Delo in varnost : journal of occupational safety and fire safety : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom

 1. 2006
   26

  številka: 3 (2006)
  številka: 4 (2006)
  številka: 5 (2006)
  Ekonomski vidik poškodb pri delu (številka: 2, 2006)
  Socialni pogled na problematiko alkohola in drugih drog (številka: 3, 2006)
  Ugotovitve v zvezi z alkoholom in drugimi drogami na delovnem mestu v praksi (številka: 3, 2006)
  Alkohol in druge droge kot javnozdravstveni problem (številka: 3, 2006)
  Delovnopravni pogled inšpekcijskega nadzora v zvezi z alkoholom in drugimi drogami (številka: 3, 2006)
  Farmakologija etanola in njegov vpliv na zmožnost za delo (številka: 3, 2006)
  Kvotni sistem zaposlovanja invalidov v Sloveniji (številka: 3, 2006)
  Ukrepi in naloge policije, kjer obstaja nevarnost eksplozije (številka: 4, 2006)
  Direktiva EU, št. 1999/92, o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in varstva zdravja delavcev zaradi eksplozivne atmosfere (številka: 4, 2006)
  Protieksplozijska zaščita (številka: 4, 2006)
  Aktivno in pasivno kajenje v delovnem okolju (številka: 4, 2006)
  Nevarnost elektrostatike v eksplozijsko ogroženih prostorih (številka: 4, 2006)
  Protieksplozijska zaščita za prašno okolje (številka: 4, 2006)
  Varstvo zaposlitve in dohodka (številka: 5, 2006)
  Prvi koraki v svet varnega in zdravega dela (številka: 5, 2006)
  Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v zvezi z azbestom ter inšpekcijski nadzor (številka: 5, 2006)
  Nadomestna izpolnitev kvote in finančne vzpodbude Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (številka: 5, 2006)
  Varnost mladih delavcev (številka: 5, 2006)
  Zdravstveno stanje mladih delavcev v Sloveniji (številka: 5, 2006)
  Teoretična izhodišča sodobne varnostne paradigme (številka: 5, 2006)
  Varnost in zdravje pri delu mladih delavcev. Stališča in ugotovitve Inšpektorata Republike Slovenije za delo (številka: 5, 2006)
  Razvijanje zaposljivosti in zaposlitvenih možnosti invalidov (številka: 5, 2006)
  Izvedba ocenjevanja tveganja pri delu mladih delavcev (številka: 5, 2006)
 2. 2007
   39

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  številka: 4 (2007)
  številka: 5 (2007)
  številka: 6 (2007)
  Prijavljanje poškodb pri delu na Inšpektorat Republike Slovenije za delo (številka: 1, 2007)
  Poškodbe pri delu (številka: 1, 2007)
  Delovni čas delavcev v EU (številka: 1, 2007)
  Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje (številka: 1, 2007)
  Izgorelost (številka: 1, 2007)
  Delo komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi (številka: 1, 2007)
  Kako razpoznati stres v delovnem okolju (številka: 1, 2007)
  Spolno nadlegovanje na delovnem mestu: (so)odgovornost delodajalcev (številka: 1, 2007)
  Spremenjen obrazec za prijavo poškodbe pri delu (številka: 1, 2007)
  Kvotni sistem in njegovi učinki na zaposlovanje invalidov (številka: 2, 2007)
  Dvigala za gasilce (številka: 2, 2007)
  Postopek ocenjevanja tveganja za stroje (številka: 2, 2007)
  Nova direktiva EU št. 2006/42 - varnost strojev (številka: 2, 2007)
  IR termokamere - fizikalne osnove (številka: 2, 2007)
  Staranje delovne sile - nov izziv za strokovne delavce (številka: 3, 2007)
  Socialni pogled na problematiko staranja delovne sile z vidika delovne sile (številka: 3, 2007)
  Ugotovitve inšpektorata RS za delo v zvezi z zagotavljanjem posebnega varstva starejših delavcev (številka: 3, 2007)
  Varnost in zdravje pri delu in staranje delovne sile (številka: 3, 2007)
  Zaznavanje kakovosti varnosti in zdravja pri delu kot podlaga za njeno obvladovanje (številka: 3, 2007)
  Delovnopravni pogled inšpekcijskega nadzora v zvezi s staranjem delovne sile (številka: 3, 2007)
  Pisarniško delovno okolje z vidika varnosti in zdravja pri delu (številka: 4, 2007)
  Nevarnost hrupa v glasbeni dejavnosti (številka: 4, 2007)
  Varovanje zdravja delavcev v pisarnah (številka: 4, 2007)
  Organizacijska kultura kot učinkovito orodje za obvladovanje varnosti in zdravja pri delu (številka: 4, 2007)
  Pomanjkljivosti na delovnih mestih v sodobnih pisarnah (številka: 4, 2007)
  Smernice za modifikacijo zakona o varnosti in zdravju pri delu (številka: 4, 2007)
  Predstavitev četrte evropske raziskave o delovnih razmerah (številka: 5, 2007)
  Naredite si breme lažje (številka: 5, 2007)
  Predlog ergonomske izboljšave delovnega mesta izdelovalke zob (številka: 5, 2007)
  Vključenost ergonomije v sistem varnosti in zdravja pri delu tovarne Revoz (številka: 5, 2007)
  Sistem ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (številka: 5, 2007)
  Ročno premeščanje bremen - še vedno izziv področja varnosti in zdravja pri delu (številka: 5, 2007)
  Zdravstveni absentizem in bolezni gibal (številka: 5, 2007)
 3. 2008
   35

