Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije

 1. 1979
   1

 2. 1981
   1

 3. 1983
   1

 4. 1984
   1

 5. 1985
   1

 6. 1986
   1

 7. 1987
   1

 8. 1988
   4

 9. 1989
   27

  številka: 1-2 (1989)
  Ob rednem občem zboru in praznovanju 35-letnice arhivskega društva Slovenija (ADS) (številka: 1/2, 1989)
  Antoša Leskovec - šestdesetletnik (številka: 1/2, 1989)
  Prikaz gradiva krajevnega in občinskega ljudskega odbora Polhov Gradec (številka: 1/2, 1989)
  Pojasnila k nekaterim vprašanjem v zvezi s pravilnikom o sestavi in vodenju evidence arhivskega gradiva (številka: 1/2, 1989)
  Poročilo o obisku v praških arhivih (številka: 1/2, 1989)
  Ob 750-letnem jubileju minoritskega samostana na Ptuju (številka: 1/2, 1989)
  Arhivsko gradivo in njegovo varovanje (analiza Republiškega komiteja za kulturo) (številka: 1/2, 1989)
  Študijsko bivanje v Kanadi leta 1987 (številka: 1/2, 1989)
  Bogastvo jugoslovanskih arhivov - Razstava Zveze arhivskih delavcev Jugoslavije (številka: 1/2, 1989)
  Slovenski arhivi na Madžarskem (številka: 1/2, 1989)
  Arhivsko izobraževanje v Jugoslaviji s posebnim ozirom na Slovenijo (številka: 1/2, 1989)
  Arhivsko gradivo, ki nam ga zapuščajo svetovalne službe na osnovnih šolah (številka: 1/2, 1989)
  Vodnik po fondih in zbirkah arhiva - ob objavah vodnikov slovenskih arhivov v zadnjih desetih letih (številka: 1/2, 1989)
  Zvezno posvetovanje arhivskih delavcev Jugoslavije v Postojni (številka: 1/2, 1989)
  Raziskovanje kulturne ustvarjalnosti Slovencev - (Delovni obisk v Kanadi od 23.6. do 8.8.1989) (številka: 1/2, 1989)
  Janko Orožen (10.12.1891 - 30.9.1989 (številka: 1/2, 1989)
  Prvomajski letaki iz NOB v arhivu Inštituta za novejšo zgodovino (številka: 1/2, 1989)
  Delo Francesca Majerja v mestni knjižnici in arhivu v Kopru (številka: 1/2, 1989)
  Dokumentarno gradivo družbenih pravobranilcev samoupravljanja in njegova valorizacija (številka: 1/2, 1989)
  Poročilo o projektu izdaje kart jožefinskih deželnih merjenj (številka: 1/2, 1989)
  Pismo Krištofa Ungnada barona Žovneškega iz leta 1561 (številka: 1/2, 1989)
  Popisovanje zapuščine pesnika in pisatelja Edvarda Kocbeka (številka: 1/2, 1989)
  Bibliografija arhivskih delavcev 1987-1988 (številka: 1/2, 1989)
  Arhivska razstava v počastitev dvajsetletnice Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični (številka: 1/2, 1989)
  Arhivi v Jugoslaviji (številka: 1/2, 1989)
  Zbornik ob devetdesetletnici arhiva, Gradivo in razprave Zgodovinskega arhiva Ljubljana --- (številka: 1/2, 1989)
 10. 1990
   39

  številka: 1/2 (1990)
  Komisija za upravo narodne imovine in zaplembe imetja (številka: 1/2, 1990)
  Bavarska arhivska šola v Münchnu za delavce javnih arhivov, ki so pred tem opravili višjo ali visoko stopnjo izobrazbe (številka: 1/2, 1990)
  Arhivi v Sloveniji v letih 1945-1950 (številka: 1/2, 1990)
  Vzpostavljanje državnega gospodarskega sektorja in ukinitev kolonatskega odnosa po drugi svetovni vojni na območju, ki ga pokriva Pokrajinski arhiv Koper (številka: 1/2, 1990)
  Arhivsko gradivo o zaplembah in nacionalizacijah v fondu Ministerstva za industrijo in rudarstvo (številka: 1/2, 1990)
  Sledovi o zaplembah, agrarni reformi in nacionalizaciji premoženja v arhivskem gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor (številka: 1/2, 1990)
  Gabrijel Gruber - ob 250-letnici rojstva (številka: 1/2, 1990)
  Gradivo Kranjskega deželnega odbora in leto 1918 (številka: 1/2, 1990)
  Evidentiranje filmskega gradiva v Avstrijskem filmskem arhivu na Dunaju in aktualna problematika varstva slikovnega gradiva v Arhivu Republike Slovenije (številka: 1/2, 1990)
  Arhivsko gradivo o prisilnih odvzemih zasebnega premoženja v povojnem času na širšem območju ljubljanske regije v upravnih fondih Zgodovinskega arhiva Ljubljana (številka: 1/2, 1990)
  Predlogi organiziranosti arhivske službe v sistemu državne uprave Republike Slovenije (številka: 1/2, 1990)
  Zaplembe in nacionalizacije: arhivsko gradivo upravnih organov Mesta Ljubljane (številka: 1/2, 1990)
  Gradivo o agrarni reformi in kolonizaciji v fondu Ministarstva za finance (številka: 1/2, 1990)
  Tehnični arhiv v Želežniškem gospodarstvu Ljubljana (številka: 1/2, 1990)
  Komisija za upravo narodne imovine (številka: 1/2, 1990)
  Pravne osnove o razmejitvi arhivskega gradiva v obstoječi zakonodaji (številka: 1/2, 1990)
  Okrogla miza o uporabi arhivskega gradiva o zaplembah, agrarni reformi in nacionalizacijah (številka: 1/2, 1990)
  Varovanje arhivskega, knjižničnega in muzejskega gradiva s poudarkom na konservaciji in restavraciji (prispevek k nacionalnemu programu) (številka: 1/2, 1990)
  Tehnična dokumentacija vodnogospodarskih organizacij (številka: 1/2, 1990)
  Poštni žigi Ljubljanske pokrajine - Notranjska in Dolenjska pod italijansko in nemško okupacijo 1941-1945 (številka: 1/2, 1990)
  Nekaj zanimivosti o filmih Božidarja Jakca (številka: 1/2, 1990)
  Bibliografija arhivskih delavcev (številka: 1/2, 1990)
  Bavarska arhivska zakonodaja (številka: 1/2, 1990)
  Šolski list - statistični vir o šolah na področju Dravske banovine v Slovenskem šolskem muzeju (številka: 1/2, 1990)
  Šolanje za potrebe arhivov (številka: 1/2, 1990)
  Stavbni spisi okrajnih uradov v Zgodovinskem arhivu v Celju (številka: 1/2, 1990)
  Gradivo Republiške komisije za vprašanja razlastitve pri Ministarstvu za finance LRS (številka: 1/2, 1990)
  Primorska srečanja, Nova Gorica ... (številka: 1/2, 1990)
  Znanstvenoraziskovalno delo v arhivih (številka: 1/2, 1990)
  Varovanje in možnosti konserviranja in restavriranja tehnične dokumentacije (številka: 1/2, 1990)
  Povojni prisilni odvzemi zasebnega premoženja (številka: 1/2, 1990)
  Arhivsko gradivo o povojnih prisilnih odvzemih premoženja, ki ga hrani Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (številka: 1/2, 1990)
  Spominsko gradivo in spominska literatura kot zgodovinski viri (številka: 1/2, 1990)
  Podržavljanje privatne lastnine v fondih pravosodnih organov ljubljanske enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana (številka: 1/2, 1990)
  Pristojnost sodišč in kazenski postopek na prvi stopnji od leta 1874 do 1930 (številka: 1-2, 1990)
  Gradbeni red za Štajersko (številka: 1-2, 1990)
  Ministrstvo za kmetijstvo LRS, Oddelek za agrarno reformo, 1945-1951 (številka: 1-2, 1990)
  Pedagoška dejavnost v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici (številka: 1-2, 1990)
 11. 1991
   46

  številka: 1/2 (1991)
  Iz preteklosti Škofje Loke in Loškega gospostva (številka: 1/2, 1991)
  Organizacija arhivske službe v Sloveniji (številka: 1/2, 1991)
  Nekateri problemi informacijske tehnologije v arhivih in arhivska zakonodaja (številka: 1/2, 1991)
  Vpliv družbenoekonomskih sprememb na valorizacijo ustvarjalcev arhivskega gradiva v gospodarstvu 1945-1991 (številka: 1/2, 1991)
  Izobraževanje arhivskih delavcev v Nemčiji in Italiji (številka: 1/2, 1991)
  Slovenski in tuji predpisi in standardi na področju materialnega varstva arhivskega gradiva (številka: 1/2, 1991)
  Kazensko materialno pravo na slovenskem od 1852 do 1930 (številka: 1/2, 1991)
  Izobraževanje arhivskih delavcev in pripravnikov v arhivih (številka: 1/2, 1991)
  Pregled gradiva o zaplembah, agrarni reformi in nacionalizacijah v Zgodovinskem arhivu Ptuj (številka: 1/2, 1991)
  Zbiranje gradiva društev in stiki z ustvarjalci tovrstnega gradiva (številka: 1/2, 1991)
  Arhivarji in varstvo arhivskega gradiva v podjetjih (številka: 1/2, 1991)
  Arhivska zapuščina nadučitelja in šolskega upravitelja Matije Hitija iz Doba pri Domžalah (številka: 1/2, 1991)
  Dr. Drago Mušič nam je zapustil svoje arhivsko gradivo (številka: 1/2, 1991)
  Lida Turk, Glas v ___ etru ... (številka: 1/2, 1991)
  Po sledovih misijonarja Friderika Barage v filmu (številka: 1/2, 1991)
  Arhivsko gradivo o medvojnih in povojnih zaplembah premoženja v Sloveniji (številka: 1/2, 1991)
  Arhivi, glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije (številka: 1/2, 1991)
  Viri za zgodovino istrskega šolstva v Slovenskem šolskem muzeju (številka: 1/2, 1991)
  Nekaj dopolnil k strokovnim osnovam za pripravo dela zakona o naravni in kulturni dediščini, ki se nanaša na arhivsko gradivo (številka: 1/2, 1991)
  Informacijska tehnologija in arhivska zakonodaja (številka: 1/2, 1991)
  Problem valorizacije gradiva nekdanjih hranilnic in posojilnic (številka: 1/2, 1991)
  Argo, revija za muzejska vprašanja, 1990, št. 29-30, 1991, št. 31-32 (številka: 1/2, 1991)
  Varstvo arhivskega gradiva pred prevzemom (številka: 1/2, 1991)
  Škofjeloško zborovanje arhivskih delavcev Slovenije (številka: 1/2, 1991)
  Valorizacija ustvarjalcev in dokumentiranega gradiva (številka: 1/2, 1991)
  Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije za leto 1991 (številka: 1/2, 1991)
  Uporaba arhivskega gradiva (številka: 1/2, 1991)
  Anton Ožinger, Vizitacije savinjskega arhidiakona goriške nadškofije 1751-1773 ... (številka: 1/2, 1991)
  Poštni žigi Ljubljanske pokrajine - Notranjska in Dolenjska pod italijansko in nemško okupacijo 1941-1945 (številka: 1/2, 1991)
  Izobraževanje arhivskih delavcev in pripravnikov (številka: 1/2, 1991)
  Slavka Gorjan (številka: 1/2, 1991)
  Šolske kronike - razstava Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici (številka: 1/2, 1991)
  Arhivsko gradivo republiške mladinske organizacije za obdobje 1945-1964 s poudarkom na gradivu mladinskih delovnih brigad (številka: 1/2, 1991)
  Varstvo arhivskega gradiva pred prevzemom v arhiv, uporaba arhivskega gradiva (številka: 1/2, 1991)
  Dr. Vasilij Melik - sedemdesetletnik (številka: 1/2, 1991)
  Aleš Gabrič, Slovenska agitpropovska kulturna politika 1945-1952 ... (številka: 1/2, 1991)
  Uporaba arhivskega gradiva v arhivski čitalnici (številka: 1/2, 1991)
  Vodnik po fondih in zbirkah (številka: 1/2, 1991)
  Strokovna obdelava in izdelava pripomočkov za raziskave arhivskega gradiva s poudarkom na fondih z numerično ureditvijo (številka: 1/2, 1991)
  Uporaba arhivskega gradiva in uporabnik (številka: 1/2, 1991)
  Obrtna šola v Ljubljani 1888-1914 (številka: 1/2, 1991)
  Komisija za agrarne operacije v Ljubljani in njeno arhivsko gradivo (številka: 1/2, 1991)
  Zbiranje in prevzemanje arhivskega gradiva osebnih fondov (številka: 1/2, 1991)
  Uskoki na Slovenskem in v Žumberku (številka: 1/2, 1991)
  Ivan Nemanič - šestdesetletnik (številka: 1/2, 1991)
 12. 1992
   51

  številka: 1/2 (1992)
  Bibliografija arhivskih delavcev (številka: 1/2, 1992)
  Atlanti, štev. 1, Maribor 1991 ... (številka: 1/2, 1992)
  Osebi fond Marije Vilfan (številka: 1/2, 1992)
  Marjan Rožanc in njegova zapuščina (številka: 1/2, 1992)
  Zbirka informacijske službe in antifašistične borbe con A in B Julijske krajine (številka: 1/2, 1992)
  Elektrarne, mlini, žage, vodovodi ___ v porečju soče 1918-1943 - predstavitev dokumentov Tehničnega urada Gorica (številka: 1/2, 1992)
  Ob šestdesetletnici Marije Oblak-Čarni (številka: 1/2, 1992)
  Arhivsko gradivo Komisije za odnose z verskimi skupnostmi pri Skupščini mesta Ljubljana (številka: 1/2, 1992)
  Sodobni arhivi XIV, Maribor 1992 ... (številka: 1/2, 1992)
  Pravila o uporabi arhivskega gradiva na podlagi nemških arhivskih predpisov (številka: 1/2, 1992)
  Vladimir Sunčič: Komisije za agrarne operacije 1885-1945. 2. del (številka: 1/2, 1992)
  Ludvik Zorzut, 1892-1977, Razstava ob stoletnici rojstva ... (številka: 1/2, 1992)
  Razstava Konstantin Wurzbach (1818-1893), avstrijski biograf in leksikograf (številka: 1/2, 1992)
  Zapuščina Črtomirja Šinkovca (številka: 1/2, 1992)
  Nova organizacija Mednarodnega arhivskega sveta (številka: 1/2, 1992)
  Občinska središča v obdobju 1814-1961 na območju sedanjih občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin ... (številka: 1/2, 1992)
  Razmejitev arhivskega gradiva med arhivi in muzeji (številka: 1/2, 1992)
  Korespondenca Hinka Smrekarja s Hranilnico dravske banovine (številka: 1/2, 1992)
  Arhivsko gradivo o organizaciji Osvobodilne fronte v Ljubljani v času italijanske okupacije v letih 1941 do 1943 (številka: 1/2, 1992)
  Antoša Leskovec, Mestna občina Maribor, Inventarji 4, Maribor 1991 ... (številka: 1/2, 1992)
  Fototeka Zgodovinskega arhiva Ljubljana, način urejanja in strokovna obdelava (številka: 1/2, 1992)
  Vodnik po arhivskem gradivu za zgodovino Slovencev in drugih narodov nekdanje Jugoslavije v Centralnem državnem arhivu v Rimu ... (številka: 1/2, 1992)
  Šola za sestre: Zdravstveno šolstvo na Slovenskem (številka: 1/2, 1992)
  Razstavna dejavnost Zgodovinskega arhiva Ptuj (številka: 1/2, 1992)
  Hranilnica in posojilnica v Šempetru 1896-1948 (številka: 1/2, 1992)
  Razvojna pot organizacije Rdečega križa v Mariboru ob fondih Pokrajinskega arhiva Maribor (številka: 1/2, 1992)
  Viri za nacionalizacijo industrijskih podjetij v Sloveniji po 2. svetovni vojni ... (številka: 1/2, 1992)
  Osebni fond Josipa Rusa (številka: 1/2, 1992)
  Razstava Trst med Vzhodom in Zahodom, Politično življenje v Trstu in coni A Julijske krajine leta 1946 in katalog str. 85 ... (številka: 1/2, 1992)
  Zapuščina Frana Žgurja, "vipavskega slavčka" (številka: 1/2, 1992)
  Zbornik za zgodovino šolstva - šolska kronika ... (številka: 1/2, 1992)
  Arhivski vir Pokrajinskega arhiva Koper in objavljeni viri za zgodovino beneške Istre (številka: 1/2, 1992)
  Viri za gradbeno zgodovino Maribora po 1850 ... (številka: 1/2, 1992)
  Razstava Življenje na listkih 1945-1990, Ljubljana 1992 (številka: 1/2, 1992)
  Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije za leto 1992 (številka: 1/2, 1992)
  Razstava: Ljubljanska industrija v letih 1918-1941 (številka: 1/2, 1992)
  Gradivo notarjev Okrajnega sodišča Celje (številka: 1/2, 1992)
  Dr. Jože Žontar - šestdesetletnik (številka: 1/2, 1992)
  Vodnik po informacijskih pomagalih Štajerskega deželnega arhiva v Gradcu (številka: 1/2, 1992)
  Arhivska zapuščina duhovnika, skladatelja in narodnega delavca Vinka Vodopivca (številka: 1/2, 1992)
  Franc Rozman: Korespondenca Albina Prepeluha-Abditusa (številka: 1/2, 1992)
  Gradivo fonda CK KPS/ZKS 1945-1990 (številka: 1/2, 1992)
  Muzeji in arhivi med konkurenco in sodelovanjem pri varstvu arhivskega gradiva (številka: 1/2, 1992)
  Prisege v slovenščini (številka: 1/2, 1992)
  Tekstovni delikti 1874-1930 (številka: 1/2, 1992)
  Seznam oseb, osumljenih sodelovanja s Francozi iz l. 1810 (številka: 1/2, 1992)
  Snemanja hrvaških filmskih podjetij v Sloveniji do leta 1941 (številka: 1/2, 1992)
  Kaj vsebuje zapuščina Vitomila Zupana? (številka: 1/2, 1992)
  Ema Umek, Erbergi in šolski arhiv, 1. del ... (številka: 1/2, 1992)
  Kartuziji Žiče in Jurklošter skozi stoletja ... (številka: 1/2, 1992)
 13. 1993
   42

  številka: 1/2 (1993)
  Slušatelji visokih tehniških šol - Štipendisti deželnega zbora in odbora (številka: 1/2, 1993)
  Računalnik v arhivu - aspekti uporabe informacijske tehnologije ... (številka: 1/2, 1993)
  Profesorju Janku Jarcu ob življenjskem jubileju (številka: 1/2, 1993)
  Primeri pisarniškega poslovanja občin in okrajev od 1956 dalje (številka: 1/2, 1993)
  Poročilo o delu arhivskega društva Slovenije za leto 1993 (številka: 1/2, 1993)
  Gradivo ljubljanske partijske organizacije za leta 1945-1953 (številka: 1/2, 1993)
  Razvoj matične službe in službe državljanstev občanov v republiki Sloveniji 1945-1950 (številka: 1/2, 1993)
  Partizanska vojaška sodišča (številka: 1/2, 1993)
  Mojca Grabnar, Arhiv Republike Slovenije ... (številka: 1/2, 1993)
  Lujo Margetić: Statut koprskega komuna iz leta 1423 z dodatki do leta 1668 (številka: 1/2, 1993)
  Klub koroških Slovencev v Ljubljani in njegovo arhivsko gradivo od njegove ustanovitve do danes (1928-1992) (številka: 1/2, 1993)
  Arhivsko gradivo sodišč in javnih tožilstev na območju Pokrajinskega arhiva Maribor (številka: 1/2, 1993)
  Zbornik za zgodovino šolstva - Šolska kronika 26 ... (številka: 1/2, 1993)
  Papir - nosilec kulturne dediščine, posvet in razstava (številka: 1/2, 1993)
  XV. zborovanje arhivskih delavcev Slovenije (številka: 1/2, 1993)
  Devetdeset let dr. Vlada Valenčiča (številka: 1/2, 1993)
  Nastanek in razvoj organov za notranje zadeve republike Slovenije v obdobju 1945 do 1963 (številka: 1/2, 1993)
  Strokovna obdelava arhivskega gradiva (številka: 1/2, 1993)
  Zbornik Informatica, Sistemi za upravljanje z dokumenti ... (številka: 1/2, 1993)
  Judita Šega: Zdravstvene in higienske razmere v Ljubljani (1895-1910) ... (številka: 1/2, 1993)
  Arhivska zborovanja ali kako vleči arhivski voz naprej? (številka: 1/2, 1993)
  Organizacija gospodarskih arhivov v nekaterih zahodnih državah (številka: 1/2, 1993)
  Zapuščina Antona Rutarja (številka: 1/2, 1993)
  Razvoj sistemov poslovanja s spisi pri upravnih oblasteh do reforme pisarniškega poslovanja leta 1956 (številka: 1/2, 1993)
  Urejanje in popisovanje gradiva rednih sodišč - v avstrijskem in jugoslovanskem državnem okviru (od 1850 do danes) (številka: 1/2, 1993)
  Nova oblast - nova imena, dokumenti o preimenovanjih naših krajev v letih 1848-1955 ... (številka: 1/2, 1993)
  In memoriam - Boris Rozman (številka: 1/2, 1993)
  Slovenski državljani so pri uporabi arhivskega gradiva v Avstrijskem državnem arhivu na Dunaju izenačeni z avstrijskimi (številka: 1/2, 1993)
  Bibliografija arhivskih delavcev (številka: 1/2, 1993)
  Ob devetdesetletnici prof. Janka Jarca (številka: 1/2, 1993)
  Deželni zbor in odbor za Kranjsko (številka: 1/2, 1993)
  Inventarji 2 - okrajni uradi 1854-1868 ... (številka: 1/2, 1993)
  Po sledeh starih poti, razstava dokumentov arhivskega fonda Cestni odbor Tolmin 1869-1923 (številka: 1/2, 1993)
  Sistemi poslovanja s spisi v Sloveniji od leta 1955 dalje (številka: 1/2, 1993)
  Deželna deska za Kranjsko (številka: 1/2, 1993)
  Andrej Studen, Pedenarca, ksel, kelnerca, žnidar. Socialnozgodovinska analiza izvora in poklicne strukture stanovalcev izbranih ljubljanskih ulic iz let 1868-1910 ... (številka: 1/2, 1993)
  Albert Pucer: Inventar zbirke - Inventario della collezione Guiseppe Tartini 1654-1051 ... (številka: 1/2, 1993)
  Strokovna obdelava kazenskih sodnih spisov deželnega in okrožnih sodišč 1898-1929 (številka: 1/2, 1993)
  Kulturni spomeniki in njihov pomen, XXIV. srečanje mladih raziskovalcev zgodovine in I. srečanje mladih geologov (številka: 1/2, 1993)
  Sodišče slovenske narodne časti (številka: 1/2, 1993)
  Darko Friš, Korespondenca Kazimirja Zakrajška, O.F.M., 1907-1928 ... (številka: 1/2, 1993)
 14. 1994
   48

