Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela

 1. 2011
   13

 2. 2012
   65

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3/4 (2012)
  številka: 5 (2012)
  številka: 6 (2012)
  Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo (številka: 2, 2012)
  Čigava odgvornost je karierna orientacija? (številka: 2, 2012)
  Andragoški center Slovenije (številka: 2, 2012)
  Informiranje mladih pred izbiro srednje šole (številka: 2, 2012)
  Antropologija in vzgojno-izobraževalni procesi (številka: 2, 2012)
  Usposabljanje za andragoško delo (številka: 2, 2012)
  Od filma do filma s filmom --- (številka: 2, 2012)
  Euroguidance (številka: 2, 2012)
  Od poklicnega svetovanja k vseživljenjski karierni orientaciji: korak naprej ali nazaj? (številka: 2, 2012)
  Poklicna orientacija na osnovni šoli Kašelj (številka: 2, 2012)
  Poklicna orientacija v srednji šoli - da ali ne? (številka: 2, 2012)
  Izzivi karierne orientacije in poklicne vzgoje v postinformacijski družbi (številka: 2, 2012)
  Izboljšave ali preobrazba? (številka: 2, 2012)
  S pravim znanjem do boljše prihodnosti (številka: 2, 2012)
  Samoevalvacija dela pri pouku biologije in fizike z namenom krepiti trajnost znanja dijakov in profesionalni razvoj učitelja (številka: 2, 2012)
  Avtonomija strokovnih delavcev v vrtcih (številka: 2, 2012)
  Vseživljenjska karierna orientacija - povezava med šolo, poklicem in življenjem (številka: 2, 2012)
  Uresničevanje koncepta timskega soustvarjanja v pedagoški praksi (številka: 3/4, 2012)
  Prerezi skozi sistem sodelovalnega in timskega poučevanja (številka: 3/4, 2012)
  Razvijanje in reflektiranje timskega dela v vrtcu (številka: 3/4, 2012)
  Timsko delo v vzgoji in izobraževanju (številka: 3/4, 2012)
  Razvijanje, preverjanje in ocenjevanje kompleksnih učnih dosežkov pri timski izvedbi pouka (številka: 3/4, 2012)
  Timsko delo učiteljev pri naravoslovnih predmetih (številka: 3/4, 2012)
  Strategije in proces izvajanja kurikularnih povezav in timskega pouka na Gimnaziji Ledina (številka: 3/4, 2012)
  Timsko delo v slovenski pedagoški praksi (številka: 3/4, 2012)
  Timsko delo - nuja in izziv (številka: 3/4, 2012)
  O timskih vlogah in razvojnih fazah timov (številka: 3/4, 2012)
  Učenci vodijo šolo za starše (številka: 3/4, 2012)
  Ponavljajmo in utrjujmo geografsko znanje v angleščini po postajah (številka: 3/4, 2012)
  Skupaj zmoremo več in bolje (številka: 3/4, 2012)
  Problemi pri timskem delu specialnih pedagogov in učiteljev ter strategije njihovega reševanja (številka: 3/4, 2012)
  Branje kot medbesedilna sporazumevalna zmožnost (številka: 3/4, 2012)
  Osebna izkušnja timskega dela med učiteljem razrednikom in učiteljem podaljšanega bivanja (številka: 3/4, 2012)
  Timsko vrednotenje učnih dosežkov pri angleščini v četrtem letniku na gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani (številka: 3/4, 2012)
  Interaktivno timsko poučevanje na gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana (številka: 3/4, 2012)
  Timski coaching - priložnost za razvoj kapacitet šolskih razvojnih timov (številka: 3/4, 2012)
  S portfoliem in refleksijo do kritičnega mišljenja in odgovornega učenja (številka: 3/4, 2012)
  Poučevanje in spodbujanje možganov (številka: 5, 2012)
  Znotraj razumevanja (številka: 5, 2012)
  Znanost o izobraževanju (številka: 5, 2012)
  Pražni pojmi in transformativni načini mišljenja v raziskovanju visokega šolstva (številka: 5, 2012)
  Kaj je poučevanje za razumevanje? (številka: 5, 2012)
  Poučevanje za razumevanje (številka: 5, 2012)
  Poučevanje za razumevanje (p)ostaja izziv za izobraževalce (številka: 5, 2012)
  Učni transfer (številka: 5, 2012)
  Metakognitivne sposobnosti pri učenju (številka: 6, 2012)
  Razvoj metakognitivnih sposobnosti pri učenju in vloga učitelja (številka: 6, 2012)
  Postavljanje ciljev in njihov vpliv na uspeh pri ocenjevanju znanja iz matematike (številka: 6, 2012)
  Kompetenca učenje učenja v prenovljenih gimnazijskih učnih načrtih (številka: 6, 2012)
  Uči me učiti se matematiko (številka: 6, 2012)
  Kako možgani vplivajo na učenje in kako učenje vpliva na možgane (številka: 6, 2012)
  Izvir notranje motivacije (številka: 6, 2012)
  Učenje učenja (številka: 6, 2012)
  Pomen učnih stilov za učitelja in učenca (številka: 6, 2012)
  Učenje učenja (številka: 6, 2012)
  Učenje učenja v teoriji in praksi (številka: 6, 2012)
  Ali se znamo poslušati? Ne pozabimo, da je tudi to vir učenja in znanja (številka: 6, 2012)
  Kritična analiza učenja pri kemiji (številka: 6, 2012)
  O učnih strategijah (številka: 6, 2012)
  Razvijanje kompetence učenje učenja pri pouku zgodovine (številka: 6, 2012)
 3. 2013
   79

  številka: 1 (2013)
  številka: 2/3 (2013)
  številka: 4/5 (2013)
  številka: 6 (2013)
  Psihologija in jezik novih medijev (številka: 4, 2013)
  Motnje hranjenja in njihovo prepoznavanje v osnovni šoli (številka: 1, 2013)
