Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede : journal for linguistics and literary studies

 1. 1948
   3

 2. 1949
   3

 3. 1950
   2

 4. 1951
   2

 5. 1954
   1

 6. 1955
   3

 7. 1956
   1

 8. 1957
   1

 9. 1958
   3

 10. 1959
   1

 11. 1961
   1

 12. 1963
   1

 13. 1967
   1

 14. 1968
   1

 15. 1969
   2

 16. 1970
   3

 17. 1971
   4

 18. 1972
   5

 19. 1973
   5

 20. 1974
   4

 21. 1975
   3

 22. 1976
   4

 23. 1977
   5

 24. 1978
   5

 25. 1979
   4

 26. 1980
   10

 27. 1981
   8

 28. 1982
   9

 29. 1983
   5

 30. 1984
   5

 31. 1985
   5

 32. 1986
   5

 33. 1987
   41

  številka: 1 (1987)
  številka: 1/2 (1987)
  številka: 2 (1987)
  številka: 3 (1987)
  številka: 4 (1987)
  Bibliografija Franceta Bernika (številka: 2, 1987)
  'Strah in trepet' in 'groza in strah' - etimološka analiza praslovanskih leksemov *polx in *strax (številka: 3, 1987)
  Poganjki literarnozgodovinske metode v Čopovi Literaturi Slovencev (številka: 3, 1987)
  K zgodovini slavistične znanosti (številka: 2, 1987)
  Asim Peco: Ikavskoštokavski govori zapadne Hercegovine (številka: 1, 1987)
  Nenavadna zaznava resničnosti (številka: 4, 1987)
  Nekaj slovanskih glagolskih samostalnikov s *-t- (številka: 2, 1987)
  Slovenistika v Romuniji (številka: 2, 1987)
  Slika Štajerske u austrijskom zavičajnom romanu (Heimatroman) (številka: 1, 1987)
  Prozodične možnosti v slovenskem knjižnem jeziku in slovenskih narečjih (številka: 2, 1987)
  K znanstvenozgodovinskem mestu Matija Murka (številka: 3, 1987)
  Slovenska srednjeveška antroponimija ob romanski meji (številka: 3, 1987)
  Shakespearjevi soneti v slovenščini (številka: 3, 1987)
  Zbornik o oblikovanju slovanskih knjižnih jezikov (številka: 2, 1987)
  Ob izidu dveh obsežnih leksikografskih del (številka: 4, 1987)
  Avtorjeva pisma kot pripomoček pri interpretaciji pesmi - nekaj primerov ob Župančiču (številka: 1, 1987)
  Jezikovnostilne interpretacije proznih odlomkov na temo ljubezenska srečanja (številka: 1, 1987)
  Fantastika v delu Srečka Kosovela (številka: 3, 1987)
  Ali je Rinijev kodeks tudi slovenski slovar (številka: 1, 1987)
  Bibliografija akad. Janka Jurančiča (številka: 4, 1987)
  Vramčeva djela u slavenskoj stručnoj literaturi (številka: 4, 1987)
  Ob osemdesetletnici Borisa Merharja (številka: 1, 1987)
  Tavčarjevo literarno obzorje (številka: 4, 1987)
  Kopitar in Dobrovski o Vuku Karadžiću (številka: 4, 1987)
  Prvotni zapis Prešernove Ženske zvestobe (številka: 1, 1987)
  Profesor Dimitrije Vučenov (številka: 1, 1987)
  Stritarev Zorin in Dumasev Dama s kamelijami (številka: 2, 1987)
  Dvajset dozdevnic iz prvih dveh slovensko-hrvaških slovarjev (številka: 4, 1987)
  Strukturnopoetski prikaz samogovorov mrtvih v slovenskih nagrobnih napisih (številka: 1, 1987)
  Slovnica sodobnega poljskega jezika (številka: 2, 1987)
  Zidarjev vstop v slovensko prozo (številka: 2, 1987)
  Djelo Friedricha von Gagern kao ideološki predložak nacizma (številka: 4, 1987)
  Petinosemdesetletnica profesorja Janka Jurančiča (številka: 4, 1987)
  Matematični izvor povesti o triglavem zmaju, pesmi o Pegamu, Apokalipse in Rabelaisevih anagramov (številka: 3, 1987)
  Rekonstruiranje razvoja samoglasniških sestavov v rezijanskih govorih (številka: 3, 1987)
  Kranjčev gorenjski pripovedni ciklus (številka: 2, 1987)
 34. 1988
   46

  številka: 1 (1988)
  številka: 2 (1988)
  številka: 3 (1988)
  številka: 4 (1988)
  Bibliografija Štefana Barbariča ( 3, 1988)
  Iz besedišča Dalmatinovih registrov I: geslo vamp (številka: 3, 1988)
  Prežihov Boj na požiralniku in metodološka vprašanja analize pripovedne proze (številka: 4, 1988)
  Skrivnostni svet Aleksandra Grina in Franza Kafke (številka: 1, 1988)
  Besedilni nastop (številka: 1, 1988)
  Nemški prevod srbskih in hrvatskih ljudskih pesmi (številka: 4, 1988)
  Še enkrat o krajevnem imenu Mavhinje (številka: 1, 1988)
  Dr.Oton Berkopec (številka: 4, 1988)
  Jezikoslovje s simpozija Obdobja 8 (številka: 4, 1988)
  Likovnost Integralov Srečka Kosovela (številka: 1, 1988)
  Življenje in delo Štefana Barbariča (številka: 3, 1988)
  Besedni germanizmi v Trubarjevem Cathechismusu (številka: 1, 1988)
  Oblikoslovje v govoru Šmarja pri Jelšah (številka: 3, 1988)
  Skladenjska tipologija zloženk slovenskega knjižnega jezika (številka: 2, 1988)
  Gombrowicz po slovensko (številka: 4, 1988)
  Balkanski okvir slike Slovenaca i Hrvata u austrijskom i njemačkom zavičajnom romanu (številka: 3, 1988)
  Lingvistični časopis Sol (številka: 4, 1988)
  Jože Koruza (1935-1988) (številka: 3, 1988)
  Traces of an early Romance isogloss in Western Balkan Slavic? (številka: 1/3, 1988)
  Slovar prekmurskega govora (številka: 4, 1988)
  Srečko Kosovel (1904-1926) in ruski pesniški konstruktivizem - podobnosti in razločki (številka: 2, 1988)
  Sodobna slovenska književnost v Ameriki (številka: 2, 1988)
  Slovensko seznanjanje s slovaško književnostjo (številka: 3, 1988)
  Vesolje v kaplji rose: Prispevek k pomenski analizi Župančičeve zbirke V zarje Vidove (številka: 4, 1988)
  Literarni subjekt v pripovedni prozi ruskega simbolizma (na primerih iz romanov Andreja Belega) (številka: 2, 1988)
  Besedišče slovenskega jezika ali besedišče publikacij v slovenskem jeziku? (številka: 3, 1988)
  Govorno in knjižno besedišče v Megiserjevem slovarju 1744 (številka: 1/3, 1988)
  Obsežna knjiga o jugoslovansko-slovaških kulturnih stikih (številka: 3, 1988)
  Zum Problem sprachlicher Adäquatheit/Angemessenheit (številka: 3, 1988)
  Besedotvorni pomeni izsamostalniških glagolov v Dalmatinovi Bibliji (številka: 4, 1988)
  Joža Mahnič (številka: 1, 1988)
  Ivo Svetina: Marija in živali - pesniški apokrif kot izhodišče postmodernističnega zatekanja k identiteti (številka: 3, 1988)
  Slovansko *s to - izzivalen problem? (številka: 4, 1988)
  Bibliografija Joža Mahniča (številka: 1, 1988)
  Sestav naglašenih samoglasnikov v belskem govoru (številka: 4, 1988)
  Značilnosti in problemi Mencingarjevega zgodnjega pripovedništva (številka: 1, 1988)
  Italijanska romantika v korespondenci Savio-Čop (številka: 1, 1988)
  Valentin Vodnik kot nacionalnopolitični pesnik slovenskega razsvetljenstva (številka: 1, 1988)
  Vojni dnevnik Edvarda Kocbeka (številka: 4, 1988)
  Psl. *sopt-ti, *sopo *'spati' (številka: 1, 1988)
  Tvorbeni model slovenskega knjižnega naglasa (številka: 2, 1988)
  Fantastično in fantastična literatura (številka: 4, 1988)
 35. 1989
   39

  letnik: 37 (1989)
  številka: 1/3 (1989)
  številka: 4 (1989)
  L'accentuation Slave, étude diachronique (številka: 1/3, 1989)
  O pewnej osobliwej słoweńskiej konstrukcji prowerbalnej (številka: 1/3, 1989)
  Slovenska knjižna tonemskost govora Jakoba Riglerja (številka: 1/3, 1989)
  Majcnova poetika besede in njena sled v njegovih pesmih (številka: 4, 1989)
  Zgradba neglagolskih tvorjenk v Vorenčevem slovarju (številka: 1/3, 1989)
  Jezik nagrobnih napisov v Sloveniji: sociolingvistične posebnosti (številka: 1/3, 1989)
  Med identifikacijo in negacijo: pripovedni intertekst v Cankarjevi povesti Potepuh Marko in kralj Matjaž (številka: 4, 1989)
  Sledi praslovanskega predloga *s 'podoben,enak,približen' v slovenščini (številka: 1/3, 1989)
  Sprache und Literatur Altrusslands (številka: 4, 1989)
  Raba podrednih veznikov v Trubarjevem Pismu Rimljanom (številka: 1/3, 1989)
  O prislovih z orodniškimi obrazilom v sodobnih slovanskih jezikih (številka: 1/3, 1989)
  Slovanski lingvistični atlas (številka: 1/3, 1989)
  Remarks on new homomorphs and homoforms in modern Slovene (številka: 1/3, 1989)
  Ágosti Pável's Prekmurje Slovene grammar (številka: 1/3, 1989)
  Podgesla v slovarčkih Bohoričevih Zimskih uric (številka: 1/3, 1989)
  O akcentu i vokalskom kvalitetu u Brižinskim spomenicima (številka: 1/3, 1989)
  Besedilnost "vprašanja" v intervjujskem dvogovoru (številka: 1/3, 1989)
  Predšestvenniki sravnitel'no-istoričeskogo jazykoznanija v slavjanskoj knižnosti XVI-XVII vekov (številka: 1/3, 1989)
  Heinrich Heine in slovenska literatura (številka: 4, 1989)
  Common Slovene and Common Slavic (številka: 1/3, 1989)
  Language planning and social theory (številka: 1/3, 1989)
  Baudouin de Courtenay as phonetician: His description of the zasopli vokali in the dialect of Rezia* (številka: 1/3, 1989)
  Estetika "dveh brezen" v Bratih Karamazovih (številka: 4, 1989)
  The role of diglossia in the development of the Slavonic literary languages (številka: 1/3, 1989)
  Južnoslovansko *gatati-ajo 'vedeževati' (številka: 1/3, 1989)
  The accentuation of neuter nouns in Slovene and West Bulgarian (številka: 1/3, 1989)
  Izpridevniški glagoli v Dalmatinovi Bibliji (številka: 1/3, 1989)
  Poezija Stanka Majcna (številka: 4, 1989)
  O slovenskem *sěl in hetitskem šeli- -slovensko-hetitski izoleksi? (številka: 1/3, 1989)
  Majcnov avtobiografski fragment med spomini in podoživljanjem (številka: 4, 1989)
  O besedotvornih variantah imen za prebivalce krajev na zamejskem Koroškem v zamejski koroški publicistiki (številka: 1/3, 1989)
  Rukupisni umetak u Vramčevoj Postilli (1586) (številka: 1/3, 1989)
  Upotreba instrumentala u slovenskom i hrvatskom književnom jeziku (številka: 1/3, 1989)
  Notes on the evolution patterns of the Common Slavic *g > y and -g > -x in slovene dialects (številka: 1/3, 1989)
  Govor vasi Žetinci (Sicheldorf) v avstrijskem Radgonskem kotu (številka: 1/3, 1989)
  Odtisi Dostojevskega v slovenski poetiški, filozofski in estetiški zavesti v prvi polovici XX. stoletja (številka: 4, 1989)
 36. 1990
   49

  letnik: 38 (1990)
  številka: 1 (1990)
  številka: 2 (1990)
  številka: 3 (1990)
  številka: 4 (1990)
  Zveze dveh zapornikov v slovenščini in angleščini ( 3, 1990)
  Bibliografija Franceta Bezlaja (številka: 4, 1990)
  Pripombe k poskusnemu snopiču Slovarja stare knjižne prekmurščine: razmerje med pisavo in izgovorjavo (številka: 1, 1990)
  Melčukov in Žolkovskega Razlagalno-kombinatorični slovar sodobnega ruskega jezika (številka: 2, 1990)
  Ob osemdesetletnici profesorja Franceta Bezlaja (številka: 4, 1990)
  Fonološko prilagajanje soglasnikov v angleških slovarskih enotah, prevzetih v slovenščino (številka: 2, 1990)
  K nastanku sln. "láglje" 'laže' in sh. "laglji" 'lažji' (številka: 1, 1990)
  Etimologija in besedotvorje (številka: 4, 1990)
  Dve slovansko-germanski izoglosi za pojem 'favus melis' (številka: 4, 1990)
  Teoretično zanimiva knjiga iz frazeologije (številka: 1, 1990)
  O mitu lijepe Vide u usmenoj i pisanoj književnosti (številka: 4, 1990)
  Desetletje ljubljanske "Akademije" (1904-1914) (številka: 4, 1990)
  Slovenščina na Goriškem kot jezik v stiku (številka: 4, 1990)
  Tipologija frazeoloških prenovitev v Cankarjevih proznih besedilih (številka: 4, 1990)
  Albansko-slovenski slovar in temelji albanske slovnice (številka: 1, 1990)
  Hrvatske riječi u putopisu Arnolda von Harff (1497) (številka: 2, 1990)
  Ob izidu knjige Ilije M.Petrovića o Byronu pri Jugoslovanih (številka: 3, 1990)
  Slovenske riječi u Rječniku Jugoslovenske akademije (številka: 2, 1990)
  Časopisni nadnaslovi v sodobnih slovenskih dnevnikih (številka: 3, 1990)
  Bibliografija Dušana Moravca (številka: 4, 1990)
  Pripombe k poskusnemu snopiču Slovarja stare knjižne prekmurščine: predstavljanje oblik (številka: 1, 1990)
  Borove jezikoslovne premise njegove venetske teorije (številka: 4, 1990)
  Analitični predikatni izrazi v slovanskih jezikih (številka: 1, 1990)
  Vplivanjska vloga v besedilih partizanske publicistike (številka: 3, 1990)
  Tretjič o besedotvorni teoriji (številka: 4, 1990)
  Govor na Žusmu (številka: 3, 1990)
  Zadravčeva monografija (številka: 2, 1990)
  Nadiško narečje (glasovje in besedje) v humorističnih sestavkih Dóma (številka: 3, 1990)
  Zbornik Etnologia Slavica, letnik 20 (številka: 2, 1990)
  Tipologija Riglerjevega jezikoslovnega dela (številka: 1, 1990)
  Geneza neobjavljenega Rollandovega pisma Gorkemu (številka: 1, 1990)
  Iz besedišča Dalmatinovih Registrov II: gesli hod, raven shena (številka: 1, 1990)
  Bibliografija Jožeta Munde (številka: 2, 1990)
  Ekspresionistično preoblikovanje dejanskosti v romanu Bogovec Jernej (številka: 2, 1990)
  Slovenska literatura in Srednja Evropa (številka: 1, 1990)
  Voduškova poetika pesniške besede (številka: 3, 1990)
  Slovenski razsvetljenec Martin Kuralt v lvovski dobi (številka: 2, 1990)
  Slovenistika v Italiji (1921-1951) (številka: 3, 1990)
  Pripombe k madžarski slovenistiki (številka: 3, 1990)
  Prijateljeva zasnova moderne literarne zgodovine (številka: 3, 1990)
  Jubilej Dušana Moravca (številka: 4, 1990)
  Bibliografija jezikoslovnih člankov v Bleiweisovih Novicah (številka: 3, 1990)
  Izpustni časopisni naslovi (številka: 4, 1990)
  K madžarski slovenistiki od Avgusta Pavla dalje (številka: 1, 1990)
 37. 1991
   36

