Časopis za zgodovino in narodopisje
Review for history and ethnography

 1. 1904
   1

 2. 1905
   2

 3. 1906
   1

 4. 1907
   2

 5. 1908
   2

 6. 1909
   1

 7. 1910
   1

 8. 1911
   1

 9. 1912
   1

 10. 1913
   1

 11. 1914
   1

 12. 1915
   1

 13. 1917
   1

 14. 1918
   1

 15. 1919
   1

 16. 1920
   1

 17. 1922
   2

 18. 1923
   2

 19. 1924
   2

 20. 1925
   2

 21. 1926
   2

 22. 1927
   2

 23. 1928
   3

 24. 1929
   2

 25. 1930
   2

 26. 1931
   2

 27. 1932
   3

 28. 1933
   2

 29. 1934
   2

 30. 1935
   3

 31. 1936
   3

 32. 1937
   1

 33. 1938
   3

 34. 1939
   2

 35. 1940
   2

 36. 2013
   33

  številka: 1 (2013)
  številka: 2/3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  Klagenfurter Zeitung in Slovenci v revolucionarnem letu 1848/49 (številka: 1, 2013)
  Oto Luthar: Po robovih spomina. Antisemitizem in uničenje prekmurske judovske skupnosti, ZRC SAZU, Ljubljana 2012, 147 str. (številka: 1, 2013)
  Slovenci v burski vojni (številka: 1, 2013)
  Prispevki za slovensko kulturno zgodovino (številka: 1, 2013)
  Delovanje dr. Franca Kulovca na čelu SLS in ključni dogodki pred vojno (številka: 1, 2013)
  Puščavniki in puščavnice na Spodnjem Štajerskem v 18. stoletju (številka: 1, 2013)
  Volitve v okrajne zastope na Spodnjem Štajerskem v letih 1873 in 1876 (številka: 1, 2013)
  Obdobja preučevanja trpnega glagolskega načina v slovnicah slovenskega jezika (od A. Bohoriča, 1584, do J. Toporišiča, 2004) (številka: 1, 2013)
  Kako je biti Jud v Mariboru in v Lendavi (številka: 1, 2013)
  Narečne prvine v Potrčevi predvojni kratki pripovedni prozi (številka: 2/3, 2013)
  Obdelava in dostopnost Potrčeve knjižne dediščine v ptujski knjižnici (številka: 2/3, 2013)
  Potrčeva medvojna in povojna kratka proza (številka: 2/3, 2013)
  Potrčev roman Tesnoba v kontekstu ekonomskega in političnega razgrajevanja Jugoslavije (številka: 2/3, 2013)
  Ideologija socializma v dramah Ivana Potrča (številka: 2/3, 2013)
  Potrčevev ! roman Na kmetih v Pavlovićevem celovečernem filmu Rdeče klasje (številka: 2/3, 2013)
  Kako je nastala Potrčeva pot (številka: 2/3, 2013)
  Potrč in vprašanje slovenskega knjižnega jezika (številka: 2/3, 2013)
  Srečanja z Ivanom Potrčem (številka: 2/3, 2013)
  Aktualnost in živost Potrčevega literarnega opusa danes (številka: 2/3, 2013)
  Korespondenca med Ivanom Potrčem in Frančkom Bohancem kot del zapuščine Ivana Potrča v ptujski knjižnici (številka: 2/3, 2013)
  Narava in pokrajina v Potrčevem pripovednem opusu (številka: 2/3, 2013)
  "Čez hribe je lila fantovska pesem, kakor bi noč molila k življenju" - ljudske pesmi, ples in glasbila v literarnem opusu Ivana Potrča (številka: 2/3, 2013)
  Drugi jugoslovanski gasilski kongres v Ljubljani - zadnja velika manifestacija katoliške politične misli pred začetkom druge svetovne vojne (številka: 4, 2013)
  Mit in arhetip o koncu sveta (številka: 4, 2013)
  O ženski in moškem ter njunem poslanstvu v dramatiki Stanka Majcna (številka: 4, 2013)
  Slovenski Judje in holokavst: zgodovina in posledice. Zbornik referatov in prispevkov z znanstvenih srečanj Šoa - Spominjajmo se 2012/2013; Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, Maribor 2013, 176 str. (številka: 4, 2013)
  Raba priimkovnih feminativov nekoč in danes (številka: 4, 2013)
  Značilni elementi v romski mladinski književnosti (številka: 4, 2013)
  Josip Hutter z vidika družbene odgovornosti (številka: 4, 2013)
  Obrt na Ptujskem: zbornik ob 40-letnici OOZ Ptuj, urednica Barbara Štumberger, Ptuj, OOZ 2013 (številka: 4, 2013)
 37. 2014
   28

