logo
search
full-text search
Europeana search
Email:
Pass.:
Login
home » URN:NBN:SI:DOC-IG209UX5
Metadata record
Title:Earthquake threat in Ljubljana
Potresna ogroženost Ljubljane
Contibutor(s):Orožen Adamič, Milan (author)
Language:english
Source:Geografski zbornik
Year:1995
Numbering:volume 35
Content:Ljubljana  ogroženost  potresi  seizmologija  Slovenija  
Publisher:Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut
Provider:ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika
Abstract
Abstract
In Slovenia, the large natural geographical units of Alps, the Dinara Mountains, the Mediterranean, and the Pannonian basin come into contact. There have been many destructive earthquakes in this region in the past. A hundred years ago (1895), a strong earthquke with a magnitude between 8 and 9 on the MCS scale severely damaged Ljubljana. Because Ljubljana is the capital of Slovenia with the largest density of population and numerous important central functions, we consider it the zone most threatened by eartquake. A map of the microseismic zones of Ljubljana has been formulated. With the help of statistical data and other sources, we elaborated a quite detailed data base that we included in the Geographical Information System. This is the first example of such a detailed study in Slovenia, on a city area that includes about 0,9% of Slovenia's territory and 13,4% of its population. The main aim of the study was an assessment of the possible consequences of a destructive earthquake. In the most endangered zone of 9 degrees MCS are 15,23% of all the buildings in which almost 10% of Ljubljana's residents live. The assessment of earthquake vulnerability showed that in an eartquake of magnitude 9, an earthquake stronger than the one in 1895, as much as 26,3% of all the dwellings would be destroyed, and 44,9% of the dwellings would be severely damaged. In less powerfull earthquakes, the consequences would naturally be correspondingly smaller.
V Sloveniji se stikajo velike naravnogeografske enote Alpe, Dinaridi, Sredozemlje in Panonska kotlina. V preteklosti je bilo v tem območju veliko rušilnih potresov. Pred sto leti (1895) je močan potres, ki je imel učinek med 8. in 9. stopnjo po MCS lestvici, močno poškodoval Ljubljano. Ker je Ljubljana glavno mesto Slovenije, z največjo gostoto prebivalstva in številnimi drugimi pomembnimi centralnimi funkcijami, ocenjujemo, da je zato to potresno najbolj ogroženo območje. Za Ljubljano je izdelana karta mikroseizmične rajonizacije. S pomočjo statističnih podatkov in drugih virov smo izdelali dokaj podrobno podatkovno bazo, ki smo jo vključili v geografski informacijski sistem. To je prvi primer tako podrobnega raziskovanja v Sloveniji, na mestnem območju, ki obsega približno 0,9% površine Slovenije in 13,4% njenega prebivalstva. Poglavitni cilj raziskave je bil ocena možnih posledic rušilnega potresa. V najbolj ogroženem območju 9.stopnje MCS je 15,23% vseh objektov in v njih prebiva skoraj 10% Ljubljančanov. Ocena potresne ranljivosti je pokazala, da bi ob potresu 9.stopnje, to je ob potresu, ki bi bil močnejši kot leta 1895, bi bilo uničenih kar 26,3% vseh stanovanj, hude poškodbe bi imelo 44,9% stanovanj. Ob manj močnih potresih pa bi bile posledice seveda ustrezno manjše.
Rights:Free access - no re-use
URN:URN:NBN:SI:DOC-IG209UX5
COBISSID:2858541
 
Citation
Orožen Adamič, Milan (1995). Earthquake threat in Ljubljana. Geografski zbornik, volume 35, str. 45-112. URN:NBN:SI:DOC-IG209UX5 from http://www.dlib.si

Orožen Adamič, Milan. "Earthquake threat in Ljubljana." Geografski zbornik volume 35 (1995) str. 45-112.
<http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-IG209UX5>
 
 
Realization, property and rights: NUK 2005-2016    |    terms of use    |    submit your opinion    |    top