  številka: 1/2 (1994)
  Sejni zapisniki kranjskih deželnih stanov (številka: 1/2, 1994)
  Šolska praznovanja skozi čas, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Nova Gorica 1994, katalog, 68 strani (številka: 1/2, 1994)
  Obisk v državnem arhivu Luzern (številka: 1/2, 1994)
  Iz zapuščine Angele Vode (številka: 1/2, 1994)
  Izobraževanje na Stage technique international d'Archives v Parizu (številka: 1/2, 1994)
  16. posvetovanje Arhivskega društva Slovenije, Radenci 10.-11. 1994 (številka: 1/2, 1994)
  Redna sodišča na Slovenskem po letu 1945 in njihovo gradivo (številka: 1/2, 1994)
  Govor predsednice Arhivskega društva Slovenije Milice Trebše-Štolfa na podelitvi priznanj ob štiridesetletnici Arhivskega društva Slovenije v Ljubljani 22. 12. 1994 (številka: 1/2, 1994)
  Bibliografija prof. dr. Boža Otorepca (številka: 1/2, 1994)
  Pooblaščeni civilni inženirji na Kranjskem (do leta 1918) (številka: 1/2, 1994)
  Problematika v zvezi s prevzemanjem arhivskega gradiva gospodarskih organizacij (številka: 1/2, 1994)
  Iz partijskih arhivov o nezadovoljstvu delavcev in prekinitvah dela (številka: 1/2, 1994)
  Avtentičnost izjave slovenskih strank 27. maja 1918 (številka: 1/2, 1994)
  Ivan Nemanič, Filmi Metoda in Milke Badjure 1926-1969, Publikacije Arhiva Republike Slovenije, Inventarji, Serija: zbirke, zv. 3, Ljubljana 1994 (številka: 1/2, 1994)
  Zanimiva in dobro obiskana razstava Sto let dolenjske železnice (številka: 1/2, 1994)
  Bibliografija arhivskih delavcev (številka: 1/2, 1994)
  Majda Smole, Vicedomski urad za Kranjsko, 13. stoletje - 1747, 4. del: Cerkvene zadeve, lit. L, Ljubljana 1994, Publikacija Arhiva Republike Slovenije, Inventarji, Serija: Arhivi državnih in samoupravnih organov in oblastev, Zvezek 4/4, 481 str. (številka: 1/2, 1994)
  Gospodarski arhivi v Evropi (številka: 1/2, 1994)
  Gospodarski arhivi v predlogu nove slovenske arhivske zakonodaje (številka: 1/2, 1994)
  Simpozij o posledicah političnih spremeb! v Vzhodni in Srednji Evropi na arhivsko šolanje, Ljubljana 26.-29. 10. 1994 (številka: 1/2, 1994)
  Dnevi nemega filma v Pordenoneju, Pordenone 8.-14. 10. 1994 (številka: 1/2, 1994)
  Gradivo o gradnji železnic na območju okraja Laško 1848-1866 (številka: 1/2, 1994)
  Slovenski arhivski časopis, Časopis za arhivistiko in aktualna vprašanja, Arhivsko društvo Maribor, leto 1994, letnik 1, štev. 1-4 (številka: 1/2, 1994)
  Valorizacija dokumentarnega gradiva gospodarskih podjetij s poudarkom na računalniških nosilcih informacij v Sloveniji (številka: 1/2, 1994)
  Jera Vodušek-Starič, Dosje Mačkovšek, Viri, št. 7, Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana 1994, 235 str. (številka: 1/2, 1994)
  Mednarodni dokumenti o prenosu arhivov in nasledstvo arhivov SFRJ (številka: 1/2, 1994)
  Slovensko ozemlje na vojaškem zemljevidu iz druge polovice 18. stoletja, Sekcije 201-205, 212-215; (vzorčni zvezek), Ljubljana, 1994, ZRC SAZU in Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1994 (številka: 1/2, 1994)
  Poročilo o ogledu osrednjih španskih arhivov na strokovni ekskurziji po Španiji (številka: 1/2, 1994)
  Restavriranje Kranjskega antifonarja (številka: 1/2, 1994)
  Dr. Božo Otorepec - sedemdesetletnik (številka: 1/2, 1994)
  Razvoj in delovanje arhiva za notranje zadeve Republike Slovenije (številka: 1/2, 1994)
  Ormož skozi stoletja IV, Skupščina občine Ormož, Ormož 1994 i. e. 1993 (številka: 1/2, 1994)
  Slovenija in Dunaj - razstava in katalog Zgodovinskega arhiva Ljubljana in Dunajskega mestnega in deželnega arhiva, Ljubljana 1995, 234 strani (številka: 1/2, 1994)
  Šolski sveti in šolski odbori v letih 1869-1941 (številka: 1/2, 1994)
  Računalniška obdelava podatkov o repatriiranih vojnih ujetnikih (številka: 1/2, 1994)
  Osnutek uredbe o banovini Sloveniji iz leta 1939 (številka: 1/2, 1994)
  27. zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Ljubljana, 29.-30. 9. 1994 (številka: 1/2, 1994)
  Vsebinsko razvrščanje gradiva gospodarskih podjetij na podlagi poslovnih in procesnih funkcij (številka: 1/2, 1994)
  Zborovanje nemških arhivarjev, Dresden, 4.-6. 10. 1994 (številka: 1/2, 1994)
  Šolska kronika, Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje XXVII, št. 3, Ljubljana 1994 (številka: 1/2, 1994)
  Krennerjevo knjigovodstvo iz let 1873-1919 (številka: 1/2, 1994)
  Evidentiranje slovenskih študentov v arhivu Visoke tehniške šole v Pragi (številka: 1/2, 1994)
  Kazensko materialno pravo na Slovenskem 1930-1941 (številka: 1/2, 1994)
  Zadružništvo v Sloveniji v dobi kapitalizma (številka: 1/2, 1994)
  Stanje arhivskega gradiva zadrug v Arhivu Republike Slovenije in v Zgodovinskem arhivu Ljubljana ter njegova uporaba (številka: 1/2, 1994)
  Zgodovina za vse, Vse za zgodovino, leto I, št. 2, 1994, Zgodovinsko društvo Celje, Celje 1994 (številka: 1/2, 1994)
  Gospodarski fondi in arhivi podjetij v Češki republiki v obdobju transformacije gospodarstva in privatizacije podjetij (številka: 1/2, 1994)
 15. 1995
   47

  številka: 1/2 (1995)
  Vladimir Žumer, Valorizacija dokumentarnega gradiva za zgodovino, znanost in kulutro. Založil in izdal Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1995, 241 strani (številka: 1/2, 1995)
  Bogo Grafenauer (1916-1995) (številka: 1/2, 1995)
  Celjska obrt v 18. stoletju v luči arhivskih dokumentov (številka: 1/2, 1995)
  Darko Friš, Ameriški Slovenci in katoliška cerkev 1871-1924, Mohorjeva družba Celovec - Ljubljana - Dunaj 1995, Knjižna zbirka: Celovški rokopisi 1, Celovec 1995, 417 strani (številka: 1/2, 1995)
  Majda Smole, Vicedomski urad za Kranjsko, 13. stol. - 1747, Cerkvene zadeve, peti del (M-R), Ljubljana 1995, Arhiv Republike Slovenije, 488 strani (številka: 1/2, 1995)
  Bogumil Vošnjak, Dnevnik iz prve svetovne vojne (za objavo pripravil Vladimir Kološa). Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, 1994, 316 strani (številka: 1/2, 1995)
  Lojz Tršan, OF v Ljubljani, organiziranost v času italijanske okupacije 1941-1943, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1995, 197 strani (številka: 1/2, 1995)
  Razstava Podobe starih industrijskih podjetij na Celjskem, Zgodovinski arhiv v Celju, Celje 1995. Avtor razstave: mag. Milko Mikola (številka: 1/2, 1995)
  Ženska obrtna strokovna šola v Ljubljani od njene ustanovitve do 1918 (številka: 1/2, 1995)
  Kje vse so spoznali slovensko planinstvo in slovenski planinski svet (številka: 1/2, 1995)
  Petdeset let Arhiva Republike Slovenije (številka: 1/2, 1995)
  Francoska arhivska zakonodaja (številka: 1/2, 1995)
  Vprašanja arhivskega šolanja na univerzah v Vzhodni in Srednji Evropi (številka: 1/2, 1995)
  Razstavna dejavnost v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici (številka: 1/2, 1995)
  Pouk verouka v Sloveniji leta 1947 (številka: 1/2, 1995)
  Ob štiridesetletnici Arhivskega društva Slovenije (številka: 1/2, 1995)
  50. obletnica Arhiva Slovenije (številka: 1/2, 1995)
  Akcija postavitev spomenika Franceta Prešerna v Ljubljani (številka: 1/2, 1995)
  Publicistična dejavnost v arhivih (številka: 1/2, 1995)
  40 let Ptujskega arhiva (številka: 1/2, 1995)
  Pedagoški pripomočki v arhivu (številka: 1/2, 1995)
  Milko Mikola, Sodni procesi na Celjskem 1944-1951, Publikacija Zgodovinskega arhiva v Celju, Študije 1, Celje 1995, 230 strani (številka: 1/2, 1995)
  Arhivski informacijski potenciali - ekonomska vrednost arhivskih informacij (številka: 1/2, 1995)
  Po Trenti z arhivskimi dokumenti (številka: 1/2, 1995)
  Jelka Melik, Kazensko sodstvo na Slovenskem 1919-1929 s posebnim ozirom na arhivsko gradivo Deželnega sodišča v Ljubljani, Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, 1994, 123 strani (številka: 1/2, 1995)
  Uničevanje arhivskega gradiva (številka: 1/2, 1995)
  Slovenska kronika XX. stoletja (več avtorjev; uredila Marjan Drnovšek , Drago Bajt); knj. 1:1900-1941. Ljubljana: Nova knjiga, 1995, 457 strani (številka: 1/2, 1995)
  Zgodovina arhivistike na Slovenskem (številka: 1/2, 1995)
  Organizacija arhivske službe v Italiji od zedinjenja do danes (številka: 1/2, 1995)
  Bibliografija arhivskih delavcev v letu 1995 (številka: 1/2, 1995)
  Poročilo o razstavah Zgodovinskega arhiva Ptuj (številka: 1/2, 1995)
  Gospodarska politika v Sloveniji v okviru prve Jugoslavije (številka: 1/2, 1995)
  Vračanje arhivov od leta 1945: uspehi in neuspehi (številka: 1/2, 1995)
  Delo za javnost in stiki z javnostjo v slovenskih arhivih (številka: 1/2, 1995)
  Govor predsednice ADS Milice Trebše Štolfa na XVI. zborovanju arhivskih delavcev na Ptuju, 27. - 29. septembra 1995 (številka: 1/2, 1995)
  Priporočila in sklepi XVI. posvetovanja arhivskih delavcev na Ptuju od 27. do 29. septembra 1995 z naslovom Arhivi in javnost (številka: 1/2, 1995)
  Vladimir Sunčič, Komisija za agrarne operacije, 1885-1945, tretji del, Sp-Ž, Ljubljana, 1994, strani 993-1440 (številka: 1/2, 1995)
  Arhivska zapuščina kluba starih goriških študentov (številka: 1/2, 1995)
  Državne ureditve na jugoslovanskem ozemlju Slovenije 1918-1929 (številka: 1/2, 1995)
  Javni tožilec, ustvarjalec arhivskega gradiva, 1944-1977 (številka: 1/2, 1995)
  Ko bi piransko arhivsko gradivo lahko spregovorilo --- (številka: 1/2, 1995)
  Partijska organizacija v okraju Ljubljana 1954-1965 (številka: 1/2, 1995)
  Začetki načrtnega zbiranja arhivskega gradiva v notranjeavstrijskih deželah (številka: 1/2, 1995)
  Mariborski notarji in razvojna pot notariata kot institucije na Slovenskem (številka: 1/2, 1995)
  50 let Arhiva Republike Slovenije v luči družbenih sprememb nove slovenske države (številka: 1/2, 1995)
  Zgodovina za vse, vse za zgodovino, leto II, št. 2, 1995, Zgodovinsko društvo Celje, Celje 1995 (številka: 1/2, 1995)
 16. 1996
   43

  številka: 1/2 (1996)
  Št. Vid - Podnanos, Zbornik prispevkov o kraju in njegovi zgodovini (številka: 1/2, 1996)
  Organizacija sodišč na slovenskem ozemlju v 16. stoletju s posebnim ozirom na Kranjsko (številka: 1/2, 1996)
  Razvoj turizma v Sloveniji - ali - kaj najdemo v fondu Komiteja za turizem in gostinstvo Vlade LRS (številka: 1/2, 1996)
  Nada Čučnik-Majcen, Zapis v čas, Osnove varovanja in konserviranja knjižničnega in arhivskega gradiva (številka: 1/2, 1996)
  Aleksandra Serše, Strokovno šolstvo v osrednji Sloveniji do leta 1941, S posebnim ozirom na obrtno šolstvo na področju Kranjske (številka: 1/2, 1996)
  Turjaški arhiv na Dunaju in njegovi slovenski dokumenti (številka: 1/2, 1996)
  Zakonik o sodnem kazenskem postopku iz leta 1929, njegova načela in zgodovina (številka: 1/2, 1996)
  Arhivska zakonodaja Kraljevine Jugoslavije (številka: 1/2, 1996)
  40 let konservatorsko-restavratorske delavnice za papir in pergament (številka: 1/2, 1996)
  Priročnik za strokovno obdelavo arhivskega gradiva pravosodnih organov, I. del, Izbor zakonov in predpisov, Ljubljana 1996 (številka: 1/2, 1996)
  Zapisniki sestankov kolonije slovenskih izgnancev v Paraćinu (številka: 1/2, 1996)
  Urbarji gospostva Ribnica iz let 1621-1848 (številka: 1/2, 1996)
  Razstava ZAPIS IN PODOBA, Muzej novejše zgodovine - Cekinov grad, 11. april - 8. julij 1996 (številka: 1/2, 1996)
  Razstava "Zadružni dom - naš ponos" o gradnji zadružnih domov po drugi svetovni vojni v Sloveniji, maj 1996, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici ... (številka: 1/2, 1996)
  Slovenija v papeških listinah, Ljubljana, maj 1996, Arhiv Republike Slovenije, katalog, 192 strani (številka: 1/2, 1996)
  Razstava dijaški dom moj drugi dom in obdelava ankete (številka: 1/2, 1996)
  Državne ureditve na jugoslovanskem ozemlju Slovenije 1929-1941 (številka: 1/2, 1996)
  Dr. Zdravko Šundrica (številka: 1/2, 1996)
  OZNA med vojno in njeno arhivsko gradivo (številka: 1/2, 1996)
  Deželni odbor (številka: 1/2, 1996)
  Vprašalne pole za popis industrije (številka: 1/2, 1996)
  Metka Bukošek, Ivanka Zajc-Cizelj, Šolski sveti 1864-1941 (številka: 1/2, 1996)
  Pravice do starih arhivalij: lastnina in varstvo kulturnih dobrin (številka: 1/2, 1996)
  Od ustvarjalca do uporabnika (številka: 1/2, 1996)
  Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije in njegovo delo (številka: 1/2, 1996)
  Dr. Alojzij Res in njegova zapuščina (številka: 1/2, 1996)
  Marija Hernja-Masten, Vpisna knjiga meščanov mesta Ptuja 1684-1917 (številka: 1/2, 1996)
  Razvoj mariborskih četrti v letu 1945 s poudarkom na upravnih spremembah in značilnostih prvih volitev (številka: 1/2, 1996)
  Mateja Jeraj, Jelka Melik, Partizanski zdravniki in pravniki med stroko in politiko (številka: 1/2, 1996)
  Mateja Jeraj, Slovenski sindikati in socialna politika 1945-1950 (številka: 1/2, 1996)
  85 let kmečkega varčevanja na Ptuju (številka: 1/2, 1996)
  Zgubljen v kibernetičnem prostoru: kje je dokument? Stare strukture umirajo, nove se rojevajo, arhivistični koncepti pa so še živi (številka: 1/2, 1996)
  Okrožno sodišče v Mariboru in Koroška pod jugoslovansko upravo pred plebiscitom leta 1920 (številka: 1/2, 1996)
  Dragan Matić: Kulturni utrip Ljubljane med prvo svetovno vojno ... (številka: 1/2, 1996)
  Kranjska podružnica Državnega pokrajinskega arhiva v Celovcu v času nemške okupacije (številka: 1/2, 1996)
  Projekt "Zapis in podoba" (številka: 1/2, 1996)
  Standardizacija trajnejših papirjev in predlogi za zakonodajo (številka: 1/2, 1996)
  Štirideset let zgodovinskega arhiva v Celju (številka: 1/2, 1996)
  Dr. Sergiju Vilfanu v slovo (številka: 1/2, 1996)
  Ivica Žnidaršič, Nekaj o vojni škodi in pravicah (Zgodovinska, pravna in humanitarna dejstva) (številka: 1/2, 1996)
  Milko Mikola, Stara industrijska podjetja na Celjskem (številka: 1/2, 1996)
  110 let turističnega! društva Ptuj (številka: 1/2, 1996)
 17. 1997
   51

  številka: 1/2 (1997)
  Dušan Kos, Celjska knjiga listin I., Listine svobodnih gospodov Žovneških do leta 1341 ... (številka: 1/2, 1997)
  Bojan Himmelreich, Gradivo okupatorjevih civilnih organov 1941-1945 v fondih Zgodovinskega arhiva v Celju ... (številka: 1/2, 1997)
  Plakati Hokejskega kluba Jesenice (številka: 1/2, 1997)
  Nekateri pogledi na digitalizacijo arhivskih dokumentov (številka: 1/2, 1997)
  Turjaški arhiv na Dunaju in njegovi slovenski dokumenti (številka: 1/2, 1997)
  Eva Kocuvan, Egipčanska knjiga živih ... (številka: 1/2, 1997)
  Uporaba arhivskega gradiva in varstvo avtorskih pravic (številka: 1/2, 1997)
  Festival nemega filma v Pordenoneju, 12.-19. oktober 1996 (številka: 1/2, 1997)
  Priročnik za strokovno obdelavo arhivskega gradiva pravosodnih organov od srede 18. stoletja do leta 1991 ... (številka: 1/2, 1997)
  Kazenski postopek na Slovenskem od leta 1930 do 1941 (številka: 1/2, 1997)
  Filmska dejavnost dr. Marjana Foersterja (številka: 1/2, 1997)
  Pedagoška dejavnost arhiva (številka: 1/2, 1997)
  Zgodovina za vse, vse za zgodovino, leto IV., št. 1, 1997 ... (številka: 1/2, 1997)
  Branko C. Šuštar, Spodnja Šiška pušeljc Ljubljane, Arhivski zapiski s poti vasi v predmestje 1885-1914 (številka: 1/2, 1997)
  Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana v ožjem mestnem središču (številka: 1/2, 1997)
  Petindvajset let Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici (1972-1997) (številka: 1/2, 1997)
  Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici ... (številka: 1/2, 1997)
  Partijsko šolstvo v Sloveniji po letu 1945 (številka: 1/2, 1997)
  Seminar o pravnih vprašanjih pri arhivskem delu, 25. marca 1997 (številka: 1/2, 1997)
  Obnovitvene zadruge v letih 1945-1955 v dokumentih Zgodovinskega arhiva v Celju, s poudarkom na Kozjanskem (številka: 1/2, 1997)
  Upravni organi na lokalnem nivoju 1945-1995 (številka: 1/2, 1997)
  Tamara Griesser-Pečar - France M. Dolinar: Rožmanov proces ... (številka: 1/2, 1997)
  Nemški kataster za južni del Štajerske (številka: 1/2, 1997)
  Republiški upravni organi v letih 1945-1963 (številka: 1/2, 1997)
  Organizacija in delo The national film and television archive (številka: 1/2, 1997)
  Fond Edvard in Pepca Kardelj (številka: 1/2, 1997)
  Varstvo arhivskega gradiva v Sloveniji v luči novega "Zakona o arhivskem gradivu in arhivih" s posebnim ozirom na Arhiv Republike Slovenije (številka: 1/2, 1997)
  Lojz Tršan, Razbitje OF in partije v zadnjem obdobju nemške okupacije ... (številka: 1/2, 1997)
  "Dve domovini - Two homelands", razprave o izseljenstvu. Zvezek št. 7 ... (številka: 1/2, 1997)
  Slovenska prisega kostelskih puntarjev (številka: 1/2, 1997)
  France Štukl, Knjiga hiš v Škofji Loki III: Stara Loka in njene hiše ... (številka: 1/2, 1997)
  Zorka Skrabl, Arhivska zapuščina Marjana Kozine (1907-1966), skladatelja, publicista in prevajalca ... (številka: 1/2, 1997)
  XVII. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, Celje 8.- 10. oktober 1997 (številka: 1/2, 1997)
  Hranilnica in posojilnica v Šempetru pri Gorici, razstava in katalog Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Nova Gorica 1996, 24 strani (številka: 1/2, 1997)
  Bibliografija arhivskih delavcev (številka: 1/2, 1997)
  Blejsko območje v gradivu vojaških merjenj 18. stoletja in katastrskih izmer 19. stoletja (številka: 1/2, 1997)
  Varovanje integritete elektronskih dokumentov: Poročilo o raziskovalnem projektu magistrskega programa arhivistike na Univerzi Britanske Kolumbije (številka: 1/2, 1997)
  Elementi popisovanja arhivskega gradiva (številka: 1/2, 1997)
  Brane Kozina, Republiški upravni organi v LRS od 1945-1953 ... (številka: 1/2, 1997)
  Struktura pravosodnega sistema na Štajerskem v 15., 16. in 17. stoletju (številka: 1/2, 1997)
  Nacionalno poročilo o kulturni politiki Slovenije (številka: 1/2, 1997)
  Mostovi Ptuja, priložnostna razstava Zgodovinskega arhiva Ptuj ... (številka: 1/2, 1997)
  Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju ... (številka: 1/2, 1997)
  Registraturni načrt za namestništvo in okrajna glavarstva na Kranjskem ... (številka: 1/2, 1997)
  Teorija in praksa vrednotenja dokumentarnega gradiva s področja gospodarstva (številka: 1/2, 1997)
  Ugotavljanje preteklosti porekla Foersterjeve dediščine (številka: 1/2, 1997)
  XIII. mednarodni arhivski kongres Peking, 2.-7. september 1996 (številka: 1/2, 1997)
  Odsevi preteklosti (1), Iz zgodovine Celja 1780-1848 ... (številka: 1/2, 1997)
  Francoski kataster za del Primorske (številka: 1/2, 1997)
  Uprava v Slovenskem primorju 1918-1954 (Pregled) (številka: 1/2, 1997)
 18. 1998
   43