  Spoštovanje do učencev kot izhodišče učiteljeve avtoritete v razredu (številka: 1, 2013)
  Ko se "uporabno znanje" sreča s terenom - popotovanje po Kobariškem (številka: 1, 2013)
  O naravi učenja - izziv za šolske strokovnjake in praktike (številka: 1, 2013)
  Kaj o samostojnosti in pomoči pri učenju poročajo učenci in njihovi starši (številka: 1, 2013)
  Premikanje mej v šoli - koncept mednarodnih taborov na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece (številka: 1, 2013)
  Raziskava med učitelji geografije in francoščine o načrtovanju in izvajanju medpredmetnega poučevanja na gimnazijah (številka: 1, 2013)
  Slovenščina živi med Slovenci in njihovimi potomci po svetu (številka: 1, 2013)
  Zakaj se slovenski osnovnošolci ne učijo računalništva (številka: 1, 2013)
  Učitelj v oddelku podaljšanega bivanja - samoocena usposobljenosti za delo (številka: 1, 2013)
  Primer uporabe bralne učne strategije VŽN pri predmetu Družba v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (številka: 2/3, 2013)
  Brati ali ne brati - motiviranje učencev za branje (številka: 2/3, 2013)
  Čutne poti na igrišču (številka: 2/3, 2013)
  Spodbujanje metakognitivnih procesov in samoregulacije učenja pri glasbeni vzgoji (številka: 2/3, 2013)
  Je razvijanje kompleksnih bralnih strategij domena pouka slovenščine? (številka: 2/3, 2013)
  Zavedanje in uravnavanje lastnega učenja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole (številka: 2/3, 2013)
  Individualizirani pristop poučevanja otrok iz manj spodbudnega socialnega okolja z vidika vloge specialne pedagoginje (številka: 2/3, 2013)
  Bralne učne strategije na različne načine in v različnih starostnih obdobjih (številka: 2/3, 2013)
  Spodbujanje porajajoče se pismenosti (številka: 2/3, 2013)
  Metoda recipročnega poučevanja - pomoč pri razumevanju prebranega (številka: 2/3, 2013)
  Spodbujanje razvoja bralne pismenosti v (vrtcih in) osnovnih šolah (številka: 2/3, 2013)
  Vodenje šole za boljše učne dosežke (številka: 2/3, 2013)
  Razvijanje bralnih strategij pri medpredmetnem učenju (številka: 2/3, 2013)
  Razvijanje kritičnega mišljenja pri pouku slovenščine (številka: 2/3, 2013)
  Pomen naravoslovja za razvoj bralne pismenosti (številka: 2/3, 2013)
  Dejavnosti, ki spodbujajo motivacijo za branje v OPB (številka: 2/3, 2013)
  Uveljavljanje prvin akcijskega raziskovanja v projektu Bralna pismenost (številka: 2/3, 2013)
  Razvijanje izvršilnih funkcij v podporo bralne pismenosti (številka: 2/3, 2013)
  Opomnik za pripravo, izvajanje in spremljanje diferencirane učne podpore pri bralni pismenosti (številka: 2/3, 2013)
  Bralne učne strategije v luči sodobnega pojmovanja učenja (številka: 2/3, 2013)
  Primer medpredmetne povezave med fiziko in biologijo v 8. razredu - nastanek slike v očesu (številka: 2/3, 2013)
  Izboljšanje bralne pismenosti pri učencih, katerih materni jezik je albanščina (številka: 2/3, 2013)
  S kakšnimi vprašanji spodbujamo različne, tudi metakognitivne miselne procese učencev (številka: 2/3, 2013)
  Fizika in angleščina z roko v roki (številka: 2/3, 2013)
  Bralni plakat - bralna motivacija v osnovni šoli (številka: 2/3, 2013)
  Razvijanje bralnih spretnosti v prvem triletju (številka: 2/3, 2013)
  Vloga ravnatelja pri vpeljevanju izboljšav na področju bralne pismenosti (številka: 2/3, 2013)
  Z (med)predmetnim razvijanjem bralne pismenosti do kakovostnejšega znanja (številka: 2/3, 2013)
  Motivacija za branje in bralni dosežki romskih učencev (številka: 2/3, 2013)
  Kako povečati motivacijo za branje na osnovni šoli Franceta Prešerna Maribor (številka: 2/3, 2013)
  Motivacija za branje (številka: 2/3, 2013)
  Pomen domišljijske rabe jezika in igre vlog pri spodbujanju zgodnje pismenosti v vrtcu (številka: 2/3, 2013)
  Šolske motivacijske dejavnosti za izboljšanje bralne pismenosti učencev (številka: 2/3, 2013)
  Ustvarjalnost in formalno zaključno ocenjevanje pri predmetu likovna umetnost in oblikovanje v Angliji (številka: 4/5, 2013)
  Umetniška pismenost - za izbrance ali za vsakogar? (številka: 4/5, 2013)
  Dramska pismenost (številka: 4/5, 2013)
  Učinki sodelovalnega ocenjevanja na motivacijskem področju (številka: 4/5, 2013)
  Slovensko glasbeno šolstvo in tovrstna glasbena pismenost (številka: 4/5, 2013)
  Kratek oris vloge vizualnih elementov pri sodobnem pouku tujega jezika (številka: 4/5, 2013)
  K skupnemu evropskemu referenčnemu okviru umetnostne vzgoje v šolah (številka: 4/5, 2013)
  Raziskovanje sveta likovnovizualne podobe (številka: 4/5, 2013)
  Risba pri tehniki in tehnologiji kot vsebina in strategija vstopanja v (s)likovno-vizualne vidike tehniške pismenosti (številka: 4/5, 2013)
  Likovni jezik kot temelj likovne vzgoje in izobraževanja (številka: 4/5, 2013)
  Utelešena učna vsebina (številka: 4/5, 2013)
  Recenzija publikacije Kulturno-umetostna vzgoja (številka: 4/5, 2013)
  Vloga slike v naravoslovju in pri fiziki (številka: 4/5, 2013)
