Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog
Unity and dialogue : journal for ecumenical theology and interreligious dialogue

 1. 2013
   18

 2. 2014
   14

 3. 2015
   18

 4. 2016
   17

 5. 2017
   20

  številka: 1/2 (2017)
  Zgodovinski pogled na reformacijo, Martina Lutra in Primoža Trubarja v luči najnovejših ugotovitev ob 500-letnici reformacije (številka: 1/2, 2017)
  Zakonska zveza protestantov s stališča Katoliške cerkve (številka: 1/2, 2017)
  Katoliška cerkev in dialog z luterani - na poti k edinosti (številka: 1/2, 2017)
  Odpustki (številka: 1/2, 2017)
  Paul VI. und die ökumenische Beziehungen zu den Kirchen der Reformation (številka: 1/2, 2017)
  Il discorso della Sapienza in Pr 8 secondo la traduzione di Martin Lutero (številka: 1/2, 2017)
  Primož Trubar (1555-1582) kot posvečevalec slovenske besede (številka: 1/2, 2017)
  Trubarjevi svetopisemski prevodi v slovenskem zvezku Biblie Slavice (številka: 1/2, 2017)
  Papež Frančišek in Lutrovo leto (številka: 1/2, 2017)
  M. Luter in J. Krizostom v paradigmi paleoortodoksije (številka: 1/2, 2017)
  Dinamika teoloških sporov v antičnem krščanstvu na zahodu in reformacija (številka: 1/2, 2017)
  Lutrov prevod in razlaga Magnifikata (številka: 1/2, 2017)
  Nekdo je rekel: bodi reformacija! (številka: 1/2, 2017)
  Novozavezni kanon kot temelj krščanske edinosti (številka: 1/2, 2017)
  Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den Dokumenten zu Martin Luther (številka: 1/2, 2017)
  Obeleževanje spomina na reformacijo zavezuje kristjane za prihodnost (številka: 1/2, 2017)
  Deacon Coresi (številka: 1/2, 2017)
  Ecclesia semper reformanda est, Cerkev naj se neprenehoma reformira (številka: 1/2, 2017)
  Reformna prizadevanja v Cerkvi ob začetku reformacije (številka: 1/2, 2017)
 6. 2018
   19

  številka: 1/2 (2018)
  Poezija Stanka Janežiča na presečiščih sodobne slovenske zgodovine (številka: 1/2, 2018)
  Od zvezka Kraljestvo božje na Jutrovem do revije Edinost in dialog (številka: 1/2, 2018)
  Izobraževanje študentov in izobražencev v Mariboru po drugem vatikanskem zboru do danes (številka: 1/2, 2018)
  Etika in Janžekovičev dialog z marksizmom (številka: 1/2, 2018)
  Ob rob zadnjim petdesetim letom teološkega študija v Mariboru (številka: 1/2, 2018)
  Veritatis gaudium, impulso per una teologia sulla frontiera (številka: 1/2, 2018)
  Vzgojitelji za "dialog" v 100 letih poučevanja teologije v Sloveniji (številka: 1/2, 2018)
  50 let Enote Teološke fakultete v Mariboru (1968-2018) (številka: 1/2, 2018)
  Slavnostna akademija ob 50-letnici Teološke fakultete v Mariboru (številka: 1/2, 2018)
  Kulturni utrip v Mariboru med svetovnima vojnama (številka: 1/2, 2018)
  Otvoritev biblične arheološke razstave Od puščave do mize (številka: 1/2, 2018)
  Študij teologije v Mariboru - drugič (številka: 1/2, 2018)
  Teologija v dialogu s človekom, ki mu služi (številka: 1/2, 2018)
  Veselje resnice in svetopisemski monoteizem (številka: 1/2, 2018)
  Raziskovalno in pedagoško delo predavatelja liturgike Karla Jaša (številka: 1/2, 2018)
  Maksimilijan Držečnik - teolog in pastir koncilske prenove (številka: 1/2, 2018)
  Apostolska konstitucija Veselje resnice (Veritatis gaudium) (številka: 1/2, 2018)
  Liturgična glasba po drugem vatikanskem cerkvenem zboru in doprinos Gregorja Zafošnika v glasbeno zakladnico pokoncilske Cerkve na Slovenskem (številka: 1/2, 2018)
 7. 2019
   35