  številka: 1/2 (1998)
  Vodni znak na papirju do leta 1800 (številka: 1/2, 1998)
  Bibliografija Antoše Leskovca ob 70-letnici (številka: 1/2, 1998)
  Odprtje stare samostanske knjižnice in predstavitev prispevkov za kroniko - 13. aprila 1998 v Piranu (številka: 1/2, 1998)
  O delu Arhivskega društva Slovenije (številka: 1/2, 1998)
  Življenje v Kopru v času beneške nadoblasti, razstava Pokrajinskega arhiva Koper (številka: 1/2, 1998)
  Antoša Leskovec - sedemdesetletnik (številka: 1/2, 1998)
  Pavel Plesničar, Ajdovščina, Pogled v njeno preteklost, Komentirana objava zgodovine Ajdovščine in Šturij, za objavo pripravila Ivanka Uršič (številka: 1/2, 1998)
  Ob stoletnici Zgodovinskega arhiva Ljubljana (številka: 1/2, 1998)
  Slovenski šolski muzej, Od mature do mature, Razstavni katalog št. 62 (številka: 1/2, 1998)
  Statistično poročilo okrajnega urada Sevnica za prehodno študijo zavarovanja proti toči (številka: 1/2, 1998)
  Trideset let Slovenskega filmskega arhiva 1968-1998 (številka: 1/2, 1998)
  Odvetništvo v Sloveniji 1918-1941 (številka: 1/2, 1998)
  Ruski profesorji na pravni fakulteti v Ljubljani 1918-1945 (številka: 1/2, 1998)
  Sto let provenienčnega načela - petdeset let Mednarodnega arhivskega sveta (številka: 1/2, 1998)
  Janez Puh - človek, izumitelj, tovarnar (številka: 1/2, 1998)
  Način odlaganja spisov pri upravnih in avtonomnih organih na deželni in lokalni ravni v drugi polovici devetnajstega stoletja (številka: 1/2, 1998)
  Sto let od ustanovitve Slovenskega šolskega muzeja in njegov arhivski oddelek (številka: 1/2, 1998)
  Stodvajset let piranskega arhiva (številka: 1/2, 1998)
  Vlasta Tul, 50 let Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina (številka: 1/2, 1998)
  Simpozij "Arhivi, knjižnice, muzeji", Poreč, 16. - 18. november 1998 (številka: 1/2, 1998)
  Cirkus v Ljubljani do 1. svetovne vojne. Razstava Zgodovinskega arhiva v Ljubljani (številka: 1/2, 1998)
  Četrti zvezek inventarja filmskega gradiva Arhiva Republike Slovenije, pripravil Ivan Nemanič (številka: 1/2, 1998)
  Obisk državnega centralnega rudarskega arhiva v Banski Štiavnici na Slovaškem,7. - 11. september 1998 (številka: 1/2, 1998)
  Simpozij o Petru Pavlu Glavarju, Rim 7. -12. september 1998 (številka: 1/2, 1998)
  Jože Žontar: Struktura uprave in sodstva na Slovenskem od srede 18. stoletja do leta 1848 (številka: 1/2, 1998)
  Na Solkanskem polju je raslo mesto, razstava Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici (številka: 1/2, 1998)
  Ivan Nemanič - Filmsko gradivo Slovenskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije, 2. dop!lnjena izdaja (številka: 1/2, 1998)
  Božo Otorepec, Dragan Matić: Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320-1782), ZAL - Gradivo in razprave št. 19 (številka: 1/2, 1998)
  Razstava "Sto let Zgodovinskega arhiva Ljubljana" (številka: 1/2, 1998)
  Republiški upravni organi 1963-1974 (številka: 1/2, 1998)
  Osebni fond Franza Stuchlika, kaplana ljubljanske komende nemškega viteškega reda (številka: 1/2, 1998)
  Pogovor s prof. Christopherjem Clarksonom (številka: 1/2, 1998)
  Starejši fond goriških deželnih stanov (številka: 1/2, 1998)
  Arhivsko gradivo republiške organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije 1945-1990 (številka: 1/2, 1998)
  Slovenski film in njegovo varovanje. 30 let Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije (številka: 1/2, 1998)
  Javnopravni - zasebnopravni interesi v arhivu (številka: 1/2, 1998)
  Slovenica s konca 18. stoletja v župnijskem arhivu Vipava (številka: 1/2, 1998)
  Arhivsko gradivo o bratovščinah v Pokrajinskem arhivu Koper (številka: 1/2, 1998)
  Razstavljanje fotografij (številka: 1/2, 1998)
  Evidentiranje arhivskega gradiva v National Archives and Records Administration (NARA) v Washingtonu, D. C., 1. - 13. junij 1998 (številka: 1/2, 1998)
  Mag. Milko Mikola, Notranji sovražniki v dokumentih okrajnih partijskih komitejev z območja Zgodovinskega arhiva v Celju (številka: 1/2, 1998)
  Mentorju prof. Antonu Klasincu, "nesojenemu arhivskemu svetniku" ob 90. obletnici rojstva (številka: 1/2, 1998)
 19. 1999
   47

  številka: 1/2 (1999)
  Diapozitivi Božidarja Jakca - nacionalna in svetovna kulturna dediščina (1946-1989) (številka: 1/2, 1999)
  Spominski zbornik Zgodovinskega arhiva Ljubljana; Ljubljana 1999, Gradivo in razprave Zgodovinskega arhiva Ljubljana, št. 21, 133 strani (številka: 1/2, 1999)
  Skupna arhivska dediščina v luči zgodovinskega nasledstva Republike Slovenije (številka: 1/2, 1999)
  "Jeprški učitelj" Simona Jenka v arhivskem gradivu Zgodovinskega arhiva Ljubljana (številka: 1/2, 1999)
  Poročilo maršala Schullenburga dožu beneške republike o turški nevarnosti (številka: 1/2, 1999)
  Odlok deželnega namestništva v Gradcu za ohranitev in hrambo cehovskih arhivalij leta 1914 (številka: 1/2, 1999)
  18. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, Postojna, 29. 9. do 1. 10. 1999 (številka: 1/2, 1999)
  Upravna ureditev na Kranjskem po letu 1848 (številka: 1/2, 1999)
  Arhivi in kazenska sodišča (številka: 1/2, 1999)
  Rimska konvencija iz leta 1922 in urejanje vprašanja arhivov z Italijo (številka: 1/2, 1999)
  Svetec in Toman v dunajskem parlamentu (številka: 1/2, 1999)
  Fondi okrajnih glavarstev in sreskih načelstev, ki jih hrani Zgodovinski arhiv Celje (številka: 1/2, 1999)
  Bojan Himmelreich, Prva svetovna vojna v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje, razstava in katalog ... (številka: 1/2, 1999)
  Švedski merkantilist J. F. Kryger v glasilu kranjske kmetijske družbe 18. stoletja (številka: 1/2, 1999)
  Ivan Peter Marchi-Markić: Njegovo delovanje s posebnim poudarkom na odkupu grofije Metlika, njegova oporoka in pogodba o odkupu omenjene grofije (številka: 1/2, 1999)
  Bibliografija arhivskih delavcev v letu 1998 (številka: 1/2, 1999)
  Odnosi z javnostmi v nacionalnem arhivu v Washingtonu (številka: 1/2, 1999)
  Ema Umek, bibliografija za obdobje 1957-1999 (številka: 1/2, 1999)
  Arhivsko gradivo in njegovi ustvarjalci (številka: 1/2, 1999)
  Vodnik po fondih in zbirkah Arhiva Republike Slovenije (1. - 3. knjiga), Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1999, 1664 strani (številka: 1/2, 1999)
  Osemnajsti festival nemega filma v Sacileju od 9. do 16. oktobra 1999 (številka: 1/2, 1999)
  Urbarji za gospostvo Tolmin (številka: 1/2, 1999)
  Osebni fond Draga Cerarja (številka: 1/2, 1999)
  Študentske in dijaške štipendijske ustanove na Kranjskem (številka: 1/2, 1999)
  Množične smrti na Slovenskem, Zbornik referatov z 29. zborovanja slovenskih zgodovinarjev ... (številka: 1/2, 1999)
  Dolenjska v luči jožefinskih merjenj (številka: 1/2, 1999)
  Zgodovinopisje in arhivistika (številka: 1/2, 1999)
  Nevenka Troha: Komu Trst, Slovenci in Italijani med dvema državama, Ljubljana 1999, 327 strani (številka: 1/2, 1999)
  Neznani načrti Ljubljane iz leta 1816 v dunajski Albertini (številka: 1/2, 1999)
  Popisi prebivalstva (številka: 1/2, 1999)
  Ljuba Dornik Šubelj: OZNA za Slovenijo (predstavitev knjige v ARS, dne 20.10. 1999) (številka: 1/2, 1999)
  Predstavitev knjige Daniele Juričić-Čargo (številka: 1/2, 1999)
  Dr. Vlado Valenčič (številka: 1/2, 1999)
  Stanovski poverjeniki in stanovski odbor ter instrukciji za poverjenike iz let 1540 in 1542 (številka: 1/2, 1999)
  Poročilo o opravljenem evidentiranju virov za freisinška gospostva na Slovenskem v Bavarskem državnem arhivu (Bayerisches Hauptstaatsarchiv) v Münchnu (številka: 1/2, 1999)
  Strokovni in politični vidiki valorizacije arhivskega gradiva (številka: 1/2, 1999)
  Dr. Emi Umek ob življenjskem jubileju (številka: 1/2, 1999)
  Razvoj struktur v srednjeveških rokopisnih vezavah (številka: 1/2, 1999)
  Računalniška programa za popisovanje in skeniranje gradbenih načrtov in fotografskega arhivskega gradiva (številka: 1/2, 1999)
  Slovenica iz prve polovice 18. stoletja v metliški poročni matici in ljubljanski oklicni knjigi (številka: 1/2, 1999)
  Vladislav Fabjančič: Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov 1269-1820, 1. zvezek: Sodniki 1269-1504 ... (številka: 1/2, 1999)
  Modifikacija računalniškega programa za popisovanje in skeniranje fotografskega gradiva (številka: 1/2, 1999)
  Janez Puh, Johann Puch - človek, ki je svet obrnil na glavo (številka: 1/2, 1999)
  Konserviranje in restavriranje matičnih knjig župnije Korte (številka: 1/2, 1999)
  Slovenski dokumentarni film skozi politiko z vidiki! propagande v letih 1945-1950 (številka: 1/2, 1999)
  Med nebom in zemljo, razstava fotografij Johanna Freunda, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (številka: 1/2, 1999)
 20. 2000
   43

  številka: 1 (2000)
  številka: 2 (2000)
  Urad deželne registrature in stanovski arhiv od nastavitve registratorja v 16. stoletju do upravnih reform v času Marije Terezije (številka: 2, 2000)
  Jelka Melik, V imenu njegovega veličanstva kralja! Kazensko sodstvo v jugoslovanski Sloveniji v letih 1930-1941, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2000, 163 strani (številka: 2, 2000)
  Državna ureditev in upravno-teritorialni razvoj v Sloveniji (številka: 2, 2000)
  Arhivsko gradivo o koroškem plebiscitu v slovenskih arhivih (številka: 2, 2000)
  Primorska poje 30 let, Zbornik ob 30-letnici revije 1970-1999 in ob 30-letnici delovanja Zveze pevskih zborov Primorske, 234 strani (številka: 2, 2000)
  Dijaški dom Tolmin 1919-1999, Dijaški dom Tolmin 1999, 120 strani (številka: 2, 2000)
  Gremo v trg. Vipava v prvi polovici 20. stoletja skozi objektiv Ivana Možeta (številka: 2, 2000)
  Arhivsko gradivo kot dokument o preprečevanju in zdravljenju stekline (številka: 2, 2000)
  Stane Granda, Prva odločitev Slovencev za Slovenijo - 1848, Ljubljana : Korenine 1999, 588 strani (številka: 2, 2000)
  Druga izdaja splošnih mednarodnih standardov za arhivsko popisovanje (številka: 2, 2000)
  Mestni trg z okolico in Ciril-Metodov trg, arhitekturni in zgodovinski oris predela med grajskim hribom z gradom... (številka: 2, 2000)
  Vprašanje stroškov v avstrijski arhivski dejavnosti (številka: 2, 2000)
  Aleksander Videčnik, častni član Arhivskega društva Slovenije - osemdesetletnik (številka: 2, 2000)
  Tatjana Rezec-Stibilj, Lojz Tršan, Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije, tretji del, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2000, 295 strani (številka: 2, 2000)
  Začetki obrtnega šolstva na Kranjskem v obdobju 1750-1850 (številka: 2, 2000)
  Vodnik po arhivskem gradivu o Sloveniji v oblastnih, okrajnih in podjetniških arhivih Češke republike (1212-1945), Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2000, 202 strani (številka: 2, 2000)
  Spol in upor. Zbrana dela Angele Vode. I. knjiga, Ljubljana, Krtina 1998, 351 strani (številka: 2, 2000)
  Razstave Zgodovinskega arhiva Ljubljane (številka: 2, 2000)
  Slovenske in zvezne turistične konference (številka: 2, 2000)
  Aleksander Žižek: Rokodelci mojega mesta, Študije 4, Zgodovinski arhiv Celje, Celje 2000, 207 strani (številka: 2, 2000)
  Statut bratovščine svetega Andreja iz Kopra iz leta 1576 (številka: 2, 2000)
  Bibliografija arhivskih delavcev v letu 1999 (številka: 2, 2000)
  Restavriranje zemljevida Karta Italia fisica (številka: 2, 2000)
  Slovenska ženska društva med obema vojnama (številka: 2, 2000)
  Nadškofijski arhiv Ljubljana. Priročniki. I. Vodnik po fondih in zbirkah, Ljubljana 1999, 271 strani (številka: 2, 2000)
  Načini poslovanja s spisi pri okrajnih in občinskih komitejih Komunistične partije Slovenije (KPS) / Zveze komunistov Slovenije (ZKS) v letih 1945-1989 (številka: 2, 2000)
  Vendar peti on ne jenja, Kronika Akademskega pevskega zbora France Prešeren Kranj (1969-1999), Zbrala in uredila Mija Mravlja, Kranj 2000, 542 strani (številka: 2, 2000)
  Vodno pravo in vodne pravice (številka: 2, 2000)
  Analiza brezposelnosti v Ljubljanski pokrajini (številka: 2, 2000)
  Iz zgodovine uradovalne slovenščine 17. stoletja (številka: 2, 2000)
  IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in ravnanje z njim, Filozofska fakulteta v Ljubljani in Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2000, 122 strani (številka: 2, 2000)
  Zapuščina p. Ludvika Modesta Golie O.T. (številka: 2, 2000)
  Žarko Lazarević, Jože Prinčič: Zgodovina slovenskega bančništva, Združenje bank Slovenije, Ljubljana 2000 (številka: 2, 2000)
  Uvedba državnih pravdništev (tožilstev) po letu 1848 (številka: 2, 2000)
  Osebni fond dr. Franca Simoniča (1847-1919) (številka: 2, 2000)
  Žiga Herberstein med Ljubljano in Moskvo ali arhivsko bratenje z Rusi (številka: 2, 2000)
  Gradivo Narodnega vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba v Hrvaškem državnem arhivu v Zagrebu (številka: 2, 2000)
  Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije (številka: 2, 2000)
  100 let vrtca v Solkanu, Nova Gorica 2000, 112 strani (številka: 2, 2000)
  Ivanka Zajc Cizelj, Osnovna šola Celje 1777-1919, Publikacije Zgodovinskega arhiva Celje, Študije 5, Celje 2000, 176 strani (številka: 2, 2000)
  Darinka Drnovšek, Zapisniki politbiroja CK KPS/ZKS 1945-1954, Viri 15, Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana 2000, 386 strani (številka: 2, 2000)
 21. 2001
   51

  številka: 1 (2001)
  številka: 2 (2001)
  Iz zgodovine pisarniške slovenščine v 1. polovici 18. stoletja (številka: 1, 2001)
  Prizadevanja občine Trbovlje za ustanovitev sreskega poglavarstva v Trbovljah (številka: 1, 2001)
  Konstrukcija po meri izdelane zaščite za hrambo in razstavljanje arhivskega in knjižničnega gradiva (številka: 1, 2001)
  Izpopolnjevanje v specialnih tehnikah konservatorstva pod vodstvom prof. Christopherja Clarksona (številka: 1, 2001)
  Festival slovenskega turističnega filma (številka: 1, 2001)
  IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in ravnanje z njim, Bibliothecaria 7, Filozofska fakulteta v Ljubljani in Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2000, 122 strani (številka: 1, 2001)
  Zapuščina solkanske občinske pisarne 1849-1918 (številka: 1, 2001)
  Obnova in razvoj šolstva v Mariboru med letoma 1945 in 1951 (številka: 1, 2001)
  Fotografija (številka: 1, 2001)
  Trbovlje na filmskih zapisih (številka: 1, 2001)
  Upravno sodišče v Celju (številka: 1, 2001)
  Lilijana Žnidaršič Golec, Duhovniki kranjskega dela ljubljanske škofije do tridentinskega koncila, Acta Ecclesiastica Sloveniae 22, Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2000, 385 strani (številka: 1, 2001)
  Posojilnica v Framu in njeno arhivsko gradivo (številka: 1, 2001)
  Arhivi in internet (številka: 1, 2001)
  Osebni fond prof. Josipa Priola (številka: 1, 2001)
  Slovenska pomlad na Goriškem 1987-1991 (številka: 1, 2001)
  Doktor Gregor Karbonarij v Moskvi (številka: 1, 2001)
  Državna ureditev in upravno-teritorialni razvoj v Sloveniji (številka: 1, 2001)
  Promocija arhiva (številka: 1, 2001)
  Politični pogled na zadružništvo v letih 1945-1946 (številka: 1, 2001)
  Damjan Hančič, Konstitucije klaris v Mekinjah in Škofji Loki. Acta Ecclesiastica Sloveniae 23, Inštitut za zgodovino cerkve pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2001, 384 strani (številka: 2, 2001)
  Gradivo Odbora slovenskega bataljona prve krajiške brigade, Ljubljana (številka: 2, 2001)
  Demokratična opozicija Slovenije - ob deseti obletnici osamosvojitve Slovenije (mednarodni znanstveni simpozij), Maribor, 22.-23. november 2001 (številka: 2, 2001)
  Risba, grafika, akvarel (številka: 2, 2001)
  Okrogla miza Arhivi in zgodovinopisje (številka: 2, 2001)
  50 let Srednje šole v Ajdovščini, zbornik, Srednja šola "Veno Pilon" Ajdovščina, Ajdovščina 2001, 264 strani (številka: 2, 2001)
  Od požarne samopomoči do organiziranja gasilskih društev (številka: 2, 2001)
  Eden od pristopov vzpostavljanja elektronskega arhiva in kreiranja baze znanja (številka: 2, 2001)
  Jedert Vodopivec, Vezave srednjeveških rokopisov: strukturne prvine in njihov razvoj, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2000, 654 strani (številka: 2, 2001)
  Ocenjevanje delovne uspešnosti in potenciala ključnih kadrov v arhivu (številka: 2, 2001)
  Nekaj detajlov o vezavah srednjeveških rokopisov iz nekdanje Auerspergove ljubljanske knjižnice (številka: 2, 2001)
  Arhivi in arhivska služba v Bosni in Hercegovini (številka: 2, 2001)
  Turjaški arhiv in njegove listine (številka: 2, 2001)
  Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizme (številka: 2, 2001)
  Dr. France Martin Dolinar - šestdesetletnik (številka: 2, 2001)
  Predpisi s področja arhivske dejavnosti v Sloveniji - Regulations Governing Archival Activity in Slovenia, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2001, 143 strani (številka: 2, 2001)
  Katalog Izseljenec (Življenske zgodbe Slovencev po svetu), Muzej novejše zgodovine, Ljubljana 2001, 160 strani (številka: 2, 2001)
  Pregled arhivskih virov za socialno politiko na Kranjskem od srede 18. stoletja do leta 1918 (številka: 2, 2001)
  Od sanj do resničnosti (številka: 2, 2001)
  Bojan Himmelreich, Namesto žemlje črni kruh, Organizacija preskrbe z živili v Celju v času obeh svetovnih vojn, Publikacije Zgodovinskega arhiva Celje, Študije 6, Celje 2001, 232 strani (številka: 2, 2001)
  Arhiv kranjskih deželnih stanov (številka: 2, 2001)
  Osebnosti mesta Ljubljane (številka: 2, 2001)
  Ureditev, delovanje in poslovanje državnih tožilstev v stari Avstriji in prvi Jugoslaviji (številka: 2, 2001)
  Poročilo o delu ADS za obdobje 2000-2002 (številka: 2, 2001)
  Dostopnost arhivskega gradiva v državah srednje in vzhodne Evrope (številka: 2, 2001)
  Lepo je živet' na deželi (številka: 2, 2001)
  Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2000 (številka: 2, 2001)
  Kolera v arhivskem gradivu (številka: 2, 2001)
  Predpisi o registriranju gospodarskih organizacij od 1946 do 1954 (številka: 2, 2001)
 22. 2002
   79