  številka: 1 (1991)
  številka: 2 (1991)
  številka: 3 (1991)
  številka: 4 (1991)
  Slovenski roman danes (številka: 4, 1991)
  Pisatelj Boris Pahor med etničnim in ontološkim humanizmom (številka: 4, 1991)
  Od izvor do etimologije besed (številka: 2, 1991)
  Slovenska moderna v "horizontu pričakovanja" (številka: 4, 1991)
  Bibliografija Janka Kosa (številka: 4, 1991)
  Breznik-Ramovšev Slovenski pravopis (številka: 1, 1991)
  Besedotvorno šolanje (številka: 2, 1991)
  Vzorci poročevalskih stopenj (številka: 3, 1991)
  Ep in roman na Slovenskem (številka: 4, 1991)
  Nekaj temeljnih prvin za "besedotvorno šolanje" (številka: 3, 1991)
  Jezikoslovna teorija Matije Čopa v slovenski abecedni vojni (številka: 4, 1991)
  Časopisni naslovi glede na ločila (številka: 1, 1991)
  Recepcija madžarske književnosti v Sloveniji v 20. stoletju (številka: 1, 1991)
  Problem časa v slovenski liriki (številka: 1, 1991)
  Literarna veda, teorija pomena in umetna inteligenca (številka: 2, 1991)
  Deležniško-deležijski skladi v Küzmičevem in Japljevem prevodu Nove zaveze (številka: 2, 1991)
  Ples želja med zublji in odpovedjo (številka: 2, 1991)
  Prisotnost italijanske kulture na Slovenskem konec 18. in v začetku 19. stoletja (številka: 3, 1991)
  Trije načini zgodovinske stilizacije v romanu Bogovec Jernej (številka: 1, 1991)
  Bibliografija Franca Jakopina (številka: 3, 1991)
  Pomenske skupine samostalniških zloženk (številka: 3, 1991)
  O (ne)števnosti poimenovanj za zelenjavo, sadje in jagode v slovenščini in ruščini (številka: 3, 1991)
  Bibliografija Martine Orožnove (številka: 2, 1991)
  Nadaljevanka o slovenski besedotvorni teoriji (številka: 1, 1991)
  Recepcija Danteja v prvi polovici 20. stoletja na Slovenskem (številka: 1, 1991)
  Sopomenskost samostalnikov v starejših slovenskih slovarjih (številka: 2, 1991)
  Ivan Hribovšek in Friedrich Hölderlin (številka: 2, 1991)
  Ob sedemdesetletnici profesorja Franca Jakopina (številka: 3, 1991)
  Citatnost in topologija (avantgardne) kulture (številka: 2, 1991)
  Jezikovna misel v slovenski književnosti (številka: 4, 1991)
  Rado L. Lenček in Miloš Okuka: Bibliografija novejše literature o makedonščini, srbohrvaščini in slovenščini (številka: 1, 1991)
  Gulliverjeva potovanja v prevodu Izidorja Cankarja (številka: 3, 1991)
 38. 1992
   41

  letnik: 40 (1992)
  številka: 1 (1992)
  številka: 2 (1992)
  številka: 3 (1992)
  številka: 4 (1992)
  Avtobiografija pri Slovencih v drugi polovici 19. stoletja (številka: 4, 1992)
  Variante Bevkovih kmečkih povesti (številka: 4, 1992)
  Stilistični postopki v poeziji Milana Jesiha (številka: 2, 1992)
  Poskus literarnoteoretične definicije znanstvene fantastike (številka: 3, 1992)
  Paradoksi v Kocbekovi poeziji (številka: 4, 1992)
  Prvi slovenski prevod Poejevega Črnega mačka v Soči l. 1872 (številka: 2, 1992)
  Korespondenca med Janom Baudouinom de Courtenayem in Vatroslavom Oblakom (številka: 4, 1992)
  Pesmi v stereofoniji: skica za medbesedilne figure (številka: 1, 1992)
  H kritiki Ramovševe interpretacije Brižinskih spomenikov: ot zlodeine oblazti : od zlauui bo ige? (številka: 3, 1992)
  Roman brez dialoga iz Lipuševe jezikovne delavnice (številka: 3, 1992)
  Na sledi tvorjenk s predpono vi- v slovenskih narečjih (številka: 1, 1992)
  Kritične pripombe k Trubarjevemu delu s strani slovenskih besedoljubov in kritikov (številka: 3, 1992)
  Prispevek k mikrotoponomastiki tržaške okolice (številka: 1, 1992)
  Izražanje povratnega dejanja v japonščini in slovenščini (številka: 2, 1992)
  Teorija cikliziranja in izbrani cikli Karla Tomana (številka: 2, 1992)
  Nov pregled sosednjega hrvaškega narečja (številka: 1, 1992)
  Tipologija slovenske mladinske poezije (številka: 4, 1992)
  Fonološki sistem knjižnega jezika slovenskih protestantov (številka: 4, 1992)
  Vrsta sufiska i pravilo akcenta u srpskohrvatskom jeziku (številka: 2, 1992)
  Bartolova dramatika (številka: 3, 1992)
  Ali obstajajo "urbske" prvine v slovanskih jezikih? (številka: 3, 1992)
  Kraški j< l' pred polovico XVI. stoletja (številka: 1, 1992)
  Kozakov Bohinjski pastoral (številka: 2, 1992)
  Enciklopedijsko o slovenskem jeziku (številka: 4, 1992)
  Viktor Smolej - osemdesetletnik (številka: 1, 1992)
  Izglagolske izpeljanke s pomenom vršilca dejanja (številka: 4, 1992)
  Z obrobja v središče (pojmovanja parodije na Slovenskem) (številka: 4, 1992)
  Bibliografija Viktorja Smoleja (številka: 1, 1992)
  Endre Ady pri Slovencih (številka: 2, 1992)
  Izražanje vzajemnega dejanja v slovenščini in japonščini (številka: 4, 1992)
  Cankarjev Hlapec Jernej in njegova pravica ter vprašanje žanra kmečke povesti (številka: 3, 1992)
  Norveška bibliografija prevodov iz poljske književnosti (številka: 2, 1992)
  Šta je legendarno u Legendi o svetom Čeu (številka: 1, 1992)
  Skupni sporočanjski krog v poročevalstvu (številka: 1, 1992)
  M.A.Bulgakov - umetnost in zgodovina, fiktivno ali realno (številka: 1, 1992)
  Tipološka oznaka (sodobnega) slovenskega knjižnega jezika (številka: 1; 2, 1992)
 39. 1993
   55

  letnik: 41 (1993)
  številka: 1 (1993)
  številka: 2 (1993)
  številka: 3 (1993)
  številka: 4 (1993)
  Pojem književne tradicije v znanosti o književnosti (številka: 1, 1993)
  Izražanje samodejnega dejanja v japonščini in slovenščini (številka: 3, 1993)
  "Danes" in "jutri" v poročevalskih besedilih (številka: 4, 1993)
  "Poema" v ponimanii i tvorčestve F.M. Dostoevskogo (številka: 2, 1993)
  Kritična izdaja slovenskih pridig prvega goriškega nadškofa (številka: 4, 1993)
  Književnost slovenske moderne v evropskem kontekstu (številka: 1, 1993)
  Slovani, Romuni in Albanci v prvem tisočletju n.š. (številka: 2, 1993)
  France Bezlaj (številka: 3, 1993)
  Koga zanima slovenska književnost? (številka: 4, 1993)
  Recepcija vzhodno- in zahodnoslovanskih literatur na Slovenskem od 1918 do 1940 - soglasja in nasprotja (številka: 1, 1993)
  Nastanek in razvoj termina znanstvena fantastika na Slovenskem (številka: 4, 1993)
  Miklošičev zbornik (številka: 2, 1993)
  Začetki slovenske književnosti med protestantsko in katoliško reformacijo (številka: 1, 1993)
  Jezikovna analiza Svetega pisma nove zaveze (1984) (številka: 4, 1993)
  Kdaj Slovenščina zdaj? (številka: 2, 1993)
  Poskus tipološkega modeliranja literarne evolucije (številka: 1, 1993)
  Znanstveni seminar o kodifikaciji rusinskega jezika (številka: 2, 1993)
  Sršenov Jezik naš vsakdanji (številka: 2, 1993)
  Glagolske sestavljenke - njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti (številka: 1, 1993)
  "Post-sodobno" aktualizirani F.M. Dostojevski (številka: 3, 1993)
  Robert Braun o razvoju slovenske nacionalne ideje (številka: 2, 1993)
  Bibliografija Toneta Pretnarja (številka: 2, 1993)
  O rezijanoloških obravnavah J. Baudouina de Courtenayja v derptskem obdobju 1883-1893 (številka: 3, 1993)
  Breznikov jezikoslovni nazor v njegovi razpravi o besednem redu (številka: 4, 1993)
  O oblikovanju strokovnega izrazja in jezika v kmetijskem tisku (številka: 4, 1993)
  Uvod v analizo Medvedovih dram Na odru življenja in Posestrimi (številka: 4, 1993)
  Sodobno slovensko papirniško izrazje (številka: 4, 1993)
  Tavtološka rima v slovenskem pesništvu (številka: 4, 1993)
  Publicistika in slovar (številka: 3, 1993)
  Fiktivno in dejansko v Selitvah (1929) Miloša Crnjanskega (številka: 2, 1993)
  Kontinuiteta starocerkvenoslovanskega besedišča v slovenskem jeziku (številka: 1, 1993)
  Besedilnotipske značilnosti kratke zgodbe Vso pot do Pulsnitza Mihe Mazzinija (številka: 3, 1993)
  Slavnostni zbornik ob 65-letnici prof.dr.Erwina Wedla (številka: 2, 1993)
  Ekspresivne oz. čustvenostne oznake v slovarstvu (številka: 4, 1993)
  Periodizacija slovenskega knjižnega jezika (številka: 1, 1993)
  Zvestoba celovitemu razumevanju literature (številka: 4, 1993)
  Bibliografija Jožeta Pogačnika ob šestdesetletnici (številka: 2, 1993)
  Glasoslovni opis treh prekmurskih govorov in komentar k zgodovinskemu glasoslovju in oblikoglasju prekmurskega narečja (številka: 4, 1993)
  Jezikoslovec Stane Suhadolnik (številka: 4, 1993)
  Tone Pretnar: življenje med znanostjo in literaturo (številka: 2, 1993)
  O nekaterih slovenskih dvojnicah tipa rakitje : rokitje (številka: 2, 1993)
  Bibliografija Stanislava Suhadolnika (številka: 4, 1993)
  Spremembe nekaterih dvojinskih oblik in zvez v slovenščini in ruščini (številka: 1, 1993)
  Literarnovedni most med sosednjima narodoma (številka: 3, 1993)
  Daljšanje akuta v severovzhodnih slovenskih narečjih (številka: 1, 1993)
  Spremembe in možnosti avstrijskih slavistov (številka: 3, 1993)
  Preštevna določila slovenske povesti (številka: 1, 1993)
  Jakoba Riglerja teza o začetkih slovenskega knjižnega jezika (številka: 4, 1993)
  Abeceda pravopisa Marte Kocjan-Barle (številka: 2, 1993)
  Nova varianta Pegama in Lambergarja (številka: 4, 1993)
 40. 1994
   55

  letnik: 42 (1994)
  številka: 1 (1994)
  številka: 2/3 (1994)
  številka: 4 (1994)
  Interesi parodij, literarni kanon in razvoj (številka: 1, 1994)
  Izdaja Brižinskih spomenikov iz leta 1992 (številka: 1, 1994)
  Prešeren in krščanstvo (številka: 1, 1994)
  Današnji slovenski roman in okupacijski čas (številka: 1, 1994)
  Črtomirova spreobrnitev (številka: 1, 1994)
  Slovaropisne pasti in zagate priročnika Slovenska krajevna imena (številka: 1, 1994)
  Ritmizacija proze v romanu Peterburg Andreja Belega (številka: 1, 1994)
  Oblikovje slovenske dvojine v Jezikovnem atlasu L. Tesnierja (številka: 2/3, 1994)
  Germanist Jakob Kelemina (številka: 2/3, 1994)
  O izvoru in delovanju jezika ali teorija sintagme v delih R.F. Mikuša (številka: 2/3, 1994)
  Ramovševa oblikoslovno razvojna zasnova morfologije slovenskega jezika (številka: 2/3, 1994)
  Zum Wesen und zur Bedeutung morphologischer Klassifikationen (številka: 2/3, 1994)
  Glosa k vztahům slovinských a českých jazykovědců po první světové válce (številka: 2/3, 1994)
  Glavni teoretično-metodološki modeli v slovenski literarni vedi med vojnama (številka: 2/3, 1994)
  Slovenska literarna veda v razmerju do sodobnih metodoloških usmeritev (na primeru Borisa Paternuja) (številka: 2/3, 1994)
  Prevod kot sestavina slovenske književnosti v Kidričevi Zgodovini slovenskega slovstva (številka: 2/3, 1994)
  Ramovš in jezikoslovne vede dvajsetega stoletja (številka: 2/3, 1994)
  Slovenščina v srbskih berilih med dvema vojnama (številka: 2/3, 1994)
  Srednjekraška leksika v Štrekljevih časih in danes (številka: 2/3, 1994)
  Pojmovanje katarze pri slovenskih ekspresionistih (številka: 2/3, 1994)
  Problemi muzikološke stroke na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja (številka: 2/3, 1994)
  Govorjena beseda na križišču jezikoslovja in etnologije (številka: 2/3, 1994)
  Grundprobleme slovenischer Literaturwissenschaft und Literaturkritik am Beispiel des Ljubljanski zvon (številka: 2/3, 1994)
  Doprinos F. Ramovša opisu akcenatskog sistema slovenskog jezika (številka: 2/3, 1994)
  Ušeničnikovo razumevanje umetnosti - literature (številka: 2/3, 1994)
  Ivan Prijatelj in Cankarjeva besedna umetnost (številka: 2/3, 1994)
  Fran Ramovš in koroška toponomija (številka: 2/3, 1994)
  Metoda literarnozgodovinske sinteze Ivana Prijatelja (številka: 2/3, 1994)
  Poljska slovenistika v okviru poljsko-slovenskih stikov (številka: 2/3, 1994)
  Fran Ramovš kot narečjeslovec (številka: 2/3, 1994)
  Slovenski jezikoslovci in stara cerkvena slovanščina (številka: 2/3, 1994)
  Po stopinjah fonološke problematike slovenskega jezika v jezikoslovju Ramovševega časa (številka: 2/3, 1994)
  Nekaj naglasnih in fonoloških značilnosti slovenskega kostelskega govora (številka: 2/3, 1994)
  Ivan Prijatelj i Antun Barac (tipološka paralela) (številka: 2/3, 1994)
  Slovar slovenskega knjižnega jezika in narečne besede (številka: 2/3, 1994)
  Isačenko's Narečje vasi Sela na Rožu: An Assessment after Half a Century (številka: 2/3, 1994)
  Dvije metode u rekonstrukciji jezičnih sustava (številka: 2/3, 1994)
  Fran Ramovš' Morfologija slovenskega jezika - Anmerkungen zu einer Spezies (številka: 2/3, 1994)
  Slovenska literarna veda ob ustanovitvi Univerze (številka: 2/3, 1994)
  William W. Derbyshire: A basic reference grammar of Slovene (številka: 4, 1994)
  Rebulizmi (številka: 4, 1994)
  O oblikovanju slovenskega pogovarjalnega jezika (številka: 4, 1994)
  O naglasnih znamenjih v Brižinskem spomeniku I (številka: 4, 1994)
  Tine Logar: Slovenska narečja (številka: 4, 1994)
  Capudrov fiktion-fakt politični roman (številka: 4, 1994)
  "Rdeče češnje rada jem, črne pa še rajši" (številka: 4, 1994)
  Naglaševanje praslovanskih -y/-bv- osnov ženskega spola (številka: 4, 1994)
  Bibliografija Matjaža Kmecla (številka: 4, 1994)
  Slovenski izkrajevnoimenski pridevniki (številka: 4, 1994)
  Ob smrti Blažeta Koneskega (številka: 4, 1994)
  Teoretična podstava slovarja novega SP (številka: 4, 1994)
 41. 1995
   37