  številka: 1 (2019)
  Slomškov pogled na jezikovno vzgojo v bogoslovni šoli (številka: 1, 2019)
  Občestvo kljub različnosti (številka: 1, 2019)
  Biblična arheološka zbirka, sad Božje milosti (številka: 1, 2019)
  Podeljevanje evharističnega obhajila luteranom (številka: 1, 2019)
  Anton Trstenjak v neutrudni hoji za človekom (številka: 1, 2019)
  Jože Rajhman (1924-1998), duhovni in pastoralni teolog, literarni zgodovinar trubarolog (številka: 1, 2019)
  Leto 1968 v Cerkvi v Sloveniji in Vekoslav Grmič (številka: 1, 2019)
  La Facolta di Teologia nel rapporto verso le autorita ecclesiastiche alla luce della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana (številka: 1, 2019)
  Jakob Aleksič - znanilec pomladi biblične znanosti (številka: 1, 2019)
  Dojemanje pravice do svobode veroizpovedi v sodobni evropski družbi in državno religijsko pravo v Sloveniji (številka: 1, 2019)
  Genealogija prostora v bibličnih besedilih: Stvarjenje (številka: 1, 2019)
  Jezik Apostola Pavla kao paradigma teološkog govora (številka: 1, 2019)
  Predgovor: spominjajte se in učite svoje sinove! (številka: 1, 2019)
  Štefan Steiner - moralni teolog drugega vatikanskega koncila (številka: 1, 2019)
  Franc Plemenitaš - učitelj dogmatike v Mariboru (številka: 1, 2019)
  Od religioznega izkustva do duhovne literature Svetega pisma (številka: 1, 2019)
  Papež v Združenih arabskih emiratih (številka: 2, 2019)
  Srečanje sv. Frančiška Asiškega in sultana al-Kamila v Damietti leta 1219 v luči zgodovinskih virov (številka: 2, 2019)
  Document on buying Gethsemane garden by three brothers from Bosnia in 1681 - text and context (številka: 2, 2019)
  Muslimani kot drugi v folklori in literaturi (številka: 2, 2019)
  Prophet Muhammad's model of interreligious dialogue based on research on the Letter to the Christians (številka: 2, 2019)
  Vrzel med evropsko kulturo z globokimi krščanskimi koreninami in muslimansko miselnostjo (številka: 2, 2019)
  Srednjeveški potopisi manjših bratov kot zgodovinski vir (številka: 2, 2019)
  Byzantine theology and Islam (številka: 2, 2019)
  I'tibariat (številka: 2, 2019)
  The influence of Bosnian Islam on the identity of Slovenian Muslims (številka: 2, 2019)
  Srpska teologija u savremenom društvu (številka: 2, 2019)
  Susreti svetoga Franje Asiškoga i fra Anđela Zvizdovića sa sultanima (številka: 2, 2019)
  Mesto al-Malika al-Kamila v zgodovini islama (številka: 2, 2019)
  Katoliški temelji medreligijskega dialoga (številka: 2, 2019)
  Medreligijski dialog - vsiljevanje prepričanja ali spoštovanje in sprejetje različnosti (številka: 2, 2019)
  Zahod in islamski svet skozi zgodovino (številka: 2, 2019)
  Ekumensko srečanje s predstavniki Ruske pravoslavne Cerkve (Stična, 27. 7. 2019) (številka: 2, 2019)
  Obravnava islama v učbenikih predavateljev osnovnega bogoslovja na Teološki fakulteti v Ljubljani od njene ustanovitve do danes (številka: 2, 2019)
 8. 2020
   38