  številka: 1 (2002)
  številka: 2 (2002)
  Zur Ordnung und Verzeichnung von Archiven der aufgehobenen innerösterreichischen Klöster zu Ende des 18. Jahrhunderts (številka: 1, 2002)
  Dr. Jožetu Žontarju ob življenskem jubileju (številka: 1, 2002)
  Karolinški fragment "Cura pastoralis" (številka: 1, 2002)
  Organiziranje cerkvenega življenja na Gorenjskem v času druge svetovne vojne (številka: 1, 2002)
  Starejša arhivska slovenica mesta Kranja (številka: 1, 2002)
  Struktura koprskega uradništva v 18. stoletju (številka: 1, 2002)
  Le fonti per la storia dell'associazionismo sloveno nell'Archivio di Stato di Trieste (številka: 1, 2002)
  Upor v Stični 3. junija 1753 (številka: 1, 2002)
  Donator Wolfgang Schwarz in njegova zapuščina do danes (številka: 1, 2002)
  Predvojne priprave na Atlas Slovenije (številka: 1, 2002)
  Skica nagrobnika za rabina Chaima ha-Cohena (številka: 1, 2002)
  Analiza tint z metodo PIXE (številka: 1, 2002)
  Informatizacija državnih arhivov v Sloveniji (številka: 1, 2002)
  Nekaj drobcev o zadružništvu iz gradiva fonda Okrajni komite ZKS Ljubljana okolica (številka: 1, 2002)
  Archivarische Fortbildung an der Archivschule Marburg (številka: 1, 2002)
  Kronika priprav dežel Notranje Avstrije na poslanstvo pri državnem zboru v Regensburgu leta 1576 (številka: 1, 2002)
  Organizacije stanovskih in gospodarskih interesov Slovenije med vojnama (številka: 1, 2002)
  Das Schweizerische Bundesarchiv zwischen Staat und historischer Forschung (številka: 1, 2002)
  Dr. Jože Žontar, direktor Zgodovinskega arhiva Ljubljana (številka: 1, 2002)
  Von der Mission des Archivars in der Gegenwart (številka: 1, 2002)
  Ljubljanska meščanska družina Andrian (številka: 1, 2002)
  Zum Archivalienaustausch zwischen Kärnten und Slowenien im Jahre 2001 (številka: 1, 2002)
  Okrajni cestni odbori na Kranjskem (številka: 1, 2002)
  Arhivistika (številka: 1, 2002)
  Najemniki - trabanti dubrovniške republike v gradivu Arhiva Republike Slovenije (številka: 1, 2002)
  Arhivske obravnave občin (številka: 1, 2002)
  Upori slovenskih vojakov v maju 1918 (številka: 1, 2002)
  "Gedanken zur Verbesserung der ősterreichischen Staatswirtschaft aus dem Jahre 1804" (številka: 1, 2002)
  Anton Koblar in Izvestija Muzejskega društva za Kranjsko (številka: 1, 2002)
  Župnijska oznanilna knjiga kot zgodovinski vir (številka: 1, 2002)
  Stavbe našega Narodnega arhiva (številka: 1, 2002)
  Samoupravne pristojnosti ljubljanske in mariborske oblastne skupščine (1927-1929) ter posvetovalne funkcije banskega sveta Dravske banovine (1930-1941) (številka: 1, 2002)
  Odnos do slovenskega izseljenskega gradiva (številka: 1, 2002)
  Arhivi, družbene spremembe in pravosodje (številka: 1, 2002)
  Trieste, Gorizia, Lubiana (številka: 1, 2002)
  Prvi kranjski deželni zbor s slovensko večino (številka: 1, 2002)
  Was hat Urban Jarnik gegessen? (številka: 1, 2002)
  "Vrtec je služba za tovarišice", Vzgojno-varstveni zavod Ilke Devetak Bignami, 1901/02 - 2001/02, zbornik, Tolmin 2002 (številka: 2, 2002)
  Podoba strokovnega izobraževanja v Idriji do prve svetovne vojne (številka: 2, 2002)
  Sigismund Herberstein, Moskovski zapiski. Ponatis izdaje iz leta 1951 z dodatno spremno besedo Vaska Simonitija, Slovenska matica, Ljubljana 2001, 290 strani (številka: 2, 2002)
  Selitev gradiva Zgodovinskega arhiva Ljubljana v letu 2001 (številka: 2, 2002)
  Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri ARS, pripravili: Tatjana Rezec Stibilj, Vladimir Sunčič, mag. Lojz Tršan. Publikacije ARS. Inventarji. Serija Zbirke, zv. 6, Ljubljana 2002, 322 strani (številka: 2, 2002)
  Ehrlichov simpozij v Rimu (uredil Edo Škulj), Mohorjeva družba, Celje 2002, 376 strani (številka: 2, 2002)
  Božo Repe, Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (I. del: Opozicija in oblast). Arhivsko društvo Slovenije, Viri št. 17, 2002, 244 strani (številka: 2, 2002)
  Novi predpisi in arhivsko gradivo v osnovnih šolah (številka: 2, 2002)
  Im memoriam - Kristina Šamperl-Purg (številka: 2, 2002)
  Utemeljitvi za podelitev Aškerčeve nagrade in Aškerčevega priznanja (številka: 2, 2002)
  Tabele logaritmov in druge matematične knjige, ki jih je Vega uporabljal med študijem v Ljubljani (številka: 2, 2002)
  Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, izdal in založil Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2002, 256 strani (številka: 2, 2002)
  Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji. Za objavo pripravile: Marjeta Adamič, Darinka Drnovšek, Metka Gombač, Marija Oblak-Čarni. Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2001, knj. 8: julij 1943, 197 strani (številka: 2, 2002)
  Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije od marca do oktobra 2002 (številka: 2, 2002)
  Poročilo Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj v letu 2002 (številka: 2, 2002)
  "Od načrta do stavbe" arhitektura Kozjanskega v načrtih in dokumentih iz srede 19. stoletja (številka: 2, 2002)
  Od nastanka zapisov do izročitve arhivskega gradiva v slovenski javni upravi (številka: 2, 2002)
  Trideset let Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici (številka: 2, 2002)
  Razvoj nižjega strokovnega šolstva - na primeru oblačilne stroke v Mariboru po drugi svetovni vojni (številka: 2, 2002)
  Vladimir Žumer: Arhiviranje zapisov... (številka: 2, 2002)
  Slovensko izseljenstvo, Zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice, uredila Milica Trebše Štolfa in Matjaž Klemenčič, Ljubljana 2001, 375 strani (številka: 2, 2002)
  Ob osemdesetletnici kemijskih študijev na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana 1999, 97 strani (številka: 2, 2002)
  Zapuščina Srečka Kumarja (številka: 2, 2002)
  Večji prevzemi in selitve arhivskega gradiva v Arhivu RS v obdobju od leta 1985 do 2002 (številka: 2, 2002)
  Pisarjevo znanje v poznem srednjem veku, kot je razvidno iz rokopisa NUK Ms 38 (številka: 2, 2002)
  Privatna korespondenca iz osebnega fonda dr. Antona Slodnjaka (1899-1983) (številka: 2, 2002)
  Milica Trebše Štolfa, LIPA PARK, St. Catharines, Ontario, Canada 1967-2002, Canada 2002 (številka: 2, 2002)
  Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2001 (številka: 2, 2002)
  Branko Reisp, Redki stari tiski, Slovenska matica, Ljubljana 2001, 224 strani (številka: 2, 2002)
  Iz Protasijevega dvorca v novodobno "arhivsko palačo" (Na prelomu tisočletja Celjani le v novem arhivu) (številka: 2, 2002)
  Selitev arhivskega gradiva - nočna mora ali skrbno načrtovana akcija (številka: 2, 2002)
  Mirjana Kontestabile Rovis, Urad domen Koper 1807-1878 s priključenimi spisi. Pomorska sanitetna deputacija Koper 1819-1850, Pokrajinski arhiv Koper, Koper 2001, 162 strani (številka: 2, 2002)
  Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 1918-1921... (številka: 2, 2002)
  Družbeni pravobranilec Slovenije, pomemben ustvarjalec arhivskega gradiva (številka: 2, 2002)
  Novi arhivski računalniški program?!! - Kaj pa zdaj? (številka: 2, 2002)
  Razstava "Stara Ljubljana - mesto trgov" (številka: 2, 2002)
  Preselitev arhivskaga gradiva v Pokrajinskem arhivu Maribor (številka: 2, 2002)
  Dr. France Štukl - šestdesetletnik (številka: 2, 2002)
  Zbornik Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, ob 30. obletnici ustanovitve, ured. Drago Trpin, Nova Gorica, Pokrajinski arhiv, 2002, 247 strani (številka: 2, 2002)
  Reproduciranje franciscejskega katastra (številka: 2, 2002)
 23. 2003
   59

  številka: 1 (2003)
  številka: 2 (2003)
  Trgovinska zbornica Gorica in njeno arhivsko gradivo (številka: 1, 2003)
  Komunistična partija, Antifašistična fronta žensk in uresničevanje ženske enakopravnosti v Sloveniji (številka: 1, 2003)
  Kakšno vodo so pili na Vrhniki v 19. stoletju? (številka: 1, 2003)
  Sedemdeset let Marije Oblak-Čarni (številka: 1, 2003)
  Kratek oris zgodovine gospostva Turn pod Novim gradom (številka: 1, 2003)
  Arhivsko gradivo Ljubljanskega Sokola v Arhivu Republike Slovenije (številka: 1, 2003)
  Dostop do javnih podatkov, informacij, dokumentov in arhivskega gradiva v Republiki Sloveniji (številka: 1, 2003)
  Naredba o prehodni upravi v Sloveniji iz leta 1918 in njen pomen za Slovenijo (številka: 1, 2003)
  Kronika in nekrolog loškega samostana klaris - 17. stoletje (številka: 1, 2003)
  Arhivsko gradivo sodišč združenega dela, zanimiva dediščina zadnjega obdobja socializma (številka: 1, 2003)
  Protiliberalno občinsko vodstvo v Ljubljani 1921-1923 (številka: 1, 2003)
  Osebni fond Jožeta Lampreta (1903-1969) (številka: 1, 2003)
  Nam bo še uspelo ujeti čas? (številka: 1, 2003)
  Pogodbe med gospoščino Negova in podložniki o opravljanju tlake (številka: 1, 2003)
  Splošna okrajna uprava v Sloveniji v letih 1918 do 1941 (številka: 1, 2003)
  Primeri starejših oporok v slovenščini, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije (številka: 1, 2003)
  Brane, bodite tiho! (številka: 1, 2003)
  Srečanja partijskih vrhov na najvišjem nivoju (številka: 1, 2003)
  Vodni znaki zgodnjega 15. stoletja v testamentih, hranjenih v Pokrajinskem arhivu Koper - Enota Piran (številka: 1, 2003)
  Gabriel Gruber in navigacijski inženir Jurij Vega (številka: 1, 2003)
  Kodeks arhivske poklicne etike (številka: 1, 2003)
  Ljudsko štetje v Julijski krajini z dne 1.10.1945 (številka: 1, 2003)
  Arhivsko gradivo vrtcev v luči predpisov (številka: 1, 2003)
  Novomeški mestni arhiv in skrb zanj (številka: 1, 2003)
  Zavarovalništvo in socialno zavarovanje na Slovenskem 1890-1990 (številka: 1, 2003)
  Trajnost dediščine na papirju (številka: 1, 2003)
  Ob 100-letnici izvajanja načrtne arhivske dejavnosti in ob 70-letnici delovanja profesionalne arhivske ustanove v Mariboru (številka: 2, 2003)
  Izobraževanje v tekstilni stroki v Mariboru od leta 1952 do odprave vajeniškega sistema (številka: 2, 2003)
  Kronika in nekrolog loškega samostana klaris - 18. stoletje (številka: 2, 2003)
  Zdenka R. Bonin, Inventar Zbirke listin v Pokrajinskem arhivu Koper (1348-1776), Pokrajinski arhiv Koper, 2002, 221 strani (številka: 2, 2003)
  In memoriam dr. Marija Verbič (1914-2003) (številka: 2, 2003)
  Sodelovanje arhivskih služb v Evropski uniji (številka: 2, 2003)
  Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2002 (številka: 2, 2003)
  Dr. Fran Viljem Lipič, Topografija c.-kr. deželnega glavnega mesta Ljubljane, Ljubljana 1834. Faksimile, prevod in spremne študije... (številka: 2, 2003)
  Izgubljena in najdena najstarejša matična knjiga župnije Renče (številka: 2, 2003)
  Novo gradivo za zgodovino higienskih razmer v Ljubljani (številka: 2, 2003)
  Hacquetov zbornik (Mednarodni simpozij o življenju in delu Balthasarja Hacqueta, Idrija 9.-10. oktober 2003), Hacquetia 2/2003, št. 2, 145 strani (številka: 2, 2003)
  In memoriam dr. Tone Ferenc (1927-2003) (številka: 2, 2003)
  Priporočilo Sveta Evrope glede dostopa do uradnih dokumentov (številka: 2, 2003)
  Šolska kronika, Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje, Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana, leto 2002, letnik 11-XXXV, številka 1, 197 strani,in številka 2, 201 strani (številka: 2, 2003)
  Zapisniki duš v Škofijskem arhivu Maribor (številka: 2, 2003)
  Sonja Anžič, Skrb za uboge v deželi Kranjski: socialna politika na Kranjskem od srede 18. stoletja do leta 1918. Ljubljana, Zgodovinski arhiv 2002 (Gradivo in razprave; 22), 109 strani (številka: 2, 2003)
  Priporočilo Sveta Evrope glede dostopa do arhivskega gradiva (številka: 2, 2003)
  Klementina Možina: Knjižna tipografija. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo in Naravoslovna fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana 2003, 302 strani (številka: 2, 2003)
  Gradivo tolminskega učiteljišča v čezmejnem goriškem državnem arhivu (številka: 2, 2003)
  Prispevek za bibliografijo Istre (številka: 2, 2003)
  Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije od oktobra 2002 do oktobra 2003 (številka: 2, 2003)
  Pavel Miklič - šestdesetletnik (številka: 2, 2003)
  Mednarodni simpozij Razstavljanje arhivskega in knjižničnega gradiva ter likovnih del na papirju: standardi materialnega varovanja, Ljubljana, 5. in 6. junija 2003 (številka: 2, 2003)
  Delovanje in dediščina sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji (številka: 2, 2003)
  Dr. Mira Cencič, Moč domoljubja - biografija o tigrovcu Antonu Rutarju, spremna beseda Jožko Šavli in Gorazd Bajc; dodatek Mira Rutar: Spomini na očeta. Koper, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, 2002, 276 strani (številka: 2, 2003)
  Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Pokrajinski arhiv Maribor 2003, 370 strani (številka: 2, 2003)
  Janez Gregor Dolničar, Zgodovina ljubljanske stolne cerkve: Ljubljana 1701-1714, Znanstvenokritično objavo izvirnika, opombe k prevodu, študijo in kazala pripravila in uredila Ana Lavrič. Ljubljana: Založba ZRC, 2003, 545 strani. (številka: 2, 2003)
  Hraniti in ohraniti: 100 let načrtnega zbiranja in ohranjanja arhivskega gradiva ter 70 let delovanja profesionalne arhivske ustanove v Mariboru - jubilejni zbornik. Maribor, Pokrajinski arhiv, 2003, 480 strani (številka: 2, 2003)
  Tone Krampač, Vodnik po matičnih knjigah Nadškofijskega arhiva Ljubljana, Nadškofija Ljubljana - Arhiv, Priročniki 2, Ljubljana 2003, 128 strani (številka: 2, 2003)
  Od svetega Krištofa do Žal (številka: 2, 2003)
  Splošno žensko društvo 1901-1945, od dobrih deklet do feministk. Urednici Nataša Budna Kodrič in Aleksandra Serše. Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2003, 575 strani (številka: 2, 2003)
 24. 2004
   63

  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  Pokopavanje v samostanski cerkvi manjših bratov konventualcev sv. Frančiška v Kopru med leti 1719 in 1806 ter razpustitev samostana (številka: 1, 2004)
  Vpliv svetlobe na obstojnost CD-R nosilcev (številka: 1, 2004)
  Poskus prikaza strokovnih ekskurzij Arhivskega društva Slovenije ali Arhivčkovi se potepajo 1954-2004 (številka: 1, 2004)
  Arhivsko društvo Slovenije v letih 1994-2004 (številka: 1, 2004)
  Zbirka Viri (številka: 1, 2004)
  Šest tovarišic in dva moška (številka: 1, 2004)
  Pravna osnova za delovanje društev 1849-1941 (številka: 1, 2004)
  Vloga društva pri prenovi arhivske dejavnosti (številka: 1, 2004)
  Arhivski spomini (številka: 1, 2004)
  "Arhivarji pa lahko pridejo, kadar želijo --- " (številka: 1, 2004)
  Orožništvo leta 1866 na sedanjem ozemlju Republike Slovenije (številka: 1, 2004)
  Revija Arhivi (številka: 1, 2004)
  Nekaj utrinkov iz časov mojega tajnikovanja v Arhivskem društvu Slovenije (1976-1983) (številka: 1, 2004)
  Ministrovanje ministra Franca Snoja (številka: 1, 2004)
  Hacquetova bibliografija (številka: 1, 2004)
  Dekorativne obreze na srednjeveških kodeksih (številka: 1, 2004)
  Arhivsko društvo Slovenije in Zveza (društev) arhivskih delavcev Jugoslavije - slovenska in jugoslovanska arhivistika v drugi Jugoslaviji (s poudarkom na obdobju med VIII. in X. zveznim arhivskim kongresom 1976-1984) (številka: 1, 2004)
  Od objave Splošnega zakona o državnih arhivih do ustanovitve Društva arhivskih delavcev Slovenije (številka: 1, 2004)
  Artur Lokar, ajdovski notar 1904-1926 (številka: 2, 2004)
  Poročilo Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj o delu v letu 2004 (številka: 2, 2004)
  Glavni arhiv za Indije v Sevilli (številka: 2, 2004)
  Jože Žontar, Arhivska veda v 20. stoletju ... (številka: 2, 2004)
  Problematika izvajanja Zakona o arhivskem gradivu in arhivih (številka: 2, 2004)
  In memoriam - Rudi Koželj (1943-2004) (številka: 2, 2004)
  Nastajanje Napoleonove Kranjske, Korespondenca Françoisa-Marie Farguesa, francoskega intendanta za Kranjsko in Gorenjsko, 1809-1810... (številka: 2, 2004)
  Šolska kronika, Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje, Glasilo Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana, leto 2003, letnik 12-XXXVI, številka 1, 174 strani, in številka 2, 225 strani (številka: 2, 2004)
  Slovenica v Koroškem deželnem arhivu (številka: 2, 2004)
  Gabrijel Gruber med Rusi (številka: 2, 2004)
  Dolga pot do prve avtomatske telefonske postaje v Celju (številka: 2, 2004)
  Prof. dr. Božo Otorepec - osemdesetletnik (številka: 2, 2004)
  Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja ... (številka: 2, 2004)
  Posvetovanje splošnih knjižnic Slovenije 2004, Sodelovanje in partnerstvo v digitalnem okolju. (številka: 2, 2004)
  Milko Mikola, Logotipi celjskih industrijskih podjetij, razstava in katalog, ZAC, Celje 2004 (številka: 2, 2004)
  Arhivsko gradivo izseljencev v Avstraliji - neprecenljiv vir za raziskovanje življenja avstralskih Slovencev (številka: 2, 2004)
  Ljubljanska mestna uprava od prvega župana dalje 1504-2004, Razstava in katalog Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 2004, 107 strani (številka: 2, 2004)
  Božo Repe, Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (III. del: Osamosvojitev in mednarodno priznanje) ... (številka: 2, 2004)
  Arhivi slovenskih izseljencev - dolgoročni projekt Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU in njegovih sodelavcev (številka: 2, 2004)
  Izkušnja ZRS Koper pri izvajanju ciljno-raziskovalnega projekta Stanje arhivskega, muzejskega in knjižničnega gradiva pri slovenskih izseljencih (številka: 2, 2004)
  Utemeljitvi za podelitev Aškerčeve nagrade in Aškerčevega priznanja (številka: 2, 2004)
  Poročilo o seminarju Štajerskega deželnega arhiva v Gradcu (številka: 2, 2004)
  Gašper Šmid, Uprava Dravske banovine 1929-1941 ... (številka: 2, 2004)
  Listine imenovanj ljubljanskih škofov (številka: 2, 2004)
  Arhivsko društvo Slovenije v letu 2004 - v znamenju jubileja in dela (številka: 2, 2004)
  Razstava v počastitev 60. obletnice ustanovitve IX. korpusa NOV in POJ (številka: 2, 2004)
  Slavnostni govor doc. dr. Andreja Hozjana (številka: 2, 2004)
  Organi za postopek o prekrških kot ustvarjalci arhivskega gradiva (številka: 2, 2004)
  Otroci iz Bosne in Hercegovine v begunskih šolah v Republiki Sloveniji (številka: 2, 2004)
  Antoša Leskovec, Aleksandra Serše, Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu Železne županije v Sombotelu (1849-1860), 1. del ... (številka: 2, 2004)
  Restavrirano arhivsko gradivo Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici (številka: 2, 2004)
  Trije računalniški programi za delo v arhivih: SCOPE, AUGIAS DATA in V.E.R.A (številka: 2, 2004)
  Materialni popis dela Zbirke urbarjev Arhiva Republike Slovenije - AS 1074,I/2u - I/68u (številka: 2, 2004)
  Digitalna obdelava slik arhivskega gradiva (številka: 2, 2004)
  Bibliografija prof. dr. Boža Otorepca, 1994-2004 (številka: 2, 2004)
  Razstavljanje arhivskega in knjižničnega gradiva ter likovnih del na papirju: Standardi materialnega varovanja ... (številka: 2, 2004)
  Kje je arhivsko gradivo izseljenskih društev v Franciji in Luksemburgu? (številka: 2, 2004)
  Rozalija Lukman-Barbka (1920-2004) (številka: 2, 2004)
  Milica Trebše Štolfa, Slovensko-kanadsko društvo / Slovenian Canadian Association Edmonton ... (številka: 2, 2004)
  Hans Bankl, Bolni Habsburžani. Bolezni in počutje vladarske rodbine ... (številka: 2, 2004)
  Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2003 (številka: 2, 2004)
  Neznana starejša uradovalna slovenica s Štajerskega (1677-1803) (številka: 2, 2004)
  Religija, Cerkev in šola v dokumentih občinskih komitejev ZKS Zgodovinskega arhiva Celje ... (številka: 2, 2004)
 25. 2005
   67

  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  p. Marjan Vogrin, Dragotine škofije Koper ... (številka: 1, 2005)
  Cona B Svobodnega tržaškega ozemlja (1947-1954), Zbornik ob 50-letnici priključitve cone B STO Jugoslaviji ... (številka: 1, 2005)
  XV. Mednarodni arhivski raziskovalni tabor Čikečka vas, Dolenci, Števanovci, Verica-Ritkarovci, Andovci od 27. junija do 2. julija 2005 (številka: 1, 2005)
  Jure Maček, Ukinitveni komisar za društva, organizacije in združenja na Spodnjem Štajerskem ... (številka: 1, 2005)
  Jelka Melik, Mateja Jeraj, Spoznajmo Ljubljano - Vodnik po mestu za otroke (male in velike) ... (številka: 1, 2005)
  Ervin Hartman starejši; glasbeni učitelj, dirigent in skladatelj (1904-1988) (številka: 1, 2005)
  Voda še za v čevelj ni dobra. Razstava, zloženka, zbornik, zgoščenka in okrogla miza na temo poplav v Celju ... (številka: 1, 2005)
  Obisk 11. mednarodne konference "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata", Torun, 20.-21. maj 2005 (številka: 1, 2005)
  Srednjeevropska konferenca FIAT/IFTA, 16.-18. april, Dunaj (številka: 1, 2005)
  Damjan Hančič, Klarise na Kranjskem ... (številka: 1, 2005)
  Razstava "Učitelj naj bo" (številka: 1, 2005)
  Ivanka Uršič, Srečko Kumar 1888-1954, razstava ob petdesetletnici smrti glasbenika Srečka Kumarja ... (številka: 1, 2005)
  Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci, 6.-8. april 2005 (številka: 1, 2005)
  Podatki o dr. Vitu Kraigherju so bili državna tajnost (številka: 1, 2005)
  Cauchyjeva in Močnikova Gorica kot središče evropske matematike (številka: 1, 2005)
  Ivan Nemanič, Filmski zapisi Božidarja Jakca 1929-55 ... (številka: 1, 2005)
  Pečati samostanov klaris na Kranjskem (številka: 1, 2005)
  Arhiviranje e-zapisov v treh skandinavskih državah (Poročilo o obisku delegacije slovenskih javnih arhivov) (številka: 1, 2005)
  "Ali jih lahko še rešimo? - Konservacija in restavracija pisne dediščine" ... (številka: 1, 2005)
  France Martin Dolinar, Knjižnice skozi stoletja ... (številka: 1, 2005)
  "Ali jih lahko še rešimo? - Konservacija in restavracija pisne dediščine", Razstava Pokrajinskega arhiva Maribor ... (številka: 1, 2005)
  Digitalizacija avdiovizualnih arhivov javnih radiotelevizij (številka: 1, 2005)
  Upravno sodišče Republike Slovenije kot ustvarjalec arhivskega gradiva (številka: 1, 2005)
  Mariborska društva in društveno življenje pred drugo svetovno vojno (številka: 1, 2005)
  Konferenca CITRA 2003, Cape Town (številka: 1, 2005)
  Šolska kronika, Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje ... (številka: 1, 2005)
  Razstava Hrpelje skozi čas (številka: 1, 2005)
  Vpliv Hermana iz Koroške na poznavanje srednjeveške arabske znanosti na Zahodu (številka: 1, 2005)
  23. festival nemega filma v Pordenoneju in Sacilu (številka: 1, 2005)
  Tatjana Rezec Stibilj, Slovenski dokumentarni film 1945-1958 ... (številka: 1, 2005)
  Šolska reforma med letoma 1953 in 1962 v Mariboru (številka: 1, 2005)
  Aleksander Žižek, Mesto v senci gradu: razstava in razstavni katalog ... (številka: 1, 2005)
  Zbirka dr. Herberta Kartina (1804-1960) (številka: 1, 2005)
  Darko Darovec, Davki nam pijejo kri. Gospodarstvo severozahodne Istre v novem veku v luči beneške davčne politike ... (številka: 2, 2005)
  Sodišča med nemško okupacijo Spodnje Štajerske (številka: 2, 2005)
  Varuhi slovenskih filmov (številka: 2, 2005)
  Gradivo o kočevskih Nemcih v privatnem fondu Herberta Otterstädta (številka: 2, 2005)
  Zemljiška knjiga od začetka do danes (številka: 2, 2005)
  Pomladna moda (številka: 2, 2005)
  Dolga pot "Mrs. John Brown" do "Mrs. Jane Brown" v Kanadi (številka: 2, 2005)
  Ljubljansko škofijsko gospostvo (Pfalz) - zakladnica slovenskih sodnih priseg (1752-1811) (številka: 2, 2005)
  Podeželje še vedno hrani dragocenosti - "Tri lepe molitve" (številka: 2, 2005)
  Dr. Fran Viljem Lipič, Osnovne značilnosti DIPSOBIOSTATIKE (Grundzuge zur Dipsobiostatik), oziroma predstavitev posledic zlorabe alkohola ... (številka: 2, 2005)
  Kraji in občine kot upravnoteritorialne enote (številka: 2, 2005)
  Močnikova disertacija (ob 165. obletnici Močnikove promocije) (številka: 2, 2005)
  Dragica Černec 1933-2005 (številka: 2, 2005)
  Bibliografija Petra Ribnikarja (številka: 2, 2005)
  Goriška bratovščina sv. Nikolaja in njen urbar iz leta 1520 (številka: 2, 2005)
  Oskrba Dubrovnika z žitom v 14. stoletju (številka: 2, 2005)
  Pomembni možje rodovine Režek s Krašnjega Vrha (številka: 2, 2005)
  Božje sodbe v prostoru jugovzhodnih Alp (številka: 2, 2005)
  Ob osemdesetletnici Petra Ribnikarja (številka: 2, 2005)
  Dostop do informacij javnega značaja (številka: 2, 2005)
  Stanovanjska zaščita po prvi svetovni vojni v Sloveniji (številka: 2, 2005)
  22. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, Murska Sobota, 12-14. oktober 2005 (številka: 2, 2005)
  Slovenija in Slovenci v britanskem arhivu - malo drugače (številka: 2, 2005)
  Otroci v italijanskih koncentracijskih taboriščih (številka: 2, 2005)
  Andrej Pančur, V pričakovanju stabilnega denarnega sistema ... (številka: 2, 2005)
  Seznami kranjskega plemstva in kranjskih deželnih stanov (številka: 2, 2005)
  Navodilo za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne uprave (številka: 2, 2005)
  Poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije v letu 2005 (številka: 2, 2005)
  Slovenska mesta skozi čas. Slovene Towns Through Time ... (številka: 2, 2005)
  Mateja Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem ... (številka: 2, 2005)
  Aleksander Žižek, Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine ... (številka: 2, 2005)
  Narodna čitalnica v Celju (številka: 2, 2005)
 26. 2006
   54