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  številka: 5 (2008)
  številka: 6 (2008)
  Uredba o svetlobnem onesnaževanju in delo (številka: 1, 2008)
  Prometna etika in odnosi med udeleženci v prometu (številka: 1, 2008)
  Nasilje na delovnem mestu (mobing) - pregledni članek (številka: 1, 2008)
  Nadzor nad izvajanjem pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (številka: 1, 2008)
  Potrdila o brezhibnem delovanju ter poročila o opravljenem pregledu in preizkusu vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (številka: 1, 2008)
  Izvajanje pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (številka: 1, 2008)
  Vloga specialista medicine dela pri ugotavljanju invalidnosti (številka: 1, 2008)
  Strategija za ravnanje s kostno-mišičnimi obolenji v industriji (številka: 2, 2008)
  Prožnost trga dela v Sloveniji (številka: 2, 2008)
  Izboljšanje ergonomije: kanadska izkušnja (številka: 2, 2008)
  Jedrna refleksija kot učinkovita metoda v fazi priprave strokovnega delavca za varnost pri delu na kakovostno izvajanje usposabljanja za varno delo (številka: 2, 2008)
  Biološki dejavniki in varovanje delavcev pred tveganji (številka: 2, 2008)
  Novela Zakona o delovnih razmerjih (številka: 2, 2008)
  Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi (številka: 3, 2008)
  Strategija Komisije EU o varnosti in zdravju pri delu v letih 2007-2012 (številka: 3, 2008)
  Ocena tveganja in staranje delovne sile (številka: 3, 2008)
  Dvigovanje bremen kot velik javnozdravstveni problem zaposlenih (številka: 3, 2008)
  Regresni zahtevki za poškodbe pri delu (številka: 3, 2008)
  Menedžment tveganja v internih transportnih procesih (številka: 3, 2008)
  Vloga specialista medicine dela pri obravnavi bolnika s HIV (številka: 4, 2008)
  Virusni hepatitisi in ocena delazmožnosti (številka: 4, 2008)
  Svetlobno onesnaževanje okolja in predpisi (številka: 5, 2008)
  Staranje in starostniki (številka: 5, 2008)
  Poškodbe starejših in padci (številka: 5, 2008)
  Delovna aktivnost starostnika in upokojevanje (številka: 5, 2008)
  Človekova varnost v teoriji in praksi (številka: 6, 2008)
  Od globalne varnosti do individualne (ne)varnosti (številka: 6, 2008)
  Ocenjevanje ustreznosti delovnega mesta za invalida (številka: 6, 2008)
  Razlike v gibalni dejavnosti, zdravstvenem stanju in življenjskem slogu glede na indeks telesne mase zaposlenih v Hitovi igralnici Park (številka: 6, 2008)
 4. 2009
   34

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  številka: 4 (2009)
  številka: 5 (2009)
  številka: 6 (2009)
  Sistem varnosti in zdravja pri delu v specifičnih delovnih okoljih (številka: 1, 2009)
  Strategije za ukrepanje organizacij zoper mobing (številka: 1, 2009)
  Razširjenost izgorelosti v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Uvrstitev mobinga v pravni sistem in sodna praksa (številka: 1, 2009)
  Sožitje z bližnjimi (številka: 2, 2009)
  Organiziranost ZPIZ in akti, ki urejajo delo izvedencev (številka: 2, 2009)
  Dolgotrajna oskrba - nova veja socialne varnosti (številka: 2, 2009)
  Stik kemikalij s kožo in preprečevanje tveganja za zdravje delavcev (številka: 2, 2009)
  Ukrepi za izboljšanje varnosti pri delu z električnim tokom (številka: 2, 2009)
  Kdaj v pokoj? Informativni izračun upokojitvenih pogojev (številka: 3, 2009)
  Kritična razmišljanja pred pripravo novele ZVZD (številka: 3, 2009)
  Novi predpisi na področju zaščite stavb pred delovanjem strele (številka: 3, 2009)
  Elektromiografija kot element ocenjevanja utrujenosti (številka: 3, 2009)
  Preventiva nezgod v delovnem okolju (številka: 3, 2009)
  Preskušanje skladnosti osebne varovalne opreme (številka: 3, 2009)
  Alkohol in vozniška zmožnost (številka: 4, 2009)
  Alkoholizem v delovnem okolju (številka: 4, 2009)
  Vojeslav Adamič (1933-2009) (številka: 4, 2009)
  Graf želja in poklicev - orodje za podporo procesu poklicnega usmerjanja (številka: 4, 2009)
  Zdravila in vozniška zmožnost (številka: 4, 2009)
  Vpliv komunikacije vršnih! menedžerjev na varnost in zdravje pri delu (številka: 5, 2009)
  Energijska učinkovitost dvigal (številka: 5, 2009)
  Oskrbovalna veriga kot temelj za zagotavljanje uspešnega menedžmenta varnosti organizacije (številka: 5, 2009)
  Zaposlovanje delavcev z epilepsijo (številka: 5, 2009)
  Novi pravilnik o varnosti strojev (številka: 6, 2009)
  Problemi sedečih delovnih mest (številka: 6, 2009)
  Varnostni svetlobni sistemi - napredne varnostne rešitve (številka: 6, 2009)
  Načrtovanje varnih strojev v skladu s harmoniziranim standardom EN 13849-1 (številka: 6, 2009)
 5. 2010
   30