  številka: 1/2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  Jože Curk (številka: 1/2, 2014)
  Tekstilne najdbe iz grobnice v gotskem prezbiteriju nekdanje dominikanske cerkve na Ptuju (številka: 1/2, 2014)
  Baročna oprema ptujske dominikanske cerkve (številka: 1/2, 2014)
  Nove najdbe in spoznanja o gradbeni in umetnostni podobi nekdanjega ptujskega dominikanskega samostana (številka: 1/2, 2014)
  Dominikanski samostan na Ptuju. Nova spoznanja ob prenovi in načrti za prihodnost. Znanstveni posvet na Ptuju, 31. maj 2013 (številka: 1/2, 2014)
  Jože Mlinarič, Jože Curk, Dominikanski samostan na Ptuju. Zgodovinski arhiv na Ptuju, Ptuj 2009 (ur. Marija Hernja Masten) (številka: 1/2, 2014)
  Novoodkrite stenske poslikave v nekdanjem ptujskem dominikanskem samostanu (številka: 1/2, 2014)
  Steletovo odkrivanje fresk v dominikanskem samostanu na Ptuju (številka: 1/2, 2014)
  Zaščitne arheološke raziskave na območju dominikanskega samostana na Ptuju (številka: 1/2, 2014)
  Konservatorski koncept obnove nekdanjega dominikanskega samostana na Ptuju (številka: 1/2, 2014)
  Restavratorski posegi v dominikanskem samostanu na Ptuju med letoma 2010-2013 (številka: 1/2, 2014)
  Ali je bila vojna ob razpadu SFRJ v Republiki Sloveniji državljanska vojna? (številka: 3, 2014)
  Novi pripomoček za ozaveščanje in učenje o holokavstu (številka: 3, 2014)
  Potomci J. V. Valvasorja v Gradcu in Mariboru ter njihov odnos do slovenstva (številka: 3, 2014)
  Vojna po vojni - vrnitev vojnega ujetnika Štefana Murka leta 1920 (številka: 3, 2014)
  Ob članku Tomaža Ivešića Delovanje dr. Franca Kulovca na čelu SLS in ključni dogodki pred vojno (številka: 3, 2014)
  Mit o obstoju velikih družin v obdobju 1869 do 1924 na primeru župnije sv. Mihaela v Šaleški dolini (številka: 3, 2014)
  Slovenski Judje: Zgodovina in holokavst III. Razprave in članki z znanstvenih srečanj Šoa-Spominjajmo se 2013/2014 - Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, Maribor 2014, 161 str. (številka: 3, 2014)
  Pravljice Avgusta Pavla v prekmurskem cankovskem govoru (številka: 3, 2014)
  Maribor ali "Marburg an der Drau"? (številka: 4, 2014)
  Carl Lutz in Steklena hiša v mariborski Sinagogi (številka: 4, 2014)
  Janez Premk, Mihaela Hudelja: Tracing Jewish heritage: a guidebook to Slovenia. Ljubljana: Research and Documentation Center JAS, 2014, 112 str. (številka: 4, 2014)
  Ob 200-letnici rojstva in 140-letnici smrti Oroslava (Jurija) Cafa, slovenskogoriškega rojaka od Svete Trojice (številka: 4, 2014)
  Pogled nemškega plemiča na slovensko pofevdalno obdobje (številka: 4, 2014)
  Parlamentarna zgradba v prvi Jugoslaviji (številka: 4, 2014)
 38. 2015
   42