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  Usoda Krištofa Spindlerja ml. ali kam so odšli naši protestanti? (številka: 1, 2006)
  Slavenski zbornik, zbral in uredil Janko Boštjančič ... (številka: 1, 2006)
  Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja ... (številka: 1, 2006)
  Trgovska korespondenca sitarskega podjetja Benedik iz Stražišča pri Kranju (številka: 1, 2006)
  Okrajno sodišče Robida od leta 1814 do leta 1832 (številka: 1, 2006)
  Bojan Himmelreich, Jure Miljević, Bombe na Celje, Letalski napadi na Celje med drugo svetovno vojno, razstava in razstavni katalog ... (številka: 1, 2006)
  Napoleon in njegova uprava na vzhodnem Jadranu in na ozemlju vzhodnih Alp 1806-1814: arhivski vodnik ... (številka: 1, 2006)
  Fond Okrožnega sodišča v Celju (številka: 1, 2006)
  Ivanka Zajc Cizelj, I. gimnazija v Celju 1808-1975 ... (številka: 1, 2006)
  Gabrijel Gruber S. J.: 1740-1805: 200 let ... (številka: 1, 2006)
  Fritz Pregl, Die quantitative organische Mikroanalyse (Kvantitativna organska mikroanaliza) ... (številka: 1, 2006)
  Gabrijel Gruber in navigacijski inženir Jurij Vega (številka: 1, 2006)
  Začetki občin na Kranjskem (številka: 1, 2006)
  Zveza Slovencev Tuzla (številka: 1, 2006)
  Ivanka Počkar: Dve gasi, dva policaja, sto obrtnikov. Življenje mestnih obrtnikov od sredine 19. stoletja do druge svetovne vojne na primeru Brežic ... (številka: 1, 2006)
  Stroškovni model digitalne hrambe (številka: 1, 2006)
  Skrb za urejenost okolja v okviru olepševalnega in turističnega društva v Celju v letih 1871-1941 (številka: 1, 2006)
  Razstava ob 200. letnici smrti patra Gabrijela Gruberja (24.november 2005 - 10. januar 2006, Arhiv Republike Slovenije) (številka: 1, 2006)
  Učiteljice v šolskih klopeh, zbornik ob 130. obletnici ustanovitve slovenskega učiteljišča za dekleta v Gorici ... (številka: 1, 2006)
  Kranjska kmetijska družba (številka: 1, 2006)
  Poročne pogodbe - pogled v preteklost (številka: 1, 2006)
  Emica Ogrizek, Inventar sodnega registra okrožnega sodišča Maribor 1898-1941, Zadružni register ... (številka: 1, 2006)
  Aleksandra Pavšič Milost, Hranilnica in posojilnica v Vipavi, Razstava ob 110. obletnici ustanovitve, Vipava 2006 (številka: 1, 2006)
  Razstava "Non Ego, Sed Deus", ob 130-letnici rojstva škofa Ivana Jožefa Tomažiča (1876-1949) (številka: 2, 2006)
  Razstava Prospekti mariborske industrije (1945-2005) (številka: 2, 2006)
  Lilijana Žnidaršič Golec, Kapiteljski arhiv Ljubljana, Inventar fonda ... (številka: 2, 2006)
  Zorka Skrabl, Meta Matijevič: Novomeška trgovina in trgovci ... (številka: 2, 2006)
  Jurij Rosa, Vlasta Tul, Ivanka Uršič: Za dom in rod, V spomin na dogodek v Prvačini na dan sv. Cirila in Metoda, 5. julija 1920 ... (številka: 2, 2006)
  Elektronski dokumenti : priročnik za arhiviste ... (številka: 2, 2006)
  Anton Aškerc, mestni arhivar in knjižničar (številka: 2, 2006)
  Razstava Prvi med enakimi! Funkcija župana skozi stoletja (17. oktober-30. oktober 2006) ... (številka: 2, 2006)
  Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji, knjiga 10 ... (številka: 2, 2006)
  Poročilo o delu Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj v letu 2006 (številka: 2, 2006)
  Slovensko najvišje sodišče v preteklosti - njegova pristojnost in položaj v organizaciji sodstva kot temelj vrednotenja dokumentarnega gradiva (številka: 2, 2006)
  Sedej & Dostal kontra Kralj (številka: 2, 2006)
  Magdalena (Manda) Čehovin - sedemdesetletnica (številka: 2, 2006)
  Drugi protokol Haaške konvencije in Modri ščit (številka: 2, 2006)
  Razstava Slovenci v Londonu 1991-1994, Konika delovanja civilne družbe v času osamosvajanja ... (številka: 2, 2006)
  Dr. Breda Pogorelec (1928-2006) (številka: 2, 2006)
  Gradivo novomeškega kolegiatnega kapitlja v fondu Upravnega urada združenih državnih posestev v Novem mestu (številka: 2, 2006)
  120 let Turističnega društva Ptuj - 1886-2006 ... (številka: 2, 2006)
  Arhivi - zakladnice človeškega spomina (številka: 2, 2006)
  Ekonomskopropagandno gradivo mariborske industrije in gospodarstva v obdobju od 1945 do 2005 (številka: 2, 2006)
  Arhivi v Evropski uniji (številka: 2, 2006)
  Komunizem v arhivskih depojih (številka: 2, 2006)
  Milan Škrabec, Narod naš dokaze hrani: stare razglednice ... (številka: 2, 2006)
  Župnije in njihov krajevni obseg v ljubljanski škofiji sredi 19. stoletja (številka: 2, 2006)
  Simon Gregorčič (1844-1906), Priložnostna razstava ob 100. obletnici smrti, Nova Gorica 2006 (številka: 2, 2006)
  Urbarialia slovenica - po sledeh urbarjev in urbarialnih registrov v slovenskem jeziku med 17. in 19. stoletjem (številka: 2, 2006)
  Narodni svet v Ljubljani leta 1918, problematika oblikovanja novih državnih struktur na ozemlju današnje Slovenije v obdobju od oktobra do decembra 1918 in primerjava s podobnim razvojem v čeških deželah (številka: 2, 2006)
  Marija Kos, Podjetništvo v Kranju od leta 1918 do nacionalizacije leta 1948, razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana ... (številka: 2, 2006)
  Marjeta Vodopivec (1950-2006) (številka: 2, 2006)
 27. 2007
   35

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  V spomin (številka: 2, 2007)
  Arhiv samostana Rein, zakladnica gradiva za slovensko zgodovino (številka: 2, 2007)
  XVII. mednarodni arhivski raziskovalni tabor (številka: 2, 2007)
  Ženitna pogodba in inventarji družine Mlinerič (številka: 2, 2007)
  Administrativne knjige združenih gospostev Podčetrtek in Hartenštajn sredi 18.stoletja in njihovo stanje danes (številka: 2, 2007)
  33. avstrijsko arhivsko zborovanje v Gradcu (številka: 2, 2007)
  23. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, Velenje, 10.-12. oktober 2007 (številka: 2, 2007)
  Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2006 (številka: 2, 2007)
  Zvonka Zupanič Slavec, Ruska kapelica pod Vršičem: ob 15-letnici slovensko-ruskih srečanj (1992-2006), Unireal, Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, Ljubljana 2007, 327 strani (številka: 2, 2007)
  77. nemško arhivsko zborovanje, Mannheim, 25.-28. september 2007 (številka: 2, 2007)
  Skriti zakladi Odvetniške zbornice Slovenije (številka: 2, 2007)
  Zborovanje madžarskih arhivistov, Nyíregyháza, 22.-24. avgust 2007 (številka: 2, 2007)
  Mariegola splitske bratovščine sv. Barbare in poročila beneških funkcionarjev o delovanju koprske bratovščine sv. Barbare (številka: 2, 2007)
  Začetki ustavnosti na Slovenskem (številka: 2, 2007)
  Izredne razmere in arhivsko gradivo (številka: 2, 2007)
  Janez Kopač, Lokalna oblast na Slovenskem v letih 1945-1955, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 29, Ljubljana-Kranj 2006, 383 strani (številka: 2, 2007)
  Ob tridesetletnici publikacije Arhivi (številka: 2, 2007)
  Nove pridobitve arhivov v letu 2006 (številka: 2, 2007)
  Zbornik o šolstvu v Vipavi: Stoji učilna zidana, Vipava 2007, 158 strani (številka: 2, 2007)
  V spomin (številka: 2, 2007)
  "Potrebnost in nujnost obrambnega arhiva" (1912): skrb za obstoj Slovencev in izseljenstvo (številka: 2, 2007)
  Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Koper, Pokrajinski arhiv Koper = Archivio regionale Capodistria, Koper 2006, 551 strani (številka: 2, 2007)
  Mesto kot upravnoteritorialna enota (številka: 2, 2007)
  Poslovanje okrajnih sodišč na primeru poslovnikov iz leta 1897 in 1933 (številka: 2, 2007)
  Simpozij, posvečen spominu na akademika Sergija Vilfana (Pravotvornost v evropski zgodovini - Sergij Vilfan, arhivist in pravni zgodovinar) (številka: 2, 2007)
  120 let Turističnega društva Ptuj - 1886-2006, Zgodovinski arhiv na Ptuju, uredila Katja Zupanič, Ptuj 2006, 60 strani, razstava v refektoriju minoritskega samostana na Ptuju, avtorica Katja Zupanič, 16. do 26. junij 2006 (številka: 2, 2007)
  42. posvetovanje hrvaškega arhivističnega društva, Bjelovar, 2.-4. oktober 2007 (številka: 2, 2007)
  Arhiv razstavo na ogled postavi (številka: 2, 2007)
  20. mednarodno arhivsko posvetovanje Arhivska praksa 2007, Tuzla, 18.-19. oktober 2007 (številka: 2, 2007)
  Fragmenti o omembi Zagreba in Hrvaške v dubrovniških arhivalijah (številka: 2, 2007)
  XI. arhivski dnevi Slovaške, Žilina 23.-25. maj 2007 (številka: 2, 2007)
  Sklepi 23. zborovanja Arhivskega društva Slovenije (številka: 2, 2007)
  "Ena poshtena nasha Landtschafft ... tih treh stanou, od prelatou, gosposkiga stanu inu od shlahtnikou." (številka: 2, 2007)
 28. 2008
   85

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  Anton Trstenjak, Slovenci na Ogrskem, Narodopisna in književna črtica, Pokrajinski arhiv Maribor, Viri 5, Maribor 2006, 234 strani (številka: 1, 2008)
  Grb in zastava dežele Kranjske upoštevaje zlasti leto 1916 (številka: 1, 2008)
  Poročilo o delu strokovne skupine za fonde in ustvarjalce s področja gospodarstva (številka: 1, 2008)
  Mednarodna znanstvena konferenca "150 let od prvega modernega habsburškega popisa prebivalstva. Študijsko posvetovanje o prebivalstvu Istre in sosednih dežel". Pulj, Univerza "Juraja Dobrile", 31. oktober 2007 (številka: 1, 2008)
  Zadravec Dejan, Obračun prihodkov in izdatkov Tattenbachove svobodne hiše v Mariboru: 1. julij 1699-9. januar 1700: kritična objava arhivskih dokumentov, Pokrajinski arhiv Maribor, Viri 7, Maribor 2007, 135 strani (številka: 1, 2008)
  Kranjski deželni privilegiji 1338-1736. Razstava Arhiva Republike Slovenije. Soorganizatorja razstave: Narodna galerija in Festival Ljubljana, Narodna galerija, razstavišče Narodni dom, 3. april-4. maj 2008. Peterokotni stolp ljubljanega gradu, 3.-29. april 2008 (številka: 1, 2008)
  Jože Mlinarič, Gradivo za zgodovino Maribora, XXXII. zv., Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Krstna knjiga 1745-1757, Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2007, 272 strani (številka: 1, 2008)
  Jože Mlinarič, Ženski dominikanski samostan v Studenicah skozi zgodovino ok. 1245-1782, Pokrajinski arhiv Maribor, Katalogi 23, Maribor 2006, 27 strani (številka: 1, 2008)
  Württemberška knjiga listin na svetovnem spletu (številka: 1, 2008)
  Tovarna avtomobilov Maribor: sledovi mariborskega gospodarstva v arhivskem gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor: 60 let - spominski zbornik, Pokrajinski arhiv Maribor, Katalogi XXVIII, Maribor 2007, 99 strani (številka: 1, 2008)
  Ivanka Zajc Cizelj, Občinski komite Zveze socialistične mladine Slovenije, Šentjur pri Celju 1960-1991, Zgodovinski arhiv Celje, Inventarji 11, Celje 2007, 179 strani (številka: 1, 2008)
  Jože Mlinarič, Gradivo za zgodovino Maribora, XXXI. zv., Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika, Krstna knjiga 1734-1744, Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2006, 189 strani (številka: 1, 2008)
  Listine o kulturni dediščini ter obletnica UNESCA (številka: 1, 2008)
  Sabina Lešnik, Prazniki na voščilnicah, Pokrajinski arhiv Maribor, Katalogi XXVI, Maribor 2006, 24 strani (številka: 1, 2008)
  Borut Holcman, Mojca Horvat, Gospoščina Negova: izbor gradiva iz fonda za obdobje med letoma 1543-1941, Pokrajinski arhiv Maribor, Katalogi XXVII, Maribor 2007, 63 strani (številka: 1, 2008)
  Tone Kregar, Med Tatrami in Triglavom, Primerjave narodnega razvoja Slovencev in Slovakov in njihovi kulturno-politični stiki 1848-1938, Zgodovinsko društvo Celje, Celje 2007, 352 strani (številka: 1, 2008)
  Simona Velunšek, Osnovna šola Fram 1854-2000, Pokrajinski arhiv Maribor, Inventarji 14, Maribor 2006, 328 strani (številka: 1, 2008)
  Andrej Hozjan, Inventar arhivskega gradiva zemljiškega gospostva Dolnja Lendava/Alsólendva v arhivu knezov Esterházy, grad Forchtenstein, Pokrajinski arhiv Maribor, Inventarji 13, Maribor 2006, 124 strani (številka: 1, 2008)
  Emica Ogrizek, Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898-1941: Trgovski register, Pokrajinski arhiv Maribor, Inventarji 12/2, Maribor 2006, 564 strani (številka: 1, 2008)
  Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2008, 483 strani (številka: 1, 2008)
  Arhivsko gradivo iz Goriškega muzeja v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici (številka: 1, 2008)
  Jože Mlinarič, Malteški viteški red na Slovenskem s poudarkom na malteški postojanki (komendi) v Melju pri Mariboru, Pokrajinski arhiv Maribor, Katalogi 29, Maribor 2008, 20 strani (številka: 1, 2008)
  Miroslav Novak, Preslikave vsebin v arhivskih strokovnih postopkih, Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2007, 224 strani (številka: 1, 2008)
  Raspova knjiga obrazcev - mala zakladnica uradovalne slovenščine 17. in prve polovice 18. stoletja (številka: 1, 2008)
  Jure Maček, Korespondenca dr. Lavoslava Gregoréca, Pokrajinski arhiv Maribor, Inventarji 15, Maribor 2007, 213 strani (številka: 1, 2008)
  Arhivi in njihova vloga v sodobni družbi (številka: 1, 2008)
  Poročilo o delu Medarhivske strokovne skupine za preučevanje vprašanj s področja zdravstva in socialnega varstva (številka: 1, 2008)
  Nove poti arhivistike v 21. stoletju (številka: 1, 2008)
  Jure Maček, Človek ne more mimo, ne da bi pustil sled ---, Pokrajinski arhiv Maribor, Katalogi XXXIV, Maribor 2006, 48 strani (številka: 1, 2008)
  Razstavna dejavnost zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani (številka: 1, 2008)
  O t. i. koroških listinah, izročenih Koroškemu deželnemu arhivu v Celovcu (številka: 1, 2008)
  Viri za gradbeno zgodovino Maribora po letu 1850, Pokrajinski arhiv Maribor, Viri 2/18, Maribor 2006, 331 strani (številka: 1, 2008)
  Medarhivska delovna skupina za področje uprave - vloga in pričakovanja (številka: 1, 2008)
  Sporočilo o zasedanju svetovne konference mednarodne zveze televizijskih arhivov, Lizbona 12.10.-15.10.2007 (številka: 1, 2008)
  Jure Maček, Metalna Maribor: sledovi mariborskega gospodarstva v arhivskem gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor, Katalogi XXV, 76 strani (številka: 1, 2008)
  Miha Preinfalk, Matjaž Bizjak: Turjaška knjiga listin I. Listine zasebnih arhivov kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov) 1 (1218-1400). Thesaurus momoriae, fontes 6 . Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubjana 2008, 447 strani (številka: 2, 2008)
  16. mednarodni arhivski kongres z naslovom Arhivi, upravljanje in razvoj (načrtovanje prihodnje družbe), Kuala Lumpur, Malezija, 21.-27. julij 2008 (številka: 2, 2008)
  6. arhivsko posvetovanje Pisava in komunikacija (Scrittura e comunicazioni), Pisma in religija, Prato, Italija, 6.-10. oktober, Italija (številka: 2, 2008)
  Milan Bizjak - šestdeset let (številka: 2, 2008)
  Pisno strokovno navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva notarja (številka: 2, 2008)
  Restitucije arhivov, kulturno umetniških predmetov in bibliotek ter delitev arhivov med Jugoslavijo in Italijo po drugi svetovni vojni (številka: 2, 2008)
  XVIII. mednarodni arhivski raziskovalni tabor. Petišovci - Petesháza in Mala Polana v Sloveniji ter Páka na Madžarskem od 23. do 28. junija 2008 (številka: 2, 2008)
  Zgodba o luči - Soške elektrarne Nova Gorica, 60 let (1947-2007), Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici, tekst Aleksandra Pavšič Milost, Nova Gorica 2007, 144 strani (številka: 2, 2008)
  Društveni arhivi v Nemčiji (številka: 2, 2008)
  Seminar za izseljenske arhivarje (Ljubljana, 15.-19.9.2008) (številka: 2, 2008)
  Poročilo komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj za leto 2008 (številka: 2, 2008)
  Arhivirana ustna zgodovina. Pomen, zbiranje in ohranjanje ustnih pričevanj za zgodovino migracij (številka: 2, 2008)
  Telovadno društvo "Celjski Sokol" (številka: 2, 2008)
  Slovenski turistični filmi na DVD (številka: 2, 2008)
  Štirideset let Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani (številka: 2, 2008)
  Franc Premrl, podraški župnik in fotograf (številka: 2, 2008)
  Brez meja (številka: 2, 2008)
  Kolokvij o arhivskih skladiščih. Berlin, 21. in 22.1.2008 (številka: 2, 2008)
  Pomen zasebnega arhivskega gradiva za osamosvojitev Slovenije (številka: 2, 2008)
  Poročilo o šolanju, namenjeno spoznavanju konserviranja fotografij in fotografskih zbirk v srednji, vzhodni in južni Evropi (številka: 2, 2008)
  Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2007 (številka: 2, 2008)
  Nagovor ob podelitvi Aškerčevih nagrad in priznanj (številka: 2, 2008)
  Arhivi in slovensko predsedovanje EU (številka: 2, 2008)
  Hramba, popis in vsebinski pomen fotografskega gradiva pri slovenskih izseljenskih društvih v Nemčiji (številka: 2, 2008)
  Poročilo arhivske delovne skupine za šolstvo (številka: 2, 2008)
  Letna konferenca društva madžarskih arhivistov, Zalaegerszeg, od 26. do 28. avgust 2008 (številka: 2, 2008)
  78. nemško arhivsko zborovanje (številka: 2, 2008)
  V spomin. Andrej Černilogar (10. 11. 1928-18. 1. 2008) (številka: 2, 2008)
  68. jugozahodno-nemško arhivsko zborovanje v Ulmu (številka: 2, 2008)
  1. mednarodno posvetovanje Okrogla miza arhivistov Slovenije in Hrvaške, "Možnosti za črpanje evropskih sredstev za projekte na področju arhivske dejavnosti", Tuhelj, Hrvaška, 15.-16. maj 2008 (številka: 2, 2008)
  Makro valorizacija arhivskega gradiva v Sloveniji (številka: 2, 2008)
  Protestantizem na Loškem: ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja. Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote v Škofji Loki. Avla Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 17. september - 17. oktober 2008. Avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Mestni trg 27, Ljubljana, november 2008-maj 2009 (številka: 2, 2008)
  Nove pridobitve arhivov v letu 2007 (številka: 2, 2008)
  Arhiv Republike Slovenije v sodelovanju z javnostjo (številka: 2, 2008)
  Fond Okrajnega sodišča v Celju (številka: 2, 2008)
  43. posvetovanje hrvaškega arhivističnega društva, Trogir, 15.-17. oktober 2008 (številka: 2, 2008)
  Kje na Rášici se je v resnici rodil Primož Trubar (številka: 2, 2008)
  Državni pravobranilec Republike Slovenije in njegovi predhodniki (številka: 2, 2008)
  21. posvetovanje "Arhivska praksa 2008", Tuzla, 9. in 10. oktober 2008 (številka: 2, 2008)
  In memoriam. Arhivska leta Boža Otorepca (številka: 2, 2008)
  Razstavna dejavnost Arhiva Republike Slovenije v letu 2008 (številka: 2, 2008)
  Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem (1786-1849) Avtorji razstave dr. Metoda Kemperl, mag. Bojan Cvelfar in mag. Zdenka Semlič Rajh (številka: 2, 2008)
  Mag. Vladimir Kološa - Miha, šestdesetletnik (številka: 2, 2008)
  34. Pazinski memorial, strokovno-znanstveni posvet o zgodovini Istre, Pazin, 26. september 2008 (številka: 2, 2008)
  Statut dubrovniške bratovščine kovačev in kotlarjev (številka: 2, 2008)
  Meta Matijevič, Novomeške hiše in ljudje s poudarkom na obdobju od srede 18. do srede 19. stoletja, (Gradivo in razprave, 31). Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2007, 364 strani (številka: 2, 2008)
  Mirjana Kontestabile Rovis, Danijela Doblanović, Iva Grdinić, Istrski vodovod - Rižanski vodovod / Istarski vodovod - Rižanski vodovod / Acquedotto istriano- Acquedotto del Risano: 1895-1928 1929-1945 1946-1964. Koper - Capodistria: Pokrajinski arhiv, 2008, 175 strani (številka: 2, 2008)
  Zasedanje Generalne skupščine Mednarodnega arhivskega sveta, 25.-26.2008 (v okviru 16. kongresa Mednarodnega arhivskega sveta v Kuala Lumpurju) (številka: 2, 2008)
 29. 2009
   20