  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  številka: 5 (2010)
  številka: 6 (2010)
  ZVD Zavod za varstvo pri delu d. d. 50 let (številka: 1, 2010)
  Inšpektorat RS za delo in gospodarska kriza (številka: 1, 2010)
  Napoved varnostnih dogajanj (številka: 1, 2010)
  Empirična raziskava problematike dolgotrajnega sedečega dela pri uporabi osebnega računalnika (številka: 1, 2010)
  Strateški cilj humanega delovnega okolja (številka: 2, 2010)
  Razlika med nadomestilom za brezposelnost in minimalno plačo - varnost ali izguba motivacije za delo (številka: 2, 2010)
  Promocija zdravja v delovnem okolju (s poudarkom na zdravem prehranjevanju med delom) (številka: 2, 2010)
  ZVD Zavod za varstvo pri delu d. d. Center za medicino dela (številka: 2, 2010)
  Delovna razmerja z vidika prožne varnosti (številka: 2, 2010)
  Nezgode pri delu - zakaj tvegamo (številka: 3, 2010)
  Varnost je tudi v krizi vrednota turističnega proizvoda in ponudbe (številka: 3, 2010)
  Vpliv gospodarske krize na varnost in zdravje zaposlenih ter odzivi nekaterih mednarodnih organizacij in agencij (številka: 3, 2010)
  Globalna varnost (številka: 3, 2010)
  Akutni in kronični stres, povezan z delom (številka: 3, 2010)
  Prvega pol stoletja (številka: 3, 2010)
  Izvršni menedžerji in preventivna varnost (številka: 4, 2010)
  ZVD Zavod za varstvo pri delu d. d. Center za fizikalne meritve (številka: 5, 2010)
  Permanentno izobraževanje, današnja potreba ali nujnost? (številka: 5, 2010)
  Ko alkohol prevzame oblast nad volanom (številka: 5, 2010)
  Obvladovanje znanja na področju varnosti in zdravja pri delu (številka: 5, 2010)
  Padci delavcev z višine in njihove posledice ter stroški zdravljenja in rehabilitacije (številka: 5, 2010)
  Model preverjanja gibalnih sposobnosti poklicnih gasilcev v RS (številka: 6, 2010)
  Pomen zagotavljanja zdrave prehrane za zaposlene (številka: 6, 2010)
  Ocena namestitve in vzdrževanja gasilnikov v objektih po Sloveniji (številka: 6, 2010)
  Prepoznavanje stresa v poklicni gasilski enoti (številka: 6, 2010)
 6. 2011
   34

  številka: 1 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  številka: 5 (2011)
  številka: 6 (2011)
  Uporaba sodobnih merilnih sistemov v funkcionalni diagnostiki (številka: 1, 2011)
  Škodljivi učinki hrupa na zdravje (številka: 1, 2011)
  Delavec kot osebnost (številka: 1, 2011)
  Uporaba izokinetičnih meritev mišične jakosti pri načrtovanju rehabilitacije in športne vadbe (številka: 2, 2011)
  Odražanje okoljske zakonodaje v gospodarski družbi (številka: 2, 2011)
  Sindrom karpalnega kanala (številka: 2, 2011)
  Posebnosti pri izvajanju usposabljanj za varstvo pred požarom in prve pomoči v večjih nastanitvenih komleksih (številka: 3, 2011)
  Nevarnost električnega udara pri vzdrževanju električnih in hibridnih vozil (številka: 3, 2011)
  Ergonomija vidnih obremenitev pri delu z zasloni LCD (številka: 3, 2011)
  Fukušima 2011 - nesreča brez večjih vplivov, ki vseeno pomeni konec jedrske renesanse (številka: 3, 2011)
  Nevarnosti uporabe petard s poudarkom na akustičnih travmah (številka: 3, 2011)
  Upoštevanje varstva okolja v jeklarski industriji (številka: 3, 2011)
  Melanom - kožni rak (številka: 4, 2011)
  Opitost v prometu - novosti v zakonodaji (številka: 4, 2011)
  Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (številka: 4, 2011)
  Krepitev duševnega zdravja delavcev (številka: 5, 2011)
  Funkcionalna diagnostika in preventivna vadba za ramenski sklep (številka: 5, 2011)
  Prezentizem na delovnem mestu (številka: 5, 2011)
  Merilne tehnike v infrardeči termografiji (številka: 5, 2011)
  Kako motivirati strokovne delavce za samoizobraževanje (številka: 5, 2011)
  "Dokumentacija" in 25. člen ZVZD-1 (številka: 5, 2011)
  Vpliv avtoceste kot delovnega okolja na zdravje delavcev (številka: 6, 2011)
  Organizacija, prednosti in slabosti nudenja prehrane na delovnem mestu (številka: 6, 2011)
  Predlog hitre ocene obremenitve delavca (HOOD) (številka: 6, 2011)
  Izobraževanje zaposlenih za zdravo in varno delo v Bolnišnici Topolšica (številka: 6, 2011)
  Zagotavljanje kakovosti pri določanju koncentracij nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu (številka: 6, 2011)
  Pregled posebnosti pravne ureditve delovnega časa nekaterih kategorij delavcev (številka: 6, 2011)
  Program krepitve zdravja kot eden izmed možnih ukrepov za varovanje in promocijo zdravja na delovnem mestu v organizacijah (številka: 6, 2011)
  Zdravstveno tveganje pomorščakov (številka: 2, 2011)
 7. 2012
   37

