Število rezultatov iskanja: 671

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (4)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta Histriae (1)
Acta silvae et ligni (1)
Advances in production engineering and management (7)
Aktualno! (4)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (16)
Arheo (2)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (2)
Ars mathematica contemporanea (2)
AS. Andragoška spoznanja (21)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Book of abstracts (1)
CEPS journal (2)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Delo in varnost (1)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dialogi (1)
Dogovori (1)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (24)
Farmacevtski vestnik (2)
Geodetski vestnik (30)
Geografski vestnik (4)
Geologija (1)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (34)
Gradbeni vestnik (9)
IB revija (Ljubljana) (6)
Igra ustvarjalnosti (11)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (57)
Informatica (Ljubljana) (7)
Informatica Medica Slovenica (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (5)
Journal of energy technology (4)
Kakovostna starost (1)
Katalog kartografskega gradiva (9)
Kemija v šoli in družbi (2)
Knjižnica (12)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (1)
Les (Ljubljana) (5)
Lex localis (1)
Livarski vestnik (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (1)
Matematika v šoli (2)
Materiali in tehnologije (14)
Medicinski razgledi (1)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (4)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Naše gospodarstvo (4)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija znanja (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (3)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
Revija za geografijo (1)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revija za univerzalno odličnost (2)
RMZ-materials and geoenvironment (5)
Sanitarno inženirstvo (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (2)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (4)
Socialno delo (8)
Sodobna pedagogika (4)
Strojniški vestnik (38)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (2)
Šolsko svetovalno delo (5)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (3)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (13)
Urbani izziv. Posebna izdaja (23)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (1)
Vakuumist (1)
Varstvo narave (6)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (11)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (8)
Vzgoja in izobraževanje (5)
Zbor občanov (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (7)
Zdravniški vestnik (5)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (6)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (23)
Biteks d.o.o. (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (4)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (24)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (14)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Miklova hiša Ribnica (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (13)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica (75)
Onkološki inštitut Ljubljana (7)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIB d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (57)
Šola za ravnatelje (8)
Študentska založba (5)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (27)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (49)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (20)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (5)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (7)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (36)
Zavod RS za šolstvo (19)
Zavod RS za varstvo narave (6)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (29)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (34)
Zveza lesarjev Slovenije (5)
Vsebina
Založnik
A. Ficko (1)
A. Meszaroš (1)
A. Županič (1)
Adriatikus (4)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (29)
B. Hribernik (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biteks (3)
Center RS za poklicno izobraževanje (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (3)
D. Češarek (1)
D. Šemrov (1)
Doba Epis (4)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina (1)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (20)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (27)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za energetiko (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (13)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (8)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (7)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
GEA College (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GZS CPU (1)
I. Bizjak (1)
I. Podbrežnik (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institute of Oncology (1)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut RS za socialno varstvo (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (7)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (14)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (5)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
J. Dedič (1)
K. Onufrija (1)
Kemijski inštitut (4)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
Lek farmacevtska družba d.d. (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
M. Kralj (1)
M. Vugrin (1)
Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (9)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (1)
MLC Fakulteta za management in pravo (1)
Movit (3)
N. Penko Seidl (1)
N. Razpotnik Visković (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
R. Kunič (1)
S. Šalej (1)
samozal. I. Pangeršič (2)
samozal. M. Hren (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
selfpublished (1)
SIB (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovene Anthropological Society (3)
Slovene Society Informatika (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (2)
Societá storica del Litorale (6)
Spago (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (6)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (57)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Šola za ravnatelje (8)
Študentska založba (5)
T. Jaklič (1)
T. Simončič (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (7)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (11)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (37)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba FE (1)
Založba UL FRI (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (5)
Zavod IRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (15)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (8)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (24)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (9)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (31)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (30)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (33)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (5)
Išči med rezultati (671)