhel (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (12)
Banka Slovenije (1)
Biotechnical faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehnički fakultet, Odjel za biologiju (1)
Biotehniška fakulteta (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (4)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
CEEMAN (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
D. Krajčič (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
dLib distributer (2)
Doba Epis (5)
DOPPS - BirdLife Slovenia (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo ekonomistov Maribor (21)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo Vodna agencija (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (3)
Družba sv. Mohorja (1)
Državna založba Slovenije (3)
E. Hadžiahmetović (1)
E. Košnjek (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
Ekonomski center Maribor (21)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (22)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (2)
Faculty of management (9)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za energetiko (5)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (18)
Fakulteta za organizacijske študije (8)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (15)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (32)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (4)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (32)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (4)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (3)
Geološki zavod (3)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
Gospodarski vestnik (26)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (3)
GS1 Slovenija (1)
I. Hrovat Mujčinović (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institute for Ethnic Studies (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (26)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (4)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za primerjalno pravo (4)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (4)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
Izida Vita (1)
J. Smolar (1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (5)
KOLEKTOR SINABIT avtomatizacija, informatizacija, inženiring d.o.o. (1)
L. Blažič (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
Ljubljanska borza (2)
M. Kojc (1)
M. Krajnc (2)
M. Kušar (1)
M. Nastran (1)
M. Rozman Cafuta (1)
M. Simoneti (1)
M. Škerjanec (1)
M. Tratnik (1)
M. Ulčar (1)
Marketing magazin (5)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (18)
Meritum (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za javno upravo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (2)
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Sekretariat, Specialna knjižnica (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (3)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mirovni inštitut (2)
Moderna organizacija (41)
Muzejsko društvo (1)
N. Kodre (1)
N. Penko Seidl (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
National Museum of Slovenia (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
OK SZDL Ljubljana Center (6)
P. Grošelj (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (10)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Porta B (2)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (1)
Pravna fakulteta (6)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
R. Kamnik (1)
R. Šiling (1)
Razvojno obrazovni centar (1)
Reforma (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Servizio foreste sloveno (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenia Forest Service (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (20)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo Informatika (36)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (11)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (36)
Societá storica del Litorale (7)
Sofos, Inštitut za izobraževalni management (1)
Sofos, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Splošna bolnišnica (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Statistično društvo Slovenije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
Šola za ravnatelje (3)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (7)
ToKnowPress (1)
Turistica (1)
Umanotera (2)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
University of Ljubljana (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (13)
V. Šiftar (1)
Visoka šola za management (1)
Visoka šola za politične vede (4)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (76)
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO (1)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba Univerze na Primorskem (6)
Založba ZRC (12)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (5)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (8)
Zavod SR Slovenije za statistiko (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za Gozdove Slovenije (1)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (2)
Združenje nadzornikov Slovenije (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (20)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (14)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (14)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (26)
Zveza geodetov Slovenije (30)
Zveza geografskih društev Slovenije (8)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (11)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (12)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (970)