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  številka: 5 (2012)
  številka: 6 (2012)
  Pomen in izvajanje usposabljanj na področju varstva pred požarom (številka: 1, 2012)
  Sejem Turizem in prosti čas (številka: 1, 2012)
  Irska raziskava Stroški in posledice nezgod pri delu (številka: 1, 2012)
  Primerjava gibalnih sposobnosti med različnimi starostnimi kategorijami poklicnih gasilcev v Republiki Sloveniji (številka: 1, 2012)
  Promocija zdravja na delovnem mestu (številka: 1, 2012)
  Ogljikov monoksid (številka: 1, 2012)
  Nevarnosti pri gašenju požarov na objektih s PV-napravami (številka: 1, 2012)
  Varna vožnja in varnost in zdravje pri delu (številka: 2, 2012)
  Kaj je varnost in zdravje pri delu (številka: 2, 2012)
  Izzivi promocije zdravja pri delu (številka: 2, 2012)
  Sistem varnosti in zdravja pri delu v družbi Paloma, d. d. (številka: 2, 2012)
  Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 (številka: 2, 2012)
  Vlaganje v zdravje zaposlenih je dolgoročni vložek podjetja (številka: 2, 2012)
  Promocija zdravja z vidika rekreacije delavcev (številka: 2, 2012)
  Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi - ukrepi delodajalca (številka: 3, 2012)
  Lesni prah kot kancerogen (številka: 3, 2012)
  Obravnava normativnih ukrepov za preprečevanje sodelovanja v prometu pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih zdravil v projektu DRUID (številka: 3, 2012)
  Hrup in graditev objektov (številka: 4, 2012)
  Postopek oblikovanja varnostne kulture - poti in pasti (številka: 4, 2012)
  Protihrupna sanacija frezalne linije v Plami-pur (številka: 4, 2012)
  Slovenija naj bi se z novo uredbo o odpadkih bolj približala družbi recikliranja (številka: 4, 2012)
  Težave pri pridobivanju soglasij in dovoljenj s področja varstva okolja (številka: 4, 2012)
  Sistemski pogled na ergonomijo (številka: 5, 2012)
  Zdrava prehrana pri delu (številka: 5, 2012)
  Varnost za vse (številka: 5, 2012)
  Ergonomija dela (številka: 5, 2012)
  Nosečnost in delazmožnost (številka: 5, 2012)
  Stres pri srednjem menedžmentu (številka: 5, 2012)
  Kako ravnamo z nevarnimi kemikalijami (številka: 6, 2012)
  Reševanje obremenjenosti gibal z ergonomijo (številka: 6, 2012)
  Varnost v laboratoriju (številka: 6, 2012)
 8. 2013
   46

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  številka: 5 (2013)
  številka: 6 (2013)
  Moč zgodb v procesu usposabljanja za varno delo (številka: 1, 2013)
  Kakšni so pogoji za pridobitev starostne pokojnine v skladu z ZPIZ-1 oziroma ZPIZ-2 (številka: 1, 2013)
  Nočno delo in vpliv na zdravje (številka: 1, 2013)
  Kje smo danes na področju preventivnega zdravstvenega varstva otrok športnikov v Sloveniji in kakšni so predlogi za v prihodnje (številka: 1, 2013)
  Korporativno obvladovanje stresa v ABB (številka: 2, 2013)
  Skica za stres in stresne motnje med nesrečami (številka: 2, 2013)
  Stres na delovnem mestu (številka: 2, 2013)
  Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (številka: 2, 2013)
  Certifikat ISO 9001 v Centru za medicino dela ZVD Zavoda za varstvo pri delu d. d. (številka: 2, 2013)
  Absentizem in prezentizem - ena težava z dvema obrazoma (številka: 2, 2013)
  Stres pri reševalcih (številka: 2, 2013)
  Aktivna požarna zaščita (številka: 3, 2013)
  Evakuacija iz objektov (številka: 3, 2013)
  Vzdrževanje in preizkušanje varnostne razsvetljave (številka: 3, 2013)
  Nočno delo v promociji zdravja (številka: 3, 2013)
  Dvigalo za gasilce (številka: 3, 2013)
  Avtomatski zunanji defibrilator na delovnem mestu (številka: 3, 2013)
  Spremembe in dopolnitve Zakona o urejanju trga dela (številka: 3, 2013)
  Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnih deloviščih (številka: 4, 2013)
  Osebna varovalna oprema na gradbiščih (številka: 4, 2013)
  Kakovost v medicini dela (številka: 4, 2013)
  Prenosna električna oprema - tveganja, varna uporaba, pregledi in preizkusi (številka: 4, 2013)
  Nanodelci (številka: 4, 2013)
  Športne poškodbe med mitom in resnico (številka: 5, 2013)
  Boleča rama pri športu (številka: 5, 2013)
  Mehanizmi delovanja ekscentrične vadbe (številka: 5, 2013)
  Stresni zlomi (številka: 5, 2013)
  Izokinetična ocena ramenskega sklepa (številka: 5, 2013)
  Akutni zvin gležnja (številka: 5, 2013)
  Ocenjevanje delazmožnosti v poklicni rehabilitaciji (številka: 5, 2013)
  Nestabilnost ramenskega sklepa (številka: 5, 2013)
  Ahilova tetiva in boleča peta (številka: 5, 2013)
  Partnerstvo za preprečevanje tveganj - sodelovanje sindikalnih zaupnikov ali predstavnikov z delodajalcem (številka: 6, 2013)
  E-usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu (številka: 6, 2013)
  Sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti pri delu v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (številka: 6, 2013)
  Sodelovanje med zaposlenimi in delodajalcem (številka: 6, 2013)
  Ustanovitev Evropskega društva varnostnih inženirjev (European Society of Safety Engineers - ESSE) (številka: 6, 2013)
  Vloga in sodelovanje delavskih zaupnikov v sistemu varnosti in zdravja pri delu (številka: 6, 2013)
  ZVD imenovan v akreditiran center mednarodnega združenja za medicino športa (številka: 6, 2013)
  Preobremenitvena stanja v rami pri športnikih z značilnim gibanjem roke nad glavo (številka: 6, 2013)
 9. 2014
   51