  številka: 2 (2020)
  Pojam metanoia u Starom i Novom Zavetu (številka: 1, 2020)
  Vinko Avguštin Škafar - ob 80-letnem jubileju (številka: 1, 2020)
  Circulation of Vita et Transitus Sancti Hieronymi along the Eastern Adriatic Coast in the late middle ages (številka: 1, 2020)
  Alexander Schmemann. Za življenje sveta: zakramenti in pravoslavje. Prev. Tina Osterman, spremna beseda David Bresciani. Ljubljana: Družina, Založba Dravlje, 2018. 159 str. ISBN: 978-961-04-0510-8. (številka: 1, 2020)
  Muslimanski pogled na teološke temelje medverskega dialoga muslimanov in kristjanov (številka: 1, 2020)
  Prevajalska načela Slavičevega prevajanja Svetega pisma (številka: 1, 2020)
  Dimensioni di giustizia in alcuni testi sapienziali biblici (številka: 1, 2020)
  Arhitektura Hieronimovih cerkva na Slovenskem (številka: 1, 2020)
  Papež Frančišek in kardinal Kurt Koch o ekumenizmu danes (številka: 1, 2020)
  Homilije sv. Hieronima v srednjeveškem cerkvenoslovanskem prevodu (v Propriumu de tempore) (številka: 1, 2020)
  St. Jerome and his work in Serbian theological-historical literaturein the second half of the 20th and early 21st century (številka: 1, 2020)
  Huda preizkušnja - sledi španske gripe leta 1918 v Veržeju (številka: 1, 2020)
  Hieronymus noster - Slavicus (številka: 1, 2020)
  Rafko Mihael Vodeb (1922-2002) (številka: 1, 2020)
  Croatian franciscans at the frontier between Christianity and Islam from the 15th to the 17th century (številka: 1, 2020)
  Sveti Jeronim u hrvatskoj kulturi (številka: 1, 2020)
  Jovan Vladimir of Dioclea and medieval ruler martyrs (številka: 1, 2020)
  Sočutje faraonove hčere v Svetem pismu in maščevalna pravičnost Medeje v grški drami (številka: 1, 2020)
  Razsežnosti pravičnosti in načela prevajanja judovsko-krščanskih virov (številka: 1, 2020)
  Nikolaj Kuzanski in njegov spis O verskem miru in slogi (številka: 1, 2020)
  Between studying the Bible and coping with the past (številka: 2, 2020)
  Starozavezne predpodobe Marije in podobe Judov v slovenskih nabožnih pesmaricah v različnih obdobjih Katoliške cerkve (številka: 2, 2020)
  Nostra aetate (Nr. 4) als Kompass für den jüdisch-katholischen Dialog (številka: 2, 2020)
  Kar je videl sv. Hieronim iz Stridona (številka: 2, 2020)
  Antisemitismus in der katholischen Tageszeitung Hrvatski Glas im Jahr 1941 (številka: 2, 2020)
  Prostorske podobe v obrednih praksah starozaveznih očakov in njihov pomen za razumevanje krščanskega sakralnega prostora (številka: 2, 2020)
  Podobe Judov v izročilu slovenskih folklornih molitev "Marijine sanje" (številka: 2, 2020)
  Filokalija I. Prev. B. Bevc, Ž. Borak, J. Ciglenečki, J. Hrovat, G. Kocijančič; ur. Gorazd Kocijančič (številka: 2, 2020)
  Dialoške razsežnosti empatije pri Edith Stein (številka: 2, 2020)
  Medieval Jewish community of Maribor (številka: 2, 2020)
  Between prophecy and its realisation. A reading of Lk 1-2 and Acts 2-3 as a fulfilment of the Isaianic narrative (številka: 2, 2020)
  Hermenevtika dialoga v delih Hermanna Cohena, Franza Rosenzweiga in Martina Bubra (številka: 2, 2020)
  A Crux interpretum in Jas 4,5 (številka: 2, 2020)
  Slomškov odnos do judovstva (številka: 2, 2020)
  Pavlovo razumevanje postave in del postave v Pismu Galačanom. The New Perspective on Paul in nov pogled na Pavlov odnos do judovstva (številka: 2, 2020)
  Krščanska in judovska skupnost v Ogleju skozi dela Fortunacijana in Kromacija (številka: 2, 2020)
  Franz Mußner's interpretation of the Epistle of James and its impact on Jewish-Christian dialogue (številka: 2, 2020)
 9. 2021
   39