  letnik: 43 (1995)
  številka: 1 (1995)
  številka: 2 (1995)
  številka: 3 (1995)
  številka: 4 (1995)
  Duhovna atmosfera v Salzburgu v času Trubarjevega šolanja (številka: 1, 1995)
  Naglas in poudarek v angleščini in slovenščini (številka: 2, 1995)
  K slovensko-severnoslovanskim jezikovnim vzporednicam, stikom in zvezam (številka: 2, 1995)
  Temeljni problemi zgodovinskega romana (številka: 2, 1995)
  Dodatek k bibliografiji Matjaža Kmecla (številka: 1, 1995)
  Temeljni problemi zgodovinskega romana (številka: 1, 1995)
  Poezija Milene Šoukal (številka: 1, 1995)
  Bibliografija Helge Glušič ob šestdesetletnici (številka: 1, 1995)
  Vrste, zvrsti in tipi postmodernistične literature (številka: 2, 1995)
  Besedilna skladnja (številka: 1, 1995)
  František Václav Mareš (številka: 1, 1995)
  Poetika in stil Kovičevega romana Pot v Trento (številka: 1, 1995)
  Bibliografija Gregorja Kocijana (številka: 2, 1995)
  Akademik prof. dr. Bratko Kreft (številka: 2, 1995)
  Bibliografija Jožeta Koruze (številka: 2, 1995)
  France Bernik, Slowenische Literatur im europäischen Kontext. Drei Abhandlungen. Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik, Band 22. Verlag Otto Sagner, München 1993 (številka: 1, 1995)
  Jernej Kopitar: Reimški evangelij (številka: 2, 1995)
  Pomen aktantske ravni v pripovedni prozi Petra Božiča (številka: 1, 1995)
  Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar (številka: 3, 1995)
  Sodobno slovensko slovstvo v Italiji (številka: 3, 1995)
  Rodil se je nov slovanski jezik (številka: 3, 1995)
  Količinske in empirične raziskave literature (številka: 3, 1995)
  Nekaj številk iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (številka: 3, 1995)
  Sestav tvorbe sedanjiških oblik v slovenščini (številka: 3, 1995)
  Trubarjeva in Dalmatinova besedila v Martjánski pesmarici I (številka: 3, 1995)
  Poetika in gnoza romana Romanje za Animo (številka: 3, 1995)
  Neutrudni iskalec lepote - profesor Aleksandar Flaker (številka: 4, 1995)
  Slovenski neštevni samostalniki in njihova obravnava v SSKJ (številka: 4, 1995)
  Temeljne prvine zasnove Pleteršnikovega slovarja (številka: 4, 1995)
  Govorniško stilno sredstvo ali pomoč prevajanju? (številka: 4, 1995)
  Stvarni roman Izganjalec hudiča (številka: 4, 1995)
  Kategorija spola v nadiškem narečju: nekaj vprašanj (številka: 4, 1995)
 42. 1996
   44

  letnik: 44 (1996)
  številka: 1 (1996)
  številka: 2 (1996)
  številka: 3 (1996)
  številka: 4 (1996)
  Identiteta in pomen Prešernove lirike v perspektivi temeljne inkompatibilnosti predikacijskih sestavin (številka: 1, 1996)
  Dosedanje delo in bližnji načrti Mednarodne komisije za sestavo Slovanskega lingvističnega atlasa (OLA) (številka: 1, 1996)
  Bibliografija Franca Zadravca (številka: 1, 1996)
  Francu Zadravcu ob sedemdesetletnici (številka: 1, 1996)
  " Uporni angel" slovenske literature (številka: 1, 1996)
  Dostojevski v kartuziji Gaming (številka: 1, 1996)
  Opozicijski značaj aktantske ravni Zidarjevega Dolenjskega Hamleta (številka: 1, 1996)
  Strukturalni in sociolingvistični komentar k aforizmom Žarka Petana in Iva Antiča (številka: 1, 1996)
  Iskra Čurkina, Rusko-slovenski kulturni stiki: od konca 18. stoletja do leta 1914. Ljubljana: Slovenska matica, l995. Prevedel Jože Sever (številka: 1, 1996)
  Slovenski toponimi med Oglejem in Sočo (številka: 1, 1996)
  "Ta v prozi, uni v verzih se slepari" (številka: 1, 1996)
  Bibliografija Aleksandra Skaze (številka: 2, 1996)
  Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih (številka: 2, 1996)
  Začetki slovenske mladinske dramatike (številka: 2, 1996)
  Kritična analiza praške teorije jezikovne kulture (številka: 2, 1996)
  Ali so rojstna imena krajša od drugih samostalnikov? (številka: 2, 1996)
  Kremberški govor (številka: 2, 1996)
  Vlado Žabot, Pastorala - demitizacija v imenu ljubezni (številka: 2, 1996)
  Akademik prof. dr. Tine Logar - osemdesetletnik (številka: 2, 1996)
  Slovenska diskusija o zgodovinski povesti in zgodovinskem romanu (številka: 2, 1996)
  Bibliografija Borisa Paternuja (1986-1996) (številka: 3, 1996)
  Dvojčiči in podobne frazeološke zgradbe v slovenščini (številka: 3, 1996)
  Verz slovenske moderne (številka: 3, 1996)
  Prisega ribjega tatu iz l. 1675 (številka: 3, 1996)
  Andrea Albretti: Colloquial Slovene - a complete language course (številka: 3, 1996)
  Puškinov dom Andreja Bitova in problemi ruskega postmodernizma (številka: 3, 1996)
  Janežičeva Slovenska slovnica 1854 (številka: 3, 1996)
  V spomin profesorju dr. Bratku Kreftu (številka: 3, 1996)
  Sedemdesetletnica Borisa Paternuja (številka: 3, 1996)
  Slogovna razmerja Kosovelove lirike v luči modernističnih poskusov iz zadnje ustvarjalne etape (številka: 4, 1996)
  Slovensko gorica/zorica 'dvorišče', '(vaški) trg', 'ograda' (številka: 4, 1996)
  "Klobuk dr. Kreka" (številka: 4, 1996)
  Delo Jožeta Toporišiča (številka: 4, 1996)
  Ohranjanje in zamenjava zunanjih kazalnikov pri nepremem poročanju o prvotnem govornem dogodku (številka: 4, 1996)
  Jakob Šolar kot jezikoslovec (številka: 4, 1996)
  Zaokroženi nosni samoglasniki v Brižinskih spomenikih (številka: 4, 1996)
  Boris A. Novak: Oblika, ljubezen jezika. Recepcija romanskih pesniških oblik v slovenski poeziji ... (številka: 4, 1996)
  Onemitev in oslabitev samoglasnikov v kroparskem govoru (številka: 4, 1996)
  Bibliografija Jožeta Toporišiča za desetletje 1986-1996 ob sedemdesetletnici (številka: 4, 1996)
 43. 1997
   48

  letnik: 45 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  Kronotop v groteskni strukturi romana Peterburg Andreja Belega (številka: 1/2, 1997)
  Poetika izmikajoče se strukture (številka: 1/2, 1997)
  Ein Zyklus, der es in sich hat: Šel je popotnik skozi atomski vek von Matej Bor (številka: 1/2, 1997)
  K vprašanju o bistvu komedije (številka: 1/2, 1997)
  Pogled na literarno tipologiziranje (z dodatno pozornostjo do literarnih dogajanj na prehodu 19. v 20. stoletje) (številka: 1/2, 1997)
  Jedan prilog poetici istorijskog romana (številka: 1/2, 1997)
  Anton Čechov und Josip Murn: Zur existenziellen Befindlichkeit der Moderne (številka: 1/2, 1997)
  O sonetizmu Leopolda Staffa (številka: 1/2, 1997)
  O recepcijskih modelih v slovenski književnosti (številka: 1/2, 1997)
  Humor, ironija in groteska v delih Janka Messnerja (številka: 1/2, 1997)
  Cankarjeva metafora v vinjetnem obdobju (številka: 1/2, 1997)
  Kratka pripovedna proza v prvem desetletju našega stoletja (brez Cankarja) (številka: 1/2, 1997)
  Vir politične revolucije v osebni prelomni odločitvi (številka: 1/2, 1997)
  Aristotel, mimesis in estetski doživljaj (številka: 1/2, 1997)
  Polska glosa do słoweńskiego dialogu z dziedzictwem narodowej kultury (številka: 1/2, 1997)
  Solze za Hekubo (številka: 1/2, 1997)
  Štrekelj, Pypin in opredelitev literarne zgodovine (številka: 1/2, 1997)
  Vprašanje o literarnosti - nekaj uvodnih opažanj (številka: 1/2, 1997)
  Zgodovina slovenskega verza - skica (številka: 1/2, 1997)
  Slavistična vrstnika Miklošič in Sreznjevski v Jagićevi osvetlitvi (številka: 1/2, 1997)
  Srečko Kosovels Europagedichte (številka: 1/2, 1997)
  Razvojna črta Krakarjeve lirike (številka: 1/2, 1997)
  Slovenska avtorska pravljica v prvi polovici dvajsetega stoletja (številka: 1/2, 1997)
  Janez Trdina in Paskoje Antun Kazali (številka: 1/2, 1997)
  Ujemanje besednega naglasa in melodičnega poudarka v slovenski ljudski pesmi in pesmi slovenskih protestantov (številka: 1/2, 1997)
  Kopitar in J. Grimm ob Cločevem glagolitu (številka: 1/2, 1997)
  Leksičeskaja struktura stihotvorenija Velimira Hlebnikova "Kogda umirajut koni ---" (številka: 1/2, 1997)
  Kritika kot govorno dejanje (številka: 1/2, 1997)
  Komparatistik als Methode (številka: 1/2, 1997)
  Čudovita pozornost na človeškost (številka: 1/2, 1997)
  Jan Baudouin de Courtenay - Vatroslav Oblak's master and teacher (številka: 1/2, 1997)
  Cankarovi (bečki) prostorni kontrasti (številka: 1/2, 1997)
  Se je Mikloš Küzmič v svojem prevodu evangyeliomov res naslanjal na Štefana Küzmiča? (številka: 3/4, 1997)
  Češki narodni korpus (številka: 3/4, 1997)
  Sedemdeset let Maje Iljinične Ryžove (številka: 3/4, 1997)
  "Čas rojstva, praznik otrok. Z duš slepota odhaja." (številka: 3/4, 1997)
  Šolar-Ramovšev načrt za slovar knjižnega jezika (številka: 3/4, 1997)
  O strojno podprtem oblikoslovnem označevanju slovenskega besedila (številka: 3/4, 1997)
  Bahtin in humanistične vede (številka: 3/4, 1997)
  Slovenščina in jezikovna enakopravnost v mednarodni komunikaciji (številka: 3/4, 1997)
  Procesualna slovnica in linearnost besedila (številka: 3/4, 1997)
  N. I. Tolstoj in rezijanščina (številka: 3/4, 1997)
  Pomenske lastnosti upravno-politične in vojaške terminologije v Vodnikovih Lublanskih novicah (1797) (številka: 3/4, 1997)
  Nekaj o stavčni intonaciji v knjižni slovenščini (številka: 3/4, 1997)
  Zvočnost in tematika pri Milki Hartman: vaja v analitični metodi (številka: 3/4, 1997)
 44. 1998
   11

 45. 1999
   23

  Labodovci, pilotovci, konstrukterji, konsisti in tankisti (številka: 1, 1999)
  Od idealnih jezikovnih struktur k strategiji realnega govora (številka: 1, 1999)
  Slovensko-bolgarski kulturni stiki v prvih desetletjih našega stoletja (številka: 1, 1999)
  Kratka zgodba v literarni teoriji (številka: 1, 1999)
  Izbrana vprašanja staropoljske in staroslovenske leksikografije (številka: 1, 1999)
  Fonološki opis voličinskega in črešnjevskega govora (številka: 1, 1999)
  Od Preglja do Gruma (številka: 1, 1999)
  Zajemanje časa (številka: 1, 1999)
  Recepcija knjižnih izdaj prevodov iz bolgarske proze na Slovenskem (številka: 1, 1999)
  Fonem /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku (številka: 3, 1999)
  Problemi in nekaj rešitev računalniških obdelav slovenskih besedil (številka: 3, 1999)
  22. Zbornik društva slovenskih književnih prevajalcev (številka: 3, 1999)
  Sklicevanje na Biblijo v pesmi Ko dobrave se mrače in kmečki liriki Josipa Murna (številka: 3, 1999)
  Slovenska recepcija Jeana Racina (številka: 3, 1999)
  Pisni dokaz procesa kontrakcije - Brižinski spomeniki (številka: 3, 1999)
  O poetiki Momčila Nastasijevića (številka: 4, 1999)
  Moč imena (številka: 4, 1999)
  Slovensko-angleški korpus ELAN (številka: 4, 1999)
  Medbesedilnost - figure in vrste (številka: 4, 1999)
  Cezura v slovenskem in srbohrvaškem verzu (številka: 4, 1999)
  Prvo slovensko oglaševalno besedilo iz l. 1794 in njegov avtor Valentin Vodnik (1758-1819) (številka: 4, 1999)
  Slovenska izseljenska književnost, 3 zv., uredili Janja Žitnik in Helga Glušič, Ljubljana: Založba ZRC SAZU in Rokus, 1999 (številka: 4, 1999)
  Merjenje in merljivost v jeziku (številka: 4, 1999)
 46. 2000
   3