  Za (s)likovno-vizualno, umetniško in za (o)pismen(je)nost za ustvarjalnost nam gre! (številka: 4/5, 2013)
  Uporaba slikovno-vizualnega pri geografiji (številka: 4/5, 2013)
  Vsako zgodbo je treba povedati dvakrat (številka: 4/5, 2013)
  Likovna vzgoja (številka: 4/5, 2013)
  O neulovljivosti sodobnega plesa (številka: 4/5, 2013)
  Povezava med aktivnim ukvarjanjem z glasbo ter inteligentnostjo in uspešnostjo pri pouku (številka: 4/5, 2013)
  Vloga ilustracije v učbenikih za biologijo (številka: 4/5, 2013)
  Znanstvena ilustracija za slepe in slabovidne (številka: 4/5, 2013)
  Vizualno kot področje spodbujanja ustvarjalnega mišljenja (številka: 4/5, 2013)
  Vizualna pismenost in likovnoumetnostna vzgoja (številka: 4/5, 2013)
  Umi - um, možgani in izobraževanje (številka: 6, 2013)
  Zakaj znanost um, možgani in izobraževanje plemeniti 'novo' izobraževanje, temelječe na poznavanju možganov, z znanostjo? (številka: 6, 2013)
  Izvršilna funkcija v učilnici (številka: 6, 2013)
  Kaj ima kognitivna znanost povedati učiteljem? (številka: 6, 2013)
  Um, možgani in izobraževanje (številka: 6, 2013)
  Najstniški možgani in tehnologija (številka: 6, 2013)
  Razblinjamo "nevromite" (številka: 6, 2013)
  Fotografija in šport mladih (številka: 4-5, 2013)
 4. 2014
   65

  številka: 1/2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  številka: 5/6 (2014)
  Coaching kot metoda učinkovitega soočanja s spremembami in učenja posameznikov ter organizacij (številka: 1/2, 2014)
  Kako naj riba spleza na drevo? (številka: 1/2, 2014)
  Supervizija kot podpora pri razvoju tima (številka: 1/2, 2014)
  Coaching v šolstvu ob primerih iz prakse (številka: 1/2, 2014)
  Kaj je koristno vedeti pri zgodnjem poučevanju tujega jezika (številka: 1/2, 2014)
  Strategija dela za izboljšavo komunikacije in vzdušja med dijaki v razredu (številka: 1/2, 2014)
  Beremo s psičko Lizo (številka: 1/2, 2014)
  Pes kot delovni partner učitelju (številka: 1/2, 2014)
  Pomen in pozitivni učinki umetnostne terapije z glasbo in s plesom (številka: 1/2, 2014)
  Pomen ozaveščanja osebnega vrednotnega sistema strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju za razvoj kariere (številka: 1/2, 2014)
  Izgorelost na delovnem mestu pri ravnateljih vrtcev, osnovnih in srednjih šol v Sloveniji (številka: 1/2, 2014)
  Slovenija - učna regija za izkustveno izobraževanje (številka: 1/2, 2014)
  Kolegialni coaching za razvoj učiteljskih kompetenc (številka: 1/2, 2014)
  Kombinirani oddelki in osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom (številka: 1/2, 2014)
  Recenzija knjige Socialni odnosi v šoli (številka: 1/2, 2014)
  Vloga razrednika v luči sprememb v šolstvu in družbi (številka: 1/2, 2014)
  Šapa na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana (številka: 1/2, 2014)
  Pedagoški optimizem učiteljev kot pomemben vidik poučevanja (številka: 3, 2014)
  Kompetence kot posodobitve učnih načrtov (številka: 3, 2014)
  Recenzija knjige Medvrstniško nasilje v šoli (številka: 3, 2014)
  Katerim uporabnim interesom služijo bolonjska prenova visokošolskega študija in njeni spremljevalni pojavi (številka: 3, 2014)
  Analiza predloga sprememb zakona o gimnazijah s perspektive odnosa med šolo in ekonomijo (številka: 3, 2014)
  Slovenska šola v Evropski uniji (številka: 3, 2014)
  Kaj dela kriza našemu šolstvu? (številka: 3, 2014)
  Učna gradiva za doseganje izobraževalnih ciljev v osnovni šoli (številka: 3, 2014)
  Država in šolska politika v času krize (številka: 3, 2014)
  Kako krizo občutijo ravnateljice in ravnatelji, učiteljice in učitelji (številka: 3, 2014)
  Samoodločanje in aktivno vključevanje dijakov s posebnimi potrebami v proces izvajanja individualiziranih programov (številka: 3, 2014)
  Vloga ravnateljev v kriznih časih (številka: 3, 2014)
  Kaj lahko naredi vzgojitelj/-ica in učitelj/-ica za otroke in mladostnike, ki se soočajo z revščino (številka: 3, 2014)
  Recenziji knjige Nova paradigma v izobraževanju: je manj lahko več? (številka: 3, 2014)
  Stoletje otroka in iluzije o vzgoji (številka: 3, 2014)
  Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj - kje smo ob koncu "desetletja VITR" (številka: 4, 2014)
  Okoljska kompetenca: pozabljena deveta ključna kompetenca (številka: 4, 2014)
  Intervju s prof. Daniello Tilbury (številka: 4, 2014)
  Izteku desetletja VITR ob rob z vidika izobraževanja odraslih (številka: 4, 2014)
  Poti do vključevanja smernic vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v pouk (številka: 4, 2014)
  Ekošola kot način življenja, ekošola kot standard (številka: 4, 2014)
  Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj na Pedagoški fakulteti Ljubljana - primer študijskega programa Gospodinjstvo z vezavami (številka: 4, 2014)
  Recenzija knjige Znamenja trajnosti (številka: 4, 2014)
  Vzgoja za trajnostni razvoj za prihodnost naših otrok (številka: 4, 2014)
