Skladenjska interpretacija glagolskih predponskih obrazil : vprašanje propozicije