 47. 2001
   27

  Kategorizacija in razvrstitev oziralnikov ki in kateri (številka: 1/2, 2001)
  Kriminalkina uganka (številka: 1/2, 2001)
  Čibejevo pojmovanje bistva literature in postmoderna doba (številka: 1/2, 2001)
  Skrb dekana Vendela Ratkoviča in dekanijske komisije za čistejši jezik v Málem katekizmusu Mikloša Luttarja iz leta 1888 (številka: 1/2, 2001)
  Še o zgodovini slovenščine kot drugega/tujega jezika (številka: 1/2, 2001)
  Zgodovinskorazvojni pregled slovenske vezljivosti (številka: 1/2, 2001)
  Literarna kritika pripovednoproznih žanrov na Slovenskem na začetku 20. stoletja (številka: 1/2, 2001)
  Dve idejni strukturi v slovenski krajši pripovedi po letu 1980 (številka: 1/2, 2001)
  Teoretska razčlemba jezika in stila v poročevalstvu (številka: 1/2, 2001)
  Kako je ime metodi? (številka: 1/2, 2001)
  O prevodih Hlapca Jerneja in njegove pravice (številka: 3, 2001)
  Telo kot kulturna vrednota (številka: 3, 2001)
  Argumentacijski procesi in prepričevalna sredstva v besedilu (številka: 3, 2001)
  Vezljivost kot pomensko- in strukturnoskladenjski pojav (številka: 3, 2001)
  Referenca besede buča v Dalmatinovi Bibliji (številka: 3, 2001)
  Vandali, Veneti, Vindišarji (številka: 4, 2001)
  Slovenski glavni števniki v luči jezikovne naravnosti (številka: 4, 2001)
  Bibliografija Franca Jakopina (številka: 4, 2001)
  Oris zgodovine Slovanov (številka: 4, 2001)
  Collins Cobuild v slovenščini: praktična in teoretična spodbuda slovenskemu slovaropisju (številka: 4, 2001)
  Ob osemdesetletnici akademika Franca Jakopina (številka: 4, 2001)
  Ukrajinski in ruski jezik v Ukrajini po desetih letih neodvisnosti (številka: 4, 2001)
  Dvojina v novgorodskih pismih na brezovem lubju (številka: 4, 2001)
  Romansko-slovanske jezikovne interference (številka: 4, 2001)
  Hiazm v strukture slavjanskoj frazy: predposylki, funkcii i sledstvija (številka: 4, 2001)
  Od teme k jeziku (številka: 4, 2001)
  Normativnost slovenskih jezikovnih priročnikov v lektorjevih rokah (številka: 4, 2001)
 48. 2002
   48

  Ob sedemdesetletnici prof. dr. Martine Orožen (številka: 1, 2002)
  Uspešnost uresničevanja tvorčevega namena v šestih besedilnih vrstah (številka: 1, 2002)
  Pregled slovenske književnosti od 1945 do 2000 (številka: 1, 2002)
  Simpozij Obdobja 21: Slovenski roman (številka: 1, 2002)
  K zgodovini poznavanja Slovenije, slovenske kulture in slovenskega jezika na Japonskem (številka: 1, 2002)
  Recepcija treh kratkih zgodb med bralci z različnih ravni šolanja (številka: 1, 2002)
  Bibliografija Martine Orožen (številka: 1, 2002)
  Janez Nepomuk Primic in ustanovitev stolice za slovenski jezik na liceju v Gradcu 1811 (številka: 1, 2002)
  Igra v igri kot intertekstualni in intermedialni pojav (številka: 1, 2002)
  Marko Pohlin in Václav Rosa (številka: 1, 2002)
  Temeljne prvine zasnove frazeološkega slovarja (številka: 1, 2002)
  Japljevi prevodi Hagedorna in Popa (številka: 1, 2002)
  In memoriam jezikoslovcu leksikologu dr. Josefu Filipcu (številka: 1, 2002)
  Ivan Pregelj v zbirki Interpretacije (številka: 1, 2002)
  Ob izidu Kocijanovih razprav o slovenski književnosti (številka: 1, 2002)
  Kolikostne premene v besedotvorju (številka: 1, 2002)
  Starejši slovenski tiski v Kraljevi knjižnici v Kopenhagnu (številka: 2, 2002)
  Od posredovalske nespretnosti do recepcijske brezbrižnosti (in naprej) (številka: 2, 2002)
  Računalniški simbolni fonetični zapis slovenskega govora (številka: 2, 2002)
  "Med ljudi bom šel s knjigo Hugoja v rokah" (številka: 2, 2002)
  Analiza nekaterih metabesedilnih elementov v slovenskih znanstvenih člankih v dveh časovnih obdobjih (številka: 2, 2002)
  O predvidljivosti in nepredvidljivosti v razvoju kulture (številka: 2, 2002)
  Avtor in glavna literarna oseba v slovenskem avtobiografskem romanu sedemdesetih in osemdesetih let 20. stoletja (številka: 2, 2002)
  Iz znanosti v znanstveno fantastiko (številka: 2, 2002)
  Podbevšek in Cvelbar (številka: 2, 2002)
  Dve obletnici Marka Marulića: rojstva (1450-2000) in pesnitve Judita (1501-2001) (številka: 2, 2002)
  Raba dvojine v zvezah z dvema imenoma (številka: 2, 2002)
  Pomanjkljiva sporočilnost novega Slovenskega pravopisa z vidika aktualnih pomenskoskladenjskih zmožnosti slovenščine (številka: 3, 2002)
  Začetki slovenskega poročevalstva (številka: 3, 2002)
  Matija Murko in ljudsko pesništvo (številka: 3, 2002)
  Stara cerkvena slovanščina in prepletenost slovanskih jezikovnih vezi (številka: 3, 2002)
  Kosta Peev: Rečnik na makedonskite govori vo jugoistočniot egejski del I. Skopje: NIP "Studentski zbor", 1999. 411 str. (številka: 3, 2002)
  Izbira jezika v računalniškem izrazju (številka: 3, 2002)
  K problematiki eseja (številka: 3, 2002)
  Posnemanja A. D. Kantemira in G. R. Deržavina v poeziji Josifa Brodskega (številka: 3, 2002)
  Epilog in memoriam Matija Murko (številka: 3, 2002)
  Za profesorjem Jakopinom (številka: 4, 2002)
  Esej in esejistični stil v slovenski literaturi devetdesetih let (številka: 4, 2002)
  Esteticizem, antiesteticizem, anesteticizem - odsev pluralizma vrednot sodobne estetike v stilu poljske proze konca 20. stoletja (številka: 4, 2002)
  Iz slovanskih literatur na koncu 20. stoletja (številka: 4, 2002)
  "Hočeš kaj več kot mojo smrt?" (številka: 4, 2002)
  Jožetu Pogačniku v spomin (številka: 4, 2002)
  Literarno-kulturni kodi v pesniškem jeziku najnovejše poljske lirike (številka: 4, 2002)
  Pesniški svetovi "mlade slovenske poezije" 90. let (številka: 4, 2002)
  Težnje v slovaški književnosti na koncu 20. stoletja (številka: 4, 2002)
  Hrvaška proza ob koncu prejšnjega tisočletja (številka: 4, 2002)
  Srbska postmoderna proza na koncu 20. stoletja (številka: 4, 2002)
  Urejanje kaosa ali kako se je kalil ruski postmodernizem (številka: 4, 2002)
 49. 2003
   68

  Tipologija narečnih glagolskih oblik na primeru govora Ložnice pri Žalcu (številka: 1, 2003)
  Raznoliko o Janezu Svetokriškem, retorstvu in baroku (številka: 1, 2003)
  Oglej v slovenskem zgodovinskem pripovedništvu (številka: 1, 2003)
  Etimološke drobtine 1-5 (številka: 1, 2003)
  Tine Logar (11. 2. 1916 - 24. 12. 2002) (številka: 1, 2003)
  Jezikoslovno izrazje 19. stoletja (številka: 1, 2003)
  Sprememba tipičnega ustroja junakov v slovenskih romanih po letu 1991 (številka: 1, 2003)
  O naboru in predstavitvi slenga v slovarju Slovenskega pravopisa (številka: 2, 2003)
  Z združenimi močmi nad novi Slovenski pravopis (številka: 2, 2003)
  Še vedno: kako je z računalniškim izrazjem v Slovenskem pravopisu 2001? (številka: 2, 2003)
  Dva popolnoma ločena svetova (številka: 2, 2003)
  Slovenski pravopis z vidika vezljivostne aktualizacije starih in novih glagolov (številka: 2, 2003)
  Z združenimi močmi za boljši novi Slovenski pravopis (številka: 2, 2003)
  Frazeologija v Slovenskem pravopisu 2001 (številka: 2, 2003)
  Jezikovna zvrstnost in sociolekti (številka: 2, 2003)
  Računalniško izrazje v Slovenskem pravopisu 2001 (številka: 2, 2003)
  Podoba govorjenega slovenskega knjižnega jezika v Slovenskem pravopisu 2001 (številka: 2, 2003)
  Normiranje polcitatnih lastnih imen v SP 2001 (številka: 2, 2003)
  Kaj je novega v knjižnem jeziku? (številka: 2, 2003)
  K odzivu akademika Jožeta Toporišiča na prispevek Nekatere značilnosti slovarskega sestavka novega Slovenskega pravopisa (številka: 2, 2003)
  Objektiviziran pogled na jezik in Slovenski pravopis (številka: 2, 2003)
  Pravopisni kompromis ali kompromisni pravopis? (številka: 2, 2003)
  Čas stiske jezikoslovnega nazora ali odgovor avtorju na vprašanja zasnove Slovarja Slovenskega pravopisa (številka: 2, 2003)
  Nekatere značilnosti slovarskega sestavka novega Slovenskega pravopisa (številka: 2, 2003)
  Dopolnilo k odgovoru akademika Jožeta Toporišiča (številka: 2, 2003)
  Odgovor na prispevek J. Toporišiča Z združenimi močmi nad novi Slovenski pravopis (številka: 2, 2003)
  K pravilom za skladenjsko vejico v Slovenskem pravopisu 2001 (številka: 2, 2003)
  Soočenje jezikoslovnih nazorov (številka: 2, 2003)
  Pravila v slovarju, slovar v pravilih (številka: 2, 2003)
  Esej in književnost v drugi polovici dvajsetega stoletja (številka: 3, 2003)
  Slovenska skladnja v primerjalni skladnji slovanskih jezikov (številka: 3, 2003)
  Pragmatična analiza dramskih besedil (številka: 3, 2003)
  Glotonim srbohrvaški jezik glede na srbski, hrvaški, bosanski, črnogorski (številka: 3, 2003)
  Mesto slovenske književnosti med književnostmi vzhodne Evrope (številka: 3, 2003)
  Miha Javornik, ur.: F. Prešeren - A. S. Puškin (ob 200-letnici njunega rojstva) / F. Prešern - A. S.Puškin ( 200-letiju ih roždenija). Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001. 226 str. (številka: 3, 2003)
  O teoriji skladenjskih dvojnic s slovenističnega vidika (številka: 3, 2003)
  Empirična literarna znanost in literarni sistem S. J. Schmidta (številka: 3, 2003)
  Romani sodobnih slovenskih pisateljic (številka: 3, 2003)
  Faksimile treh Trubarjevih katekizmov (številka: 3, 2003)
  K nastanku in pomenu nekaterih zemljepisnih imen v Baški dolini (številka: 4, 2003)
  Peter Herrity: Slovene: a comprehensive grammar. London, N. Y.: Routledge, 2000 ... (številka: 4, 2003)
  Slovarska večpomenskost in Slovensko leksikalno pomenoslovje (številka: 4, 2003)
  Lukács István: A megváltó Mátyás király színeváltozásai a szlovén néphagyományban és szépirodalomban: a világ archetipikus vízíója. Budapest: Lucidus Kiadó, 2001. 156 str. Kisebbségkutatás könyvek (številka: 4, 2003)
  Roman "Peterburg" Andreja Belogo i poema Mednyj vsadnik" A. S. Puškina (številka: 4, 2003)
  Prešernova vloga pri formiranju sonetnega venca kot pesniške oblike (številka: 4, 2003)
  Razsvetljeni Juda (številka: 4, 2003)
  Analiza beril za 5. razred osnovne šole (številka: 4, 2003)
  Formalne lastnosti razpravnih besedil v Slavistični reviji (1991-2002) (številka: 4, 2003)
  Izražanje prostora v govorjenih besedilih otrok (posebna, 2003)
  Teorija intertekstualnosti in njena uporaba v folklorističnih raziskavah (posebna, 2003)
  Svetopisemska motivika v slovenskem leposlovju 19. in 20. stoletja (posebna, 2003)
  Besedotvorna tipologija novonastalega besedja s področja mobilne telefonije (posebna, 2003)
  Slovenska skladnja z vidika skladenjskih teorij (posebna, 2003)
  Folklorni svet v liriki slovenske moderne (posebna, 2003)
  Glagolski kalki v zgodovini slovenskega knjižnega jezika (posebna, 2003)
  Kulturna identiteta v obdobju globalizacije (posebna, 2003)
  Podaljšava - praslovanski izpridevniški besedotvorni vzorec (posebna, 2003)
  Slog je pomen, pomen je slog (posebna, 2003)
  Pogostnost in trajanje nenaglašenih izvorno o-jevskih samoglasnikov v nekaterih slovenskih akajočih in ukajočih govorih (posebna, 2003)
  Žanrski sinkretizem sodobnega slovenskega romana (posebna, 2003)
  Nekatere razlike v rabi dovršnega oz. nedovršnega vida v ruščini in slovenščini (posebna, 2003)
  Pohlinov in Metelkov opis slovenskega knjižnega jezika v luči časa njunega nastanka (posebna, 2003)
  Slovenski dialektološki leksikalni atlas koprske pokrajine (SDLA-KP) (posebna, 2003)
  Kosovel in ruski literarni center konstruktivistov (posebna, 2003)
  Glasoslovni razvoj v slovenskogoriškem narečju (posebna, 2003)
  Josef Dobrovský in slovenski slovničarji - vzporednosti in različnosti v oblikoslovnih prikazih (posebna, 2003)
  Hudodelec v slovenskem romanu XX stoletja (posebna, 2003)
  Eksperimentalnofonetične raziskave slovenskega knjižnojezikovnega glasovja in tonemskosti (posebna, 2003)
 50. 2004
   43