  Udejanjanje načel vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR) v Biotehniškem centru Naklo z vidika raznovrstnosti vsebin in ustvarjalnosti pristopov (številka: 4, 2014)
  Vloga vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj pri prehodu v zeleno in integralno gospodarstvo (številka: 4, 2014)
  Prihodnji učitelji razrednega pouka o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj (številka: 4, 2014)
  Cilji, metode in pristopi vzgoje za trajnostni razvoj v vrtcu (številka: 4, 2014)
  Formativno spremljanje in pouk tujih jezikov v gimnaziji (številka: 5/6, 2014)
  Povratna informacija za uspešnejše učenje (številka: 5/6, 2014)
  Formativno spremljanje ali pogled v "črno škatlo" (številka: 5/6, 2014)
  Izkušnje s formativnim spremljanjem znanja pri pouku zgodovine (številka: 5/6, 2014)
  Formativno spremljanje ali kako videti gozd in drevesa (številka: 5/6, 2014)
  Spreminjanje poučevanja skozi formativno spremljanje (številka: 5/6, 2014)
  Vpeljevanje elementov formativnega spremljanja v pouk nemščine na Prvi gimnaziji Maribor (številka: 5/6, 2014)
  Vpeljevanje elementov formativnega spremljanja v pouk nemščine na Gimnaziji Ptuj (številka: 5/6, 2014)
  Formativno spremljanje znanja s pomočjo plakatov in zapisom bistva pri pouku zgodovine (številka: 5/6, 2014)
  Spremljanje in preverjanje, ki podpirata kakovostno učenje (številka: 5/6, 2014)
  Formativno spremljanje znanja v očeh učiteljice, raziskovalke in svetovalke (številka: 5/6, 2014)
  Vpeljevanje elementov formativnega spremljanja pri učenju latinskega besedišča (številka: 5/6, 2014)
  Sprotno (formativno) spremljanje znanja pri pouku zgodovine (številka: 5/6, 2014)
  Zakaj lahko šola brez ocen vodi do boljših dosežkov (številka: 5/6, 2014)
  Razvojni e-listovnik v vlogi formativnega spremljanja (številka: 5/6, 2014)
  Formativno spremljanje v spletnem okolju Mahara pri predmetu nemščina - primer iz prakse (številka: 5/6, 2014)
 5. 2015
   57

  številka: 1 (2015)
  številka: 2/3 (2015)
  številka: 4/5 (2015)
  številka: 6 (2015)
  Mreže učečih se šol in vrtcev ter osem vzvodov za spreminjanje v teoriji in praksi (številka: 1, 2015)
  Izobraževanje in usposabljanje pedagoškega osebja v programu Erasmus (številka: 1, 2015)
  Ravnateljevo načrtovanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev (številka: 1, 2015)
  Kako se učijo učitelji - enaindvajset let kasneje (številka: 1, 2015)
  Sodelovalno učenje in sodelovalna kultura na Tehniški gimnaziji Šolskega centra Kranj (številka: 1, 2015)
  Poti profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v srednji šoli Biotehniškega centra Naklo (številka: 1, 2015)
  Ravnateljski certifikat kot spodbuda za učenje ravnateljev (številka: 1, 2015)
  Učenje učiteljev skozi vključevanje v razvojne projekte (številka: 1, 2015)
  Medšolske hospitacije kot priložnost za učenje učiteljev (številka: 1, 2015)
  Izobraževanje za učiteljski poklic na Filozofski fakulteti v Ljubljani (številka: 1, 2015)
  Recenzija knjige Ustvarjam, torej sem (številka: 1, 2015)
  Kako se učijo učitelji (številka: 1, 2015)
  Kolegialne hospitacije kot oblika profesionalnega razvoja v vrtcu (številka: 1, 2015)
  Timsko delo pedagoških delavcev kot proces intenzivnega učenja (številka: 1, 2015)
  Kaj nam prinaša projekt e-šolska torba (številka: 2/3, 2015)
  Uporaba informacijskih tehnologij pri pouku fizike (številka: 2/3, 2015)
  Na poti k e-kompetentni šoli prek e-šolstva, e-učbenikov in e-šolske torbe (številka: 2/3, 2015)
  Pisno in računalniško preverjanje v raziskavi PISA (številka: 2/3, 2015)
  Izobraževalne računalniške igre (številka: 2/3, 2015)
  Evalvacija digitalnih kompetenc dijakov z uporabo okvira digitalnih kompetenc (številka: 2/3, 2015)
  Razmisleki in pomisleki (številka: 2/3, 2015)
  Kaj je dobro vedeti o avtorskih pravicah pred izdelavo, objavo in uporabo e-vsebin (številka: 2/3, 2015)
  Psihološka perspektiva e-učenja (številka: 2/3, 2015)
  Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev v osnovnih šolah in gimnazijah (številka: 2/3, 2015)
  Uporaba IKT pri pouku kemije (številka: 2/3, 2015)
  Nova razmerja med šolo, starši in otroki ter vloga e-nadzora v teh razmerjih (številka: 2/3, 2015)
  Pouk tujih jezikov v luči e-gradiv in e-storitev (številka: 2/3, 2015)
  Kako nam je uspel netbook razred in zakaj oz. učenje z uporabo računalnika (številka: 2/3, 2015)
  Razvojni elektronski listovnik v funkciji formativnega spremljanja kritičnega mišljenja (številka: 2/3, 2015)
  (R)evolucija šolstva (številka: 2/3, 2015)
  Demokratično starševanje (številka: 4/5, 2015)
  Med avtoritarnostjo in permisivnostjo (številka: 4/5, 2015)
  Pomembne razlike med aktivnostjo otrok, participacijo s posrednikom in participacijo brez posrednika v vzgoji (številka: 4/5, 2015)
  Oblikovanje identitete otrok in mladostnikov med teorijo in šolskimi praksami (številka: 4/5, 2015)
  Kaj se dogaja z vzgojno dimenzijo v slovenskem šolskem sistemu? (številka: 4/5, 2015)
