Število rezultatov iskanja: 437

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Agricultura (Maribor) (2)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (10)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheo (1)
Arhivi (5)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (38)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (23)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Dialogi (5)
Didakta (1)
Družboslovne razprave (5)
Edinost in dialog (1)
IB revija (Ljubljana) (12)
Igra ustvarjalnosti (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (6)
International journal of management, knowledge and learning (7)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (2)
Knjižnica (9)
Kronika (Ljubljana) (7)
Les (Ljubljana) (1)
Lexonomica (1)
Management (9)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (15)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (1)
Naše gospodarstvo (7)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (18)
Organizacija znanja (3)
Pedagoška obzorja (15)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (2)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (5)
Revija za ekonomske in poslovne vede (9)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Revus (Ljubljana) (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (15)
Slavia Centralis (5)
Slavistična revija (2)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (24)
Strojniški vestnik (1)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (8)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (10)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (9)
Urbani izziv (1)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (33)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (15)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (9)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (7)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (70)
Pedagoška obzorja (15)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (8)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (16)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (13)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (36)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (23)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (18)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (15)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (24)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (6)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Didakta (1)
Doba Epis (15)
Društvo ekonomistov Maribor (7)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina (1)
Ekonomski center Maribor (7)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za management (12)
Fakulteta za organizacijske študije (3)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (9)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (5)
GV Revije (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
Institut Jožef Stefan (8)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (5)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
International Institute for Archival Science (1)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Marketing magazin (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (13)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (1)
Mirovni inštitut (1)
Moderna organizacija (18)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Nova revija (2)
Obzorja (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (18)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (23)
Pedagoška obzorja (15)
Pedagoški inštitut (3)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (8)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (10)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Šola za ravnatelje (1)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (5)
Študentska založba (3)
T. Lekan Kraševec (1)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Tiskovna zadruga (1)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (5)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (2)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (9)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (2)
Založba /*cf (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod LR Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (14)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (8)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (41)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Založba Annales (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (24)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (437)