  Martina Ožbot, ur.: Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil: 27. prevajalski zbornik, Obdobni pristop 1. Ljubljana : Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2002. 412 str. (številka: 1, 2004)
  Prehod od ekspresionizma k novi stvarnosti, kot ga vidi France Vodnik (številka: 1, 2004)
  Neznan rokopis Jurija Japlja o slovenskem jeziku iz leta 1773 (številka: 1, 2004)
  Premalo domačega sodelovanja in zato premalo relevantn(ejš)ih predstavitev tudi navzven? (številka: 1, 2004)
  Besedilna uvajalna sredstva rečenic in drugih stalnih besednih zvez (številka: 1, 2004)
  Lov kot kreacija bivanjskega prostora (številka: 1, 2004)
  Gregor Kocijan - sedemdesetletnik (številka: 1, 2004)
  Fonetično-fonološke lastnosti samoglasnikov v sodobnem knjižnem jeziku (številka: 1, 2004)
  Uredniški popravki v izdajah Prešernovih pesmi (številka: 1, 2004)
  Bibliografija Gregorja Kocijana (številka: 1, 2004)
  O slovenskem romanu po letu 1990 (številka: 2, 2004)
  Obvezni in neobvezni členki (številka: 2, 2004)
  Diplomske naloge iz slovenske književnosti na ljubljanski slovenistiki (številka: 2, 2004)
  Poskusni zvezek slovenskega frazeološkega slovarja (številka: 2, 2004)
  Vojna proza Milana Puglja (številka: 2, 2004)
  Pluralnost raziskovanja (številka: 2, 2004)
  Še z okrepljenimi močmi nad Slovenski pravopis (številka: 2, 2004)
  Fonologija samoglasniških nizov v slovenščini (številka: 2, 2004)
  Pregibanje okrog telesa (številka: 2, 2004)
  Zapisnik plenarnega zasedanja Mednarodnega slavističnega komiteja (številka: 2, 2004)
  Problemi in perspektive jezikovnega sporazumevanja v sodobnem svetu (številka: 3, 2004)
  Pomemben zbornik o večjezičnosti (številka: 3, 2004)
  Besedotvorna teorija Ju. D. Apresjana na poti k tipologiziranju slovarske večpomenskosti (številka: 3, 2004)
  Problem vrstnega razlikovanja v kratki prozi (številka: 3, 2004)
  Janez Keber: Frazeološki slovar slovenskega jezika. Poskusni zvezek. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. 124 str. (številka: 3, 2004)
  Nacionalna ideja in narodni razdor v luči slovenskega romana od 1909 do 1997 (številka: 3, 2004)
  Bibliografija Matjaža Kmecla (številka: 3, 2004)
  Akademik prof. dr. Matjaž Kmecl, sedemdeset let (številka: 3, 2004)
  Govekarjeva afirmacija Émila Zolaja (številka: 3, 2004)
  Marko Snoj: Slovenski etimološki slovar. 2., pregledana in dopolnjena izdaja. Ljubljana: Modrijan, 2003. XXVII + 1022 str. (številka: 3, 2004)
  Prvi temeljit bio- in bibliograf Jerneja Kopitarja (številka: 4, 2004)
  Bibliografija Helge Glušič (številka: 4, 2004)
  Nekaj z "obrobja" slovenske literarne vede (številka: 4, 2004)
  Še o žanrih - pogostejši trivialni žanri v luči slovenske postmoderne (številka: 4, 2004)
  Besedilnoskladenjske značilnosti javne govorjene besede (na gradivu mariborščine) (številka: 4, 2004)
  Edvard Kocbek, Zemlja (1934) (številka: 4, 2004)
  Čez rob modernizma (številka: 4, 2004)
  Izhodišča in perspektive empirične literarne znanosti (številka: 4, 2004)
  O morebitnem vplivu pravopisne norme Konstantina Kostenečkega na prizrenski prepis Dušanovega zakonika (številka: 4, 2004)
  Dunaj, avstrijska in slovanska moderna (številka: 4, 2004)
  Ob sedemdesetem rojstnem dnevu profesorice dr. Helge Glušič (številka: 4, 2004)
  Skladnja z vidika računalniškega jezikoslovja (številka: 4, 2004)
  Roman Bratje Karamazovi F. M. Dostojevskega (številka: 4, 2004)
 51. 2005
   48

  Nekatere lastnosti sporazumevalne zmožnosti v slovenskem in italijanskem jeziku v dvojezičnem okolju Slovenske Istre (številka: 1, 2005)
  Antica Menac, Željka Fink-Arsovski, Radomir Venturin: Hrvatski frazeološki rječnik. Zagreb: Naklada Ljevak, 2003 (številka: 1, 2005)
  Poskus oblikovanja meril za tvorbo učinkovitega javnega govorjenega političnega besedila (številka: 1, 2005)
  Koreferenčna vezljivostna razmerja v slovenskih povedih (številka: 1, 2005)
  Nastanek in razvoj prekmurskega knjižnega jezika (številka: 1, 2005)
  Aktualizacija zvrstnosti v slovenščini (številka: 1, 2005)
  Strukturalno-pomenska analiza pridige kot žanra (številka: 2, 2005)
  O prevodih psalmov v prekmurščino od Martjanske pesmarice II do Pusztaijeve pesmarice 1893 (številka: 2, 2005)
  Sodobna slovenska dramatika (številka: 2, 2005)
  Pripovedovalec, fokalizacija in avtorjev glas v krajših pripovedih Draga Jančarja (številka: 2, 2005)
  Spet o fonetiki, fonologiji in pravorečju v SP 2001 (številka: 2, 2005)
  Pomembna monografija o besedotvornih spremembah v slovanskih jezikih (številka: 2, 2005)
  Besedotvorni sklopi (številka: 2, 2005)
  Problemi poetične drame (številka: 2, 2005)
  Zametki nove paradigme (številka: 2, 2005)
  Gradnik kot prevajalec (številka: 2, 2005)
  Mitologizacija v slovenski kratki prozi osemdesetih in devetdesetih let dvajsetega stoletja (številka: 2, 2005)
  Strojno oblikoslovno označevanje slovenskih besedil (številka: 2, 2005)
  V spomin prof. dr. Vilku Novaku (1909-2003) (številka: 2, 2005)
  "Tainstvennyj znak" u Dostoevskogo (številka: 3, 2005)
  Literatura in prostor (številka: 3, 2005)
  Stritarjevi in Aškerčevi lirski popotni cikli (številka: 3, 2005)
  Če se na svetu nič ne začne in nič ne konča /.../ bo Lepota res rešila svet? /.../ saj je človek vrednota sam po sebi /.../ (številka: 3, 2005)
  Matija Murko, začetek "Slavie" in njeni slovenski sodelavci (številka: 3, 2005)
  Rapsodije bolgarskega goslarja po bolgarsko (številka: 3, 2005)
  Kulturni spomin in literatura (številka: 3, 2005)
  Ivan Prijatelj in ruska literatura (številka: 3, 2005)
  Anna Ahmatova in Osip Mandelštam v dialogu "zaščitnih listin" (številka: 3, 2005)
  Literarna kritika in njen razvoj (številka: 3, 2005)
  Kratka pripovedna proza v prvih treh povojnih letih (številka: 3, 2005)
  Dialoške prvine Lotmanove strukturalne poetike (številka: 3, 2005)
  "Podoba avtorja" in hagiografske prvine v romanu Dostojevskega Bratje Karamazovi (številka: 3, 2005)
  Ljubeznivemu prof. dr. Viktorju Jevgenjeviču Gusevu v spomin (številka: 3, 2005)
  O zakonitem sorazmerju med starostnimi in drugimi sistemskimi lastnostmi frazeoloških enot (številka: 3, 2005)
  Bibliografija prof. dr. Aleksandra Skaze (številka: 3, 2005)
  Teorija literarnega diskurza in Bahtin (številka: 3, 2005)
  Delež dunajskih Čehov pri razvoju bohemistike in slavistike (številka: 4, 2005)
  Kvantitativne lastnosti slovenskega tvorjenega besedja v poskusnem besednodružinskem slovarju za črko B (številka: 4, 2005)
  Gradnikova prevodna bibliografija (rokopisna zbirka, periodika) (številka: 4, 2005)
  Primerjava poljskih glagolov s predpono w(e)- in slovenskih glagolov s predpono v- (številka: 4, 2005)
  Srbska skladnja 2002 (številka: 4, 2005)
  Stiki Josefa Friedricha Perkoniga s slovenskimi intelektualci in pisatelji (številka: 4, 2005)
  Peta poletna delavnica za leksikografijo in leksikalno računalništvo, Univerza Masaryk, Brno, Češka Republika, 10-14 junija 2005 (številka: 4, 2005)
  "Italijanski" Prešeren (številka: 4, 2005)
  Ljubljanski potres v slovenskih literarnih delih (številka: 4, 2005)
  Simbolni slog v Cankarjevi osebnoizpovedni prozi (številka: 4, 2005)
  Slavist Rado Lenček (številka: 4, 2005)
  Pojav obratne zaznamovanosti (markedness reversal) pri obravnavi slovenskih števnikov s stališča slovenske teorije jezikovne naravnosti (številka: 4, 2005)
 52. 2006
   63

  Strukturalizem v slovenski dialektologiji (posebna številka 1, 2006)
  Spreminjanje uredniške politike revije Jezik in slvostvo (številka: 1, 2006)
  O mnogoobraznosti jezika - o njenem oblikovanju, rabi in uzaveščanju (številka: 1, 2006)
  Kritične izdaje slovenskih tekstov v okviru slovanske filologije in nacionalne kulture (številka: 1, 2006)
  Nina Novak, Marko Novak, Uvod v pravno pisanje (številka: 1, 2006)
  Strukturne razsežnosti slovenske kratke ekspresionistične proze (številka: 1, 2006)
  Komentar k vprašalniku o tvorjenju pravniških besedil (številka: 1, 2006)
  Dvojezičnost na primeru Slovencev v Nemčiji (številka: 1, 2006)
  Začetki poučevanja slovenščine v Italiji (številka: 1, 2006)
  Podoba protestantske književnosti v starejših pregledih slovstva na Slovenskem (številka: 1, 2006)
  Dnevnik in pismo kot modela slovenske kratke proze med vojnama (številka: 2, 2006)
  Nepričakovani odraz praslovanskega jata v rezijanskem narečju slovenščine (številka: 2, 2006)
  Bibliografija prof. dr. Janeza Rotarja (številka: 2, 2006)
  "Poetische Versuche 1843-44" Luize Pesjak (številka: 2, 2006)
  Ob petinsedemdesetletnici prof. dr. Janeza Rotarja (številka: 2, 2006)
  Odprto pismo uredništvu Slavistične revije (številka: 2, 2006)
  Nominalna paradigmatika Bohoričeve slovnice v luči evropskega slovničarstva (številka: 2, 2006)
  Besednodružinski slovar slovenskega jezika (številka: 2, 2006)
  O nenaglašenih /e/ in /o/ v standardni slovenščini (številka: 2, 2006)
  Prof. dr. Aleksander D. Duličenko - 65-letnik (številka: 2, 2006)
  Ženska v meščanski prozi Iva Šorlija (številka: 2, 2006)
  Pavol Štekauer: Meaning predictability in word formation (številka: 2, 2006)
  Issledovanija F. Zadravca v oblasti sovremennogo slovenskogo romana (številka: 3, 2006)
  Gornje mesto Bogomira Magajne (številka: 3, 2006)
  Slavistična sopotnika osemdesetletnika (številka: 3, 2006)
  Gradnik in slikarji (številka: 3, 2006)
  Predtragični elementi v grški tragediji (številka: 3, 2006)
  Kako brati "Krst pri Savici" (številka: 3, 2006)
  Cankar kot utemeljitelj profesionalnega pisatelja - umetnika (številka: 3, 2006)
  Slovensko kratko pripovedništvo 1922 - 1924 (starejših generacij) (številka: 3, 2006)
  "Velika zgodba" akademika prof. dr. Franca Zadravca (številka: 3, 2006)
  O enem izmed vidikov moje literarne zgodovine (s posebnim ozirom na slovensko dramatiko) (številka: 3, 2006)
  Odličnost drže (številka: 3, 2006)
  Ob osemdesetletnici profesorja Janeza Zora (številka: 3, 2006)
  Majcnova kratka proza v kontekstu moderne in njene slogovne značilnosti (številka: 3, 2006)
  Slovenske književnice v Avstriji (številka: 3, 2006)
  Der slovenische Staatsgedanke (številka: 3, 2006)
  Bibliografija prof. dr. Franca Zadravca (številka: 3, 2006)
  Esejistika Ivana Cankarja (številka: 3, 2006)
  Kette na svetli strani moderne (številka: 3, 2006)
  Gogolj, Melville in Fran Erjavec (številka: 3, 2006)
  Gregorčičeva poezija danes (številka: 3, 2006)
  Appreciating Prešeren's "Wreath of sonnets" (številka: 4, 2006)
  Govorni razvoj v zgodnjem otroštvu (posebna številka 1, 2006)
  O tujkah in izposojenkah v slovenskem jeziku (posebna številka 1, 2006)
  Nekatere značilnosti dvojine v slovenščini (posebna številka 1, 2006)
  Kategorialnost leksemov med slovarjem in slovnico (posebna številka 1, 2006)
  Formantne frekvence samoglasnikov v tonemski in netonemski standardni slovenščini (posebna številka 1, 2006)
  Korpusni pristop v frazeologiji in slovarske aplikacije (posebna številka 1, 2006)
  Izraba semantične potence frazemov (posebna številka 1, 2006)
  Deležniški in deležijski skladi na -č in -ši v slovenščini (posebna številka 1, 2006)
  Obrisi slovenske jezikovne politike (posebna številka 1, 2006)
  Lingvogeografska obdelava spola v ednini (posebna številka 1, 2006)
  Glagolski vid v povezavi z drugimi glagolskimi kategorijami v knjižnem jeziku 16. stoletja (posebna številka 1, 2006)
  Slovensko jezikoslovje danes (posebna številka 1, 2006)
  Korpusno jezikoslovje in leksikalni opisi slovenskega jezika (posebna številka 1, 2006)
  Stilno zaznamovane nove tvorjenke (posebna številka 1, 2006)
  O besediloslovnih prvinah v slovenskem jezikoslovju (posebna številka 1, 2006)
  Vezljivost v slovenskem knjižnem jeziku s poudarkom na glagolu (posebna številka 1, 2006)
  Predložne zveze v razvoju slovenskega knjižnega jezika (posebna številka 1, 2006)
  Metonimični pomeni (posebna številka 1, 2006)
  Jezik, družba in kultura (posebna številka 1, 2006)
  Stilistika poročevalstva in poročevalski stil (posebna številka 1, 2006)
 53. 2007
   22

  O jezikovni situaciji med Slovani (s poudarkom na bolgarsko-čeških vzporednicah) (številka: 3, 2007)
  Med literarnim in novinarskim poljem (številka: 3, 2007)
  Osem desetletij dr. Branka Berčiča (številka: 3, 2007)
  Zgodnja dela Antona Tomaža Linharta (številka: 3, 2007)
  Radialni model angleškega predloga on v odnosu do slovenskega predloga na (številka: 3, 2007)
  Pripombe k reformi študija zahodnoslovanskih jezikov in književnosti v Srednji Evropi (številka: 3, 2007)
  Viri za prevod svetopisemskih besedil pri slovenskih protestantskih piscih 16.stoletja in nekatere tehnike prevajanja (številka: 3, 2007)
  Drama Hodnik Matjaža Zupančiča kot odgovor na konstrukt resničnosti današnjega sveta (številka: 3, 2007)
  Kentumski in satemski jeziki - sodobni pogledi na staro delitev (številka: 3, 2007)
  Leposlovje Milice S. Ostrovške v reviji Ženski svet (1923-1941) (številka: 3, 2007)
  Bernikova nova znanstvena monografija o Ivanu Cankarju (številka: 3, 2007)
  Raba avgmentiranih preteklih glagolskih časov v stari indijščini (številka: 3, 2007)
  Slovenski pravni in pravniški jezik 2. pol. 19. stoletja (številka: 4, 2007)
  Besedjeslovne razprave (številka: 4, 2007)
  Terska dolina v pesmih Viljema Černa (številka: 4, 2007)
  Starosrpska poslovnopravna pismenost kao retorički fenomen (številka: 4, 2007)
  Razlikovanje glagolskih oblik po spolu v sedanjiku dvojine greve (številka: 4, 2007)
  Bogastvo panonskega besedja (številka: 4, 2007)
  Sprejemanje Prešernovih pesmi (številka: 4, 2007)
  Zapisnik četrtega zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja (številka: 4, 2007)
  Osemdeset let Maje Iljinične Ryžove (številka: 4, 2007)
  Rožančeva esejistika in Francoski personalizem (številka: 4, 2007)
 54. 2008
   24

