Število rezultatov iskanja: 867

Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (10)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (419)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Statistični urad Republike Slovenije (32)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (350)
Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Vsebina
Založnik
Akademija za glasbo (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (2)
Annales University Press (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Bicero (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (9)
Biteks (2)
CEEMAN (1)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Centerkontura (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev (1)
Didakta (1)
DMFA - založništvo (1)
Doba Epis (3)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Evropska pravna fakulteta (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (7)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko (2)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za farmacijo (6)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (4)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (10)
Fakulteta za logistiko (11)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za socialno delo (10)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo (7)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (25)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Gea College (1)
I. Hrovat Mujčinović (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR (1)
International Institute for Archival Science (10)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Jug (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (2)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (30)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (9)
LDS (1)
Limnos (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Medicinska fakulteta (8)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (2)
Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (6)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (2)
MeritUM (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
MLC Fakulteta za management in pravo (3)
Moderna organizacija (2)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Obzorja (1)
Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete (1)
Oddelek za biologijo, Biotehniške fakultete (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (3)
Pedagoška fakulteta (21)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (2)
Pivec (1)
Pravna fakulteta (1)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
samozal. (4)
samozal. A. Vavpetič (2)
samozal. avtor (2)
samozal. J. Cimprič (2)
samozal. J. Kališnik (3)
samozal. J. Prezelj (3)
samozal. K. Cvetko Vah (2)
samozal. M. Hladnik (1)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. N. Novak (1)
samozaložba (10)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Societá storica del Litorale (4)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (15)
Teološka fakulteta (2)
Turistica (1)
University of Primorska Press (4)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Univerzitetna konferenca ZSMS (350)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (5)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Veterinarska fakulteta (9)
Visoka pravna šola (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (1)
Visoka šola za management (3)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (1)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Visoka šola za zdravstvene vede (2)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visoka zdravstvena šola (5)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Založba Audibook (1)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba FE (15)
Založba FE in FRI (13)
Založba FRI (1)
Založba UL FRI (2)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (7)
Zavod IRC (3)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (14)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (3)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Zdravstvena fakulteta (6)
Združenje zdravnikov družinske medicine (28)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (867)