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  številka: 5 (2014)
  številka: 6 (2014)
  Vibracije na delovnem mestu (številka: 1, 2014)
  Vloga informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri doživljanju poklicnega stresa (številka: 1, 2014)
  Problematika vibracij rok na delovnih mestih sekačev (številka: 1, 2014)
  Vpliv vibracij na zdravje in delazmožnost (številka: 1, 2014)
  Vrednotenje nepremičnin (številka: 2, 2014)
  Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (številka: 2, 2014)
  Vpliv škodljivih dejavnikov na delovnem mestu na doječe matere in njihovega novorojenčka (številka: 2, 2014)
  Pred petinštiridesetimi leti in danes (številka: 2, 2014)
  Nacionalna poklicna kvalifikacija "varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga" (številka: 2, 2014)
  Od česa je odvisna uspešnost kariere poklicnega cestnega kolesarja? (številka: 2, 2014)
  Obvladovanje tveganja zaradi izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju (številka: 3, 2014)
  Standarda SIST ISO/IEC 31000 in SIST ISO/IEC 31010 (številka: 3, 2014)
  Obvladovanje tveganj na področju neionizirajočih sevanj (številka: 3, 2014)
  Funkcijska varnost strojev (številka: 3, 2014)
  Uporaba varnostnega pasu in prometna varnost (številka: 3, 2014)
  Novi standardi na področju osebnih in tovorno-osebnih dvigal (številka: 3, 2014)
  Management in varnost (številka: 4, 2014)
  Onesnaževala zraka (številka: 4, 2014)
  Zvočna zaščita objektov (številka: 4, 2014)
  Vpliv zračnega onesnaženja na zdravje (številka: 4, 2014)
  Zahteve merilnih metod (številka: 4, 2014)
  Spremembe pri označevanju nevarnih kemikalij (številka: 4, 2014)
  Nevarnosti pri izpostavljenosti visokoimpulznemu hrupu v vojski in policiji (številka: 4, 2014)
  Protihrupni ukrepi pri visokoimpulznem hrupu (številka: 4, 2014)
  Telesna aktivnost v onesnaženem okolju (številka: 4, 2014)
  Varno in zdravo delovno okolje se začne v ustavi (številka: 4, 2014)
  Ebola (številka: 5, 2014)
  Zaustavitveni časi nevarnih delov strojev (številka: 5, 2014)
  Dobra praksa (številka: 5, 2014)
  Kdo je odgovoren za vzdrževanje sistemov aktivne požarne zaščite? (številka: 5, 2014)
  Obvladovanje stresa med službenim časom (številka: 5, 2014)
  Vpliv povišanih koncentracij CO2 na oksidativni stres pri rudarjih (številka: 5, 2014)
  Organizacija varstva pred požarom in aktivna požarna zaščita (številka: 5, 2014)
  Kako postati poklicni gasilec (številka: 5, 2014)
  Uporaba dvigal v primeru požara (številka: 5, 2014)
  Oko varilca (številka: 6, 2014)
  Sindrom odvisnosti od alkohola (številka: 6, 2014)
  Alkohol in prometna varnost (številka: 6, 2014)
  Normativna ureditev prepovedi zlorabe psihoaktivnih snovi na delovnem mestu (številka: 6, 2014)
  Alkohol na delovnem mestu (številka: 6, 2014)
  Specifični stresorji pri poklicu učitelja (številka: 6, 2014)
  Nevidni ubijalec (številka: 6, 2014)
  Požari in ogljikov monoksid (številka: 6, 2014)
  Detektivsko ugotavljanje alkoholiziranosti na delovnem mestu (številka: 6, 2014)
  Projekti promocije zdravja (številka: 6, 2014)
 10. 2015
   57

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  številka: 5 (2015)
  številka: 6 (2015)
  Vpliv telesne aktivnosti na stres (številka: 1, 2015)
  Vloga telesne aktivnosti pri obvladovanju stresa (številka: 1, 2015)
  Pomen odnosov v podjetju (številka: 1, 2015)
  Brezposelnost in njeni vplivi na zdravje (številka: 1, 2015)
  V pripravi je nova strategija varnosti in zdravja pri delu (številka: 1, 2015)
  Kontrola bolniške zadržanosti z dela (številka: 1, 2015)
  Nadzor bolniške odsotnosti, normativna ureditev in dobre prakse (številka: 1, 2015)
  Promoviranje zdravja na delovnem mestu - dolžnost ali korist? (številka: 1, 2015)
  Podaljšan delovni čas in njegov vpliv na zdravje, okolje in brezposelnost (številka: 1, 2015)
  Uporaba različnih metodoloških pristopov in metod zbiranja podatkov na primeru študij s področja delavcev invalidov (številka: 1, 2015)
  E-usposabljanje za varno in zdravo delo v praksi (številka: 2, 2015)
  Nevarnost električnega udara - odstranimo jo! (številka: 2, 2015)
  Izvajanje začasnih in občasnih del dijakov in študentov po uveljavitvi ZUJF-C (številka: 2, 2015)
  Poklicne dermatoze cvetličarjev in vrtnarjev (številka: 2, 2015)
  Vplivi svetlobe na človeško telo (številka: 2, 2015)
  Pregled področja dela na višini (številka: 2, 2015)
  Svetlobno onesnaževanje (številka: 2, 2015)
  Zdravstveni absentizem v praksi (številka: 2, 2015)
  Zelena tehnologija in nova tveganja za zdravje delavcev (številka: 2, 2015)
  Škodljivost "kirurškega dima" (številka: 2, 2015)
  Lastnosti barv (številka: 2, 2015)
  Zmanjšanje absentizma (številka: 2, 2015)
  Fizikalne škodljivosti (številka: 3, 2015)
  Strokovno izrazje in SIST ISO 31000 (številka: 3, 2015)
  Azbestoza (številka: 3, 2015)
  Vprašanja za strokovne delavce (številka: 3, 2015)
  Starajoči se delavec in delazmožnost (številka: 3, 2015)
  Fizikalne osnove barvnega vida (številka: 3, 2015)
  Odpraviti azbest (številka: 3, 2015)
  Zdrava in uravnotežena prehrana na delovnem mestu (številka: 3, 2015)
  Promocija zdravja (številka: 3, 2015)
  Odškodnine z naslova poklicnih bolezni zaradi azbesta (številka: 3, 2015)
  Je vaša lestev varna in ustrezno pregledana? (številka: 3, 2015)
  Biološki monitoring z vidika inšpektorja za delo (številka: 4, 2015)
  Osebna varovalna oprema za gasilce (številka: 4, 2015)
  Mejna vrednost ne zagotavlja popolne varnosti za zdravje delavcev (številka: 4, 2015)
  Dejavniki tveganja za zdravje pri delavcih, ki delajo na prostem v poletnem času (številka: 4, 2015)
  Biološki monitoring (številka: 4, 2015)
  Biološki monitoring ne laže (številka: 4, 2015)
  Zahtevki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi nezgode pri delu (številka: 5, 2015)
  Spremembe pravilnikov s področja varnosti in zdravja pri delu (številka: 5, 2015)
  Kako se odločamo za barvo prostora? (številka: 5, 2015)
  Vpliv hrupa in kompleksne glasbe na kognitivne funkcije (številka: 5, 2015)
  Zneski iz naslova bolniške odsotnosti in promocija zdravja na delovnem mestu (številka: 5, 2015)
  Mednarodna konferenca OSH 2015, Obzor, Bolgarija (številka: 5, 2015)
  Prispevek delavca pri nezgodi pri delu (številka: 6, 2015)
  Stres, depresija, izgorelost (številka: 6, 2015)
  Telesna drža in vloga stabilizatorjev trupa na delovanje organizma (številka: 6, 2015)
  Legionela (številka: 6, 2015)
  Nasilje tretjih oseb na delovnem mestu (številka: 6, 2015)
  Nočno delo in povezava z rakom dojke (številka: 6, 2015)
 11. 2016
   43