  S katerimi priročniki si lahko slovenski učitelj pomaga pri vzgoji? (številka: 4/5, 2015)
  Odzivnost odraslih kot pot do motiviranosti najstnikov (številka: 4/5, 2015)
  Kako uresničevati inkluzivnost šol? (številka: 4/5, 2015)
  Življenjski položaj in pogoji za aktivno participacijo mladih v skupnosti (številka: 4/5, 2015)
  Prešolanje učenca brez soglasja staršev po 3. vzgojnem opominu (številka: 4/5, 2015)
  Kje se v partnerstvu med vrtcem/šolo in družino znajde otrok/mladostnik? (številka: 4/5, 2015)
  Razmislek o vzgojnem načrtu v osnovni šoli iz treh zornih kotov (številka: 4/5, 2015)
  Navdušenje s CLIL-om (številka: 6, 2015)
  Kaj se osnovnošolci lahko naučijo od vidre, mačke in bobra (številka: 6, 2015)
  Izvajanje kurikula okoljske vzgoje kot vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v zadnjem triletju osnovne šole (številka: 6, 2015)
  Novosti iz knjižnice (številka: 6, 2015)
  O razsvetljenstvu in kritičnem mišljenju v šolah (številka: 6, 2015)
  Komunikacija med šolo in starši otrok s posebnimi potrebami (številka: 6, 2015)
  Aktiv kot skupnost učečih se - priložnost za profesionalni razvoj (številka: 6, 2015)
  Dejavnosti za spodbujanje in razvijanje pismenosti otrok (številka: 6, 2015)
  Dejavniki dodatnega usposabljanja vzgojiteljev za delo s predšolskimi otroki s posebnimi potrebami (številka: 6, 2015)
  O vsebini (številka: 6, 2015)
  Bibliografsko kazalo revije Vzgoja in izobraževanje v letu 2015 (številka: 6, 2015)
 6. 2016
   62

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3/4 (2016)
  številka: 5/6 (2016)
  Učbeniški skladi, cene in kompleti učnih gradiv (številka: 1, 2016)
  Izzivi multikulturnega izobraževanja (številka: 1, 2016)
  Vidik vloge učitelja v diskurzu o človekovih in otrokovih pravicah v šolskem prostoru (številka: 1, 2016)
  Novosti iz knjižnice (številka: 1, 2016)
  Šarm kolažne tehnike (številka: 1, 2016)
  Moj pogled na zgodbo Pedagoškega inštituta ob njegovi 50-letnici (številka: 1, 2016)
  O vsebini (številka: 1, 2016)
  Psihologija mišljenja (številka: 1, 2016)
  Učna samopodoba dvojno izjemnih otrok (številka: 1, 2016)
  Sodelovanje s starši pri vzgoji otrok v obdobju trme (številka: 1, 2016)
  E-listovnik kot orodje za formativno spremljanje (številka: 2, 2016)
  Razvijanje orodij za spremljanje napredka učenca in vpeljava strategij za učenčevo aktivno vlogo v procesu učenja pri pouku slovenščine (6. - 9. razred) (številka: 2, 2016)
  Integracija otrok beguncev v slovenski šolski sistem (številka: 2, 2016)
  Informacija o mednarodnem posvetu Vključenost priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem RS (številka: 2, 2016)
  Novosti v knjižnici (številka: 2, 2016)
  Pogledi učiteljev na inovativnost in ustvarjalnost (številka: 2, 2016)
  Kako pristopiti k otrokom beguncem v slovenskih šolah (številka: 2, 2016)
  Izkušnje z uvajanjem formativnega spremljanja znanja v pouk (številka: 2, 2016)
  Uspešno vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v osnovno šolo (številka: 2, 2016)
  Formativno spremljanje - pogled nazaj in naprej - kje smo? (številka: 2, 2016)
  Uporaba e-listovnika za formativno spremljanje pri pouku angleščine (številka: 2, 2016)
  Program "Uspešno vključevanje otrok priseljencev" (številka: 2, 2016)
  Odkrivanje nadarjenih otrok v predšolskem obdobju (številka: 2, 2016)
  Begunka za vedno (številka: 2, 2016)
  "Ali rase obstajajo?" Ne! (številka: 2, 2016)
  Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju - preventivne dejavnosti v šoli (številka: 3/4, 2016)
  Nasilje v šolah - še zmeraj izziv (številka: 3/4, 2016)
  Upoštevanje čustvenih vidikov za celovitejše omejevanje medvrstniškega nasilja v šoli (številka: 3/4, 2016)
  Opremljeni, da gremo po kostanj v žerjavico (številka: 3/4, 2016)
  Mreže učečih se šol in vrtcev - strategije za preprečevanje nasilja (številka: 3/4, 2016)
  Soočanje z nasiljem v osnovni šoli in vrtcu ter postopanje v prepoznavanju in reševanju nasilja (številka: 3/4, 2016)
  Gradimo kulturo nenasilja in dobre skupnosti (številka: 3/4, 2016)
  Pojav socialne anksioznosti med dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) in njihovimi sošolci v srednjem poklicnem izobraževanju (SPI) (številka: 3/4, 2016)
  Kulturo dobre skupnosti je treba načrtno graditi (številka: 3/4, 2016)
  Merjenje agresivnosti v šolskem okolju (številka: 3/4, 2016)
  Otroci brez spremstva v Sloveniji (številka: 3/4, 2016)
  Spremenjeni obrazi nasilja (številka: 3/4, 2016)
  Recenziji: Potovanje v neznano, Navodila s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (številka: 3/4, 2016)
  Gibalne urice - spodbuda usvajanju gibalnih kompetenc predšolskega otroka (številka: 3/4, 2016)
  Problem odgovornosti ob motečem vedenju v šoli (številka: 3/4, 2016)
  S participacijo v šoli spodbujamo strpne medkulturne odnose (številka: 3/4, 2016)
  Mladostnik z izzivom avtizma v srednji šoli (številka: 3/4, 2016)
