Delo je zaščiteno z avtorsko in/ali sorodnimi pravicami.
Uporaba dela je dovoljena v okvirih, ki jih določa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, ki v 50. členu določa, da lahko fizična oseba prosto reproducira delo na katerem koli nosilcu, če:
  • to stori za privatno uporabo,
  • primerki niso izročeni ali priobčeni v javnosti,
  • pri tem nima namena dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi.
Vsaka druga uporaba je prepovedana razen, če fizična oseba pred tem pridobi ustrezno dovoljenje imetnika/ov pravic.