Število rezultatov iskanja: 309

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (7)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (3)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (4)
Acta hydrotechnica (18)
Acta linguistica asiatica (2)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta silvae et ligni (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Annales. Series historia naturalis (1)
Ars et humanitas (1)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (40)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (4)
Dogovori (1)
Dve domovini (9)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (14)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (3)
Fizika v šoli (2)
Geodetski vestnik (11)
Geologija (8)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (3)
Journal of energy technology (2)
Kemija v šoli in družbi (1)
Kemijski postopki in aparati, v kolikor niso navedeni v posebnih razredih (2)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Les (Ljubljana) (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (1)
Materiali in tehnologije (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (3)
Metodološki zvezki (2)
Muzikološki zbornik (9)
Naše gospodarstvo (1)
Natura Sloveniae (2)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkologija (Ljubljana) (2)
Onkološki vikend (4)
Organizacija znanja (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Revija za elementarno izobraževanje (12)
Revija za univerzalno odličnost (1)
RMZ-materials and geoenvironment (8)
Slavistična revija (3)
Slovenščina 2.0 (3)
Slovenščina v šoli (2)
Strojniški vestnik (20)
Tekstilec (4)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (4)
Vakuumist (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (1)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (9)
Zgodovina v šoli (5)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Biteks d.o.o. (1)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Geološki zavod Slovenije (8)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (6)
Narodna in univerzitetna knji��nica (36)
Onkološki inštitut Ljubljana (6)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (56)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (12)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (12)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za šolstvo (10)
Zbornica zdravstvene in babiške nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (16)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Vsebina
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (8)
Biotehniška fakulteta (4)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biteks (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Didakta (1)
Doba Epis (3)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (3)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (18)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (4)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (5)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Geološki zavod Slovenije (8)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Helidon (1)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (8)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (9)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
J. Levičnik (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (2)
Kancerološko združenje SZD (1)
Krka (1)
Ljudska univerza (1)
Medicinska fakulteta (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moški kvartet (1)
N. Pavšelj (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (6)
Naravoslovnotehniška fakulteta (8)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (3)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg Universität (1)
Pedagoška fakulteta (12)
Politehnika (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Septet Bača (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Society Informatika (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za angleške študije (14)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Societá storica del Litorale (5)
Splošno združenje tekstilne industrije (4)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Tiskovna zadruga (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
U. Miklavžič (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerzitetna založba Univerze (5)
Uprava za zaštitu industriske svojine (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (5)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (5)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (47)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (4)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (10)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (10)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (309)