  Vključenost otrok s posebnimi potrebami v programe za predšolske otroke v obdobju 2000 do 2015 (številka: 5/6, 2016)
  Izzivi dela s slepo učenko v inkluziji (številka: 5/6, 2016)
  Slabovidnost - spoznavanje in razumevanje v osnovni šoli (številka: 5/6, 2016)
  Učenec z diskalkulijo v osnovni šoli (številka: 5/6, 2016)
  Novosti iz knjižnice (številka: 5/6, 2016)
  Kakšne barve je veter? Ali rumeno barvo lahko slišimo? (številka: 5/6, 2016)
  Primeri dobrih praks pri šolanju učencev s cerebralno paralizo (številka: 5/6, 2016)
  Umeščanje otrok z avtističnimi motnjami v slovenski šolski prostor (številka: 5/6, 2016)
  Inkluzija - eden največjih izzivov današnje šole (številka: 5/6, 2016)
  Smo izključujoča družba in začne se tudi v šoli (številka: 5/6, 2016)
  Dajmo nemirnemu otroku priložnost za učenje (številka: 5/6, 2016)
  Vključevanje težje gibalno oviranega in dolgotrajno bolnega učenca v osnovni šoli (številka: 5/6, 2016)
  Oblikovanje strategij za povečanje dostopnosti in enakih možnosti v osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (številka: 5/6, 2016)
  Je inkluzija prava pot (številka: 5/6, 2016)
  Pomoč učencu z disleksijo po korakih petstopenjskega modela učne pomoči (številka: 5/6, 2016)
  Sociometrični položaj dijakov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v srednjem poklicnem izobraževanju (številka: 5/6, 2016)
 7. 2017
   53

  številka: 1/2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  številka: 5/6 (2017)
  Didaktični pristop pri pouku književnosti za učenca priseljenca (številka: 1/2, 2017)
  Od bika do lika ali kako brati (sliko) na abstrakten način in operirati z abstraktnimi pojmi (številka: 1/2, 2017)
  Inkluzivna vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami (številka: 1/2, 2017)
  Homoseksualnost v šoli (številka: 1/2, 2017)
  Vključenost otrok priseljencev, beguncev v vzgojno-izobraževalni sistem v Republiki Sloveniji (številka: 1/2, 2017)
  Inkluzija učencev z avtističnimi motnjami (številka: 1/2, 2017)
  Preventivne delavnice Društva za nenasilno komunikacijo na področju vrstniškega nasilja (številka: 1/2, 2017)
  Uporabnost merskih inštrumentov za načrtovanje dela v okviru projekta Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju na OŠ Simona Jenka Kranj (številka: 1/2, 2017)
  Bibliografsko kazalo revije Vzgoja in izobraževanje v letu 2016 (številka: 1/2, 2017)
  Gibalnice za spodbujanje senzornega gibanja (številka: 1/2, 2017)
  Zgodnje opuščanje izobraževanja v ogledalu evropskih izobraževalnih politik (številka: 1/2, 2017)
  Delo z nadarjenimi učenci naj bo učitelju v izziv (številka: 1/2, 2017)
  Porajajoča se pismenost v vrtcu v korelaciji z gibanjem in glasbo (številka: 1/2, 2017)
  Kompetenca učenje učenja pri pouku biologije v prvih letnikih gimnazijskega programa Srednje šole Slovenska Bistrica (številka: 3, 2017)
  Razvojni projekti kot priložnost za posodobitev sistema dela z otroki s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (številka: 3, 2017)
  Postopno vključevanje kompetence učenje učenja v pouk zgodovine (številka: 3, 2017)
  Veščine kritičnega mišljenja - večni izziv poučevanja in učenja (številka: 3, 2017)
  Od nasveta "več se uči" do podpore učitelja pri graditvi učenčevih učnih strategij (številka: 3, 2017)
  Razvoj in dokumentiranje bimodalno-bilingvalnega izobraževanja v šolah v Sloveniji v primerjavi z državami Evropske unije (številka: 3, 2017)
  Poučevanje za učenje učenja matematike (številka: 3, 2017)
  Uvajanje kompetence učenje učenja v pouk zgodovine (številka: 3, 2017)
  Jesper Juul: Agresivnost - nov in nevaren tabu (številka: 3, 2017)
  Z učenjem učenja do odgovornosti za lastno učenje (številka: 3, 2017)
  Učenje učenja ter formativno spremljanje (številka: 3, 2017)
  Računalniško mišljenje - kaj je to in zakaj bi ga sploh potrebovali? (številka: 4, 2017)
  Trdo delo ali dobro počutje? - lažna dilema (številka: 4, 2017)
  Odnos do učenja (naravoslovja) (številka: 4, 2017)
  Kaj nam o motivaciji in odnosu učencev do (učenja) naravoslovnih predmetov sporočata mednarodni raziskavi TIMSS 2015 in PISA 2015? (številka: 4, 2017)
  Scientix - vroča točka idej, pristopov, gradiv, projektov Evropskega naravoslovnega izobraževanja (številka: 4, 2017)
  Naravoslovno izobraževanje - zakaj in kako? (številka: 4, 2017)
  Negovanje dvoma in učenje kritične presoje informacij (številka: 4, 2017)
  Celostni pristop k vključevanju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (številka: 4, 2017)
  Učenje in poučevanje matematike s preiskovanjem (številka: 4, 2017)
  Razumevanje, dobro počutje in kakovostni odnosi kot dejavnik učne zavzetosti (številka: 4, 2017)
  Formativno spremljanje pri pouku španščine (številka: 5/6, 2017)
  Strategije formativnega spremljanja kot podpora pri dejavnem vključevanju v vrtcu in pri spodbujanju otrokovih potencialov (številka: 5/6, 2017)
  Pisne refleksije kot formativno orodje za samooblikovanje poklicne vloge (bodočih) pedagoških delavcev in profesionalni razvoj (številka: 5/6, 2017)