  Nova knjiga temeljne izdaje slovenske pesemske dediščine (številka: 1, 2008)
  Uredniška politika in formalne lastnosti razpravnih besedil Slavistične revije med letoma 1948 in 1977 (številka: 1, 2008)
  Odkod ime Laibach za Ljubljano (številka: 1, 2008)
  Bibliografija Marije Stanonik (1970-2007) (številka: 1, 2008)
  Komentar in kritični prevod slovničnega uvoda v italijansko-slovenskem slovarju Alasia da Sommaripe (1608) (številka: 1, 2008)
  Primerjalno-kontrastivno o členkih (številka: 1, 2008)
  Prvi kongres čeških slavistov (številka: 1, 2008)
  Mesto antičnih balkanskih jezikov znotraj delitve na kentumske in satemske jezike (številka: 1, 2008)
  "Tuji govor" ter razmerje med lingvistiko in pragmatiko (številka: 1, 2008)
  "Slovenski kulturni sindrom" v nacionalni in primerjalni literarni zgodovini (številka: 1, 2008)
  Konferenca o zgodovini slavistike v Habsburški monarhiji (številka: 1, 2008)
  Ob šestdesetletnici izredne profesorice dr. Marije Stanonik (številka: 1, 2008)
  Imagining Slovene literary history (številka: 1, 2008)
  O dveh verzijah romana S poti (številka: 1, 2008)
  Ob jubileju Franceta Bernika (številka: 3, 2008)
  Vprašanja tradicije Škofjeloškega pasijona (številka: 3, 2008)
  Podoba Dunaja v slovenski književnosti (številka: 3, 2008)
  Lirski cikel ali lirska pesnitev? (številka: 3, 2008)
  Slovenski jezik se predstavi (številka: 3, 2008)
  Kersnikovi literarnoestetski pogledi in literarnokritična merila (številka: 3, 2008)
  Pogled na romana Zmagoslavje podgan (2005) Milana Dekleve in Muriša (2006) Ferija Lainščka (številka: 3, 2008)
  Odlomek iz Jurčiča (številka: 3, 2008)
  Nekaj drobcev iz pesemske dejavnosti nekdanjih prekmurskih duhovnikov (številka: 3, 2008)
  Trubarjevo osvobajanje subjekta (številka: 3, 2008)
 55. 2009
   32

  Jezikoslovno o oglaševanju (številka: 2, 2009)
  Potemkinove vasi in Bakhtin (številka: 2, 2009)
  Razgovor, pogovor kot govorni dogodek (številka: 2, 2009)
  Z historie generativní gramatiky (številka: 2, 2009)
  K virom Prešernovega "frajgajstovstva" (številka: 2, 2009)
  Zapis ob jubileju Toma Korošca (številka: 2, 2009)
  Moskovski simpozij o slovanskih jezikih in kulturah in medkulturnih odnosih med Slovani v sodobnem svetu (številka: 2, 2009)
  Besedilne, pragmatične in medbesedilne žanrotvorne prvine uvodnika (številka: 2, 2009)
  Skladenjska interpretacija glagolskih predponskih obrazil (številka: 2, 2009)
  Avtobiografija in kočljivost zvrstnih opredelitev (številka: 2, 2009)
  Rokopisne Kolomonove in Zdravilske bukve s Kovka nad Hrastnikom (številka: 2, 2009)
  Kratko sopotje s Tomom Korošcem (številka: 2, 2009)
  Aplikacija folkloristične teorije Stitha Thompsona na zbirko slovenskih pravljic (številka: 2, 2009)
  Bibliografija prof. dr. Toma Korošca (številka: 2, 2009)
  Kommunikativnye partii personažej v strukture hudožestvennoj prozy (številka: 2, 2009)
  Razkrivanje slovenske besedne zapuščine 18. stoletja (številka: 2, 2009)
  Procesualnost slovstvene folklore (številka: 3, 2009)
  "Naš car ima za svašta zakon" (številka: 3, 2009)
  Vstop Ivana Dornika v ekspresionistično paradigmo (številka: 3, 2009)
  Jezikoslovje in literarna veda v Slavistični reviji med letoma 1978 in 1990 (številka: 3, 2009)
  Obravnava pravopisa v treh predelavah Bohoričeve slovnice (1715, 1755, 1758) (številka: 3, 2009)
  O Alasijevi glosi sacne (številka: 3, 2009)
  Ambivalentnost in enopomenskost ironije ob primerih Uroša Zupana in Aleša Mustarja (številka: 3, 2009)
  Strategije jezikovnega delovanja v slovenski politični komunikaciji (številka: 3, 2009)
  Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru (številka: 3, 2009)
  Zgodovina slovenske leksikografije (številka: 3, 2009)
  Pregled jezikoslovnih zapisov o slovenščini v neslovničnih knjižnih in rokopisnih delih 1672-1758 (številka: 4, 2009)
  Slovensko-slovinska konverzačná priručka (številka: 4, 2009)
  K posvetu o novem slovarju slovenskega jezika (številka: 4, 2009)
  Tvorjenke s predponskim obrazilom pod- v ruščini - primerjava s španščino (številka: 4, 2009)
  Jezikovnopolitični vidik sodobne slovnske javne besede (številka: 4, 2009)
  Kontrastivno o elipsi argumenta (številka: 4, 2009)
 56. 2010
   43

  Pivško jygajo se 'guncajo se' (Petelinje) ali o nastanku slovenskega razmerja jugati : gugati (številka: 1, 2010)
  Še nekatere razlike v rabi glagolskih vidov v ruščini in slovenščini (številka: 1, 2010)
  A. S. Puškin po meri sodobne Rusije (številka: 1, 2010)
  Modernistična estetika emocij in lirski diskurz (številka: 1, 2010)
  Normativnost osrednjega slovenskega knjižnega jezika od 16. do 19. stoletja (številka: 1, 2010)
  Bibliografija prof. dr. Ade Vidovič Muha (številka: 1, 2010)
  Terminološko načrtovanje in upravljanje terminologije (številka: 1, 2010)
  Idiomatska beseda ali frazeološka enota (številka: 1, 2010)
  Raba samostalniških manjšalnic v delih protestantskih piscev 16. stoletja (številka: 1, 2010)
  K jubileju prof. dr. Ade Vidovič Muha (številka: 1, 2010)
  Slovensko iti za in podobno (številka: 1, 2010)
  K teorii a praxi českého mluvnictví (številka: 1, 2010)
  Normativni vidik slovenščine v 3. tisočletju - knjižna slovenščina med realnostjo in idealnostjo (številka: 1, 2010)
  Elipsa med glagolsko intenco in besedilno koherenco (številka: 1, 2010)
  Jezikovno-vedenjski vzorci opravičevanja v slovenščini (številka: 1, 2010)
  Vpogled v izhodišča za Dialoge Primoža Kozaka (številka: 2, 2010)
  Subverzija ali asimilacija? (številka: 2, 2010)
  Ponovno branje Epiloga k Vinjetam (številka: 2, 2010)
  Kratke pripovedi starejše generacije v letih 1925-1929 (številka: 2, 2010)
  Evropska konferenca Jezikovna različnost in nacionalni jeziki v visokem šolstvu, Ljubljana, 19. in 20. november 2009 (številka: 2, 2010)
  Pregled jezikoslovnih zapisov o slovenščini v neslovničnih knjižnih in rokopisnih delih 1672-1758 (številka: 2, 2010)
  Razumevanje metafore v leksikologiji (številka: 2, 2010)
  Apokrifna istorija epskog pesništva srpskog predromatizma (številka: 2, 2010)
  Med politiko in stvarnostjo je jezik (številka: 2, 2010)
  Zapisnik razširjenega zasedanja predsedstva MKS, 26.-27. avgusta 2009, Stará Lesná (Slovaška), Kongresni center Slvoaške akademije znanosti (številka: 2, 2010)
  H K posvetu O novem slovarju slovenskega jezika (številka: 2, 2010)
  O aktualnih obravnavah nepogrešljivega besedišča z vidika zasnove švedsko-češkega kolokacijskega slovarja temeljnih glagolov (številka: 3, 2010)
  Razvoj koncepta funkcijske zvrstnosti v slovenskem jezikoslovju (številka: 3, 2010)
  Al poeta ed amico Alois Gradnik per le sue spighe di grano questi fili d'erba Alojz Gradnik in Ada Negri (številka: 3, 2010)
  Stopenjsko besedotvorje (številka: 3, 2010)
  Slovnični priročnik za Italijane (številka: 3, 2010)
  Kulturna identiteta in postmoderna družba pri pouku književnosti (številka: 3, 2010)
  Fanny Haussman (1818-1853) - biografija prve slovenske pesnice v luči njenega domnevno spornega avtorstva (številka: 4, 2010)
  Tematizacija nasilja v izbrani sodobni slovenski kratki prozi (številka: 4, 2010)
  Govorne pogreške studenata tehničkih studija (številka: 4, 2010)
  Nova opisna slovnica ziljščine (številka: 4, 2010)
  Vezljivost glagolov védenja v stari cerkveni slovanščini (številka: 4, 2010)
  Hrepenenje in skušnjava od mitologije do literature (številka: 4, 2010)
  Jezikovno prilagajanje na narodno mešanih območjih v Sloveniji (številka: 4, 2010)
  Nekaj o kritiki in o dveh knjigah mlade znanstvenice (številka: 4, 2010)
  Bibliografija literarnovednih del 2000-2009 (številka: 4, 2010)
  Rezervisane, grupne, diferencirajuće i suprotne osobine likova u Andrićevoj Prokletoj avliji (številka: 4, 2010)
  Aktualna leksikološka monografija (številka: 4, 2010)
 57. 2011
   37

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  O leksiki v sodobnem srbskem jeziku, o njenih spremembah v smislu ekspresivnosti in norme (številka: 1, 2011)
  Kanonizacija in dikdaktizacija Prešerna v srednji šoli (številka: 1, 2011)
  Janševe in Pahorjeve prepričevalne strategije na zadnjih parlamentarnih volitvah (številka: 1, 2011)
  Literarni odnosi med Čehi in Slovaki (številka: 1, 2011)
  Andrić as an object of hate (številka: 1, 2011)
  K etimologiji indoevropskega geografskega termina: psl. *mor'e, lat. mare --- pide. *mor-i-(N.) (številka: 1, 2011)
  Izgubljene in najdene knjige iz nekdanje Kopitarjeve knjižnice (številka: 1, 2011)
  Alojz Gradnik in Heinrich Mann (številka: 1, 2011)
  Semantika glagola čulne percepcije u staroslovenskom jeziku (številka: 1, 2011)
  Trivialno in/ali sentimentalno? (številka: 1, 2011)
  Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem - zgodbe, kraji in osebnosti ljubljanskega dela Supraseljskega zbornika (številka: 2, 2011)
  Trivialnost (številka: 2, 2011)
  Prostor i prostorne metafore u padežnom sistemu Brižinskih spomenika (številka: 2, 2011)
  Analiza svetovnih-sistemov in formalizem v literarni zgodovini (številka: 2, 2011)
  Razvoj zaimenskega ogovornega sistema v slovenskih pisnih virih do leta 1850 (številka: 2, 2011)
  Glagoli na -irati v današnji slovenščini (številka: 2, 2011)
  Odličnost Kmeclovega "Jurčiča" (številka: 2, 2011)
  Vrednotenje Prešernovih pesmi kot recepcijski problem (številka: 2, 2011)
  Marija Stanonik: Zgodovina slovenske slovstvene folklore (številka: 2, 2011)
  Slovenščina ima 9 samoglasnikov (številka: 3, 2011)
  O stanju preučevanja skladnje pri Slovakih (številka: 3, 2011)
  Revijalne objave prve slovenske klasikinje končno v knjigi (številka: 3, 2011)
  Ženski glasovi u savremenoj srpskoj književnosti (številka: 3, 2011)
  Posebnosti prevajanja strokovnega jezika diplomacije (številka: 3, 2011)
  Strokovno izrazje v Vodnikovem nemško-slovenskem rokopisnem slovarju in njegovih tiskanih virih (številka: 3, 2011)
  Doslej neznani Finžgarjevi pismi (številka: 3, 2011)
  Kosmačeva kratka pripovedna proza med vojnama (številka: 4, 2011)
  Neosebna raba oblike ono v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja (številka: 4, 2011)
  Performativna dimenzija v slovenski sodobni drami Božič - Jesih - Jovanović - Šeligo (številka: 4, 2011)
  Fenomen krize identiteta u srpskom romanu 19. i 20. veka (številka: 4, 2011)
  58 letnikov Slavistične revije (1948-2010) (številka: 4, 2011)
  Izzivov ne bo zmanjkalo (številka: 4, 2011)
  O današnji jezikovni politiki v slovanskih jezikih (številka: 4, 2011)
 58. 2012
   45

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  Kategorija sočutja v esejistiki Zbigniewa Herberta (številka: 1, 2012)
  O češko-nemškem publicistu in prevajalcu Pavlu Eisnerju (številka: 1, 2012)
  Označevalci odprte propozicije v govorjenem diskurzu (številka: 1, 2012)
  Zaboravljena lica ruske cenzure (številka: 1, 2012)
  Značaj integrativne instrumentalne orijentacije pri izboru slovenac!kog jezika kao stranog (številka: 1, 2012)
  Nezakonske hčere hrvaških (književnih) mitov in (političnih) travm (številka: 1, 2012)
  Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem (številka: 1, 2012)
  V spomin akademiku Olegu Nikolajeviču Trubačovu (1930-2002) (številka: 1, 2012)
  Nekaj ugotovitev o Linhartovi Miss Jenny Love (številka: 1, 2012)
  Posebne zmožnosti slovenščine znotraj glagolsko-udeleženskega razmerja (številka: 1, 2012)
  O vlogi jezika v literarni vedi (številka: 1, 2012)
  Sporočanjske vloge in raba dvodelnega členka naj bi z deležnikom na -l v sodobnem tiskanem poročevalstvu (številka: 2, 2012)
  Kritička obeležja i teorijska uporišta kritičko-esejističkog opusa Miroslava Egerića (številka: 2, 2012)
  Ikoničnost u sintaksi Brižinskih spoemnika (številka: 2, 2012)
  Srečanja v kronotopu prevoda (številka: 2, 2012)
  Zbornik o jeziku in književnosti ob sedemdesetletnici Antona Janka (številka: 2, 2012)
  Ekologizacija literarne vede in ekokritika (številka: 2, 2012)
  Rusofonija, runet in ruski jezik (številka: 2, 2012)
  Križev pot Stanka Vuka (številka: 2, 2012)
  Prestolnica in središča slovenske književnosti (številka: 3, 2012)
  Prostor v slovenski zgodovinski povesti in njegova geografska prezentacija (številka: 3, 2012)
  Čitalništvo v perspektivi družbenogeografskih dejavnikov (številka: 3, 2012)
  Kraji zapisov in mesta v izbranih slovenskih ljudskih pesmih (številka: 3, 2012)
  Prostor v slovenskih literarnovednih študijah (številka: 3, 2012)
  Šavrinka, Šavrini in Šavrinija v etnografiji in literaturi (številka: 3, 2012)
  Anton Martin Slomšek in vprašanje enotnosti slovenskega kulturnega prostora (številka: 3, 2012)
  The spatial humanities - GIS and the future of humanities scholarship. Ur. David J. Bodenhamer, John Corrigan, Trevor Harris. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 2010. 203 str. (številka: 3, 2012)
  Mreža spomenikov slovenske literarne kulture kot semiotično prilaščanje (nacionalnega) prostora (številka: 3, 2012)
  Prostorski obrat v naratologiji (številka: 3, 2012)
  Prostor v literaturi in literatura v prostoru (številka: 3, 2012)
  Na stičišču literature in geografije (številka: 3, 2012)
  Barbara Piatti: Die Geographie der Literatur: Schauplätze. Handlungsräume, Raumphantasien. 2. izdaja. Göttingen: Wallstein Verlag, 2009. 424 str. (številka: 3, 2012)
  Modeliranje na intonaciskata struktura na makedonskiot jazik na nivo na intonaciski frazi (številka: 4, 2012)
  Obrazi ruskega postmodernizma (številka: 4, 2012)
  Nove usmeritve pri raziskavah govora s pogledom v preteklost (številka: 4, 2012)
  Tomšičev literarni opus med Šavrinkami in Šandrinkami (številka: 4, 2012)
  Tipologija prevojnih oblikoglasnih premen v praslovanskem oblikovnem sistemu (številka: 4, 2012)
  Skladenjska okolja pleonastičnega zanikanja (številka: 4, 2012)
  Savremeni jezički korpusi na Zapadnom Blakanu (številka: 4, 2012)
  Pesmi slovenskih in italijanskih avtoric o Trstu (številka: 4, 2012)
  (Dis)fluentnost i proizvodnja govora (številka: 4, 2012)
 59. 2013
   45