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 6 (2016)
  Psihosocialna tveganja in stres ter njihovo obvladovanje v delovnem okolju (številka: 2, 2016)
  Prva pomoč pri utopitvi (številka: 3, 2016)
  Obstruktivna apneja v spanju (številka: 3, 2016)
  Uporaba mobilnega telefona in vožnja osebnega avtomobila (številka: 3, 2016)
  Varnost na prireditvah (številka: 3, 2016)
  Vpliv kronične pljučne bolezni na potovanje z letalom (številka: 2, 2016)
  Ekonomska upravičenost vlaganja v promocijo duševnega zdravja (številka: 2, 2016)
  Spremembe na področju nošenja in uporabe orožja (številka: 2, 2016)
  Toksične kemikalije pri manikerjih/pedikerjih v kozmetičnih salonih (številka: 2, 2016)
  Psihofizični pogoji za posest in nošenje orožja (številka: 2, 2016)
  Terorizem je vedno bližje tudi Sloveniji (številka: 2, 2016)
  Poklicne bolezni zob in obzobnih tkiv (številka: 2, 2016)
  Toplotne razmere (mikroklima) pri delu in predpisi (številka: 3, 2016)
  Požarna varnost na gradbiščih (številka: 3, 2016)
  Osebna in tovorno-osebna dvigala (številka: 3, 2016)
  Varna izvedba proizvodne linije (številka: 3, 2016)
  Odškodninska odgovornost zunanje strokovne službe (številka: 4, 2016)
  Testi za določanje prepovedanih drog v slini (številka: 4, 2016)
  Celovit pristop k zagotavljanju požarne varnosti v podjetjih (številka: 4, 2016)
  Osteoporoza (številka: 4, 2016)
  Vplivi delovnega mesta na reproduktivno zdravje žensk (številka: 4, 2016)
  Sindrom izgorelosti (številka: 4, 2016)
  Nevarnosti pri delu z laserji in zaščita pred njimi (številka: 4, 2016)
  REACH registracija 2018 (številka: 5, 2016)
  Pristop k požarni varnosti v ZDA (številka: 5, 2016)
  Alkoholizem v delovnem okolju (številka: 5, 2016)
  Novosti na področju osebne varovalne opreme (številka: 5, 2016)
  Stres pri delu poklicnega gasilca (številka: 5, 2016)
  Športna triada (številka: 6, 2016)
  Vpliv etičnega poslovanja na zrelost varnostne kulture v slovenskih podjetjih (številka: 6, 2016)
  Razvoj modela in uvajanje aktivnih ukrepov promocije zdravja v finančnih inštitucijah (številka: 6, 2016)
  Obravnava odvisnika od alkohola v ambulanti (številka: 6, 2016)
  Varnost pri delu v (sodni) praksi (številka: 6, 2016)
  ABC preventive pred nasiljem tretjih oseb (številka: 1, 2016)
  Izpostavljenost živemu srebru v amalgamih na delovnem mestu (številka: 1, 2016)
  Podajanje povratne informacije (številka: 1, 2016)
  Zagotavljanje primernih sredstev za delo (številka: 1, 2016)
  Bolezni zob in delovno okolje (številka: 1, 2016)
 12. 2017
   42

