Pravo brez države : Sergij Vilfan, Zgodovinska pravotvornost in Slovenci, Cankarjeva založba - Pravna obzorja 5, Ljubljana 1996, 526 strani