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  Celjski Sokol in nemški nacionalizem, Celje 1890-1914 (str. 339-354, 2009)
  Ubožne ustanove v Kopru in njihova skrb za zdravje prebivalstva od 13. do začetka 20. stoletja (številka: 1, 2009)
  Arhivi - Sodobni arhivi - Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja 1979-2009 (številka: 1, 2009)
  Zbornica izvršiteljev Slovenije kot ustvarjalka arhivskega gradiva (številka: 1, 2009)
  Primorska v zgodnji kinematografiji po drugi svetovni vojni (številka: 1, 2009)
  Bibliografsko kazalo revije Arhivi (1998-2007) (številka: 1, 2009)
  Namestništvo v Ljubljani 1850-1854, Deželna vlada v Ljubljani 1854-1860 (številka: 1, 2009)
  Gospodarska sodišča in njihovo poslovanje (številka: 1, 2009)
  Evidentiranje arhivskega gradiva v tujini (številka: 1, 2009)
  Prevzem in uporaba arhivskega gradiva v elektronski obliki v skladu s standardom OAIS (številka: 2, 2009)
  Eine winterliche Reise von Innsbruck über Kärnten nach Triest und Wien (1630/31) (številka: 2, 2009)
  Miti ali problemi dolgoročne digitalne hrambe? (številka: 2, 2009)
  Urejanje občinskih zadev na območju tržaškega gubernija pred letom 1849 (številka: 2, 2009)
  Dokumenti obveščevalnih služb - vir zgodovinskega znanja (številka: 2, 2009)
  Zemljiški katastri 18. in 19. stoletja kot vir za stavbno, gradbeno in urbanistično zgodovino slovenskega ozemlja (številka: 2, 2009)
  Najstarejše instrukcije za kranjske deželnozborske komisarje (številka: 2, 2009)
  Zapiski vojaka Albina Peterlina (1895-1916) (številka: 2, 2009)
  Arhivska zapuščina profesorja Huberta Berganta (številka: 2, 2009)
 30. 2010
   39

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  Katoliška cerkev v oddajah TV Slovenija 1968-1990 (številka: 1, 2010)
  Pregled delovanja Komisije za registracijo dajatev za narodnoosvobodilno vojsko 1954-1956 (številka: 1, 2010)
  Bosansko dubrovniški odnosi (številka: 1, 2010)
  Stanje sodišč na Celjskem leta 1945 (številka: 1, 2010)
  "Nel castello di S. Croce ..." (številka: 1, 2010)
  Človeštva največja sramota je vojna (številka: 1, 2010)
  Kulturni posredniki (številka: 1, 2010)
  Slovensko-angleško-nemški glosar arhivske terminologije (številka: 1, 2010)
  Kolonizacija Slovencev v Bosni in Hercegovini od 1878 do 1918 (številka: 2, 2010)
  Špital - hiša na robu družbe. Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote v Škofji Loki in Občine Škofja Loka. Mala dvorana Sokolskega doma, Škofja Loka, Mestni trg 16-17, 28. september-22. oktober 2010 (številka: 2, 2010)
  A. Hallerstein-Liu Songling : multicultural legacy of Jesuit wisdom and piety of the Qing dynasty court / (editor in chief Mitja Saje) ... (številka: 2, 2010)
  Poročilo komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj za leto 2010 (številka: 2, 2010)
  Arhivski vjesnik 52/2009 (številka: 2, 2010)
  44. posvetovanje hrvaškega arhivskega društva, Slavonski Brod, 20.-22. oktober 2010 (številka: 2, 2010)
  Walter Brunner zum 70. Geburtstag/Walter Brunner - sedemdesetletnik (številka: 2, 2010)
  Marko Vuk 1947-2004, spominska slovesnost na Mirenskem gradu 24. 11. 2007, Gorica-Nova Gorica 2010, 150 strani (številka: 2, 2010)
  Krščevanje osmanskih podanikov (muslimanov) na Slovenskem od konca 16. do konca 17. stoletja (številka: 2, 2010)
  Poročilo strokovne komisije za šolstvo 2008-2010 (številka: 2, 2010)
  Diskussionen - Kooperationen - Herausforderungen (številka: 2, 2010)
  Ljubljanske baročne bratovščine in njihovo umetnostno naročništvo (številka: 2, 2010)
  Prva istrska pokrajinska razstava - 100 let (številka: 2, 2010)
  Splošna deklaracija o arhivih in sodobna arhivska paradigma (številka: 2, 2010)
  Zdravnik Moriz Gauster in njegova zdravstvena statistika iz leta 1859 (številka: 2, 2010)
  Slovenski arhivi se predstavijo (ur. dr. Bojan Himmelreich in Katja Zupanič) ... (številka: 2, 2010)
  Poslovni modeli za uspešno poslovanje arhivov, Seminar Focal, Dublin, 15. 10. 2010 (številka: 2, 2010)
  Aleš Blatnik: Digitalna filmska revolucija: kako je internet za vselej spremenil filmsko produkcijo in distribucijo ... (številka: 2, 2010)
  Zemljiški katastri 18. in 19. stoletja kot vir za stavbno, gradbeno in urbanistično zgodovino slovenskega ozemlja (številka: 2, 2010)
  8. evropska konferenca o digitalnem arhiviranju, Ženeva 28.-30. april 2010 (številka: 2, 2010)
  Poročilo o Jesenski šoli arhivistike 2010 (Autumn Archival School 2010). Grignano, 10.-17. oktober 2010 (številka: 2, 2010)
  Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2009 (številka: 2, 2010)
  80. nemško arhivsko zborovanje in sejem Archivistica. Dresden, 29. september- 2. oktober 2010 (številka: 2, 2010)
  Mednarodna konferenca "20 let delovanja Mednarodnega arhivskega raziskovalnega tabora" (številka: 2, 2010)
  "Posledice vina in noža" (številka: 2, 2010)
  Izvoz in uvoz arhivskega gradiva ter restitucija kulturne dediščine (številka: 2, 2010)
  Zaupanje in dostopnost - spremembe pri upravljanju dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalnem! dobi. XLII. mednarodna konferenca okrogle mize arhivov (CITRA), Oslo 11.-18. 9. 2010 (številka: 2, 2010)
  Vpogled v nastanek Cestnega podjetja Ljubljana in njegovo gradivo (številka: 2, 2010)
  23. mednarodno arhivsko posvetovanje "Arhivska praksa 2010". Tuzla, Bosna in Hercegovina, 30. september-1. oktober 2010 (številka: 2, 2010)
 31. 2011
   60

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  Planinski svet in narava skozi fotografski objektiv Franca Vogelnika (15. 9. 2010 - september 2011, Pokrajinski arhiv Maribor) (številka: 1, 2011)
  Seminar iz temeljnih zgodovinskih ved, UNG 2009-2010 (številka: 1, 2011)
  Jože Mlinarič: Gradivo za zgodovino Maribora, XXXV. zv., Evangeličanska postojanka pri gradu Betnava pri Mariboru 1589-1602, II. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2010, 178 strani (številka: 1, 2011)
  Emica Ogrizek: Tiskovne zadeve državnega tožilstva Maribor 1898-1941. Maribor : Pokrajinski arhiv, 2010 (Inventarji 19), 227 strani (številka: 1, 2011)
  Vlasta Beltram: Koprski zapori : s poudarkom na političnih zapornikih v obdobju fašistične vladavine : ob 65. obletnici prve osvoboditve političnih zapornikov, septembra 1943. Koper : Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov, 2008, 131 strani (številka: 1, 2011)
  Slovenski oddelki Cesarsko-kraljevega moškega učiteljišča v Kopru 1875-1909 (številka: 1, 2011)
  Urbarji in urbarialni registri v Pokrajinskem arhivu Maribor. Vsaki kmet je dolžan dati gospodu zemljiškemu --- Razstava v razstavišču Archivum (Pokrajinski arhiv Maribor) od 23. junija 2010 do 25. januarja 2011 in v avli hotela Radin v Radencih od 6. aprila 2011 do 8. aprila 2011 (številka: 1, 2011)
  Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Maribor : Pokrajinski arhiv, 2011, 587 strani (številka: 1, 2011)
  Alojz Cindrič: Študenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848-1918. Ljubljana : Univerza, 2009, 590 strani (številka: 1, 2011)
  Alojz Cindrič: Študenti s Kranjske na dunajski Univerzi v prvi polovici devetnajstega stoletja 1804-1848. Ljubljana : Univerza, 2010, 240 strani (številka: 1, 2011)
  Ustanovitev Univerze v Ljubljani v letu 1919. Razstava Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 1. 12. 2009-30. 11. 2010 (številka: 1, 2011)
  SIstory (številka: 1, 2011)
  20 éves a Szlovén-magyar nemzetközi levéltári kutatótábor : nemzetközi konferencia : Szentgotthárd, 2010. szeptember 24. = 20 let delovanja Slovensko-madžarskega mednarodnega arhivskega raziskovalnega tabora : mednarodna konferenca : Monošter, 24. september 2010. Szombathely : Vas Megyei Levéltár kiadványa, 2010, 158 strani (številka: 1, 2011)
  Iz zlate knjige slovenskih junakov (številka: 1, 2011)
  XX. mednarodni arhivski raziskovalni tabor (številka: 1, 2011)
  Ljubljanska univerza in njeni profesorji: 1919-1960 : fotografski zbornik, IV. del (ur. Jože Ciperle). Ljubljana : Univerza, 2010, 278 strani (številka: 1, 2011)
  Tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani : 1919-1957. Razstava Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani, december 2010 - februar 2011 (številka: 1, 2011)
  Bosansko dubrovniški odnosi (številka: 1, 2011)
  Problemi, ki nastajajo pri delu z ustvarjalci na področju pravosodja (številka: 1, 2011)
  Matjaž Bizjak - Aleksander Žižek: Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov 1457-1513. Celje : Zgodovinski arhiv ; Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2010, XLVII + 164 strani (številka: 1, 2011)
  Ljubljanske baročne bratovščine in njihovo umetnostno naročništvo (številka: 1, 2011)
  Mariborska "postaja" v protokolu deželnoknežje vizitacije in inkvizicije na Štajerskem leta 1528 (številka: 1, 2011)
  Simona Velunšek: Od Državne glasbene šole do Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Maribor : Pokrajinski arhiv : Konservatorij za glasbo in balet, 2011, 39 strani (številka: 1, 2011)
  Intervento di restauro conservativo del Catasto storico dell'Imperatore Giuseppe II (številka: 1, 2011)
  Primeri "propagandne vojne" v aktih Okrožnega sodišča v Mariboru med letoma 1940 in 1941 (kazniva dejanja zoper "Uredbo o zavarovanju nevtralnosti glede tiska") (številka: 1, 2011)
  90 let Univerze v Ljubljani : med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana : Rektorat Univerze, 2009, 783 strani (številka: 1, 2011)
  Nina Gostenčnik, Barbara Lobnik: Plinarna Maribor 140 let v našem mestu: arhivsko gradivo mariborskega gospodarstva v Pokrajinskem arhivu Maribor : spominski zbornik. Maribor : Pokrajinski arhiv, 2010 (Katalogi / Pokrajinski arhiv Maribor; zv. 33) 60 strani. Razstava v razstavišču Archivum, avtorici: Nina Gostenčnik in Barbara Lobnik, 6. maj do... (številka: 1, 2011)
  Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma (številka: 1, 2011)
  Doc. dr. Jelka Melik je praznovala šestdeset let (številka: 2, 2011)
  Prisotnost uršulinskih ustanov v srednjeevropskem prostoru v prvi polovici 19. stoletja in jubilejno praznovanje Reda (številka: 2, 2011)
  Unio Leonina in oblikovanje slovenske frančiškanske province (številka: 2, 2011)
  Koprska bratovščina svetega Nikolaja (številka: 2, 2011)
  Poročila britanskih predstavništev o Jugoslaviji in Slovencih v prvih letih po drugi svetovni vojni (številka: 2, 2011)
  Primorski Slovenci in ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič (številka: 2, 2011)
  Verso nuove ricerche sul governo locale in eta contemporanea (številka: 2, 2011)
  Ljubljanske baročne bratovščine in njihovo umetnostno naročništvo (številka: 2, 2011)
  O cerkvenih pečatih z ozirom na relikvijska pečata v p. c. sv. Martina v Žirovnici (številka: 2, 2011)
  Cancianus de Goritia, episcopus Emoniensis (1313-1331) (številka: 2, 2011)
  Poslanska epizoda šentjakobskega župnika Janka Barleta (številka: 2, 2011)
  Filip Wirich Lovrenc Daun, nesojeni ljubljanski pomožni škof (številka: 2, 2011)
  Zgodovinar dr. Josip Srebrnič (1876-1966) - učitelj na Univerzi v Ljubljani (številka: 2, 2011)
  Arhivi cistercijanskih samostanov in njihova usoda s poudarkom na stiškem in kostanjeviškem samostanu (številka: 2, 2011)
  Nadškofu Frančišku Borgia Sedeju ob 25. obletnici škofovske službe v Gorici (številka: 2, 2011)
  Hrenova pridiga ob ustanovitvi kapucinskega samostana v Mariboru (številka: 2, 2011)
  Katoliška cerkev in prostozidarstvo (številka: 2, 2011)
  Die Verträge des Bistums Gurk mit dem Bistum Lavant von 1859 und mit dem Domkapitel in Laibach von 1891 (številka: 2, 2011)
  Kronogram ob 70-letnici prof. dr. Franca Ksaverja Martina Dolinarja (številka: 2, 2011)
  Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2010 (številka: 2, 2011)
  Ob življen!skem jubileju Marjete Adamič (številka: 2, 2011)
  Poti in stranpoti Valvasorjevih potomcev z velenjskega gradu (številka: 2, 2011)
  Prof. dr. France Martin Dolinar - sedemdesetletnik (številka: 2, 2011)
  Odsevi habsburško-beneških odnosov v Cerkvi zgodnjega novega veka na Slovenskem (številka: 2, 2011)
  Bibliografija prof. dr. Franceta M. Dolinarja (številka: 2, 2011)
  Gregor Vlahovič (1523-1581), življenje in delo predikanta na meji cesarstva (številka: 2, 2011)
  Korenine arhivske službe v Sloveniji (številka: 2, 2011)
  Škof Franc I. Gašpar pl. Stadion in njegov opis lavantinske škofije (številka: 2, 2011)
  Brezmejna radost odkrivanja in krhkost mejnih letnic (številka: 2, 2011)
  Ob šestdesetletnici Metke Gombač (številka: 2, 2011)
 32. 2012
   49

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  Uporaba arhivskega gradiva in varstvo osebnih podatkov (številka: 1, 2012)
  Zlati odlikovanec z Rodice - Anton Rode (1895-1917) (številka: 1, 2012)
  Dolga pot domov - arhivska restitucija (številka: 1, 2012)
  Graščinski, plemiški in osebni arhivi na Slovenskem (številka: 1, 2012)
  Oče in sin zapisana glasbi. Ivan Kacin (1884-1953): organist, izdelovalec orgel, zborovodja. Paul John Sifler (1911-2001): skladatelj, organist, zborovodja. Nova Gorica: Pokrajinski arhiv, 2012, 52 strani (številka: 1, 2012)
  Častni doktorji Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Univerza, 2011, 104 strani (številka: 1, 2012)
  Arhivsko gradivo Franca Miklošiča v Pokrajinskem arhivu Maribor (številka: 1, 2012)
  Ohranjanje dokumentnega gradiva na papirju - standardi in priporočila (številka: 1, 2012)
  Arhivalija meseca - nova rubrika na spletni strani Arhiva Republike Slovenije (številka: 1, 2012)
  Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2012, 661 strani (številka: 1, 2012)
  Dosežki slovenskega gradbeništva (1918-1941). Opus stavbenika Josipa Slavca (1901-1978). Ob 110-letnici rojstva. Znanstvena in slikovna monografija. Ljubljana: Celjska Mohorjava družba, 2011, 253 strani (številka: 1, 2012)
  UNESCO listina o varstvu digitalne dediščine (številka: 1, 2012)
  Analiza primernosti formata PDF/A za dolgoročno hrambo gradiva v digitalni obliki (številka: 1, 2012)
  Mesto, trg ali vas? Varašanci - prekmurski meščani. Razstava Pokrajinskega arhiva Maribor (številka: 1, 2012)
  Kongresni trg. Zgodovina prostora do razpada Avstro-Ogrske. Ljubljana: Založba ZRC, 2011 (Umetnine v žepu; 4), 77 strani (številka: 1, 2012)
  Portulanske karte Sredozemlja - primer srednjeveške inovacije v pomorstvu (številka: 1, 2012)
  Tabelarni prikaz vpisnikov okrajnih, okrožnih, višjih gospodarskih in okupacijskih sodišč med letoma 1850-1995 (številka: 1, 2012)
  Popis in zaščita fotografske zbirke Julija Felaherja (številka: 1, 2012)
  Z dopisom se predstavim, razstava in katalog Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici. Nova Gorica: Pokrajinski arhiv, 2011, 55 strani (številka: 1, 2012)
  O postavitvi lesenega mostu v okolici Tolmina (1321) (številka: 1, 2012)
  Primorski priseljenci v Ljubljani - v luči popisa prebivalstva iz leta 1928 (številka: 1, 2012)
  Bilo je nekoč v Trbovljah. Iz hiše pisanih spominov - Zanimivi dogodki iz "življenja" občine Trbovlje od 1849 do 1941 (številka: 1, 2012)
  Delovna in socialna sodišča ter njihovo arhivsko gradivo (številka: 1, 2012)
  Il Sant'Ufficio nei territori sloveni (številka: 1, 2012)
  Prireditev Mariborski teden v Mariboru: predstavitev fotografskega gradiva iz zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2011 (Katalogi / Pokrajinski arhiv Maribor, zv. 35), 48 strani (številka: 1, 2012)
  Dve Valvasorjevi hiši v Krškem - napačna in prava (številka: 1, 2012)
  Prispevek k problematiki raziskovanja revolucionarnega nasilja na Primorskem (številka: 2, 2012)
  Rokopis avtobiografije Josipa Mantuanija iz leta 1927 v Glasbeni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (številka: 2, 2012)
  Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji : Zapisniki sej najvišjih organov in organizacij 1942-1945. Knjiga 11. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2012, 592 str. (številka: 2, 2012)
  Delovna knjižica - dokument preteklosti (številka: 2, 2012)
  Cesarsko-kraljevo možko učiteljišče v Kopru 1875-1909 / slovenski oddelek. Koper: Pokrajinski arhiv, 2010, 247 str. (številka: 2, 2012)
  Evropski projekt EUscreen (številka: 2, 2012)
  Darinka Drnovšek - šestdesetletnica (številka: 2, 2012)
  Dr. Jožetu Žontarju ob osemdesetletnici (številka: 2, 2012)
  Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2011 (številka: 2, 2012)
  Edicija virov NOB (številka: 2, 2012)
  Ustanovitev in delovanje koprskega vrtca ter dobrodelne ustanove Grisoni do konca prve svetovne vojne (številka: 2, 2012)
  Nastajanje arhivskega prava v Sloveniji (številka: 2, 2012)
  Zapuščina slikarja in grafika Rika Debenjaka (številka: 2, 2012)
  Kočevski Slovenci in Nemci v 15. stoletju (številka: 2, 2012)
  Celjski olimpijci: 1936-1988. Razstava in razstavni katalog. Celje: Zgodovinski arhiv, 2012, 44 str. (številka: 2, 2012)
  Gli ultimi giorni della Serenissima in Istria. L'insurrezione popolare di Isola del 1797. Isola: Edizioni "Il Madracchio", 2010, 555 str. (številka: 2, 2012)
  In memoriam (številka: 2, 2012)
  Seminar iz temeljnih zgodovinskih ved UNG 2010-2011 (številka: 2, 2012)
  Varstvo raznolikosti kulturnih izrazov in nesnovne kulturne dediščine (številka: 2, 2012)
  Postavitev stalnih partizanskih vojaških sodišč na Slovenskem (številka: 2, 2012)
  Pogled na uresničevanje sporazuma o vprašanjih nasledstva nekdanje SFRJ - priloge D (številka: 2, 2012)
 33. 2013
   26

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  Schaffenrath o obiskovalcih jam (številka: 1, 2013)
  Boštjan Zajšek: Tudi nam pripada Božje sonce: ob 150-letnici Evangeličanske občine Maribor. Katalogi, zvezek 37. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor, 2013, 60 strani (številka: 1, 2013)
  Vsebina vpisnikov okrajnih, okrožnih in višjih sodišč po letu 1945 (številka: 1, 2013)
  Odnos družbe do slepih in slabovidnih na Kranjskem v 19. stoletju (številka: 1, 2013)
  Varstvo občutljivih osebnih podatkov v arhivskem gradivu nekdanje tajne politične policije - med zakonom in prakso (številka: 1, 2013)
  Aleksander Žižek: Skrivno življenje cehov: cehi Celja, Maribora in Ptuja med letoma 1732 in 1859. Celje: Zgodovinski arhiv, 2012, 472 strani (številka: 1, 2013)
  Od načel Mednarodnega arhivskega sveta o dostopnosti arhivskega gradiva do kritičnih pripomb k predlogu nove evropske uredbe o varstvu osebnih podatkov (številka: 1, 2013)
  Osebni fond Mravljak Josip v Pokrajinskem arhivu Maribor - arhivistični strokovni problemi ureditve fonda ter pregled virov za koroško in štajersko zgodovino (številka: 1, 2013)
  Slovenci v italijanskih in egiptovskih begunskih taboriščih 1943-1946 (številka: 1, 2013)
  Plemstvo v cerkvenih matičnih knjigah zgodnjega novega veka - raziskovalni problemi in izzivi (številka: 1, 2013)
  Upravljanje arhivskega gradiva nekdanjih tajnih služb v Republiki Sloveniji (številka: 1, 2013)
  Bratovščine v ljubljanskih škofijskih protokolih 17. in 18. stoletja (številka: 1, 2013)
  Še enkrat o selitvi volksdeutscherjev med II. svetovno vojno (številka: 2, 2013)
  "Es gibt einen Meister über alle irdische Maister" (številka: 2, 2013)
  Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2012 (številka: 2, 2013)
  Tomaž Hren in romarji (pridiga št. IV) (številka: 2, 2013)
  45 let Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije (številka: 2, 2013)
  Vrtna umetnost na Kranjskem v 18. in 19. stoletju v luči arhivskih virov (številka: 2, 2013)
  Zbirka Jožeta Lampreta v Muzeju Velenje (številka: 2, 2013)
  Župnija sv. Štefana v Solkanu in njen katapan iz leta 1757 (številka: 2, 2013)
  In memoriam (številka: 2, 2013)
  Kontrolirani geslovniki (številka: 2, 2013)
  Partizanska redna vojaška sodišča avgusta in septembra 1943 (številka: 2, 2013)
  Slovenski televiziji želimo vso srečo, da tele krava bi čim prej postalo (številka: 2, 2013)
 34. 2014
   44