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  številka: 5 (2017)
  številka: 6 (2017)
  Nov pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (številka: 1, 2017)
  Poklicni rak (številka: 1, 2017)
  Zdravstvene težave migrantskih delavcev (številka: 1, 2017)
  Razvoj obrtniškega zdravoslovja in odvračanja nezgod (številka: 1, 2017)
  Športna triada (številka: 1, 2017)
  Novosti v predpisih za prevoz nevarnega blaga (številka: 1, 2017)
  Proces avtorizacije v uredbi REACH (številka: 2, 2017)
  Osebna dozimetrija pri pretočnem rentgenskem aparatu (številka: 2, 2017)
  Oblike poklicnega raka (številka: 2, 2017)
  Pred laboratorijsko analizo (številka: 2, 2017)
  Z delom povezani dejavniki tveganja pri pljučnem raku (številka: 2, 2017)
  Vožnja in/kot stres (številka: 3, 2017)
  Vodenje varnosti in zdravja pri delu ter zdravstveni absentizem (številka: 3, 2017)
  Kako pri oceni tveganja upoštevati psihične obremenitve? (številka: 3, 2017)
  Kako se izogniti regresnim zahtevkom ZZZS in ZPIZ (številka: 3, 2017)
  Povišan krvni tlak in življenjski slog (številka: 3, 2017)
  Mobing na delovnem mestu in kako učinkovito ukrepati zoper povzročitelje (številka: 3, 2017)
  Silikoza (številka: 3, 2017)
  Drugačno razumevanje "mejnih vrednosti" za karcinogene snovi (številka: 4, 2017)
  Varstvo pred požarom s sodno prakso (številka: 4, 2017)
  ISO 45001 (številka: 4, 2017)
  Ukrepi varnosti in zdravja pri delu v luči poročila inšpektorata Republike Slovenije (številka: 4, 2017)
  Analiza parametrov delovnega okolja v ortotični in protetični delavnici (številka: 4, 2017)
  Izzivi pri zaposlovanju oseb s psihozo (številka: 4, 2017)
  Požarna varnost in prva pomoč v delovnem procesu (številka: 5, 2017)
  Požar kot družbeni problem (številka: 5, 2017)
  Kdaj lahko delavec odkloni opravljanje dela (številka: 5, 2017)
  Miokardni infarkt in povratek na delovno mesto (številka: 5, 2017)
  Sindrom bolnih stavb in bolezni, povezane z bivanjem v grajenem okolju (številka: 5, 2017)
  Radon (številka: 6, 2017)
  Pirotehnična sredstva (številka: 6, 2017)
  Hramba dokumentacije v zvezi z varstvom pri delu (številka: 6, 2017)
  Strokovni sodelavci za varnost pri delu in varstvo osebnih podatkov (številka: 6, 2017)
  Demenca (številka: 6, 2017)
  Pravilna izbira osebne varovalne opreme za zaščito dihal (številka: 6, 2017)
  Pred laboratorijsko analizo (številka: 4, 2017)
 13. 2018
   36

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  številka: 5 (2018)
  številka: 6 (2018)
  Izredni dogodki v Sloveniji skozi oči statistike (številka: 1, 2018)
  Rakotvorne snovi (številka: 1, 2018)
  Civilnopravna odgovornost delodajalca za nezgode pri delu s sodno prakso (številka: 1, 2018)
  Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu (številka: 1, 2018)
  Več svežega zraka v poslovne prostore (številka: 1, 2018)
  Demenca (številka: 1, 2018)
  Primer dobre prakse na področju nevarnih snovi (številka: 1, 2018)
  Varnost in zdravje delavcev pri napotitvi na začasno delo v tujini (številka: 2, 2018)
  Obremenitve ledvenega dela hrbtenice bolničarjev negovalcev (številka: 2, 2018)
  Kam se bodo usmerili Inšpektorji za delo v letu 2018? (številka: 2, 2018)
  Samozaposlene osebe in varstvo pri delu (številka: 2, 2018)
  Protihrupni ukrepi ob naših cestah in možnosti njihove izboljšave (številka: 2, 2018)
  Vozniška zmožnost in možganska kap (številka: 2, 2018)
  Kako delazmožnost pri osebah z epilepsijo ocenjujejo v tujini? (številka: 2, 2018)
  Management projektov kot možni način opravljanja strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu (številka: 3, 2018)
  Debelost - javnozdravstveni problem delovne populacije (številka: 3, 2018)
  Odgovornost strokovnih delavcev, če delodajalci ne upoštevajo njihovih opozoril (številka: 3, 2018)
  Pooblaščena oseba za varstvo podatkov - DPO (številka: 3, 2018)
  Meritve radona po Sloveniji (številka: 4, 2018)
  Promocija zdravja v proizvodnji kristalnega stekla (številka: 4, 2018)
  O sprejemu nove uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (številka: 4, 2018)
  Varnost pri delu in višja sila (številka: 4, 2018)
  Aktivna strelska situacija v zdravstveni ustanovi (številka: 5, 2018)
  Inšpekcijski nadzor na področju varnosti in zdravja pri delu v letu 2017 (številka: 5, 2018)
  Varnost in zdravje pri delu ter delovna oprema (številka: 5, 2018)
  Primerna temperatura na delovnem mestu v zimskem času (številka: 6, 2018)
  Prekarno delo (številka: 6, 2018)
  Varstvo pri delu pred nevarnostjo električnega toka (številka: 6, 2018)
  Nova delovna zahteva (številka: 6, 2018)
  Kdaj se prispevek delavca ne upošteva (številka: 6, 2018)
 14. 2019
   38