  številka: 1 (2015)
  številka: 2/3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  Slovstvena in pridigarska ustvarjalnost Leopolda Volkmerja (številka: 1, 2015)
  Ob 70-letnici smrti dr. Ožbalta Ilauniga - Reberškega Ožbeja (številka: 1, 2015)
  Samorastnik z Goričkega (številka: 1, 2015)
  Novo branje (številka: 1, 2015)
  Ideja o razcepljenosti naroda - sestavni del javnega govora na Slovenskem od konca 19. stoletja do danes (številka: 1, 2015)
  Korespondenca dr. Dragotina Lončarja z dr. Pavlom Turnerjem (številka: 1, 2015)
  Poskus orisa bralne kulture na Štajerskem sredi 19. stoletja (številka: 1, 2015)
  Razvoj priseljenske zakonodaje v Kanadi (od 1867 do danes) (številka: 1, 2015)
  Družabno življenje prebivalcev Laškega v 19. stoletju (številka: 1, 2015)
  The Catholic Bulletin, glasilo nadškofije St. Paul v Minnesoti, o priseljevanju v ZDA in slovenskih izseljencih v obdobju 1911-1924 (številka: 1, 2015)
  Poezija osrednjih štajerskih in prekmurskih pesnikov, rojenih po letu 1970 (številka: 2/3, 2015)
  Sašo Radovanovič, Senka Dreu: Maribor pod točo bomb - taborišče smrti ... (številka: 2/3, 2015)
  Odgovor na odgovor (številka: 2/3, 2015)
  Mednarodno znanstveno srečanje Vsako leto eno ime: Marko Rosner (številka: 2/3, 2015)
  Izvor in razvoj gospodov Mariborskih (številka: 2/3, 2015)
  Medkulturnost in avtoetnografski diskurz v romanu Lojzeta Kovačiča Otroške stvari (številka: 2/3, 2015)
  Judje na Slovaškem (številka: 2/3, 2015)
  Ptujski izvod Gratae posteritati (številka: 2/3, 2015)
  Revolucionarno nasilje v Ljubljani v letih 1941 in 1942 (številka: 2/3, 2015)
  60 let red. prof. dr. Matjaža Klemenčiča (številka: 2/3, 2015)
  Dr. Božo Repe: S puško in knjigo. Narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941-1945 ... (številka: 2/3, 2015)
  Primerjava cenzurnih sistemov v prvi polovici 19. stoletja v celinski Evropi (številka: 2/3, 2015)
  "Pripovedávke i veršuši vsakom broji bodo" (številka: 4, 2015)
  Branka Jurca: Pot v svobodo. Izbor in spremna beseda Jožica Čeh Steger. Maribor: Študentska založba Litera, 2014, 320 str. (številka: 4, 2015)
  Narečno in osebna identiteta (številka: 4, 2015)
  Prebivati v narečju - narodnostna in identitetna vloga narečja in narečne književnosti (številka: 4, 2015)
  Mladinska besedila v prekmurskem periodičnem tisku do začetka 2. svetovne vojne (številka: 4, 2015)
  Irena Stramljič Breznik, Ljubica Podboršek: Medmeti na presečišču slovenskega besednega in znakovnega jezika. Ljubljana: ZDGNS, 2014, 207 str. (številka: 4, 2015)
  Prekmursko narečje kot identitetni dejavnik v popularni kulturi (številka: 4, 2015)
  (Mali) katekizem - kranjski in prekmurski prvotisk (številka: 4, 2015)
  Blanka Bošnjak: Med sodobnostjo in tradicijo. Maribor: Založba Pivec, 2015 (številka: 4, 2015)
  Narečje kot izraz identitete na radijskih postajah v severovzhodni Sloveniji (številka: 4, 2015)
  Mihaela Koletnik: Medjezikovni stiki v besedju iz pomenskega polja kmetija v slovensko-goriškem narečju. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike, Filozofska fakulteta, 2015 (Zora 109) (številka: 4, 2015)
  Dragica Haramija: Vloga živali v mladinski književnosti. (Knjižna zbirka Misel o slovenski besedi). Murska Sobota: Franc-Franc, 2015 (številka: 4, 2015)
  Kliči me po imenu. Izbor iz krajše proze slovenskih avtoric. Izbor in spremna beseda Silvija Borovnik. Ljubljana: Študentska založba, 2013, 435 str. (številka: 4, 2015)
  Melita Zemljak Jontes: Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi. Maribor: Študentska založba Litera, 2014, 247 str. (številka: 4, 2015)
  Variiranje racionalnih kriterijev in spontanosti (številka: 4, 2015)
  Zapisana beseda ostane - Littera Scripta Manet (številka: 4, 2015)
  Medmeti: univerzalna besedna vrsta, a pogosto na robu jezikoslovnega diksurza (številka: 4, 2015)
 39. 2016
   34