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  Pankrac Cilenšek (1892-1981), med prvimi prejemniki zlate medalje za hrabrost za častnike (številka: 1, 2014)
  O "prazgodovini" slovenske televizije ob njeni 55-letnici (številka: 1, 2014)
  Patent nadvojvode Ferdinanda o dokončnem izgonu predikantov in odpravi protestantskega bogoslužja v notranjeavstrijskih deželah iz leta 1599 (številka: 1, 2014)
  K vprašanju lokalizacije novega mostu v okolici Tolmina leta 1322 in patrocinija sv. Martina (številka: 1, 2014)
  Hedvika Zdovc: SI_ZAC/0065. Občina Trbovlje 1849-1941 (številka: 1, 2014)
  Bratovščine na Kranjskem leta 1773 (številka: 1, 2014)
  Valvasor kot zemljiški gospod (številka: 1, 2014)
  Znanstveni simpozij Ptuj v stoletju izdaje drugega mestnega statuta. Zgodovinski arhiv na Ptuju, 25. oktober 2013 (številka: 1, 2014)
  Slovenske delovne brigade na mladinski železniški progi Brčko-Banovići (številka: 1, 2014)
  Julijana Visočnik: Škofijski arhiv Ljubljana I, Ljubljana: Nadškofija, 2012, 436 strani (številka: 1, 2014)
  Miroslav Premrou, Della patria di s. Girolamo (številka: 1, 2014)
  Prizadevanja za ohranitev filmskih zapisov dr. Karla Grossmanna (številka: 1, 2014)
  Seminar iz temeljnih zgodovinski ved, UNG 2012-2013 (številka: 1, 2014)
  Konserviranje-restavriranje spisovnega gradiva na napravi za dolivanje s celulozno pulpo (številka: 1, 2014)
  Dokumenti (nad)župnije Hoče v Kapiteljskem arhivu Nadškofijskega arhiva v Ljubljani (številka: 1, 2014)
  Metka Bukošek: "Za poljubčke je dobil vse": Črna kronika v sodnih dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje (številka: 1, 2014)
  Pametno upravljanje z dokumenti - Smartdoc by media.doc 2013 (številka: 1, 2014)
  O "prazgodovini" slovenske televizije ob njeni 55-letnici (številka: 2, 2014)
  Imenovanje prof. dr. Ignacija Vojeta za častnega člana Arhivskega društva Slovenije - utemeljitev (številka: 2, 2014)
  Kuge, lakote in vojske - reši nas, o Gospod: Kranjska v prvem letu vélike vojne (številka: 2, 2014)
  Poročilo Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj za leto 2014 (številka: 2, 2014)
  Poročilo o Mednarodni konferenci in okrogli mizi arhivistov Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Vojvodine; Terme Čatež, Slovenija, 15.-16. maj 2014 (številka: 2, 2014)
  Bojan Himmelreich: SI_ZAC/1121. Planinsko društvo Celje-Matica: 1862-2010 (številka: 2, 2014)
  Otmar Črnilogar - človek mnogih talentov (številka: 2, 2014)
  FIAF Restoration Summer School 2014 - Bologna (številka: 2, 2014)
  150 let Vipavske čitalnice. Njen pomen za razvoj javne knjižnice. Razstava o ustanovitvi in delovanju Vipavske čitalnice ter o društvenih knjižnicah na območju sedanje vipavske občine (številka: 2, 2014)
  Govor na proslavi ob 60-letnici Arhivskega društva Slovenije, MOL, 23. oktober 2014 (številka: 2, 2014)
  Župnija sv. Štefana v Solkanu in njen katapan iz leta 1757 (številka: 2, 2014)
  Aus steirischen Archiven - ein Rückblick auf die Jahre 2013 und 2014 (številka: 2, 2014)
  Arhivsko gradivo nemških okupacijskih oblasti, ki se nanaša na slovensko okupirano ozemlje v arhivih in knjižnicah v tujini (številka: 2, 2014)
  Vloga Bogumila Vošnjaka v prvi svetovni vojni in neposredno po njej (številka: 2, 2014)
  Rado Simoniti (1914-1981) (številka: 2, 2014)
  "Solze svetega Lovrenca" za Andreja Malniča (številka: 2, 2014)
  Dokumenti (nad)župnije Hoče v Kapiteljskem arhivu Nadškofijskega arhiva v Ljubljani (številka: 2, 2014)
  Valvasor kot zemljiški gospod (številka: 2, 2014)
  Aplikacija in uveljavitev modela socialističnega turizma na slovenski obali (1947-1990) (številka: 2, 2014)
  Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2013 (številka: 2, 2014)
  "Čez dolgo spet "Gorenska stran" in ti moj dom, men dobro znan!" (številka: 2, 2014)
  Finančna direkcija v Ljubljani 1941-1945 (številka: 2, 2014)
  Govor predsednice ADS ob 60. letnici Arhivskega društva Slovenije (številka: 2, 2014)
  Arhivsko društvo praznuje 60 let svojega obstoja (številka: 2, 2014)
  In memoriam. Brane Kozina (1959-2014) (številka: 2, 2014)
 35. 2015
   35

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  Pozabljeni vrt pred Grubarjevo! palačo v Ljubljani (številka: 1, 2015)
  Razstava Arhivi - zakladnice spomina (številka: 1, 2015)
  Javno pravobranilstvo - advokat države (številka: 1, 2015)
  Pritožba kranjskih deželnih stanov zoper ljubljanskega škofa Tomaža Hrena iz leta 1607 (številka: 1, 2015)
  Zapuščina slikarja, restavratorja in pedagoga Rafaela Nemca (številka: 1, 2015)
  Deželna gradbena direkcija v Ljubljani in razvoj gradbene službe od 18. stoletja do leta 1918 (številka: 1, 2015)
  Nagovor na odprtju razstave Arhivi - zakladice spomina (številka: 1, 2015)
  Delavnica, namenjena spoznavanju analogne barvne fotografije in digitalnega tiska (številka: 1, 2015)
  Zanimivosti iz delovanja predjožefinskih bratovščin na slovenskem Štajerskem (številka: 1, 2015)
  Doktorat znanosti in promocije doktorjev znanosti 1919-2012 (številka: 1, 2015)
  O "prazgodovini" slovenske televizije ob njeni 55-letnici (številka: 1, 2015)
  Joachim Kemper - Jure Volčjak - Martin Armgart (ur.): Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440-1493) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Heft 29: Die Urkunden und Briefe aus den Archiven und Bibliotheken der Republik Slowenien, Teil 1: Die staatlichen, kommunalen und kirchlichen Archive in der Stadt Laibach/Ljubljana (številka: 1, 2015)
  Vpliv političnih sprememb leta 1918/1919 na sistem in ikonografijo državnih odlikovanj (številka: 1, 2015)
  Strukturen - Standards - Strategien (številka: 2, 2015)
  Neznana Knjiga spominov Vojeslava Moleta (številka: 2, 2015)
  "Resnice preteklosti hranimo za dejstva prihodnosti" - ob šestdesetletnici Zgodovinskega arhiva na Ptuju (številka: 2, 2015)
  Julijana Visočnik: Škofijski arhiv Ljubljana. Inventar fonda ŠAL 2, Ljubljana: Nadškofija, 2015, 368 strani (številka: 2, 2015)
  Karlovško predmestje po popisu prebivalstva iz leta 1869 (številka: 2, 2015)
  Programsko-organizacijski-tehnično-izvedbeni delovni načrt "Planica 72" za realizacijo radijskih in televizijskih prenosov prvega svetovnega prvenstva v smučarskih poletih (številka: 2, 2015)
  Oris nastanka specialnega šolstva na Primorskem po drugi svetovni vojni (številka: 2, 2015)
  Smartdoc by Mediadoc 2015: pametno, mobilno, oblačno in varno upravljanje dokumentov (številka: 2, 2015)
  Katalogizacija in digitalizacija arhiva fotografskih negativov na steklenih ploščah avtorja Janka Ravnika (številka: 2, 2015)
  S tujsko legijo čez Afriko (1933-1938) - pot slovenskega legionarja (številka: 2, 2015)
  Papierkrieg: Quellen zur Geschichte des Ersten Weltkrieges in Archiven Österreichs, Deutschlands und Tschechiens. Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 57 (2014) (številka: 2, 2015)
  Okoliščine izvolitve Todorja Pavlova za člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti in njegovega izbrisa (številka: 2, 2015)
  Maribor v letu 1965 (številka: 2, 2015)
  Poskus rekonstrukcije "fonda" urbarjev in urbarialnih registrov samostana Stična in vprašanje njegove hrambe skozi čas (številka: 2, 2015)
  25. mednarodni arhivski raziskovalni tabor - Nemzetközi levéltári kutatótábor (številka: 2, 2015)
  In memoriam. Jože (Josef) Jerko (1935-2015) (številka: 2, 2015)
  Alojz Cindrič: Od imatrikulacije do promocije, Doktorandi profesorja Franceta Vebra na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v luči arhivskega gradiva 1919-1945, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2015, 310 strani (številka: 2, 2015)
  Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2014 (številka: 2, 2015)
  27. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, 15. in 16. oktober 2015, Ptuj (številka: 2, 2015)
  Mednarodna znanstvena konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci, 15.-17. april 2015 (številka: 2, 2015)
 36. 2016
   37

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  Alojzij Trstenjak: Spomini iz svetovne vojne 1914-1918. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor, 2015, 167 strani (številka: 1, 2016)
  Blaž Otrin - Marija Čipić Rehar (ur.): Jegličev dnevnik: znanstvenokritična izdaja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015, 1131 strani (številka: 1, 2016)
  Fragmenti pretrganega časa - neizvedeni projekti turistične arhitekture. Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 15. april-18. maj 2016 (številka: 1, 2016)
  Zapisano ostane (številka: 1, 2016)
  Razprava o športnem programu na TV Ljubljana v letih 1984 in 1985 (številka: 1, 2016)
  Zdenka Semlič Rajh: Zapisniki sej mestnega sveta Mestne občine Maribor 1853-1856. Kritična objava arhivskih dokumentov. Gradivo za zgodovino Maribora, XL. zvezek. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor, 2015, 108 strani (številka: 1, 2016)
  Delavnica, namenjena spoznavanju fotografij in njihovega okolja: odločanje za njihovo ohranjanje (številka: 1, 2016)
  Kamniške bratovščine in njihova povezava s freskami pri Sv. Primožu in v župnijski cerkvi na Šutni (številka: 1, 2016)
  Neverjetna usoda medžimurskega "jezika" (številka: 1, 2016)
  Osebni fond Engelberta Besednjaka - arhiv Tajne krščansko-socialne organizacije in katoliškega tabora za obdobje med obema vojnama (številka: 1, 2016)
  Dolga pot do krajše ceste (številka: 1, 2016)
  Okoliščine napada na grad Vurberk februarja 1945 (številka: 1, 2016)
  Novi prostori v Novi Gorici (številka: 1, 2016)
  Na poti do moške pražnje in delovne noše na Blokah v prvi polovici 19. stoletja ali Kako bi bil lahko oblečen Martin Krpan z Vrha pri Sveti Trojici (številka: 1, 2016)
  Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2015 (številka: 2, 2016)
  Od jugoslovansko-izraelskih do slovensko-izraelskih odnosov v luči dokumentov uprave državne varnosti (številka: 2, 2016)
  Poročilo Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj za leto 2016 (številka: 2, 2016)
  86. nemško arhivsko zborovanje, Koblenz, 28. september-1. oktober 2016 (številka: 2, 2016)
  Konferenca FIAT/IFTA, Varšava, 12.-15. oktober 2016 (številka: 2, 2016)
  Gforner, Sabine et al. (Ur.) (2015) ... (številka: 2, 2016)
  Peter Pavel Klasinc - sedemdesetletnik (številka: 2, 2016)
  Franca Tissi, Le pergamene dell'Archivio capitolare di San Giusto martire di Trieste (Atti e memorie della Societa istriana di archeologia e storia patria, Vol. CXV-2 della Raccolta, LXIII-2 della Nuova Serie), Trieste, 2015, 207 strani (številka: 2, 2016)
  Miloš Štibler (1882-1969), zadružnik in publicist (številka: 2, 2016)
  Letna konferenca Društva madžarskih arhivistov - Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlés, yőr i. e. Győr, od 11. do 13. julija 2016 (številka: 2, 2016)
  Levéltári kutatótábor ! (številka: 2, 2016)
  Mednarodna znanstvena konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci, 13.-15. april 2016 (številka: 2, 2016)
  Miloš Štibler in njegova publicistika z zbrano bibliografijo (številka: 2, 2016)
  Razstava Univerze v Ljubljani - od prvih korakov do moderne univerze in odprtje muzejske sobe na ljubljanski univerzi 30. novembra 2015 (številka: 2, 2016)
  Položaj Slovencev v drugi polovici tridesetih let v Kraljevini Jugoslaviji (številka: 2, 2016)
  Akademska kariera Emilijana Cevca in njegovi napori pri preučevanju (sakralne) umetnosti na Primorskem (številka: 2, 2016)
  Slavnostni nagovor ob podelitvi Aškerčeve nagrade in priznanja za obdobje 2015-2016 (številka: 2, 2016)
  Okrajna glavarstva na Kranjskem (številka: 2, 2016)
  Nagovor predsednice Arhivskega društva Slovenije na slovesnosti ob podelitvi Aškerčeve nagrade in Aškerčevega priznanja za obdobje 2015-2016 (številka: 2, 2016)
  Podlipa med Bistro in Šentjoštom (številka: 2, 2016)
  Presečni arhiv in zbirka podatkov o slovenskih orglah ARSORS (številka: 2, 2016)
 37. 2017
   49

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  Mednarodna konferenca o projektu e-ARH.si, Ljubljana, 23.-24. november 2016 (številka: 1, 2017)
  Tomaž Ivešić: Jugoslovanska socialistična nacija: ideja in realizacija (1952-1958), Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2016 (številka: 1, 2017)
  Iz polja v mesto vrtnic - Nova Gorica nekoč in danes (številka: 1, 2017)
  Monopol kritike (številka: 1, 2017)
  Nekdanji diplomat Bogumil Vošnjak v času druge svetovne vojne in emigracije ter njegova prizadevnost za tržaško vprašanje (številka: 1, 2017)
  Reorganizacija mariborske občinske uprave v 30. letih 20. stoletja (številka: 1, 2017)
  Doksis 2016 by media.doc:"Sodobno upravljanje e-dokumentov", Ljubljana, 9. november 2016 (številka: 1, 2017)
  Vloga in pomen slovenskega predstavnika Jugoslovanskega odbora na krfskih pogajanjih junija 1917 (številka: 1, 2017)
  Mednarodno arhivsko posvetovanje Arhivskega društva Srbije, Tara, Srbija, 13.-14. oktober 2016 (številka: 1, 2017)
  49. posvetovanje hrvaških arhivistov, Plitvice, Hrvaška, 26. - 28. oktober 2016 (številka: 1, 2017)
  5. mednarodna znanstvena konferenca "Za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov", Maribor, 10.-11. marec 2017 (številka: 1, 2017)
  Pripomoček za pripravo klasifikacijskih načrtov za zavode s področja kulture (številka: 1, 2017)
  Razlika med osebnim dosjejem in dosjejem sodelavca na primeru Milana Doriča (številka: 1, 2017)
  Mednarodna znanstvena konferenca "Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja", Radenci, 5.-7. april 2017 (številka: 1, 2017)
  Popis srajčk neobjavljenih oddaj v Arhivu TV Slovenija (številka: 1, 2017)
  Želimo k matični domovini (številka: 1, 2017)
  Nina Gostenčnik: Jeklotehna Maribor: 70 let po ustanovitvi, Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor, 2016 (številka: 1, 2017)
  "Digitale Archivierung" : Innovationen - Strategien - Netzwerke. Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs, Nr. 59. (ur. Follner, Michaela et. al.) (številka: 1, 2017)
  Beneško-avstrijska meja v Istri / Il confine veneto-austriaco in Istria. Monografije in katalogi 29 (ur. Bradara, Tatjana), Pulj: Arheološki muzej Istre, 2017 (številka: 1, 2017)
  V spomin (številka: 1, 2017)
  Javno tožilstvo Ptuj 1945-2000 (številka: 2, 2017)
  Letna konferenca Društva madžarskih arhivistov - Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlése, Miskolc, od 10. do 12. 7. 2017 (številka: 2, 2017)
  Ljubljanski uršulinski samostan v 18. stoletju (številka: 2, 2017)
  Srednja Evropa v malem (številka: 2, 2017)
  Aleksandra Gačić: Bogumil Vošnjak. Politik in diplomat, Ljubljana: Jutro, 2017, 430 strani (številka: 2, 2017)
  Redovne province na Slovenskem kot povezovalke prostorov od konca 16. stoletja do Jožefa II (številka: 2, 2017)
  Matjaž Bizjak in Lilijana Žnidaršič Golec: Urbarji na Slovenskem skozi stoletja. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije in Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2016, 248 strani (številka: 2, 2017)
  Štajerska kapucinska provinca do Jožefa II. (številka: 2, 2017)
  Poletna šola Liber: Trends in manuscripts studies: Sources, issues and technologies, Cassino, 26.-30. 6. 2017 (številka: 2, 2017)
  Most med severom in jugom (številka: 2, 2017)
  Minoriti štajersko-koroške province od prve polovice 16. stoletja do jožefinskih reform (številka: 2, 2017)
  28. zborovanje Arhivskega društva Slovenije, 5. in 6. 10. 2017, Portorož (številka: 2, 2017)
  Slovenska pridiga baročne dobe in redovne province (številka: 2, 2017)
  Redovne hiše in redovne province kot dejavnik povezovanja geografskih in duhovnih prostorov (številka: 2, 2017)
  Dekade: osemdeseta 1980-1989 ... (številka: 2, 2017)
  Usoda slovenskih orgel v prvi svetovni vojni (številka: 2, 2017)
  "Frnaža" - mesto v malem (številka: 2, 2017)
  Iskra Iveljić: Anatomija jedne velikaške porodice: Rauchovi, Zagreb: Filozofski fakultet Press, 2014, 312 strani (številka: 2, 2017)
  Samostani v Kopru v obdobju Beneške republike (številka: 2, 2017)
  Benediktinci in benediktinke na prostoru jugovzhodnih Alp (številka: 2, 2017)
  Arhiv v mestu (številka: 2, 2017)
  Nekateri vidiki povezovalne vloge glasbe v poznosrednjeveških provincah kartuzijanskega reda (številka: 2, 2017)
  Samostani in župnije (številka: 2, 2017)
  27. mednarodni arhivski raziskovalni tabor - Nemzetközi levéltári kutatótábor, Boreča in Ženavlje v Sloveniji ter Farkasfa na Madžarskem, od 23. do 28. 6. 2017 (številka: 2, 2017)
  Cistercijani na Slovenskem v zrcalu razvoja reda v Evropi in v primerjavi s kartuzijani (številka: 2, 2017)
  Arhitektura kapucinskega reda znotraj meja redovnih provinc (številka: 2, 2017)
  Karmeličani na Kostanjevici pri Novi Gorici (številka: 2, 2017)
 38. 2018
   53

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  Prevzemanje arhivskega gradiva zdravstvenih ustanov na primeru Psihiatrične bolnišnice Idrija (številka: 1, 2018)
  Ustvarjalci, skrbniki in uporabniki arhivskega gradiva o zdravstvu na Slovenskem (številka: 1, 2018)
  Atlanti: Mednarodna revija za sodobno arhivsko teorijo in prakso, vol. 27, št. 1 in 2. Trst. Uredil: Peter Pavel Klasinc. Maribor: Mednarodni inštitut za arhivsko znanost in Državni arhiv v Trstu, 540 strani (številka: 1, 2018)
  Gradnja UKC 1966-1975 (številka: 1, 2018)
  Starejše arhivsko gradivo o zdravstvu, hranjeno v Pokrajinskem arhivu Koper, s poudarkom na delovanju ubožnih stanov od 13. do začetka 20. stoletja (številka: 1, 2018)
  Zdravstvo med svetovnima vojnama v arhivskem gradivu Dravske banovine (številka: 1, 2018)
  Gradivo o zdravstvu v 19. stoletju v upravnih fondih Arhiva Republike Slovenije (številka: 1, 2018)
  Spolne bolezni v Mariboru in okolici na podlagi matičnih knjig splošne bolnišnice Maribor v času med obema vojnama (številka: 1, 2018)
  Strategija reševanja poplavljenega gradiva (številka: 1, 2018)
  Sanatorij ruskega rdečega križa Vurberk (številka: 1, 2018)
  Fondi zdravstvenih ustanov v pokrajinskih arhivih in Arhivu Republike Slovenije (številka: 1, 2018)
  Arhivski fondi kot vir preučevanja socialne zgodovine s poudarkom na socialno-zdravstveni zaščiti mater in otrok v Sloveniji v obdobju med obema vojnama (številka: 1, 2018)
  Vodnik po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne. Uredil Jure Volčjak (številka: 1, 2018)
  Register raka Republike Slovenije (številka: 1, 2018)
  Dekade: sedemdeseta 1970-1979, Celje ... (številka: 1, 2018)
  Zdravstvena dokumentacija kot vsestranski vir v znanstvenih raziskavah (številka: 1, 2018)
  Poročilo z Mednarodne arhivske šole v Parizu (Stage Technique International D'archives) (številka: 1, 2018)
  Bojan Cvelfar, Srbska pravoslavna cerkev na Slovenskem med svetovnima vojnama. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, zbirka Razpoznavanja = Recognitiones 31, Ljubljana, 2017, 554 strani (številka: 1, 2018)
  Dr. Anton Prijatelj, strokovnjak medicine dela (številka: 1, 2018)
  Skrb za javno zdravstvo v fondih uprave na območju Zgodovinskega arhiva Celje od druge polovice 19. stoletja do 1941 (številka: 1, 2018)
  Konserviranje-restavriranje vajeniške knjige mariborskih kirurgov (1776-1837) (številka: 1, 2018)
  Izbrani primeri nominativnih virov iz zdravniških evidenc kot prispevek k zgodovini zdravstva v Kopru 19. stoletja (številka: 1, 2018)
  Potujoča razstava "V zaledju soške fronte", od julija 2015 do jeseni 2017 (številka: 1, 2018)
  Rokopisne padarske bukve iz okolice Škofje Loke (številka: 1, 2018)
  Varstvo arhivskega gradiva izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (številka: 1, 2018)
  11. jesenska arhivska šola Trst (številka: 1, 2018)
  Vrhniški razgledi, zbornik Muzejskega društva Vrhnika. Letnik 1-7, 1996-2017, zvezki 1-17 (številka: 1, 2018)
  Sestre usmiljenke v zdravstvenih ustanovah (številka: 1, 2018)
  Zdravstvo in zdravje - drobci iz Nadškofijskega arhiva Ljubljana (številka: 1, 2018)
  Zdravstvo na Celjskem med drugo svetovno vojno (številka: 1, 2018)
  3. mednarodna konferenca projekta e-ARH.si: 2016-2020 (številka: 2, 2018)
  Pomen izobraževanj za sodelovanje med ustvarjalci s področja zdravstva in pristojnimi arhivi v okviru arhivske javne službe (številka: 2, 2018)
  Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2016 ! (številka: 2, 2018)
  Katja Zupanič: Kino je vedno dobra ideja: 120 let od prve kinopredstave na Ptuju, pregledna razstava, september 2017 (številka: 2, 2018)
  Živa dediščina - filmski zapisi o medicini v arhivu TV Slovenija (številka: 2, 2018)
  In memoriam (številka: 2, 2018)
  Izkažimo čast arhivskemu poklicu (številka: 2, 2018)
  Novi prispevki h krščevanju turških vojnih ujetnikov na Slovenskem v 17. in zgodnjem 18. stoletju (številka: 2, 2018)
  24. letno srečanje IIHA - Mednarodne agencije za zgodovino obveščevalnih služb Gradec (Avstrija), 8.-10. junij 2018 (številka: 2, 2018)
  31. mednarodno posvetovanje "Arhivska praksa 2018", Tuzla (Bosna in Hercegovina), 26.-28. september 2018 (številka: 2, 2018)
  In memoriam (številka: 2, 2018)
  50 let Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije (številka: 2, 2018)
  Gergur Pythiraeus Mekinić - začetnik gradiščanskohrvaške cerkvene pesmi (številka: 2, 2018)
  Poročilo Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj za leto 2018 (številka: 2, 2018)
  Arhivski fond "kosovelovcev" v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici (številka: 2, 2018)
  Seminar o znanstvenokritičnem aparatu v digitalni humanistiki: Aplikativna delavnica in teoretična diskusija, Benetke (Italija), Universita Ca'Foscari, 11.-12. januar 2018 (številka: 2, 2018)
  Maja Bausovac, Jure Krajšek, Hedvika Zdovc, Jože Kranjec: Celjsko podzemlje: Kanalizacija v Celju od antike do danes ... (številka: 2, 2018)
  28. mednarodni arhivski raziskovalni tabor - Nemzetközi levéltári kutatótábor Bogojina (Slovenija) in Rédics (Madžarska), 22.-27. junija 2018 (številka: 2, 2018)
  Hiša imena Verice-Ritkarovcev v Porabju in njihova zgodovina (številka: 2, 2018)
  Imenjska knjiga za Kranjsko (številka: 2, 2018)
  Izgon osebe kot kazen ali varnostni ukrep na Slovenskem (1768-2017) (številka: 2, 2018)
 39. 2019
   32