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  številka: 5 (2019)
  Mreženje odgovornosti udeležencev pri gradnji glede na varnost in zdravje pri delu (številka: 6, 2019)
  Prihodnost dela in poklicev (številka: 1, 2019)
  Požar v sobi pobega - zabava, ki je postala tragedija (številka: 1, 2019)
  Ženske in varstvo pri delu (številka: 1, 2019)
  Ojačevalci spomina in drugih kognitivnih funkcij (številka: 2, 2019)
  Tudi skrb za duševno zdravje na delovnem mestu spada pod okrilje varnosti in zdravja pri delu (številka: 2, 2019)
  Poslovne skrivnosti v varnostno nadzornih centrih (številka: 3, 2019)
  Promocija zdravja na delovnem mestu kot obvezen projekt vseh slovenskih delodajalcev (številka: 3, 2019)
  Napačno izvedensko mnenje kot primer slabe sodne prakse (številka: 3, 2019)
  Kakšne sankcije lahko doletijo delavce, ki ne uporabljajo varnostne opreme (številka: 4, 2019)
  Sladkorna bolezen in delazmožnost (številka: 4, 2019)
  Zastrupitve z ogljikovim monoksidom (številka: 4, 2019)
  Šest poškodovanih v nesreči na avtocesti pri Kozini (številka: 4, 2019)
  Psihološke obremenitve pilotov (številka: 5, 2019)
  Psihološke obremenitve pilotov (številka: 5, 2019)
  Strelski napadi kot oblika nasilja na delovnem mestu (številka: 5, 2019)
  Poznavanje procesov staranja in prilagajanje delovnih mest starejšim zaposlenim je potrebno ustrezno vključiti v delovno okolje (številka: 5, 2019)
  Zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (številka: 5, 2019)
  Organizacija medicine dela in varstva pri delu v Belgiji (številka: 5, 2019)
  Prometna nesreča na viaduktu Malence (številka: 6, 2019)
  Biokemijski označevalci škodljive rabe alkohola (številka: 6, 2019)
  Varnost v cestnem prometu (številka: 6, 2019)
  Razporejanje delovnega časa delavcev (številka: 6, 2019)
  S stresom povezani dejavniki življenjskega sloga in peptična razjeda pri odraslih prebivalcih Slovenije (številka: 6, 2019)
  Prekarnost (številka: 1, 2019)
  Varnost pri delu v gozdarstvu (številka: 1, 2019)
  Rezultati meritev radona v Sloveniji v 2018 (številka: 2, 2019)
  Nadzor zaposlenih na delovnem mestu (številka: 2, 2019)
  Nevarne kemične snovi (številka: 2, 2019)
  Pravni vidiki varovanja delavcev, ki so pri delu izpostavljeni azbestu (številka: 2, 2019)
  Varstvo delavcev pred hrupom (številka: 3, 2019)
  Izpostavljenost radioaktivnemu plinu radonu (številka: 3, 2019)
  Mednarodna primerjava stroškov nezgod in bolezni, povezanih z delom (številka: 3, 2019)
 15. 2020
   45

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  številka: 3 (2020)
  številka: 4 (2020)
  številka: 5 (2020)
  številka: 6 (2020)
  Multipla skleroza in delazmožnost (številka: 1, 2020)
  Psihološke značilnosti hazarderjev (številka: 1, 2020)
  Osebna varovalna oprema z informacijsko tehnologijo (številka: 1, 2020)
  Varnost žičniških naprav in objektivna odškodninska odgovornost (številka: 1, 2020)
  Aktivnosti nacionalne mreže za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (številka: 1, 2020)
  Zagotavljanje prve pomoči v majhnih in srednjih podjetjih (številka: 2, 2020)
  Priporočeni ukrepi za delodajalce v času epidemije COVID-19 (številka: 2, 2020)
  Ukrepi delodajalca v času epidemije koronavirusa (številka: 2, 2020)
  Varnost in zdravje pri delu pri opravljanju dela na domu (številka: 2, 2020)
  Zagotavljanje zdravja pri delu v trgovinah dobiva nove razsežnosti (številka: 2, 2020)
  Avtomatizacija in nočno delo (številka: 2, 2020)
  S celovitim pristopom do bolj zdravih zaposlenih (številka: 3, 2020)
  Specifike varnosti in zdravja pri delu v gostinski dejavnosti (številka: 3, 2020)
  Pravila za varno uporabo dvigal za preprečevanje širjenja okužb (številka: 3, 2020)
  Varno delo od doma med in po koroni (številka: 3, 2020)
  Nemoteno poslovanje podjetja kot element podpori varnosti v podjetju (številka: 3, 2020)
  Je z razglasitvijo konca epidemije tudi konec zaščitnih ukrepov pred okužbo? (številka: 3, 2020)
  Vetrne elektrarne, njihova učinkovitost in vplivi na okolje (številka: 3, 2020)
  Promocija zdravja v športu (številka: 3, 2020)
  Vloga izvajalcev medicine dela in strokovnih delavcev za varstvo pri delu v času epidemije covid-19 (številka: 3, 2020)
  Celostni pristop k obvladovanju bolečine (številka: 4, 2020)
  Delovno okolje slovenskih fizioterapevtov v povezavi s stresom (številka: 4, 2020)
  Nošenje medicinskih mask v času zaščitnih ukrepov (številka: 4, 2020)
  Novi izzivi varnosti pri delu so psihosocialna tveganja in vpliv digitalizacije (številka: 4, 2020)
  Z e-učilnico do boljše usposobljenosti na področju varnosti in zdravja pri delu (številka: 4, 2020)
  Opravljanje dela v izjemnih okoliščinah (številka: 4, 2020)
  Nevrotoksične bolezni kot posledica poklicnih in okoljskih dejavnikov (številka: 5, 2020)
  Duševno in fizično zdravje z roko v roki (številka: 5, 2020)
  Kinezioterapija za ergonomsko optimizacijo in krepitev zdravja zaposlenih (številka: 5, 2020)
  Čas je za ukrepanje (številka: 5, 2020)
  Poznavanje sistema za klic v sili "eKlic" med vozniki motornih vozil (številka: 5, 2020)
  Sankcioniranje nespoštovanja pravil o varnosti in zdravju pri delu (številka: 5, 2020)
  Varstvo starejših delavcev in delavcev pred upokojitvijo (številka: 5, 2020)
  Revizija direktive o strojih (številka: 6, 2020)
  Zgodovinski pregled priporočanja mleka v slovenskih napotkih za prvo pomoč (številka: 6, 2020)
  Kdaj ste nazadnje spali 8 ur? (številka: 6, 2020)
  Odgovornost delodajalca zaradi okužbe na delovnem mestu (številka: 6, 2020)
  Doping in šport (številka: 6, 2020)
  Sodobna rehabilitacija in diagnostika (številka: 6, 2020)
 16. 2021
   12