  številka: 1/2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  Mozirska tržanska prisega iz leta 1740 - "usodna" zmota izpred 90. let v ČZN 1926 (številka: 1/2, 2016)
  Odnos ameriških oblasti do indijanskih plemen in Zakon o izselitvi Indijancev zahodno od reke Misisipi (številka: 1/2, 2016)
  Združene države Amerike in vélika vojna I. (številka: 1/2, 2016)
  Jurčičevih Šest parov klobas v knjižni prekmurščini (številka: 1/2, 2016)
  Taboriščne novele Branke Jurca (številka: 1/2, 2016)
  Slovenci v luči augsburškega Allgemeine Zeitung v revolucionarnem letu 1848/1849 (številka: 1/2, 2016)
  Božo Repe: Milan Kučan, prvi predsednik. Urednici Bronislava Aubelj in Špelca Mrvar ... (številka: 1/2, 2016)
  "Lakomen in grabežljiv mož" (številka: 1/2, 2016)
  Slovenski pravični med narodi. Uredila Irena Šumi in Oto Luthar, založba ZRC SAZU ... (številka: 1/2, 2016)
  Prišo je glas - Prekmurci v vojni 1914-1918 (številka: 1/2, 2016)
  Celjska mestna tržnica v luči oskrbe prebivalstva med okupacijo (številka: 1/2, 2016)
  Petra Kramberger: Alle guten Österreicher werden unser patriotisches Unternehmen unterstützen. Südsteirische Post (1881-1900), nemški časopis za slovenske interese ... (številka: 1/2, 2016)
  Pomoč, sočutje in pieteta do sovjetskih vojnih ujetnikov v Mariboru, umrlih v letih 1941-1942 (številka: 1/2, 2016)
  Otto von Habsburg in Slovenci (številka: 3, 2016)
  Spominjanja ob dnevu Primoža Trubarja v Univerzitetni knjižnici Maribor (številka: 3, 2016)
  Posesti Krške škofije na Kranjskem v 12. in 13. stoletju (številka: 3, 2016)
  Prekletstvo judovske skupnosti v Mariboru - 520 let po izgonu Judov iz mesta (številka: 3, 2016)
  Richard J. B. Bosworth: Mussolini. Cankarjeva založba ... (številka: 3, 2016)
  Razgledni stolp na Mariborskem Pohorju (številka: 3, 2016)
  Johannes Sachslehner: Dva milijona smo jih pospravili. Odilo Globočnik - Hitlerjev menedžer ... (številka: 3, 2016)
  Ozadje sodnih procesov proti kmetom v severovzhodni Sloveniji po sporu z informbirojem (številka: 3, 2016)
  Dr. Marjan Žnidarič sedemdesetletnik (številka: 3, 2016)
  Baroničina hiša in historistični slogi v mariborski arhitekturi (številka: 3, 2016)
  Pionirska vloga Nemcev pri organiziranem igranju nogometa v Mariboru in mariborsko-nemški nogometni klubi (številka: 4, 2016)
  Kulturno življenje na Ptuju med okupacijo (številka: 4, 2016)
  Prišo je glas - Prekmurci v vojni 1914-1918 (številka: 4, 2016)
  Okupatorjevo šolstvo v ptujskem okrožju 1941-1945 (številka: 4, 2016)
  Mariborski železniški most (številka: 4, 2016)
  Škof Grmič in NOB (številka: 4, 2016)
  Vekoslav Grmič za življenje brez strahu (številka: 4, 2016)
  Marko Jesenšek: Poglavja iz zgodovine vzhodnoštajerskega jezika. Maribor: Filozofska fakulteta ... (številka: 4, 2016)
 40. 2017
   19

  številka: 2/3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  Meščanski habitus, narodna identiteta, verski profil (številka: 2/3, 2017)
  Morpurgi, potomci mariborskih Judov (številka: 2/3, 2017)
  SK Ilirija - zeleno-beli paradni konj slovenskega nogometa v prvi polovici 20. stoletja (1911-1936) (številka: 2/3, 2017)
  Delovanje staroruske Cerkve pod mongolsko oblastjo v luči ruskega zgodovinopisja (številka: 2/3, 2017)
  "Od rojstva do vojaške suknje" (številka: 2/3, 2017)
  Ivo in Slavko Goldstein: Tito. Uredila Aleš Učakar in dr. Zala Mikeln, prevedla Maja Novak in Andrej E. Skubic ... (številka: 2/3, 2017)
  Dejan Zadravec: Ptujski meščani do uničujočega požara leta 1684 (številka: 2/3, 2017)
  Pričevanje Josepha Kuhna o povojnem nasilju in prikritih grobiščih v okolici Maribora (številka: 2/3, 2017)
  Dr. Milan Gorišek - ponosni sokol, ki je poletel nad Lenartom (številka: 2/3, 2017)
  Joseph Kuhn v krempljih Ozne (številka: 2/3, 2017)
  Upor 2. gorskega strelskega polka v Codroipu 1918 (številka: 4, 2017)
  Niko Hudelja: Nemško-slovenski zgodovinski slovar (številka: 4, 2017)
  Ferdinand Lupša (številka: 4, 2017)
  Trpne konstrukcije v Knižici spitavanja teh pet glavnih štükov keršanskoga navüka (1777) (številka: 4, 2017)
  Odziv ameriških Slovencev na dogodke v Evropi leta 1938 in splošen prikaz političnega stanja na pragu druge svetovne vojne (številka: 4, 2017)
  Slovenizacija nemškega šolstva na Ptuju po koncu prve svetovne vojne (številka: 4, 2017)
  Herta Gabrijele Schindler (Haas, Krstev) "Vera Savić" (številka: 4, 2017)
 41. 2018
   3