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  Sodobna slovenska poezija v literarni vedi (številka: 1, 2013)
  Slovenska literarna veda danes (številka: 1, 2013)
  Feministična literarna veda v slovenskem akademskem prostoru (številka: 1, 2013)
  Razvoj slovenistične didaktike književnosti (številka: 1, 2013)
  Bibliografija kot podlaga za raziskovanje (številka: 1, 2013)
  V prerezu slovenske empirične literarne znanosti (številka: 1, 2013)
  O zbirki Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev (številka: 1, 2013)
  O slovenski kratki prozi v zadnjem desetletju (številka: 1, 2013)
  Slovenska literarna zgodovina danes (številka: 1, 2013)
  Teorija in zgodovina slovenske dramatike in gledališča (številka: 1, 2013)
  Književna esejistika in književna kritika (številka: 1, 2013)
  Slovenski roman v literarni vedi po letu 2000 (številka: 1, 2013)
  Metodologija interpretacije mladinske književnosti na Slovenskem (številka: 1, 2013)
  Starejša slovenska književnost v literarni vedi po letu 1990 (številka: 1, 2013)
  Zvonko Kovač - Međuknjiževne rasprave: poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti (številka: 2, 2013)
  Jezikovna politika slovenskega visokega šolstva (številka: 2, 2013)
  Slovenski vodni imeni Mislinja in Hudinja (številka: 2, 2013)
  Poslovil se je slavist in komparativist svetovnega slovesa Slavomír Wollman (številka: 2, 2013)
  Analiza spremembe besedotvornosti pri ruskem vprašalnem zaimku čto (številka: 2, 2013)
  Analoški procesi nastajanja drugotnih vzorcev zlaganja v pozni praslovanščini (številka: 2, 2013)
  Antonimija enako motiviranih paremioloških enot (številka: 2, 2013)
  Hudič in vampir v kulturnem spominu (številka: 2, 2013)
  Podobe države in stereotipi, ki jih o Rusiji gojijo učenci ruskega jezika (številka: 2, 2013)
  "Češki Prešeren" (številka: 3, 2013)
  Ekfraza v poeziji Gregorja Strniše (številka: 3, 2013)
  O slovarskem delu monografije Hildegard Striedter Temps Deustsche Lehnwörter im Slovenischen (številka: 3, 2013)
  Literarni zgodovinar Karel Štrekelj (številka: 3, 2013)
  Glagoli z oslabljenim pomenom v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (številka: 3, 2013)
  Postklasična teorija pripovedi (številka: 3, 2013)
  Sedmi krug Vaska Pope (številka: 3, 2013)
  Küzmičevi skriti prevodi psalmov v Knigi molitveni 1783 (številka: 4, 2013)
  Analiza odrskega govora (številka: 4, 2013)
  Monografiji o jezikovnih pravicah in jezikovnih politikah v slovanskem svetu (številka: 4, 2013)
  O "preobratu" lahko govorimo že ob Kuharjevih Povestih (številka: 4, 2013)
  Julija je stopila v "cerkev razsvetljeno" (številka: 4, 2013)
  Koncept konteksta v jezikoslovnih in diskurznih teorijah (številka: 4, 2013)
  Medbesedilne povezave med Slávy dcero Jana Kollárja in Djulabijami Stanka Vraza (številka: 4, 2013)
  Bez imena i znaka (številka: 4, 2013)
  Odkrivanje in osvajanje prostorov svobode v delih zgodnjih slovenskih literarnih ustvarjalk (številka: 4, 2013)
  Prva knjiga o slovenskem tolmačeslovju (številka: 4, 2013)
  Nova odkritja o slovenski protestantiki (letn. 4, 2013)
 60. 2014
   57

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  Sodobni slovenski roman na gledališkem odru (številka: 1, 2014)
  Andreja Žele: Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika - temeljni pojmi (številka: 1, 2014)
  Medmet kot besedna vrsta v slovničnih opisih slovenskega jezika (številka: 1, 2014)
  Posamostaljanje med jezikovnim sistemom in besedilom v slovenščini in nemščini (številka: 1, 2014)
  Narodni prerod in literarne smeri (številka: 1, 2014)
  Marina Katnić-Bakaršić: Između diskursa moći i moći diskursa (številka: 1, 2014)
  Vitomil Zupan i Borislav Pekić (številka: 1, 2014)
  K izbranim problemom narodnega preroda (številka: 1, 2014)
  Primeri glagolske rabe z vidika posebnosti v slovnično-pomenskih razmerjih (številka: 1, 2014)
  Pavlova Prekmurska slovnica (Vend nyelvtan, 1942) v sodobni knjižni slovenščini (številka: 1, 2014)
  Prevajanje jezikovnih prvin, značilnih za sovjetski družbeno-kulturni diskurz, v romanu M. Bulgakova Mojster in Margareta (številka: 1, 2014)
  Pet tolminskih književnikov med literarnozgodovinsko in šolsko kanonizacijo (številka: 1, 2014)
  Razvoj tudi jezikoslovnih spoznanj temelji na dopolnjevanju in ne na izločanju doseženega (številka: 2, 2014)
  Reprezentacija ženske v poeziji Pavline Pajk (številka: 2, 2014)
  Kolaborativni slovar Razvezani jezik (številka: 2, 2014)
  Ruski kozmizem kot vektor petdesetletnega projektila postgravitacijske umetnosti (številka: 2, 2014)
  Alenka Žbogar: Iz didaktike slovenščine (številka: 2, 2014)
  Vrednotenje in pripadnost virtualni skupnosti slovenskega Twitterja (številka: 2, 2014)
  Mit češkega narodnega preroda in njegov odraz v sodobnih vzgojno-izobraževalnih medijih in internetnem okolju (številka: 2, 2014)
  Stripovska obravnava češkega narodnega preporoda (številka: 2, 2014)
  Mentalna podoba človeka v slovenskih, nemških in madžarskih primerjalnih frazemih (številka: 2, 2014)
  Monika Gawlak: Świat poetycki Gregora Strnyšy (številka: 2, 2014)
  Miklošičeva monografija - ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča. Ur. M. Jesenšek. Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča 2013. 487 str. (številka: 2, 2014)
  Alojz Gradnik: Eros - Thanatos (številka: 2, 2014)
  Tipologija modelov lingvogeneze slovanskih jezikov (številka: 3, 2014)
  Prostor v poročevalskem skupnem sporočanjskem krogu (številka: 3, 2014)
  Nadsoznatel´naja kommunikacija v sociumah vnutrikletočnye "informacionnye" processy (številka: 3, 2014)
  Gramatikalizacija prostorskih členic v angleščini in slovenščini (številka: 3, 2014)
  Izražanje prostora v slovenski frazeologiji (številka: 3, 2014)
  Govorica kot prostor filozofije, filozofija kot kraj govorice (številka: 3, 2014)
  O prostoru u srpskoj jezičkoj slici sveta (številka: 3, 2014)
  Členki tudi kot vnašalniki novih prostorskih razmerij v obstoječe sporočilo (številka: 3, 2014)
  Raba slovenščine in angleščine v fizičnem in virtualnem prostoru (številka: 3, 2014)
  Język literacki w słowiańskiej przestrzeni społeczno-kulturowej (številka: 3, 2014)
  Izražanje prostorskih razmerij z vprašalnimi prislovnimi zaimki v knjižnih in neknjižnih zvrsteh slovenskega jezika (številka: 3, 2014)
  Prostor (a čas) v komunikaci a jeho proměny v souvislostech s vývojem mediačních prostředků (številka: 3, 2014)
  Še o glagolih premikanja v ruščini in slovenščini (številka: 3, 2014)
  Prostorska informacija v stavčno zasnovani slovarski definiciji (številka: 3, 2014)
  Leksikalizacija prostorskih razmerij v slovenščini (številka: 3, 2014)
  Dva poskusa pojmovanja stilistike (številka: 4, 2014)
  Russkaja mental´nost´ čerez prizmu logičeskoj očerki istinno/neistinno (številka: 4, 2014)
  Gnostičeskij spasitel´ ili "revnostnyj hristianin"? (številka: 4, 2014)
  Še o razliki med vzhodnim in zahodnim tipom delovanja glagolskega vida v slovanskih jezikih (številka: 4, 2014)
  Od političnega gledališča v jugoslovanskem socializmu do političnega performansa v globalnem kapitalizmu (številka: 4, 2014)
  Za groš greha ob milijonskem jubileju (številka: 4, 2014)
  Moderne mitološke transformacije v pesniškem ciklu Odisej Gregorja Strniše (številka: 4, 2014)
  Mihail Jurjevič Lermontov na meji (številka: 4, 2014)
  Prvi slovenski roman in literarni svetovni-sistem (številka: 4, 2014)
  Dvojnici bolnica - bolnišnica v 19. stoletju in danes (številka: 4, 2014)
  Iz gradiva o mentorskem delu prof. dr. Aleksandra Skaze (številka: 4, 2014)
  Slovenski obraz(i) v ruskih očeh (številka: 4, 2014)
  Avtor, junak in sporočilnost v zgodnji kratki prozi Vladimirja Bartola (številka: 4, 2014)
  Zaznamovanost slovenskega izrazoslovja za temnopolte (številka: 4, 2014)
 61. 2015
   40

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  Katja Mihurko Poniž: Zapisano z njenim peresom: prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne književnosti (številka: 1, 2015)
  (Ne več) dramsko v sodobni slovenski dramatiki (številka: 1, 2015)
  Kettejev verz (številka: 1, 2015)
  So prevedena poljudnoznanstvena besedila v slovenščini drugačna od izvirnih? (številka: 1, 2015)
  Fran Krsto Frankopan i bečko-furlansko pjesništvo 17. stoljeća (številka: 1, 2015)
  Enote slovenskega paremiološkega minimuma v govornem korpusu GOS (številka: 1, 2015)
  The chronotope of the house (kuća) and the discourses of women in the modernist novels of former Yugoslavia (številka: 1, 2015)
  N. N. Starikova (ur.): Slovenska književnost 20. stoletja (številka: 1, 2015)
  Semantika maternje melodije u poeziji Momčila Nastasijevića (številka: 1, 2015)
  Strategije za podnaslovno prevajanje profanosti v slovenščino (številka: 1, 2015)
  Postmodernistično v drami Milene Marković Barčica za punčke (Brod za lutke) (številka: 2, 2015)
  Roman Prebujenje - prvenec Zorka Simčiča (številka: 2, 2015)
  Nevropsihološka interpretacija Sferičnega zrcala (številka: 2, 2015)
  Slovaške kulturno-literarne razmere v letih 1945-1955 (številka: 2, 2015)
  Eksplicitna poetika Rista Ratkovića (številka: 2, 2015)
  Govor v sodobnem slovenskem romanu (številka: 2, 2015)
  Eksperimentalna uporaba kvantitativne elektroencefalografije pri analizi (literarnega) branja (številka: 2, 2015)
  Leksikološka opredelitev novejše leksike in terminološka raba v slovenskem jezikoslovju (številka: 2, 2015)
  Prostorski in ekološkoestetski koncept vrtov (številka: 2, 2015)
  Slovenistika v ocenjevalnem primežu Agencije za raziskovalno dejavnost RS (številka: 3, 2015)
  Mira Miladinović Zalaznik, Tanja Žigon (ur.): Stiki in sovplivanja med središčem in obrobjem: medkulturne literarnovedne študije (številka: 3, 2015)
  Prostorska semantika Prekletega dvorišča (številka: 3, 2015)
  O slovnici sodobnega češkega jezika (številka: 3, 2015)
  Upotreba lokativa u romanima Mihaila Lalića (številka: 3, 2015)
  K premeni subjekta v sodobni poeziji (številka: 3, 2015)
  Lev Tolstoj in Edvard Munch v kontekstu dobe in kulture (številka: 3, 2015)
  Znanstveno vrednotenje slovenistike (številka: 3, 2015)
  Kohezivno-konektorska sredstva v besedilih, nastalih v predvolilnih obdobjih (številka: 3, 2015)
  Kvazietalon kak edinica lingvokul'tunogo urovnja (številka: 3, 2015)
  Propozicija v funkcijski strukturi stavčne povedi (številka: 4, 2015)
  Hadži-Murat Leva Tolstoja (številka: 4, 2015)
  Spominska obeležja Francu Miklošiču (številka: 4, 2015)
  Učinek utelešene vednosti v sodobni dramatiki (številka: 4, 2015)
  Dokument in proza v delih Svetlane Aleksijevič (številka: 4, 2015)
  Gramatičeskie aspekty semantiki pervogo lica (številka: 4, 2015)
  Vplivi spleta na slovensko ulično poezijo (številka: 4, 2015)
 62. 2016
   40

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  Postmodernistični elementi v poeziji Jevrema Brkovića (številka: 1, 2016)
  O sintaksičeskom komponente leksičeskoj semantiki (številka: 1, 2016)
  Eksperimentalna uporaba kvantitativne elektroencefalografije pri analizi (literarnega) branja (številka: 1, 2016)
  Zizenčeli in njegovo Zashtitno voshejne (številka: 1, 2016)
  Strukturni in vsebinski vidiki opomb o rabi v didaktičnem dvojezičnem slovarju za dekodiranje (številka: 1, 2016)
  Ožidaemye paradoksy v poslednem stihotvorenii G. R. Deržavina "Reka vremen v svoem stremlen'i ---" (številka: 1, 2016)
  "My sva téh svetnikou otroci" (številka: 2, 2016)
  Odvisniki v slovenščini (številka: 2, 2016)
  Bahtin in Ducrot v perspektivi rekonceptualizacije lirskega subjekta (številka: 2, 2016)
  Tematsko-konstrukcijski vzorci nastanka in prenovitve stavčnih frazemov (številka: 2, 2016)
  Pripovedni svet Brede Smolnikar (številka: 2, 2016)
  Od "nebrušenega diamanta" do velikega uma 19. stoletja (številka: 2, 2016)
  Nič nie je nové pod slnkom (številka: 2, 2016)
  Slovenci u krfskom Zabavniku (številka: 2, 2016)
  Možnost interpretacije frazemov v dvojezičnih slovarjih (številka: 2, 2016)
  Vpliv jezika diplomacije na normo knjižnega jezika (številka: 3, 2016)
  Slovenske dramatičarke v 21. stoletju (številka: 3, 2016)
  Logika zaumnega jezika ruske avantgarde (številka: 3, 2016)
  Zgodbe Prešernovih rokopisov (številka: 3, 2016)
  Nova prešerniana (številka: 3, 2016)
  Študijsko-metodološki priročnik Glagolska pismenost na zahodnem Balkanu od 10. do 16. stoletja (številka: 3, 2016)
  Interpretacije Cankarjevega Martina Kačurja med mitom, vedo in teorijo (številka: 3, 2016)
  Primerjalna analiza dveh tipov stavčnih zgradb s povedkovim določilom v slovenščini in ruščini (številka: 3, 2016)
  Krajevni govori od Babnega Polja do Bosljive Loke (številka: 3, 2016)
  Znanstvena pot do Terre incognite (številka: 3, 2016)
  Hrvatarji v slovenski književnosti (številka: 3, 2016)
  Jezik Poljanskega rokopisa (številka: 4, 2016)
  O upotrebi prezenta u crnogorskoj međuratnoj pripovjedačkoj prozi (številka: 4, 2016)
  Odkritje Linhartovega prevoda italijanskega opernega besedila La frascatana (1782) (številka: 4, 2016)
  Medkulturne identitete Italijanov v romanih Travniška kronika (Travnička hronika) Iva Andrića in Turško ogledalo (Török tükör) Viktorja Horvata (številka: 4, 2016)
  Marija Zlatnar Moe, Tanja Žigon, Tamara Mikolič Južnič: Center in periferija: razmerja moči v svetu prevajanja, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 168 str. (številka: 4, 2016)
  Prikaz nominalizacije v razpoložljivih korpusih slovenščine (številka: 4, 2016)
  Sodobna slovenska poezija v Italiji (številka: 4, 2016)
  Utjecaj novih medija na jezik mladih u pisanim radovima (številka: 4, 2016)
  Antičnyj ekfrasis na službe idejam modernizma (številka: 4, 2016)
  Vuk Stefanović Karadžić v slovenskem tisku (številka: 4, 2016)
 63. 2017
   56