  Formativno spremljanje naj bo zgodba celotne šole! (številka: 5/6, 2017)
  Športnovzgojni karton in sistem SLOfit omogočata učinkovito spremljanje gibalne učinkovitosti posameznika, skupine in celotne populacije (številka: 5/6, 2017)
  Intervju z Normanom Emersonom, direktorjem področij za kurikul in ocenjevanje irske izobraževalne institucije National Council for Curriculum and Assessment (NCCA) (številka: 5/6, 2017)
  Od učenja učenja do formativnega spremljanja pri pouku zgodovine (številka: 5/6, 2017)
  Vrstniško sodelovanje spreminja pouk francoščine (številka: 5/6, 2017)
  Formativno spremljanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami (številka: 5/6, 2017)
  Pregled dejavnosti Zavoda RS za šolstvo na temo formativnega spremljanja v zadnjih treh letih (številka: 5/6, 2017)
  Izboljševanje učnih dosežkov učencev s formativnim spremljanjem (številka: 5/6, 2017)
  Formativno spremljanje (številka: 5/6, 2017)
  Številčne ocene niso primerna oblika povratnih informacij (številka: 5/6, 2017)
  Novosti v knjižnici (številka: 1-2, 2017)
  (Še) vedno aktualne teme (številka: 1-2, 2017)
 8. 2018
   64

  številka: 1/2 (2018)
  številka: 3/4 (2018)
  številka: 5 (2018)
  številka: 6 (2018)
  Naša pot do "sončnih 12" v projektu ProLea (številka: 1/2, 2018)
  Ugotavljanje vpliva sprotnega preverjanja znanja na preverjanje znanja pred ocenjevanjem (številka: 1/2, 2018)
  PROLEA (številka: 1/2, 2018)
  Vodenje razreda za dobro klimo in pomen socialnega in čustvenega učenja (številka: 1/2, 2018)
  Vertikalno razvijanje bralnih učnih strategij (številka: 1/2, 2018)
  Vloga skrbnika vzgojno-izobraževalnega zavoda v projektu (številka: 1/2, 2018)
  Ni vsaka skupina, ki se uči, učeča se skupnost (številka: 1/2, 2018)
  "Oblikovanje kot raziskovanje" - pristop k učiteljevemu raziskovanju lastne prakse (številka: 1/2, 2018)
  Ali se lahko učitelji učimo drug od drugega? (številka: 1/2, 2018)
  Raziskovanje lastne prakse - kako in le zakaj? (številka: 1/2, 2018)
  Gimnazija Koper sodeluje v projektu ProLEA (številka: 1/2, 2018)
  Linpilcare (številka: 1/2, 2018)
  Ravnatelj med rezultati in procesi (številka: 1/2, 2018)
  Razvijanje formativnega spremljanja v učeči se skupnosti (številka: 1/2, 2018)
  Vpogled v poučevanje tujega jezika po pristopu CLIL v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (številka: 1/2, 2018)
  Koraki k cilju (številka: 1/2, 2018)
  Ogroženo pedagoško poslanstvo? Je mogoč kaj storiti? (številka: 3/4, 2018)
  Povezanost prijateljstva v mladostništvu s socialno sprejetostjo in osamljenostjo (številka: 3/4, 2018)
  Strategije za vključevanje socialno zavrnjenega učenca v skupino vrstnikov (številka: 3/4, 2018)
  Kakšno mesto imajo v šoli čustva in odnosi? (številka: 3/4, 2018)
  Primarna preventiva nasilja in zlorabe otrok - kaj deluje in zakaj je preventiva tako pomembna? (številka: 3/4, 2018)
  Pomen dobrih socialnih odnosov med učitelji in učenci in učiteljeve odnosne kompetence (številka: 3/4, 2018)
  Pomen bližine v interakciji med učitelji in dijaki pri pouku slovenščine v gimnaziji (številka: 3/4, 2018)
  Organizacijski ukrepi za izboljšanje socialne vključenosti učencev na šoli (številka: 3/4, 2018)
  Razvijanje socialno-emocionalnih kompetenc s pomočjo metode čuječnosti pri osebah s posebnimi potrebami (številka: 3/4, 2018)
  Vloga čustveno-motivacijskih dejavnikov pri vedenju opazovalcev medvrstniškega nasilja (številka: 3/4, 2018)
  Recenzija monografije Inkluzija otrok s posebnimi potrebami (Za družbeno pravičnost) (Cirius 2017) (številka: 3/4, 2018)
  Družinsko branje kot socialni kontekst za razvoj in učenje otrok (številka: 3/4, 2018)
  Učitelj kot pomemben drugi in kot (so)organizator vrstniškega konteksta (številka: 3/4, 2018)
  Kako do spodbudne in vključujoče razredne klime z razvijanjem empatije (številka: 3/4, 2018)
  V senci (številka: 5, 2018)
  Aktivnosti za zmanjšanje števila dijakov, ki predčasno opustijo šolanje (številka: 5, 2018)
  Prepričanja o inteligentnosti vplivajo na motiviranost in učne dosežke (številka: 5, 2018)
  Travmapedagogika (številka: 5, 2018)
  Šola zmanjšuje osip in povečuje povezanost med dijaki in učitelji (številka: 5, 2018)
  Vloga inkluzivnega pedagoga v bolnišnični šoli (številka: 5, 2018)
  Pripisovanje in prevzemanje odgovornosti ob motečem vedenju (številka: 5, 2018)
  Nasilje v razredu (številka: 5, 2018)
  Varno in spodbudno okolje v srednjih šolah (številka: 5, 2018)
  Zakaj naj bi preprečevali zgodnje opuščanje izobraževanja in usposabljanja in kako lahko to storimo (številka: 5, 2018)
  Učiteljeva jeza kot sestavni del njegovega medosebnega delovanja v razredu (številka: 5, 2018)
  Motivacija učencev (številka: 5, 2018)
  Zmanjšanje osipa na SEŠTG (številka: 5, 2018)
  Povezava med osipom dijakov in kakovostjo učnega procesa (številka: 5, 2018)
