Lesna biomasa iz zunajgozdnih nasadov hitrorastočih vrst
Wood biomass from outside forest plantations of fast-growing species