  Radijska igra (številka: 2, 2017)
  Nikolaj Gumilev kak Nikolaj Rostov (številka: 1, 2017)
  Reprezentacija spola pri prejemnikih nagrade kresnik (številka: 1, 2017)
  Kinofikacija umetnosti (številka: 1, 2017)
  Implicitni avtor (številka: 1, 2017)
  Še k pojmu medialnosti (številka: 1, 2017)
  Medialnost in literatura 1 (številka: 1, 2017)
  Hrvatsko-slovenske veze u putopisima Josipa Starea (številka: 1, 2017)
  Razvoj slovenske ontološke terminologije do konca 19. stoletja (številka: 1, 2017)
  Francoska monografija o Borisu Pasternaku (številka: 1, 2017)
  Medmedijsko nomadstvo besedilnih in uprizoritvenih praks (številka: 1, 2017)
  Medialnost literature (številka: 1, 2017)
  Kiš in Andrić - možna poetološka vzporednica (številka: 1, 2017)
  Novi mediji v sodobni literarni praksi koroških Slovencev (številka: 1, 2017)
  K interpretacii slučaev upotreblenija -l- formy bez svjazki (številka: 1, 2017)
  Vilém Flusser und der Paradigmenwechsel zur Internetkultur (številka: 1, 2017)
  Razmerje osebek proti osebkov odvisnik v slovenskih povedih (številka: 1, 2017)
  Status skraćenica - u istorijskoj i savremenoj perspektivi (številka: 2, 2017)
  Svežina dramskih praks in njihovih analiz (številka: 2, 2017)
  Ustreznost na ravni sporočila (številka: 2, 2017)
  Kulturno-kognitivni potencial besedotvorne vrednosti besede (številka: 2, 2017)
  Narativni teksti o Borisu in Glebu med posredovanjem političnega zgleda in tolmačenjem zgodovine (številka: 2, 2017)
  O medmetih, zlasti o njihovih razločevalnih lastnostih (številka: 2, 2017)
  Zapisnik zasedanja razširjenega predsedstva MSC (Bukarešta, 24.-25. september 2016) (številka: 2, 2017)
  Poetika Pekićevog žanr-romana Besnilo (številka: 2, 2017)
  Medialnost in literatura 2 (številka: 2, 2017)
  Vpliv medijev na oblikovanje prostora in časa v sodobni slovenski dramatiki in gledališču (številka: 2, 2017)
  Raziskovalna izhodišča besedilnofonetične analize slovenskega medijskega govora (številka: 2, 2017)
  Slovenski klasiki na družabnih omrežjih (številka: 2, 2017)
  Leksikologija i leksikografija u svetlu savremenih pristupa (številka: 2, 2017)
  Izseljenski tisk v Ameriki v digitalni dobi (številka: 2, 2017)
  Rokopis Družba Kraljevih vrat v kontekstu zgodovine oblikovanja slovenskega črkopisa (številka: 2, 2017)
  Železo in sanje (številka: 2, 2017)
  Verz, proza in poezija v ustnem mediju (številka: 2, 2017)
  Pomen rokopisa Družba Kraljevih vrat iz prve polovice 19. stoletja za zgodovino slovenskega jezika (številka: 3, 2017)
  Sjećanje na život (številka: 3, 2017)
  Konceptual'noe otnošenie k pogode kak projavlenie nacional'noj mental'nosti (številka: 3, 2017)
  Vodka in pir --- (številka: 3, 2017)
  O russkoj gordosti i smežnyh ponjatijah (številka: 3, 2017)
  Dialog sodobnih literarnih ustvarjalcev z večkulturnostjo evropske družbe (številka: 3, 2017)
  Posodabljanje prevodov (številka: 3, 2017)
  M. Furlan. Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji. Zbirka Linguistica et philologica 32. Urednica zbirke Andreja Legan Ravnikar. Založba ZRC. Ljubljana, 2016. 208 str. (številka: 3, 2017)
  Prevajanje in migracije / Translation and migration - TRANS 2017 (številka: 3, 2017)
  Dialoške značilnosti pridižnega besedila - jezikoslovni vidik (številka: 3, 2017)
  Podoba Slovencev v Bartschevem romanu Das deutsche Leid (številka: 3, 2017)
  Alenka Jensterle-Doležal: Ključi od labirinta: O slovenski poeziji. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017 (Zora, 122). 367 str. (številka: 3, 2017)
  Ivan Tavčar v Kranju (številka: 4, 2017)
  Dubrovački pejzaž i slike baroknog Dubrovnika u Dučićevoj narativnoj i metafizičkoj poeziji (številka: 4, 2017)
  O etnolingvistiki po slovensko (številka: 4, 2017)
  Nova slovenska ženska lirika (številka: 4, 2017)
  Drei rätselhafte Ortsnamen der weluner Landes (številka: 4, 2017)
  Morebitni medsebojni vpliv prozodije slovenskega govora in slovenske ljudske pesmi (številka: 4, 2017)
  Zapisnik plenarnega zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja (številka: 4, 2017)
  "Dikie zveri" Sigizmunda Gerberštejna i perečen' čistyh kopytnyh v pravlenom slavjano-russkom pjatiknižii (številka: 4, 2017)
  Poizkus rekonstrukcije pesmi Otona Župančiča (številka: 4, 2017)
  Didaktična poezija in njeno mesto v literarni zgodovini (številka: 4, 2017)
 64. 2018
   37

  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  Dojčil P. Vojvodić: Problematika razvoja futura i njegove gr(!)matikalizacije u slovenskim jezicima : (s posebnim osvrtom na situaciju u srpskom, ruskom i poljskom) (številka: 1, 2018)
  Anton Vodnik in medbesedilnost njegove poezije na primeru motiva Marije (številka: 1, 2018)
  O kozah in ljudeh (številka: 1, 2018)
  Obvestilnost monografije Moč in nemoč knjižnega jezika (številka: 1, 2018)
  Usporedba učestalosti samoispravljanja između materinskoga i stranoga jezika (številka: 1, 2018)
  Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí (številka: 1, 2018)
  Predikativy i predikaty sostojanija v russkom jazyke (številka: 1, 2018)
  Mesečniki in meglice sodobne ruske proze (številka: 1, 2018)
  Knjiga Eksodus v srednjeveških hrvaškoglagolskih brevirjih in misalih (številka: 2, 2018)
  Ciril in Metod kot naslednika znamenitih dvojic v mitologiji, besedni umetnosti in zgodovini (številka: 2, 2018)
  Slovanska razmerja tipa *sam'c': *samica (številka: 2, 2018)
  Južnoslovanski jeziki v slovenskem izobraževanju (številka: 2, 2018)
  Konotativnost z vidika stopenjskega besedotvorja (številka: 2, 2018)
  Diahrona makroprozodična raziskava slovenskega govora v televizijskih informativnih oddajah (številka: 2, 2018)
  Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi (številka: 2, 2018)
  Predmetni da-odvisniki v slovensko-ruski sopostavitvi (številka: 2, 2018)
  Slovenska vodna imena, tvorjena iz slovanskih antroponimov (številka: 2, 2018)
  Russkaja hristianskaja dvuimennost' v filologičeskoj perspektive (številka: 3, 2018)
  Igra v igri kot metagledališkost in metamedijskost od Cankarja do Zupančiča (številka: 3, 2018)
  Odgovori na pitanja o pitanjima (številka: 3, 2018)
  Beatin dnevnik Luize Pesjak (številka: 3, 2018)
  Složeni glagolski predikat u naučnom stilu srpskog jezika (številka: 3, 2018)
  Književnice s slovenskega zahoda (številka: 3, 2018)
  Univerbizacija (poenobesedenje) v slovenskem besedotvornem sistemu (številka: 3, 2018)
  Imenica "senka" kao etalon poređenja (številka: 3, 2018)
  Misliti v simbolih, ustvarjati avantgardno (številka: 3, 2018)
  Fragmenti o intertekstu pesničkog dela Stevana Pešića (številka: 3, 2018)
  Nezavisimye da-formy v voprositel'nyh predloženijah v bolgarskom jazyke (številka: 4, 2018)
  Leksikalne novosti v besedilih računalniško posredovane komunikacije (številka: 4, 2018)
  Raba tipično govorjenih diskurznih označevalcev na spletu (številka: 4, 2018)
  Spreminjanje podobe Krima v ruskem kulturnem prostoru (številka: 4, 2018)
  Beseda ob jubileju zaslužne profesorice dr. Aleksandre Derganc (številka: 4, 2018)
  K tipologii nerezul'tativnogo perfekta (številka: 4, 2018)
  Twitter in razmerja moči (številka: 4, 2018)
  O naj in pust' v slovensko-ruski sopostavitvi (številka: 4, 2018)
 65. 2019
   60

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  Prepletenost kulture in jezika na zgledih angleških in slovenskih izlastnoimenskih frazemov (številka: 1, 2019)
  Odrski govor - slušnozaznavna in računalniška fonetična analiza uprizoritev Cankarjevih Hlapcev (številka: 1, 2019)
  Simpozij Obdobja 37: Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski, Ljubljana, 15.-16. november 2018 (številka: 1, 2019)
  Poetika, politika in etika (ali kaj lahko branje Mandelštama pove o sodobni ruski poeziji in ruskem rapu) (številka: 1, 2019)
  Jezična akomodacija na Twitteru (številka: 1, 2019)
  Aleksander Skaza o Tolstoju in problemih sodobne ruske literature (številka: 1, 2019)
  Interpretacija vidovyh različij meždu russkim, češskim i slovenskim jazykami (številka: 1, 2019)
  Beseda-podoba-telo (številka: 1, 2019)
  Prvi srbski prevodi Cankarjevih del 1900-1940 (številka: 1, 2019)
  Spol v slovenskih enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjih kot slovnična in družbena kategorija (številka: 2, 2019)
  Spol med družbo, jezikovno rabo in predpisom (številka: 2, 2019)
  O żeńskich formach nazw zawodów, tytułów i stanowisk w języku polskim (številka: 2, 2019)
  Določitev spola anglizmov v slovenščini (številka: 2, 2019)
  Slovnični, biološki, generični spol ter sodobna raba v slovenščini in češčini (številka: 2, 2019)
  Izražanje spola v frazeologiji (številka: 2, 2019)
  Anormativizem in dileme inkluzivne slovnice (številka: 2, 2019)
  Opis samoglasnikov slovenskega knjižnega jezika z vidika spola govorečega (številka: 2, 2019)
  Ženske dvojinske glagolske oblike v starejšem slovenskem knjižnem jeziku (številka: 2, 2019)
  Spol - jezikovni sistem in ideologija (številka: 2, 2019)
  O predvidljivosti slovnične kategorije spola v slovenščini (številka: 2, 2019)
  Izražanje spolske korelacije pri položajnih poimenovanjih v ruščini in slovenščini (številka: 2, 2019)
  Spol in besedni red v dvoimenskih prirednih zvezah (številka: 2, 2019)
  Spol v predikaciji (številka: 2, 2019)
  Stilistična (ne)zaznamovanost moških in ženskih poimenovalnih parov za poklice v angleščini in slovenščini (številka: 2, 2019)
  Spolni stereotipi v informativno-zabavnih spletnih straneh in revijah (številka: 2, 2019)
  Izvor pridevnikov tipov bukov in lipov/češnjev v slovenščini (številka: 2, 2019)
  Jezik in transspolne identitete (številka: 2, 2019)
  Spolno občutljiva raba jezika v učnih gradivih (številka: 2, 2019)
  Kontrastivno o jezikoslovnih spolnih kategorijah - slovenska in italijanska osebna občna imena za javne funkcije (številka: 2, 2019)
  Identitetna politika na univerzi (številka: 2, 2019)
  Nezaznamovanost nedovršnika v slovenščini kot vzporednica moškemu slovničnemu spolu (številka: 2, 2019)
  Jezikoslovni in družbeni vidiki kategorije spola v slovenščini in angleščini (številka: 2, 2019)
  Jezikovne izbire v slovenskih smernicah za spolno občutljivo rabo jezika (številka: 2, 2019)
  Maskulinizacija in feminizacija v srednjesavinjskem narečju (številka: 2, 2019)
  Narečna sprememba nekaterih samostalnikov moškega in ženskega spola v množini (številka: 2, 2019)
  Rod v jazyke vs. gender v soznanii (kognitivnye i sociopsihologičeskie aspekty) (številka: 2, 2019)
  Slovarska obravnava samostalnikov za poimenovanje oseb (številka: 2, 2019)
  Slovnični spol prevzetih samostalnikov v knjižni slovenščini 16. stoletja (številka: 2, 2019)
  Pomanjkljivo sporazumevanje v ideološko vpetem diskurzu (številka: 3, 2019)
  Dodatek k stritariani (številka: 3, 2019)
  Misli naše v Slovlit povezuje ... (številka: 3, 2019)
  Peter Scherber (številka: 3, 2019)
  Dnevnik kot literarnozgodovinski vir (številka: 3, 2019)
  Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini (številka: 3, 2019)
  Formalne mistične prakse ruskega futurizma (številka: 3, 2019)
  Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.), Frauen, die studieren, sind gefährlich (številka: 3, 2019)
  O pravnem jeziku z vidika pravnikov in jezikoslovcev (številka: 3, 2019)
  Korespondenca med Josipom Stritarjem in Josipom Tominškom v obdobju 1906-1923 (številka: 3, 2019)
  Analiza kratic v terminoloških slovarjih (številka: 4, 2019)
  Leksičeskie paralleli v obščenaučnoj leksike russkogo i anglijskogo jazykov (številka: 4, 2019)
  Imu, uč'nu, stanu, budu (številka: 4, 2019)
  Porazdelitev fonemov v slovenščini in izdelava matričnega testa za govorno avdiometrijo (številka: 4, 2019)
  Mednarodni dan slovarjev 2019 (številka: 4, 2019)
  Med navdušenjem in razočaranjem (številka: 4, 2019)
  Cenzura poezije v 80. letih 20. stoletja (številka: 4, 2019)
  Med žlindro in svitlo mavro (številka: 4, 2019)
 66. 2020
   7