  Kako spodbuditi dijake k branju in razmišljanju ob literarnih delih? (številka: 6, 2018)
  Razvijanje kritičnega mišljenja v učeči se skupnosti (številka: 6, 2018)
  Kaj potrebujemo za dobro timsko sodelovanje (številka: 6, 2018)
  Praktični primeri razvijanja kritičnega mišljenja pri učencih skozi projekt Linpilcare (številka: 6, 2018)
  Biti učitelj - služba, kariera ali poslanstvo? (številka: 6, 2018)
  Didaktične igre pri pouku naravoslovja v 5. razredu (številka: 6, 2018)
  Razvijanje predbralnih spretnosti v vrtcu (številka: 6, 2018)
  Primeri timskega dela pri razrednem pouku (številka: 6, 2018)
  Dan samostojnega dela (številka: 6, 2018)
  Z majhnimi koraki do zastavljenih ciljev - kako do boljšega razumevanja besedil? (številka: 6, 2018)
  Učitelji in učenci, ki se skupaj učijo (številka: 6, 2018)
  S kakovostnimi vprašanji na pot raziskovanja, odkrivanja in učenja (številka: 6, 2018)
  Povej mi, kateri jezik govoriš, in rekel bom, povej mi še več - delo z učenci priseljenci (številka: 6, 2018)
  Druženje otrok in mladostnikov s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z otroki dveh rednih mariborskih osnovnih šol (številka: 6, 2018)
  Potrebe sodobne družbe narekujejo nove pristope k izobraževanju (številka: 1/2, 2018)
  Osnovnošolski učitelji o vzgojno-disciplinskem ukrepanju (številka: 1/2, 2018)
 9. 2019
   47

  številka: 1 (2019)
  številka: 2/3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  številka: 5/6 (2019)
  Socialni odnosi pri pouku angleškega jezika (številka: 1, 2019)
  Kako napisati poročilo o otroku s posebnimi potrebami (številka: 1, 2019)
  Poučevanje učencev z avtističnimi motnjami (številka: 1, 2019)
  Odmev 50-ih let (številka: 1, 2019)
  (Pre)obremenjenost učencev (z nalogami) - mit ali realnost? (številka: 1, 2019)
  "Gremo mi po svoje!" - spoznavajmo strpnost v medkulturnosti (številka: 1, 2019)
  Šolska kultura in klima (številka: 1, 2019)
  Ravnateljeva vloga pri uvajanju novosti v poučevanje (številka: 2/3, 2019)
  K novi izdaji učbenika Psihologija učenja in pouka (številka: 2/3, 2019)
  Glas učitelja na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik (številka: 2/3, 2019)
  Glasu učenca na pot (številka: 2/3, 2019)
  Formativno spremljanje v podporo učenju in pot k vključevanju (številka: 2/3, 2019)
  Glas učenca in formativno spremljanje (številka: 2/3, 2019)
  Formativno spremljanje (številka: 2/3, 2019)
  Sodelovanje šolskega tima v projektu Bridge - most do glasu dijaka na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje (številka: 2/3, 2019)
  Pogovor z učenci - živimo šolo prihodnosti (številka: 2/3, 2019)
  Zakaj v Singapurju ukinjajo primerjave med učenci v šolah (številka: 2/3, 2019)
  Ali deklice res berejo bolje od dečkov? Da, razen kadar ne (številka: 4, 2019)
  Uvodna beseda predsednice Bralnega društva Slovenije (številka: 4, 2019)
  Razmišljanje o knjižnih moljih, spolu in bralnih značkah za odrasle (številka: 4, 2019)
  Tilka Jamnik - prejemnica nagrade Maryann Manning SpecialService Award 2019 (številka: 4, 2019)
  Bomo delali knjige le še za elito? (številka: 4, 2019)
  Predšolska bralna značka (številka: 4, 2019)
  Predšolska bralna značka v kontekstu kritike pošolanja vrtca (številka: 4, 2019)
  Prostočasno branje mladih - pričakovanja, resničnost in uvid (številka: 4, 2019)
  Bralna značka in razvoj knjižnih moljev (številka: 4, 2019)
  Pasti liberalnega feminizma v polju literarnega (številka: 4, 2019)
  Na obisku: Daan Beeke (številka: 4, 2019)
  Od zelenih do rdečih paradižnikov ali dolga zgodba o profesionalnem razvoju (visokošolskih) učiteljev (številka: 5/6, 2019)
  Praznujemo 30 let Društva katoliških pedagogov Slovenije in 20 let revije Vzgoja (številka: 5/6, 2019)
  Moje pedagoške vloge (številka: 5/6, 2019)
  Učitelji prihodnjih pedagoških delavcev kot modeli poučevanja in profesionalnega odnosa - pričakovanja študentov kot namig za kritično refleksijo (številka: 5/6, 2019)
  Preberi, izberi, ovrednoti - saj nismo roboti (številka: 5/6, 2019)
  Refleksija sodobnega šolskega prostora na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (številka: 5/6, 2019)
  Odklikni! - prepoznajmo in ustavimo nasilje nad ženskami in dekleti na spletu (številka: 5/6, 2019)
  Kaj učitelji (učiteljev) delamo narobe in kaj lahko izboljšamo (številka: 5/6, 2019)
  Kako povečati delovno zadovoljstvo visokošolskih učiteljev s spodbujanjem pozitivnega organizacijskega vedenja (številka: 5/6, 2019)
  Učitelji učiteljev (številka: 5/6, 2019)
  Indijanski rezervat kot prispodoba začetnega izobraževanja učiteljev angleškega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (številka: 5/6, 2019)
  Izobraževanje bodočih učiteljev med željami in realnostjo (številka: 5/6, 2019)
  Ocena knjige Izkustveno učenje (številka: 5/6, 2019)
  Okvir za preoblikovanje učenja v šolah (številka: 5/6, 2019)
  Spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti odraslih (št 4, 2019)