  številka: 1 (2021)
  številka: 2 (2021)
  Nastajanje dokumenta Nostra aetate (številka: 1, 2021)
  Od Nostra aetate do Veritatis gaudium (številka: 1, 2021)
  Dawud al-Muqammas in njegovo razumevanje krščanskega nauka (številka: 1, 2021)
  Medverska molitev v Jasenovcu (številka: 1, 2021)
  Prof. Angelo Vivian (številka: 1, 2021)
  "V službi vere, kulture in miru": zadnje obdobje odnosov med Rusko pravoslavnocerkvijo in Katoliško cerkvijo v Sloveniji (številka: 1, 2021)
  Sklepanje zakonske zveze v tradicionalnem judovstvu (številka: 1, 2021)
  Maksimilijan Matjaž, novi celjski škof, zavezan ekumenski in dialoški misli (številka: 1, 2021)
  Mekteb v Sloveniji (številka: 1, 2021)
  Svetopisemska postava o ženski (številka: 1, 2021)
  Jakob Aleksič (številka: 1, 2021)
  The importance of the Jewishness of Jesus for interpreting the Gospels (številka: 1, 2021)
  Vječnaja pamjat - vladika Atanasije Jevtić (2021) (številka: 1, 2021)
  Judje v manjših štajerskih mestih v srednjem veku (številka: 1, 2021)
  Edith Stein v kontekstu judovskokrščanskega dialoga (številka: 1, 2021)
  Nekaj izbranih besedil o novejših dogodkih ekumenskega in medverskega dialoga (številka: 1, 2021)
  Judje v prekmurski literaturi (številka: 1, 2021)
  Prevpraševanje dialoga med judovstvom in krščanstvom v delih Jacoba Neusnerja (številka: 1, 2021)
  Možnosti in meje dialoga med judi in kristjani (številka: 1, 2021)
  God's own covenant as the foundation of Judaism and Christianity from the perspective of Joseph Ratzinger (številka: 1, 2021)
  Spreobračanje judov na območju koprske škofije med 15. in 18. stoletjem (številka: 1, 2021)
  Novi srbski patriarh Porfirije - znanec Slovencev (številka: 1, 2021)
  Človek kot iskalec (ljubitelj) modrosti pred izzivi sodobnosti (številka: 2, 2021)
  Etnološki oris in folklorni paberki o svetem Hieronimu na slovenskih tleh (številka: 2, 2021)
  Islamski viri ter navajanje Korana in hadisov v slovenskem jeziku (številka: 2, 2021)
  Pomen in razsežnost dialoga pri Dostojevskem (številka: 2, 2021)
  Gorje tistemu, ki bi Božjo besedo spreminjal ali po svoje prevajal (številka: 2, 2021)
  "Liturgija" slobodnih crkava? (številka: 2, 2021)
  Oseba in dialog (številka: 2, 2021)
  Liturgična inkulturacija in vprašanje tradicije (številka: 2, 2021)
  Med bedo in dostojanstvom (številka: 2, 2021)
  Repertoar in recepcija Tartinijeve glasbe na Slovenskem (številka: 2, 2021)
  Komentar Visoke pesmi (številka: 2, 2021)
  Pomen in razsežnost dialoga pri Dostojevskem (številka: 2, 2021)
  Shaping religious identity on the Northern Edge of the Christianitas (številka: 2, 2021)
  Trije govori papeža Frančiška med njegovim nedavnim romanjem na Madžarsko in Slovaško (številka: 2, 2021)
  Jože Vesenjak (1920–1991), apostol krščanske edinosti in zavzet pastoralni delavec (številka: 2, 2021)