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  Vzpostavitev katastra lastnikov piranskih solin leta 1816 (številka: 1, 2019)
  Fotografija Kranja na steklu iz leta 1860 - predstavitev arhivalije, proces raziskave in zgodovinski kontekst nastanka (številka: 1, 2019)
  Preiskava fotografije Kranja na steklu (1860) z metodo PIXE (številka: 1, 2019)
  Vizualna preiskava fotografije župnijske cerkve sv. Kancijana z delom glavnega trga v Kranju (številka: 1, 2019)
  Posnetek Kranja na steklu - uvod v vedutno fotografijo na Slovenskem (številka: 1, 2019)
  Arhivska dediščina "vodopivcev" v novogoriškem pokrajinskem arhivu (številka: 1, 2019)
  Sedemdeset let mag. Aleksandre Serše (številka: 1, 2019)
  Rod Valentina Vodnika (številka: 1, 2019)
  Boris Golec: Vzpon in zaton Dienerspergov: Štajersko potomstvo Janeza Vajkarda Valvasorja ... (številka: 1, 2019)
  Boštjan Zajšek:"Jugoslavija prihaja". Kako se je odvila prevratna doba 1918/19 v Mariboru ... (številka: 1, 2019)
  In memoriam (številka: 1, 2019)
  Dr. Ljuba Dornik Šubelj in njen življenjski jubilej (številka: 1, 2019)
  Zdenka Semlič Rajh: Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor 1853-1863 ... (številka: 1, 2019)
  Devetdeset let dr. Eme Umek (številka: 1, 2019)
  Pritožbe zoper može postave na Slovenskem (številka: 1, 2019)
  Irene Kubiska Scharl in Michel Pölzl: Das Ringen um Reformen, Der Wiener Hof und sein Personal im Wandel (1766-1792), Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs, Wien: Österreichisches Staatsarchiv, Generaldirektion, 2018, 756 strani (številka: 1, 2019)
  Na poti do kmečke in trške oblačilne podobe v prvi polovici 19. stoletja v današnji Krajevni skupnosti Motnik (številka: 2, 2019)
  Založništvo ruskih knjig Milan Auman v Krškem in celjski ruski mesečnik Zarja (številka: 2, 2019)
  Valentin Stanič (1784-1847) je bil tudi "zdravnik" (številka: 2, 2019)
  Omembe orgel v arhivih terenskih popisov kulturne dediščine (številka: 2, 2019)
  Dekade: šestdeseta 1960-1969 @Celje (številka: 2, 2019)
  Izmenjava izkušenj in dobrih praks na področju arhivske zunanje službe - delovni obisk Arhiva Republike Slovenije v osrednjem državnem arhivu Češke republike v Pragi (številka: 2, 2019)
  Neuspeli poizkus obnove gradu Vurberk 1945-1952 in adaptacija ostalin 1978-1979 (številka: 2, 2019)
  Mednarodna znanstvena konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci, 3.-5. april 2019 (številka: 2, 2019)
  Ko sta orožnik in stražnik pri nas posta(ja)la poklica (številka: 2, 2019)
  Edo Škulj in Jurij Dobravec: Orgle Slovenije, Srednja vas v Bohinju: Ars organi Sloveniae ... (številka: 2, 2019)
  Mednarodna konferenca "Tuzelski arhivski dnevi", Tuzla (BiH), 27.-28. september 2019 (številka: 2, 2019)
  Gradnik eArhiviranje - eArchiving Building Block (številka: 2, 2019)
  Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2018 (številka: 2, 2019)
  4. mednarodna konferenca projekta e-ARH.si: 2016-2020, Austria Trend Hotel, 20.-21. november 2019 (številka: 2, 2019)
 40. 2020
   59

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  Duška Žitko: El Tartini in piassa/Tartini na trgu. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2019, 155 strani (številka: 1, 2020)
  Vili Ravnjak (ur.): 100 let Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru: drama, opera, balet. Maribor, Slovensko narodno gledališče, Umetniški kabinet Primož Premzl, 2019, 659 strani (številka: 1, 2020)
  Judje v 20.stoletju v gradivu Arhiva Republike Slovenije - priložnostna razstava Arhiva Republike Slovenije (številka: 1, 2020)
  TVT Boris Kidrič Maribor, Ob progi in za progo, 1863-2009 (številka: 1, 2020)
  Razstava in katalog "Fotografske metamorfoze Ptuja v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja", Zgodovinski arhiv na Ptuju, 20. junij 2019-januar 2020 (številka: 1, 2020)
  Poročilo o delovanju medarhivskih delovnih skupin v letu 2019 (številka: 1, 2020)
  Študij arhivistike (prva stopnja), arhivistike in dokumentologije (druga stopnja) ter arhivskih znanosti na Visokošolski izobraževalni ustanovi Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor (številka: 1, 2020)
  Dekade: petdeseta 1950-1959@Celje (številka: 1, 2020)
  Varnostno osebje v zaporih na Slovenskem (številka: 1, 2020)
  Pravo in pravni akti ter uprava in upravni akti - arhivsko pravo (številka: 1, 2020)
  70 let Vladimirja Žumra (številka: 1, 2020)
  Anton Brcko - Selko Dragar: pozabljeni muzik: 1911-1939 (številka: 1, 2020)
  Slovenci, začenjajo se novi časi --- (1918-1920) - potujoča razstava (številka: 1, 2020)
  Poročilo o delu izvršnega odbora Arhivskega društva Slovenije v mandatnem obdobju 2018-2020 (številka: 1, 2020)
  Matjaž Grahornik: Zapuščinski inventar po Janezu Jakobu grofu Khislu iz leta 1690 (številka: 1, 2020)
  Arhivske "cvetke" ali tudi uradni dokumenti so lahko zabavni, razstava, pripravljena v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) in Tedna kulturne dediščine (TKD) 2019 (28.9.-12. 10. 2019) (številka: 1, 2020)
  51. posvetovanje Hrvaškega arhivskega društva (številka: 1, 2020)
  Življenje inženirja in ljubljanskega fotografa Antona Sedeja iz Dol nad Idrijo (številka: 1, 2020)
  Vesela Goriška: zbornik o ljubiteljski kulturi (številka: 1, 2020)
  Otroško zavetišče v Ljubljani (številka: 1, 2020)
  Jožefina Terpinc, ljubljanska "femme fatale" 19. stoletja (številka: 1, 2020)
  David Petelin: Živeti v socialistični Ljubljani: mestno življenje v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni (številka: 1, 2020)
  Poročilo o udeležbi na 40. avstrijskem arhivskem dnevu 2019, Salzburg (Avstrija), 23.-24. 10. 2019 (številka: 1, 2020)
  Mnogoteri obrazi Josipa Broza-Tita (številka: 1, 2020)
  Športna delavnica B. Kolb in trgovina B. Kolb & Predalič (številka: 1, 2020)
  Arhivski kuharski rokovnik (številka: 1, 2020)
  Urbarji Nadškofijskega arhiva Ljubljana (številka: 1, 2020)
  Darinka Drnovšek, letošnja jubilantka (številka: 1, 2020)
  Sto let Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru: drama, opera, balet: 1919-2019. Urednik: Vili Ravnjak. Maribor: Slovensko narodno gledališče, 2019, 659 str. (številka: 1, 2020)
  Die Zukunft der Vergangenheit in der Gegenwart: Archive als Leuchtfeuer im Informationszeitalter. Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, zvezek 71 (številka: 1, 2020)
  Duška Žitko: El Tartini in piassa/Tartini na trgu. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2019, 155 str. (številka: 1, 2020)
  Aškerčeva nagrada in Aškerčevi priznanji za leto 2020 (številka: 2, 2020)
  In memoriam (številka: 2, 2020)
  Peter Omersel: Želeli smo do zvezd: zgodovina celjskih raketarjev, Celje: Zgodovinski arhiv Celje, 2020, 171 strani (številka: 2, 2020)
  Revni - ostareli v času kriz (številka: 2, 2020)
  Alojz Cindrič: Ljubljanski izobraženci skozi čas. Izobraževanje Ljubljančanov na dunajski univerzi 1392-1917, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za kulturno zgodovino, 2019, 524 strani (številka: 2, 2020)
  Vlatka Lemić: Arhivi in digitalna doba, Zagreb: Ljevak, 2019, 219 strani (številka: 2, 2020)
  Jubilantka Marija Hernja Masten (številka: 2, 2020)
  Človek v primežu epidemije (številka: 2, 2020)
  Slovenci, za zmiraj gre!, razstava ob 100. obletnici koroškega plebiscita, Narodni muzej Slovenije, 10. oktober 2020-11. april 2021 (številka: 2, 2020)
  V glavni vlogi nastopa Lilian --- (številka: 2, 2020)
  Vrhniški razgledi, urednici: Marija Oblak Čarni in Tatjana Oblak Miličinski, Vrhnika: Vrhniško muzejsko društvo, letniki 18-20, 2017-2020 (številka: 2, 2020)
  Konserviranje in restavriranje rokopisne knjige iz Škofič (številka: 2, 2020)
  Elektronsko poslovanje in vrednotenje elektronskega arhivskega gradiva sodišč (številka: 2, 2020)
  Epidemije črnih koz v Ljubljani v drugi polovici 18. stoletja (številka: 2, 2020)
  Življenjski jubilej Mije Mravlja (številka: 2, 2020)
  Slavnostni nagovor na podelitvi Aškerčevih nagrad (številka: 2, 2020)
  Janez Mlinar: Urbarji belopeškega gospostva (Thesaurus memoriae. Fontes; 14)(Novejši urbarji za Slovenijo; zv. 2), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018, 222 strani (številka: 2, 2020)
  Patent cesarja Ferdinanda II. o spreobrnjenju ali izselitvi protestantskega plemstva notranjeavstrijskih dežel iz leta 1628 (številka: 2, 2020)
  Dela na pergamentu in papirju z vidika humanističnih in naravoslovnih znanosti (številka: 2, 2020)
  International Archives Week Challenge: Choose a Year and find a Document! 1820, IAW2020 - International Archives Week 2020: 8th - 14th June 2020, Celje: Zgodovinski arhiv Celje, 2020, 12 strani (številka: 2, 2020)
  Informiranje gledalcev TV Ljubljana o epidemiji črnih koz leta 1972 in sedmi epidemiji kolere ter digitalizacija arhivskega gradiva o nalezljivih boleznih (številka: 2, 2020)
  France Bevk, književnik in politik (1890-1970), Razstava Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, 1. september-30. november 2020 (številka: 2, 2020)
  Sonja Jazbec: Bistrica ob Sotli v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje, Bistrica ob Sotli, junij 2018 in Luče v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje, Luče, december 2019 (številka: 2, 2020)
  Organizacija zdravstvene službe in nalezljive bolezni v Škofji Loki na prelomu iz 19. v 20. stoletje (številka: 2, 2020)
  In memoriam (številka: 2, 2020)
  In memoriam (številka: 2, 2020)
 41. 2021
   31

  številka: 1 (2021)
  številka: 2 (2021)
  Georg Tanzler: Ein Rechnungsbuch Ernsts des Eisernen (številka: 2, 2021)
  Europeana 2020 (številka: 1, 2021)
  Slovenski pasijoni, ponovitev fotografske razstave ob 300. obletnici Škofjeloškega pasijona, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Škofji Loki, 22. marec-30. junij 2021 (številka: 1, 2021)
  Marijan Gerdej (1948-2020) (številka: 1, 2021)
  Sodraških 800, monografija ob 800-letnici prve pisne omembe Sodražice, Sodražica: Občina Sodražica, 2020, 919 strani (številka: 1, 2021)
  Arhivsko gradivo vojaških pravosodnih organov iz obdobja socialistične Jugoslavije (številka: 1, 2021)
  Sodbe Vojaškega sodišča ljubljanskega vojnega področja poleti 1945 (številka: 1, 2021)
  "Kulturbundovci" na zatožni klopi (številka: 1, 2021)
  Ustavno sodišče Republike Slovenije in arhivsko gradivo (številka: 1, 2021)
  Mojca Šorn: Pomanjkanje in lakota v Ljubljani med veliko vojno, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020, 303 strani (številka: 1, 2021)
  Pregled zakonodaje glede služenja vojske za časa Marije Terezije in Jožefa II. (številka: 1, 2021)
  Od Istra benza do Istrabenza: 1948-1996, razstava in publikacija Pokrajinskega arhiva Koper (številka: 1, 2021)
  Ob okroglem jubileju Mete Matijevič (številka: 1, 2021)
  Vrednotenje dokumentarnega gradiva okrožnih in okrajnih sodišč ter sodnika za prekrške kot predpriprava za sestavo enotnih pisnih strokovnih navodil za obdobje v letih 1995-2004 (številka: 1, 2021)
  Aleksander Žižek: Memento mori; smrt in odnos do nje v arhivskem gradivu, Celje: Zgodovinski arhiv Celje, 2020, 79 strani (številka: 1, 2021)
  Ivan Nemanič, prvi slovenski filmski arhivist (1931-2021) (številka: 1, 2021)
  Pilonovi negativi fotografij iz fonda dr. Engelberta Besednjaka in Rozalije Vuk, razstava in katalog Pilonove galerije Ajdovščina ter Pokrajinskega arhiva Nova Gorica (številka: 1, 2021)
  Sedemdesetletnica dr. Slavice Tovšak (številka: 1, 2021)
  Vladimir Žumer (1949-2021) (številka: 1, 2021)
  Danijela Juričić Čargo in Lilijana Žnidaršič Golec: Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije, 4. zvezek - Urbarji iz zbirke mikrofilmskih kopij ... (številka: 1, 2021)
  Meja na zahodu - razstava ob 100-letnici podpisa rapalske pogodbe, avtor razstave: Uroš Lavrenčič Mugerli (številka: 1, 2021)
  Redna sodišča v Sloveniji med leti 1979 in 1994 (številka: 1, 2021)
  Mojca Horvat: Gospostvo Negova, kot ga slikajo arhivski viri, Maribor: Pokrajinski arhiv, 2021, 204 strani (številka: 2, 2021)
  Problematika materialnega varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva v inšpekcijskih postopkih (številka: 2, 2021)
  "V imenu Njegovega Veličanstva cesarja avstrijskega ---" (številka: 2, 2021)
  Pogovori s Francetom Dolinarjem o srednjeveških rokopisih in duhovnem utripu okoli njih (številka: 2, 2021)
  O tiskovnih zadevah na območju Deželnega sodišča v Ljubljani (kot tiskovnega sodišča) od leta 1873 do leta 1889 (številka: 2, 2021)
  Politični sodni procesi v obdobju Kraljevine Jugoslavije (1929-1941) s poudarkom na območju Dravske banovine (številka: 2, 2021)
  Viseči pečati na listinskem arhivskem gradivu župnij dekanije Dravograd-Mežiška dolina (številka: 2, 2021)
 42. 2022
   21

  številka: 1 (2022)
  Nataša Majerič Kekec: Gledališka ustvarjalnost na Ptuju od 18. stoletja do danes (številka: 1, 2022)
  Še enkrat o tako imenovanem "češkem cestopisu" v zbirki Arhiva Republike Slovenije (drugič) (številka: 1, 2022)
  Geodetska služba na območju pristojnosti Zgodovinskega arhiva na Ptuju s posebnim ozirom na delovanje Geodetske uprave Ptuj v drugi polovici 20. stoletja (številka: 1, 2022)
  Vinko Skitek: Biseri koroške arhivske dediščine iz arhivov PAM (številka: 1, 2022)
  Pravni predhodniki Ministrstva za kulturo Republike Slovenije od leta 1945 dalje in njihovo gradivo v Arhivu Republike Slovenije (številka: 1, 2022)
  "Nedopustno, da bi tekla gnojnica po škarpi!" (številka: 1, 2022)
  Sabina Lešnik: Maribor na fotografijah in razglednicah med letoma 1897 in 1945 v Pokrajinskem arhivu Maribor (številka: 1, 2022)
  Odmev informbirojevskega spora v partijskih organizacijah na območju okraja Kranj (številka: 1, 2022)
  Fond Trg Lenart v Slovenskih goricah (številka: 1, 2022)
  Občinski odbor za ugotavljanje in odpravo posledic potresa na Tolminskem (številka: 1, 2022)
  Okrogla miza - Nedostopnost arhivskega gradiva zaradi varstva občutljivih podatkov (številka: 1, 2022)
  Popisovanje in urejanje arhivskega gradiva krajevnih in mestnih ljudskih odborov na primeru Krajevnega ljudskega odbora Ivanjkovci in Mestnega ljudskega odbora Ptuj (številka: 1, 2022)
  Petdeset let Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici (številka: 1, 2022)
  Dejan Zadravec, Boris Farič in Aleksander Fenos: Metamorfoze delov ptujskega mestnega jedra v zadnjem stoletju (številka: 1, 2022)
  Blaž Otrin in Julijana Visočnik: Topografsko-zgodovinski opisi župnij ljubljanske škofije 1821-1823 (številka: 1, 2022)
  Lilijana Urlep: Jožef Smej: škof, ki ga je Bog obdaril z mnogimi darovi, razstava on stoletnici rojstva mariborskega pomožnega škofa dr. Jožefa Smeja (1922-2020) (številka: 1, 2022)
  Prispevek k biografiji poreškega nadduhovnika in generalnega vikarja poreške škofije Giovannia Antonia Pantere v luči arhivskih virov (številka: 1, 2022)
  Poslovanje s spisi na občinskih ljudskih odborih na območju Zgodovinskega arhiva Celje v letih 1955-1965 (številka: 1, 2022)
  O delu Arhivskega društva Slovenije v mandatnem obdobju 2020-2022 (številka: 1, 2022)
  6. kongres hrvaških arhivistov (številka: 1, 2022)
 43. 2023
   25

  številka: 1 (2023)
  Poročili o delu medarhivskih delovnih skupin v letih 2021 in 2022 (številka: 1, 2023)
  Mozaik življenja revije Primorska srečanja (številka: 1, 2023)
  Rokopisni misal Ms 2000 Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, imenovan Slavinski (številka: 1, 2023)
  Ureditev zbirke plakatov v Zgodovinskem arhivu na Ptuju (številka: 1, 2023)
  Seminar Arhivskega društva Slovenije o novostih Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) za arhivsko dejavnost (številka: 1, 2023)
  Jernej Komac: "Srce se mi trga od žalosti": Vsakdanje življenje prebivalstva na Bovškem med veliko vojno, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2022, 315 strani, prva izdaja (številka: 1, 2023)
  Poročili o delu medarhivskih delovnih skupin v letih 2021 in 2022 (številka: 1, 2023)
  Poročili o delu medarhivskih delovnih skupin v letih 2021 in 2022 (številka: 1, 2023)
  Slovensko narodno gledališče opera in balet Ljubljana - o nastanku in razvoju ustanove ter ravnanju z njenim dokumentarnim in arhivskim gradivom (številka: 1, 2023)
  Digitizacija filmskega arhivskega gradiva in obarvani filmi Veličana Beštra v zbirki filmov Slovenskega filmskega arhiva, SI AS 1086 - Zbirka filmov (številka: 1, 2023)
  Ivan Smiljanič (ur.): Sočutje in stigma. Družbene razlike in revščina v slovenski novejši zgodovini, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2022, 261 strani (zbirka Vpogledi, 24) (številka: 1, 2023)
  Martina Fekonja, mag. Hana Habjan, Mira Hodnik, Iztok Hotko, Dunja Mušič: Z vami gradimo mostove za prihodnje rodove že 125 let, Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2022 (številka: 1, 2023)
  Izgradnja in prva leta delovanja Cankarjevega doma v Ljubljani (številka: 1, 2023)
  Poročili o delu medarhivskih delovnih skupin v letih 2021 in 2022 (številka: 1, 2023)
  Arhivsko gradivo javnopravnih ustvarjalcev s področja kulture (številka: 1, 2023)
  Poročili o delu medarhivskih delovnih skupin v letih 2021 in 2022 (številka: 1, 2023)
  Poročili o delu medarhivskih delovnih skupin v letih 2021 in 2022 (številka: 1, 2023)
  Poročili o delu medarhivskih delovnih skupin v letih 2021 in 2022 (številka: 1, 2023)
  Vinko Skitek: Računske knjige breškega rudarskega sodnika Egidija Leschendursta, 1580-1589 = Rechnungsbücher des Friesacher Bergrichters Gilg Leschendurst, 1580-1589, Gradivo za zgodovino Koroške 2. [ ... ] (številka: 1, 2023)
  53. zborovanje Hrvaškega arhivskega društva (številka: 1, 2023)
  Fondi s področja kulture v slovenskih javnih arhivih (številka: 1, 2023)
  Mit o letu 1918 kot eden izmed temeljev nacistične propagande (številka: 1, 2023)
  Poročili o delu medarhivskih delovnih skupin v letih 2021 in 2022 (številka: 1, 2023)
  Arhivsko gradivo Koncertne poslovalnice Maribor (številka: 1, 2023)